Απόφαση Υπ’αριθμ.15/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   15/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 8ον: <<ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΖΑ, ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ, ΝΤΕΛΗ – ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ>>

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                    2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                   ΘΕΜΑ 3ον   ( ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ )

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί<<ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΖΑ, ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ, ΝΤΕΛΗ – ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ>>, ανέφερε τα εξής:

   Η Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου, με το από 09-04-2014 έγγραφο της , μας απέστειλε το 4ο Πρακτικό της, της από 08-04-2014, που περιέχει την υπ’ αριθμ.6/2014 Απόφαση, η οποία αναφέρει τα εξής :

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το αριθ. 4/08-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Τ.Κ. Κρυονερίου.

 

Αριθ. Απόφασης   6/2014  

Περίληψη: «Κανονισμός άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από

τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπαζά, Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα».

       Στο Κρυονέρι, στο Δημοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου, σήμερα την 8-4-2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο της Τ. Κ. Κρυονερίου Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ./02-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος                                       ουδείς

2. Δημήτριος Κουτσούκος

3. Ιωάννης Φίλης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου, κος Μιχαήλ Νταγκαζίδης.

       Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, ανέγνωσε την κατωτέρω εισήγηση – έκθεση – ιστορικό σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα :

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ                                                         08/4/2014

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

«Κανονισμός άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από

τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπαζά, Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα».

Παραθέτω διαπιστωμένα προβλήματα των τελευταίων ετών, που εντοπίστηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και μέρους του Σεπτεμβρίου, κατά την άρδευση των καλλιεργειών που καλύπτονται από τις αρδευτικές γεωτρήσεις της Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα :

Οι αρδευόμενες εκτάσεις, που ήδη καλύπτονται από τις αρδευτικές γεωτρήσεις, είναι 800 περίπου στρ. με σουλτανίνες και 40 περίπου στρ. δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, όπως ντομάτες, φασολάκια, πατάτες, που είναι επιπλέον υδροβόρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση κατά την διανομή αρδευτικού νερού προς τους χρήστες. Και συγκεκριμένα : Τα οπωροκηπευτικά (ντομάτες, φασολάκια, κλπ) για ν’ ανταπεξέλθουν κατά την θερινή περίοδο, καταναλώνουν τουλάχιστον την τριπλάσια ποσότητα αρδευτικού νερού σε σχέση με τις σουλτανίνες και τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Όσον αφορά τις καλλιέργειες με πατάτες, που είναι οι πλέον υδροβόρες, για ν’ ανταπεξέλθουν στην θερινή περίοδο, πρέπει ν’ αρδεύονται με ποσότητα νερού τόση, σε κάθε πότισμα ανά 4 ημέρες, όση ποσότητα νερού απολαμβάνουν οι καλλιέργειες σουλτανίνας στον κύκλο άρδευσης που πραγματοποιείται, που κατά το περσινό έτος έφτασε στις 29 ημέρες.

Επίσης, υπάρχει το δεδομένο ότι οι άδειες χρήσης νερού των 3 γεωτρήσεων, που επισυνάπτονται στην απόφαση, δεν περιλαμβάνουν καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, πλην της γεώτρησης στη θέση Ντελή-Φιλιάντρα, που κατά λέξη αναφέρει η άδεια χρήσης νερού : «… Κατά σειρά θα αρδεύονται οι καλλιέργειες των αμπελοειδών, καλλιέργειες ελιάς, οπωροφόρων, κηπευτικών…». Ακόμη, σύμφωνα με την Εγκύκλιο οικ. 150895/13-9-2011 Δ/νσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρεται : «Τυχόν αλλαγές στο είδος και το μέγεθος της μονάδας εκμετάλλευσης που έχουν προκύψει μετά την 20η -12-2005 (π.χ. μεγαλύτερη αρδευόμενη έκταση, αλλαγή είδους καλλιέργειας κ.α.) μπορούν να καλύπτονται με τη χορήγηση της άδειας υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης, εφόσον δεν μεταβάλλεται η προϋπάρχουσα δυναμικότητα (π.χ. με βελτίωση τρόπου άρδευσης, καλλιέργεια λιγότερο υδροβόρων ειδών κ.α.)».

Σημειώνεται τέλος, ότι διαχρονικά η συγκεκριμένη γεώτρηση στη θέση Ντελή, καθώς και η γεώτρηση στη θέση Μπαζά, δεν έχουν δυναμικότητα, με αποτέλεσμα μέσα στον Ιούλιο μήνα, να παύουν να λειτουργούν. Έτσι, η μόνη γεώτρηση που διατηρεί τη δυναμικότητά της είναι αυτή στη θέση Φιλιάντρα, που πλέον επωμίζεται την κάλυψη όλων των αρδευόμενων εκτάσεων και καλλιεργειών.

Ενδεικτικά, αναγράφεται παρακάτω η δυναμικότητα των 3 γεωτρήσεων :

 1. «Μπαζά» : 40 κυβ. μέτρα/ώρα, με φθίνουσα πορεία. Ώρες λειτουργίας : 2 πεντάωρα/24ωρο.
 2. «Ντελή-Φιλιάντρα» : 40 κυβ. μέτρα/ώρα, με φθίνουσα πορεία. Ώρες λειτουργίας : 2 τετράωρα/24ωρο.
 3. «Φιλιάντρα» : 60 κυβ. μέτρα/ώρα. Ώρες λειτουργίας : 24 ώρες/24ωρο.

      

Ύστερα από όσα περιληπτικά αναγράφηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την από 23/3/2014 διαβούλευση των κατοίκων του Κρυονερίου (πρακτικό της οποίας επισυνάπτεται στην απόφαση), και με γνώμονα την δίκαια κατανομή του αρδευτικού νερού, προτείνω τον κύκλο άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες, από την στιγμή που θα εμπλακούν στην άρδευση οι καλλιέργειες σουλτανίνας (Ιούνιο).

