Απόφαση Υπ’αριθμ.7/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/22-02-2013

Περίληψη: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22ην Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3145/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς Μέλος
3.- Αθανάσιος Πανάγου «
4.- Παύλος Χρυσικός «
5.- Ευάγγελος Καρακούσης «
6.- Νικόλαος Χατούπης «
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010, που αναφέρει ότι η Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Αντίστοιχης Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.
Κατόπιν τούτου καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/07-06-2010.
Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τους Συμβούλους της μειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, όμως στην εν λόγω συνεδρίαση παρόν από τη μειοψηφία ήταν μόνο ο κ. Χατούπης Νικόλαος, ο οποίος έθεσε και υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της εν λόγω Επιτροπής.
Ακολούθως ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:
1.- Αφού ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Χατούπη Νικόλαο.
2.-Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Χουσελάς Ευάγγελος, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Χατούπη Νικόλαο.
3.- Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Πανάγου Αθανάσιος, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Χατούπη Νικόλαο.
4.- Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Χρυσικός Παύλος, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Χατούπη Νικόλαο.
5.- Αφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Καρακούσης Ευάγγελος, ψηφίζει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Χατούπη Νικόλαο.
Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013-2014, εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής της μειοψηφίας κ. Χατούπης Νικόλαος.
Ύστερα από αυτό, το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2013-2014, το Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προερχόμενος από το συνδυασμό της μειοψηφίας κ. Χατούπη Νικόλαο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.-Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Παύλος Χρυσικός
4.- Αθανάσιος Πανάγου 5.- Νικόλαος Χατούπης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email