Απόφαση Υπ’αριθμ.8/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/22-02-2013

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας της κας Μαυρονάσιου Γαρυφαλιάς του Γεωργίου στην Τ.Κ. Βελίνας»
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3145/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς Μέλος
3.- Αθανάσιος Πανάγου «
4.- Παύλος Χρυσικός «
5.- Ευάγγελος Καρακούσης «
6.- Νικόλαος Χατούπης «
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
H κ. Μαυρονάσιου Γαρυφαλιά του Γεωργίου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 6-2-2013 αίτηση και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Καφετέρια-Μπαρ-Παντοπωλείο)» στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Βελίνας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν.
3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθμ. 2475/07-02-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 6-2-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης του ως άνω καταστήματος «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Καφετέρια-Μπαρ-Παντοπωλείο)» στην κ. Μαυρονάσιου Γαρυφαλιά του Γεωργίου, στην Τοπική Κοινότητα Βελίνας της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.-Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Παύλος Χρυσικός
4.- Αθανάσιος Πανάγου 5.- Νικόλαος Χατούπης
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email