Στους καλλιεργητές που θα προβούν σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, θα τους δοθεί νερό για άρδευση, εφ όσων δηλώσουν ότι αποδέχονται πλήρως τον παρόντα κανονισμό άρδευσης και ότι η άρδευση των οπωροκηπευτικών τυγχάνει τελευταία στην κατάταξη, ως εκ τούτου αρδεύονται μόνον αν υπάρχει πλεόνασμα.

 1. Οι Σουλτανίνες θα ποτίζονται την πρώτη φορά 45 λεπτά ανά στρέμμα και τη δεύτερη κλπ φορές 30 λεπτά ανά στρέμμα. Η άρδευση θα ξεκινάει κάθε φορά από το κατώτερο σημείο των αρδευομένων περιφερειών με τη σειρά προς άνωθεν. Κάθε παροχή που υπάρχει στον κεντρικό αγωγό κατά μήκος της Ε.Ο. Κιάτου-Στυμφαλίας, που θ’ ανοίγει, θα ποτίζουν όλοι οι παραγωγοί-κτηματίες, με τη σειρά που θα τους υποδεικνύει ο Υδρονομέας, ανεξαρτήτου ώρας που θα τους τύχει. Όταν τελειώνει η άρδευση των κτημάτων της κάθε παροχής, από τον κεντρικό αγωγό, η παροχή θα κλειδώνεται από τον Υδρονομέα και θα ανοίγεται η αμέσως επόμενη. Όσοι κτηματίες δεν θελήσουν, για οποιονδήποτε λόγο να ποτίσουν στη συγκεκριμένη ώρα που θα τους υποδείξει ο Υδρονομέας, θα ποτίσουν την επόμενη φορά που θα έρθει η σειρά τους – Όρος απαράβατος.
 1. Τομέας ευθύνης των γεωτρήσεων. Η γεώτρηση στη θέση Μπαζά θα καλύπτει, όσο η δυναμικότητά της επιτρέπει, τις παρακάτω αρδευόμενες εκτάσεις : Κούλιζα – Μπαζά – Μιτσηλιά και αριστερά της Επαρχιακής Οδού Κιάτου – Στυμφαλίας, έως το ύψος του αγροτικού δρόμου απέναντι από το πρατήριο καυσίμων και κάτωθεν (αριστερά) του δρόμου αυτού που οδηγεί στην δεξαμενή κεφαλής της ίδιας γεώτρησης, στην θέση Ντριστηλιά. Οι γεωτρήσεις στις θέσεις Φιλιάντρα και Ντελή-Φιλιάντρα, θα καλύπτουν αρχικά τις υπόλοιπες αρδευόμενες περιοχές που καλύπτονται ήδη από τις αρδευτικές γεωτρήσεις Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα, έως ότου διαπιστωθεί μείωση της δυναμικότητας της γεώτρησης Μπαζά, όπως διαχρονικά είναι διαπιστωμένο. Τότε, το σύνολο των αρδευομένων εκτάσεων θα καλύπτονται από το αντλιοστάσιο στην θέση Ντελή.
 1. Οι παραγωγοί που ποτίζουν υποχρεούνται, μετά τη χρήση νερού, να κλείνουν την βάνα παροχής τους και να εξοφλούν τον Υδρονομέα.
 1. Όποιος χρήστης νερού δεν κλείνει την βάνα παροχής του ή την ανοίξει χωρίς εντολή του Υδρονομέα και διαταράξει την σειρά άρδευσης, θα του επιβάλλεται πρόστιμο : 20 ώρες άρδευσης.

 

 1. Οι ιδιοκτήτες κτημάτων που η παροχή τους (βάνα) τρέχει ή είναι χαλασμένη και σπαταλιέται πολύτιμο νερό προς άρδευση, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην αναγκαία συντήρηση ή αντικατάστασή της, αλλιώς δεν θα τους δίνεται νερό για άρδευση.

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος

και κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί.

       Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

 

«Κανονισμός άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από

τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπαζά, Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα».

 

       Κύκλος άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες, από την στιγμή που θα εμπλακούν στην άρδευση οι καλλιέργειες σουλτανίνας (Ιούνιο).

Στους καλλιεργητές που θα προβούν σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, θα τους δοθεί νερό για άρδευση, εφ όσων δηλώσουν ότι αποδέχονται πλήρως τον παρόντα κανονισμό άρδευσης και ότι η άρδευση των οπωροκηπευτικών τυγχάνει τελευταία στην κατάταξη, ως εκ τούτου αρδεύονται μόνον αν υπάρχει πλεόνασμα.

 1. Οι Σουλτανίνες θα ποτίζονται την πρώτη φορά 45 λεπτά ανά στρέμμα και τη δεύτερη κλπ φορές 30 λεπτά ανά στρέμμα. Η άρδευση θα ξεκινάει κάθε φορά από το κατώτερο σημείο των αρδευομένων περιφερειών με τη σειρά προς άνωθεν. Κάθε παροχή που υπάρχει στον κεντρικό αγωγό κατά μήκος της Ε.Ο. Κιάτου-Στυμφαλίας, που θ’ ανοίγει, θα ποτίζουν όλοι οι παραγωγοί-κτηματίες, με τη σειρά που θα τους υποδεικνύει ο Υδρονομέας, ανεξαρτήτου ώρας που θα τους τύχει. Όταν τελειώνει η άρδευση των κτημάτων της κάθε παροχής, από τον κεντρικό αγωγό, η παροχή θα κλειδώνεται από τον Υδρονομέα και θα ανοίγεται η αμέσως επόμενη. Όσοι κτηματίες δεν θελήσουν, για οποιονδήποτε λόγο να ποτίσουν στη συγκεκριμένη ώρα που θα τους υποδείξει ο Υδρονομέας, θα ποτίσουν την επόμενη φορά που θα έρθει η σειρά τους – Όρος απαράβατος.
 1. Τομέας ευθύνης των γεωτρήσεων. Η γεώτρηση στη θέση Μπαζά θα καλύπτει, όσο η δυναμικότητά της επιτρέπει, τις παρακάτω αρδευόμενες εκτάσεις : Κούλιζα – Μπαζά – Μιτσηλιά και αριστερά της Επαρχιακής Οδού Κιάτου – Στυμφαλίας, έως το ύψος του αγροτικού δρόμου απέναντι από το πρατήριο καυσίμων και κάτωθεν (αριστερά) του δρόμου αυτού που οδηγεί στην δεξαμενή κεφαλής της ίδιας γεώτρησης, στην θέση Ντριστηλιά. Οι γεωτρήσεις στις θέσεις Φιλιάντρα και Ντελή-Φιλιάντρα, θα καλύπτουν αρχικά τις υπόλοιπες αρδευόμενες περιοχές που καλύπτονται ήδη από τις αρδευτικές γεωτρήσεις Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα, έως ότου διαπιστωθεί μείωση της δυναμικότητας της γεώτρησης Μπαζά, όπως διαχρονικά είναι διαπιστωμένο. Τότε, το σύνολο των αρδευομένων εκτάσεων θα καλύπτονται από το αντλιοστάσιο στην θέση Ντελή.
 1. Οι παραγωγοί που ποτίζουν υποχρεούνται, μετά τη χρήση νερού, να κλείνουν την βάνα παροχής τους και να εξοφλούν τον Υδρονομέα.
 1. Όποιος χρήστης νερού δεν κλείνει την βάνα παροχής του ή την ανοίξει χωρίς εντολή του Υδρονομέα και διαταράξει την σειρά άρδευσης, θα του επιβάλλεται πρόστιμο : 20 ώρες άρδευσης.

 

 1. Οι ιδιοκτήτες κτημάτων που η παροχή τους (βάνα) τρέχει ή είναι χαλασμένη και σπαταλιέται πολύτιμο νερό προς άρδευση, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην αναγκαία συντήρηση ή αντικατάστασή της, αλλιώς δεν θα τους δίνεται νερό για άρδευση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 6/2014.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη

Υπογραφή                                                       Υπογραφές

Κρυονέρι 8 Απριλίου 2014

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος

 

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Την υπ’ αριθμ. 6/2014 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ο φ ώ ν ω ς

1.   Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.     Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 6/2014 Απόφαση της Τ.Κ. Κρυονερίου σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπάζα, Φιλιάντρα, Ντέλη –Φιλλιάντρα ως εξής :

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ                                                         08/4/2014

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

«Κανονισμός άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από

τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπαζά, Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα».

Παραθέτω διαπιστωμένα προβλήματα των τελευταίων ετών, που εντοπίστηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και μέρους του Σεπτεμβρίου, κατά την άρδευση των καλλιεργειών που καλύπτονται από τις αρδευτικές γεωτρήσεις της Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα :

Οι αρδευόμενες εκτάσεις, που ήδη καλύπτονται από τις αρδευτικές γεωτρήσεις, είναι 800 περίπου στρ. με σουλτανίνες και 40 περίπου στρ. δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, όπως ντομάτες, φασολάκια, πατάτες, που είναι επιπλέον υδροβόρες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση κατά την διανομή αρδευτικού νερού προς τους χρήστες. Και συγκεκριμένα : Τα οπωροκηπευτικά (ντομάτες, φασολάκια, κλπ) για ν’ ανταπεξέλθουν κατά την θερινή περίοδο, καταναλώνουν τουλάχιστον την τριπλάσια ποσότητα αρδευτικού νερού σε σχέση με τις σουλτανίνες και τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Όσον αφορά τις καλλιέργειες με πατάτες, που είναι οι πλέον υδροβόρες, για ν’ ανταπεξέλθουν στην θερινή περίοδο, πρέπει ν’ αρδεύονται με ποσότητα νερού τόση, σε κάθε πότισμα ανά 4 ημέρες, όση ποσότητα νερού απολαμβάνουν οι καλλιέργειες σουλτανίνας στον κύκλο άρδευσης που πραγματοποιείται, που κατά το περσινό έτος έφτασε στις 29 ημέρες.

Επίσης, υπάρχει το δεδομένο ότι οι άδειες χρήσης νερού των 3 γεωτρήσεων, που επισυνάπτονται στην απόφαση, δεν περιλαμβάνουν καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, πλην της γεώτρησης στη θέση Ντελή-Φιλιάντρα, που κατά λέξη αναφέρει η άδεια χρήσης νερού : «… Κατά σειρά θα αρδεύονται οι καλλιέργειες των αμπελοειδών, καλλιέργειες ελιάς, οπωροφόρων, κηπευτικών…». Ακόμη, σύμφωνα με την Εγκύκλιο οικ. 150895/13-9-2011 Δ/νσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρεται : «Τυχόν αλλαγές στο είδος και το μέγεθος της μονάδας εκμετάλλευσης που έχουν προκύψει μετά την 20η -12-2005 (π.χ. μεγαλύτερη αρδευόμενη έκταση, αλλαγή είδους καλλιέργειας κ.α.) μπορούν να καλύπτονται με τη χορήγηση της άδειας υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης, εφόσον δεν μεταβάλλεται η προϋπάρχουσα δυναμικότητα (π.χ. με βελτίωση τρόπου άρδευσης, καλλιέργεια λιγότερο υδροβόρων ειδών κ.α.)».

Σημειώνεται τέλος, ότι διαχρονικά η συγκεκριμένη γεώτρηση στη θέση Ντελή, καθώς και η γεώτρηση στη θέση Μπαζά, δεν έχουν δυναμικότητα, με αποτέλεσμα μέσα στον Ιούλιο μήνα, να παύουν να λειτουργούν. Έτσι, η μόνη γεώτρηση που διατηρεί τη δυναμικότητά της είναι αυτή στη θέση Φιλιάντρα, που πλέον επωμίζεται την κάλυψη όλων των αρδευόμενων εκτάσεων και καλλιεργειών.

Ενδεικτικά, αναγράφεται παρακάτω η δυναμικότητα των 3 γεωτρήσεων :

 1. «Μπαζά» : 40 κυβ. μέτρα/ώρα, με φθίνουσα πορεία. Ώρες λειτουργίας : 2 πεντάωρα/24ωρο.
 2. «Ντελή-Φιλιάντρα» : 40 κυβ. μέτρα/ώρα, με φθίνουσα πορεία. Ώρες λειτουργίας : 2 τετράωρα/24ωρο.
 3. «Φιλιάντρα» : 60 κυβ. μέτρα/ώρα. Ώρες λειτουργίας : 24 ώρες/24ωρο.

      

Ύστερα από όσα περιληπτικά αναγράφηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την από 23/3/2014 διαβούλευση των κατοίκων του Κρυονερίου (πρακτικό της οποίας επισυνάπτεται στην απόφαση), και με γνώμονα την δίκαια κατανομή του αρδευτικού νερού, προτείνω τον κύκλο άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες, από την στιγμή που θα εμπλακούν στην άρδευση οι καλλιέργειες σουλτανίνας (Ιούνιο).

Στους καλλιεργητές που θα προβούν σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, θα τους δοθεί νερό για άρδευση, εφ όσων δηλώσουν ότι αποδέχονται πλήρως τον παρόντα κανονισμό άρδευσης και ότι η άρδευση των οπωροκηπευτικών τυγχάνει τελευταία στην κατάταξη, ως εκ τούτου αρδεύονται μόνον αν υπάρχει πλεόνασμα.

 1. Οι Σουλτανίνες θα ποτίζονται την πρώτη φορά 45 λεπτά ανά στρέμμα και τη δεύτερη κλπ φορές 30 λεπτά ανά στρέμμα. Η άρδευση θα ξεκινάει κάθε φορά από το κατώτερο σημείο των αρδευομένων περιφερειών με τη σειρά προς άνωθεν. Κάθε παροχή που υπάρχει στον κεντρικό αγωγό κατά μήκος της Ε.Ο. Κιάτου-Στυμφαλίας, που θ’ ανοίγει, θα ποτίζουν όλοι οι παραγωγοί-κτηματίες, με τη σειρά που θα τους υποδεικνύει ο Υδρονομέας, ανεξαρτήτου ώρας που θα τους τύχει. Όταν τελειώνει η άρδευση των κτημάτων της κάθε παροχής, από τον κεντρικό αγωγό, η παροχή θα κλειδώνεται από τον Υδρονομέα και θα ανοίγεται η αμέσως επόμενη. Όσοι κτηματίες δεν θελήσουν, για οποιονδήποτε λόγο να ποτίσουν στη συγκεκριμένη ώρα που θα τους υποδείξει ο Υδρονομέας, θα ποτίσουν την επόμενη φορά που θα έρθει η σειρά τους – Όρος απαράβατος.
 1. Τομέας ευθύνης των γεωτρήσεων. Η γεώτρηση στη θέση Μπαζά θα καλύπτει, όσο η δυναμικότητά της επιτρέπει, τις παρακάτω αρδευόμενες εκτάσεις : Κούλιζα – Μπαζά – Μιτσηλιά και αριστερά της Επαρχιακής Οδού Κιάτου – Στυμφαλίας, έως το ύψος του αγροτικού δρόμου απέναντι από το πρατήριο καυσίμων και κάτωθεν (αριστερά) του δρόμου αυτού που οδηγεί στην δεξαμενή κεφαλής της ίδιας γεώτρησης, στην θέση Ντριστηλιά. Οι γεωτρήσεις στις θέσεις Φιλιάντρα και Ντελή-Φιλιάντρα, θα καλύπτουν αρχικά τις υπόλοιπες αρδευόμενες περιοχές που καλύπτονται ήδη από τις αρδευτικές γεωτρήσεις Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα, έως ότου διαπιστωθεί μείωση της δυναμικότητας της γεώτρησης Μπαζά, όπως διαχρονικά είναι διαπιστωμένο. Τότε, το σύνολο των αρδευομένων εκτάσεων θα καλύπτονται από το αντλιοστάσιο στην θέση Ντελή.
 1. Οι παραγωγοί που ποτίζουν υποχρεούνται, μετά τη χρήση νερού, να κλείνουν την βάνα παροχής τους και να εξοφλούν τον Υδρονομέα.
 1. Όποιος χρήστης νερού δεν κλείνει την βάνα παροχής του ή την ανοίξει χωρίς εντολή του Υδρονομέα και διαταράξει την σειρά άρδευσης, θα του επιβάλλεται πρόστιμο : 20 ώρες άρδευσης.

 

 1. Οι ιδιοκτήτες κτημάτων που η παροχή τους (βάνα) τρέχει ή είναι χαλασμένη και σπαταλιέται πολύτιμο νερό προς άρδευση, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην αναγκαία συντήρηση ή αντικατάστασή της, αλλιώς δεν θα τους δίνεται νερό για άρδευση.

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος

και κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί.

       Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

 

«Κανονισμός άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από

τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπαζά, Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα».

 

       Κύκλος άρδευσης για όλες τις καλλιέργειες, από την στιγμή που θα εμπλακούν στην άρδευση οι καλλιέργειες σουλτανίνας (Ιούνιο).

Στους καλλιεργητές που θα προβούν σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, θα τους δοθεί νερό για άρδευση, εφ όσων δηλώσουν ότι αποδέχονται πλήρως τον παρόντα κανονισμό άρδευσης και ότι η άρδευση των οπωροκηπευτικών τυγχάνει τελευταία στην κατάταξη, ως εκ τούτου αρδεύονται μόνον αν υπάρχει πλεόνασμα.

 1. Οι Σουλτανίνες θα ποτίζονται την πρώτη φορά 45 λεπτά ανά στρέμμα και τη δεύτερη κλπ φορές 30 λεπτά ανά στρέμμα. Η άρδευση θα ξεκινάει κάθε φορά από το κατώτερο σημείο των αρδευομένων περιφερειών με τη σειρά προς άνωθεν. Κάθε παροχή που υπάρχει στον κεντρικό αγωγό κατά μήκος της Ε.Ο. Κιάτου-Στυμφαλίας, που θ’ ανοίγει, θα ποτίζουν όλοι οι παραγωγοί-κτηματίες, με τη σειρά που θα τους υποδεικνύει ο Υδρονομέας, ανεξαρτήτου ώρας που θα τους τύχει. Όταν τελειώνει η άρδευση των κτημάτων της κάθε παροχής, από τον κεντρικό αγωγό, η παροχή θα κλειδώνεται από τον Υδρονομέα και θα ανοίγεται η αμέσως επόμενη. Όσοι κτηματίες δεν θελήσουν, για οποιονδήποτε λόγο να ποτίσουν στη συγκεκριμένη ώρα που θα τους υποδείξει ο Υδρονομέας, θα ποτίσουν την επόμενη φορά που θα έρθει η σειρά τους – Όρος απαράβατος.
 1. Τομέας ευθύνης των γεωτρήσεων. Η γεώτρηση στη θέση Μπαζά θα καλύπτει, όσο η δυναμικότητά της επιτρέπει, τις παρακάτω αρδευόμενες εκτάσεις : Κούλιζα – Μπαζά – Μιτσηλιά και αριστερά της Επαρχιακής Οδού Κιάτου – Στυμφαλίας, έως το ύψος του αγροτικού δρόμου απέναντι από το πρατήριο καυσίμων και κάτωθεν (αριστερά) του δρόμου αυτού που οδηγεί στην δεξαμενή κεφαλής της ίδιας γεώτρησης, στην θέση Ντριστηλιά. Οι γεωτρήσεις στις θέσεις Φιλιάντρα και Ντελή-Φιλιάντρα, θα καλύπτουν αρχικά τις υπόλοιπες αρδευόμενες περιοχές που καλύπτονται ήδη από τις αρδευτικές γεωτρήσεις Φιλιάντρα, Ντελή-Φιλιάντρα, έως ότου διαπιστωθεί μείωση της δυναμικότητας της γεώτρησης Μπαζά, όπως διαχρονικά είναι διαπιστωμένο. Τότε, το σύνολο των αρδευομένων εκτάσεων θα καλύπτονται από το αντλιοστάσιο στην θέση Ντελή.
 1. Οι παραγωγοί που ποτίζουν υποχρεούνται, μετά τη χρήση νερού, να κλείνουν την βάνα παροχής τους και να εξοφλούν τον Υδρονομέα.
 1. Όποιος χρήστης νερού δεν κλείνει την βάνα παροχής του ή την ανοίξει χωρίς εντολή του Υδρονομέα και διαταράξει την σειρά άρδευσης, θα του επιβάλλεται πρόστιμο : 20 ώρες άρδευσης.

 

 1. Οι ιδιοκτήτες κτημάτων που η παροχή τους (βάνα) τρέχει ή είναι χαλασμένη και σπαταλιέται πολύτιμο νερό προς άρδευση, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην αναγκαία συντήρηση ή αντικατάστασή της, αλλιώς δεν θα τους δίνεται νερό για άρδευση.

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

           

   Πρόεδρος                                                                                                  Τα Μέλη

                                                                                                         1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                        2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                            3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

                                                                  

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος     Ιωάννης

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.8/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   8/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 1ον: <<ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ>>

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                        1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                           ΘΕΜΑ 1ον  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί <<ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ>>, ανέφερε τα εξής:

   Η οικονομική υπηρεσία του δήμου μας, με το υπ’αριθμ. 8458/07-04-2014 έγγραφο της , μας απέστειλε εισήγηση για κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας και χρήσεως αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου, που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κιάτο, 7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     Αρ. πρωτ.:8458

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                      

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                ΠΡΟΣ

                                                                                         Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση για κατάρτιση «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».                                             

Ο παρών κανονισμός αφορά τη χρήση και λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων που υφίσταται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

 

Εισαγωγή

   1. Ο παρών κανονισμός διέπει τη λειτουργία και χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου καιψηφίζεται στοπλαίσιοτωνδιατάξεωντων άρθρου79 τουΝ. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» περί κανονιστικών αποφάσεων καιτουάρθρου73 τουΝ. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου βρίσκεται στο ισόγειο του εν λόγω κτιρίου επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 της πόλεως του Κιάτου και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, ως χώροςκαλλιτεχνικήςδημιουργίας,ελεύθερηςδιακίνησης καιανταλλαγήςιδεώνκαι αισθητικών αντιλήψεων,που προάγουν τιςανθρωπιστικέςαξίεςτου πολιτισμούκαι ενισχύουντηνκοινωνική συνοχή.

             

Άρθρο1 – Λειτουργίατης αίθουσας εκδηλώσεων

1. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου λειτουργείυπότηνευθύνητου Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Δημάρχου καθώς και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

2. Το τμήμαΥποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Δημάρχου (οργανικήμονάδατουΔήμου)είναι αρμόδιο γιατην επικοινωνία με τους φορείς, με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αιτούνται της χρήσεως της αίθουσας, της ενημέρωσής τους για τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας της καθώς τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Άρθρο2 – Παραχώρησητης χρήσηςτης αίθουσας εκδηλώσεων

1.Προτεραιότηταστηχρήση της αίθουσας έχειοΔήμος Σικυωνίων καθώς και τα Ν.Π. που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Δήμου.

2. Η αίθουσαχρησιμοποιείται καταπόλυτηπροτεραιότηταγιατηφιλοξενία θεατρικώνπαραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων. Προτεραιότητα επίσης στη χρήση της αίθουσας θα έχει και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεδομένου ότι σε κτίριο που θα παραχωρήσει ο Δήμος μας, θα λειτουργήσει Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι υποχρεωμένο να καταθέτει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναλυτικό πρόγραμμα με τις διαλέξεις, ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις που επιθυμεί να πραγματοποιήσει εντός της αιθούσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι ημερομηνίες πραγματοποίησής τους.

3. Οποιοσδήποτειδιώτηςή φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμείνα χρησιμοποιήσειτην αίθουσα για την παρουσίασηθεατρικούήκαλλιτεχνικούπρογράμματοςήτηνυλοποίησηεκδήλωσης, ομιλίας, ενημέρωσης κλπ οφείλει νατοζητήσειεγγράφωςκαταθέτονταςσχετικήαίτηση προςτην αρμόδιαυπηρεσία.Ηαρμόδια υπηρεσία οφείλεινα απαντά στα αιτήματα, χορηγώντας άδεια σύμφωναμετη σειρά κατάθεσης τουαιτήματος, διατηρώνταςκαιτοδικαίωματηςεπιλογής,όταν πρόκειταιγιαεκδηλώσειςπου πραγματοποιούνταιδωρεάνή ότανπρόκειταιγιαεκδηλώσειςαναγνωρισμένηςπολιτιστικήςή καλλιτεχνικήςαξίας. Στην τελευταίαπερίπτωσηαπαιτείταιαπόφασητουαρμοδίουσυλλογικού οργάνου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η αίθουσα παραχωρείται δωρεάνστουςφορείςτουΚράτουςκαιτης ΑυτοδιοίκησηςΑ’καιΒ΄ βαθμούταπολιτικάκόμματα,στιςδημοτικέςπαρατάξεις,στους φορείςόλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,στις κοινωνικέςκαι συνδικαλιστικέςοργανώσεις, στουςσυλλόγουςκαι τιςνόμιμαλειτουργούσεςκινήσεις πολιτών μεέδρατον Δήμο μας καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.Με απόφασητωναρμοδίωνοργάνων τουΔήμου, η αίθουσα μπορείεπίσηςνα παραχωρείται δωρεάν καισε φορείςμηκερδοσκοπικούχαρακτήρα,οι οποίοιδεν εδρεύουν στον Δήμο Σικυωνίων.

5.Γιατηνπαραχώρησητηςχρήσηςτης αίθουσας σεφορέαήιδιώτητηςπαρ. 3 τουπαρόντοςάρθρου,πουστοχεύουνστηντέλεσηπρογράμματοςέναντιεισιτηρίου, απαιτείταιη προκαταβολήειδικούτέλουςχρήσεως,σύμφωναμετιςδιατάξειςτου άρθρου Β.Δ. 24-9/20-10-58 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεωνπερίτωνπροσόδωντωνδήμωνκαικοινοτήτων», όπωςέχειτροποποιηθείμετοΝ.Δ. 703/197.Ηπαραχώρησηγίνεται εγγράφως,ύστερααπότηνυποβολήσχετικούαιτήματος,το οποίοπρέπεινα κατατίθεταιστο Πρωτόκολλο τουΔήμουμας,είκοσιτουλάχιστον(20μέρες πριναπότην οργάνωσητηςεκδηλώσεώςτους.Στοαίτημαγιατηνπαραχώρησητηςχρήσηςτης αίθουσαςπρέπεινασημειώνονταιμεσαφήνειατο είδοςκαι τοπρόγραμματηςεκδήλωσης που πρόκειταιναοργανωθεί,καθώςκαιηχρονικήτηςδιάρκεια. Η αρμόδια δημοτικήυπηρεσία οφείλει να απαντά στα σχετικά αιτήματα, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολήςτους.

6.Κάθεεκδήλωση δεν μπορείναδιαρκείπέραν τηςώρας02:00καισε κάθεπερίπτωσηπρέπει ναακολουθείτις διατάξειςπερί κοινήςησυχίας.

7. Επιτρέπεται ηδιεξαγωγή μίαςμόνονεκδήλωσηςκάθεημέρα.

8. Ηπαραχώρηση τηςχρήσηςαφορά την ημέρα τέλεσηςτης εκδήλωσης.

9.Χρήσητης αίθουσας εκδηλώσεων δεν μπορεί ναγίνειχωρίςτην έγγραφηαπάντησητου Δήμου στο υποβαλλόμενοαίτημακαιτηνυπογραφήαπό τοννόμιμοεκπρόσωπο του φιλοξενουμένου φορέα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεταιανεπιφύλακτατονπαρόνταΚανονισμόκαιπωςοφορέαςείναιαποκλειστικάκαι στοακέραιουπεύθυνοςγιατηντεχνικήαποκατάστασηήτην οικονομικήαποζημίωσηκάθε τυχόνφθοράς,η οποία θαέχεισημειωθείστιςεγκαταστάσειςκαιτουςχώρουςτης αίθουσαςκατάτηδιεξαγωγήτης φιλοξενούμενηςεκδήλωσηςκαιμευπαιτιότητα του φιλοξενουμένου. ΣτηνΥπεύθυνη Δήλωσηπεριγράφεταιεπίσηςηκατάστασητης αίθουσας κατάτηνπαραχώρησήτηςπρος χρήση. ΠαράλειψηυπογραφήςτηςενλόγωΥπεύθυνης Δήλωσηςσυνιστάλόγο γιατην ακύρωσητης παραχώρησηςχρήσηςτης αίθουσας. Γιατηνέκδοσητηςπροβλεπόμενης άδειαςχρήσηςαπαιτείταιηπροκαταβολήτουειδικού τέλους. Το γραμμάτιοείσπραξηςτουειδικούαυτούτέλουςαποτελείαπαραίτητο δικαιολογητικό για την υπογραφή τηςσχετικήςαπόφασης.

10.Ο Δήμος Σικυωνίωνδιατηρείτο δικαίωμαναζητήσειαπότουςωςάνωφορείςή ιδιώτεςασφαλιστήριο συμβόλαιογια τη χρήση του αίθουσας.

11.Η παραχώρησητης αίθουσας γίνεταιμεαπόφασητουΔημάρχουή τουαρμοδίου Αντιδημάρχου,ύστερααπό σχετικήεισήγησητουαρμοδίουτμήματος καθώς και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όποτε προβλέπεται η καταβολή τέλους.Ο Δήμοςμπορείνασυγκροτείειδική επιτροπή εξέτασηςτωναιτημάτων και χορήγησηςτων σχετικώναδειών χρήσηςτων θεάτρων.

12. Οι φορείςοι οποίοικάνουνχρήση της αίθουσας,θαπρέπειναγνωρίζουνεγγράφως στοαρμόδιοτμήμα του Δήμου Σικυωνίωντον εκπρόσωπότους,οοποίοςθαείναιυπεύθυνοςνα μεριμνάγια τη συμμόρφωσητουφιλοξενουμένουφορέαμετουόρουςτουπαρόντος Κανονισμού.

13. Οι χρησιμοποιούντες την αίθουσα έχουν την υποχρέωση της καθαριότητας και του ευπρεπισμού της καθώς και της ορθής χρήσης του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού που υπάρχει εντός αυτής.

 

Άρθρο3 – Ειδικέςρυθμίσειςπροστασίας της αίθουσας εκδηλώσεων

1.Η κατανάλωσηοινοπνευματωδώνποτώνκαικάθεείδουςφαγητούαπαγορεύεταιρητώς στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου κατά τη διάρκεια κάθεείδουςεκδηλώσεων.

2. Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση κοινωνικών δεξιώσεωνστο χώρο της αίθουσας.

3.Επιτρέπεταιη διοργάνωσηεκθέσεωνεικαστικώντεχνών,εφ’όσονπροςτούτουπάρχουνοι αναγκαίεςτεχνικέςπροϋποθέσειςκαι οι κατάλληλεςτεχνικέςυποδομές,μετουςόρουςκαι τις προϋπόθεσες του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού που αφορά την παραχώρηση των θεάτρων σειδιώτες.

4.Η τοποθέτησηαφισώνκαιλοιπού ενημερωτικού υλικούεπιτρέπεταιμετην προϋπόθεσηότι ο χρήσηςαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηνααπομακρύνειτα υλικά μετάτο τέλοςτης εκδηλώσεως.Σε περίπτωσηπουηαπομάκρυνσητων ανωτέρωυλικώνγίνει απόσυνεργείοτου Δήμουθαεισπράττεταιαπότονχρήστητουχώρουηαντίστοιχηδαπάνη,μετάαπόεισήγηση καιεκκαθάριση τηςαρμόδιαςΔ/νσηςΠεριβάλλοντοςτουΔήμουμας.

 

Άρθρο4 – Τελικέςδιατάξεις.

Ο Δήμοςδενφέρεικαμίαευθύνηγιαοποιοδήποτεζημιάπροκληθείσε περιουσίατρίτου,ούτεσε περίπτωση ατυχήματοςθεατή, δημιουργού ή καλλιτέχνη.

Αυτός που πραγματοποιείτην εκδήλωσηοφείλειναεφαρμόζειπιστάτουςΝόμουςκαι τους κανόνεςπουδιέπουντησυγκεκριμένηενέργεια,να διαθέτειόλεςτιςαπαιτούμενεςάδειεςκαι να φροντίζειγια τη σωστή καιασφαλή πραγματοποίηση του προγράμματόςτου.

Σε περίπτωσηαυθαίρετηςχρήσηςτης αίθουσας,οΔήμοςαποβάλλειτον καταληψίαμετη συνδρομήτηςαστυνομίαςκαιεπιβάλει πρόστιμοίσομετο διπλάσιο τουπροβλεπόμενουειδικού τέλουςπουθα κατέβαλεσεπερίπτωση κανονικήςχρήσης.

Τατέληκαιεισπράττονται σύμφωναμετιςδιατάξειςπερί βεβαίωσηςκαιείσπραξηςτων δημοτικώνεσόδων.

                                       Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

           

                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Την υπ’ αριθμ. 8458/ 07-04-2014 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας.

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας και χρήσης αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου ως κάτωθι :

Εισαγωγή

   1. Ο παρών κανονισμός διέπει τη λειτουργία και χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου καιψηφίζεται στοπλαίσιοτωνδιατάξεωντων άρθρου79 τουΝ. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» περί κανονιστικών αποφάσεων καιτουάρθρου73 τουΝ. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου βρίσκεται στο ισόγειο του εν λόγω κτιρίου επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 της πόλεως του Κιάτου και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, ως χώροςκαλλιτεχνικήςδημιουργίας,ελεύθερηςδιακίνησης καιανταλλαγήςιδεώνκαι αισθητικών αντιλήψεων,που προάγουν τιςανθρωπιστικέςαξίεςτου πολιτισμούκαι ενισχύουντηνκοινωνική συνοχή.

             

Άρθρο1 – Λειτουργίατης αίθουσας εκδηλώσεων

1. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου λειτουργείυπότηνευθύνητου Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Δημάρχου καθώς και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

2. Το τμήμαΥποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Δημάρχου (οργανικήμονάδατουΔήμου)είναι αρμόδιο γιατην επικοινωνία με τους φορείς, με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αιτούνται της χρήσεως της αίθουσας, της ενημέρωσής τους για τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας της καθώς τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Άρθρο2 – Παραχώρησητης χρήσηςτης αίθουσας εκδηλώσεων

1.Προτεραιότηταστηχρήση της αίθουσας έχειοΔήμος Σικυωνίων καθώς και τα Ν.Π. που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Δήμου.

2. Η αίθουσαχρησιμοποιείται καταπόλυτηπροτεραιότηταγιατηφιλοξενία θεατρικώνπαραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε μαθητές σχολείων που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων. Προτεραιότητα επίσης στη χρήση της αίθουσας θα έχει και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεδομένου ότι σε κτίριο που θα παραχωρήσει ο Δήμος μας, θα λειτουργήσει Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι υποχρεωμένο να καταθέτει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναλυτικό πρόγραμμα με τις διαλέξεις, ομιλίες και λοιπές εκδηλώσεις που επιθυμεί να πραγματοποιήσει εντός της αιθούσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι ημερομηνίες πραγματοποίησής τους.

3. Οποιοσδήποτειδιώτηςή φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμείνα χρησιμοποιήσειτην αίθουσα για την παρουσίασηθεατρικούήκαλλιτεχνικούπρογράμματοςήτηνυλοποίησηεκδήλωσης, ομιλίας, ενημέρωσης κλπ οφείλει νατοζητήσειεγγράφωςκαταθέτονταςσχετικήαίτηση προςτην αρμόδιαυπηρεσία.Ηαρμόδια υπηρεσία οφείλεινα απαντά στα αιτήματα, χορηγώντας άδεια σύμφωναμετη σειρά κατάθεσης τουαιτήματος, διατηρώνταςκαιτοδικαίωματηςεπιλογής,όταν πρόκειταιγιαεκδηλώσειςπου πραγματοποιούνταιδωρεάνή ότανπρόκειταιγιαεκδηλώσειςαναγνωρισμένηςπολιτιστικήςή καλλιτεχνικήςαξίας. Στην τελευταίαπερίπτωσηαπαιτείταιαπόφασητουαρμοδίουσυλλογικού οργάνου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η αίθουσα παραχωρείται δωρεάνστουςφορείςτουΚράτουςκαιτης ΑυτοδιοίκησηςΑ’καιΒ΄ βαθμούταπολιτικάκόμματα,στιςδημοτικέςπαρατάξεις,στους φορείςόλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,στις κοινωνικέςκαι συνδικαλιστικέςοργανώσεις, στουςσυλλόγουςκαι τιςνόμιμαλειτουργούσεςκινήσεις πολιτών μεέδρατον Δήμο μας καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.Με απόφασητωναρμοδίωνοργάνων τουΔήμου, η αίθουσα μπορείεπίσηςνα παραχωρείται δωρεάν καισε φορείςμηκερδοσκοπικούχαρακτήρα,οι οποίοιδεν εδρεύουν στον Δήμο Σικυωνίων.

5.Γιατηνπαραχώρησητηςχρήσηςτης αίθουσας σεφορέαήιδιώτητηςπαρ. 3 τουπαρόντοςάρθρου,πουστοχεύουνστηντέλεσηπρογράμματοςέναντιεισιτηρίου, απαιτείταιη προκαταβολήειδικούτέλουςχρήσεως,σύμφωναμετιςδιατάξειςτου άρθρου Β.Δ. 24-9/20-10-58 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεωνπερίτωνπροσόδωντωνδήμωνκαικοινοτήτων», όπωςέχειτροποποιηθείμετοΝ.Δ. 703/197.Ηπαραχώρησηγίνεται εγγράφως,ύστερααπότηνυποβολήσχετικούαιτήματος,το οποίοπρέπεινα κατατίθεταιστο Πρωτόκολλο τουΔήμουμας,είκοσιτουλάχιστον(20μέρες πριναπότην οργάνωσητηςεκδηλώσεώςτους.Στοαίτημαγιατηνπαραχώρησητηςχρήσηςτης αίθουσαςπρέπεινασημειώνονταιμεσαφήνειατο είδοςκαι τοπρόγραμματηςεκδήλωσης που πρόκειταιναοργανωθεί,καθώςκαιηχρονικήτηςδιάρκεια. Η αρμόδια δημοτικήυπηρεσία οφείλει να απαντά στα σχετικά αιτήματα, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολήςτους.

6.Κάθεεκδήλωση δεν μπορείναδιαρκείπέραν τηςώρας02:00καισε κάθεπερίπτωσηπρέπει ναακολουθείτις διατάξειςπερί κοινήςησυχίας.

7. Επιτρέπεται ηδιεξαγωγή μίαςμόνονεκδήλωσηςκάθεημέρα.

8. Ηπαραχώρηση τηςχρήσηςαφορά την ημέρα τέλεσηςτης εκδήλωσης.

9.Χρήσητης αίθουσας εκδηλώσεων δεν μπορεί ναγίνειχωρίςτην έγγραφηαπάντησητου Δήμου στο υποβαλλόμενοαίτημακαιτηνυπογραφήαπό τοννόμιμοεκπρόσωπο του φιλοξενουμένου φορέα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση και αποδέχεταιανεπιφύλακτατονπαρόνταΚανονισμόκαιπωςοφορέαςείναιαποκλειστικάκαι στοακέραιουπεύθυνοςγιατηντεχνικήαποκατάστασηήτην οικονομικήαποζημίωσηκάθε τυχόνφθοράς,η οποία θαέχεισημειωθείστιςεγκαταστάσειςκαιτουςχώρουςτης αίθουσαςκατάτηδιεξαγωγήτης φιλοξενούμενηςεκδήλωσηςκαιμευπαιτιότητα του φιλοξενουμένου. ΣτηνΥπεύθυνη Δήλωσηπεριγράφεταιεπίσηςηκατάστασητης αίθουσας κατάτηνπαραχώρησήτηςπρος χρήση. ΠαράλειψηυπογραφήςτηςενλόγωΥπεύθυνης Δήλωσηςσυνιστάλόγο γιατην ακύρωσητης παραχώρησηςχρήσηςτης αίθουσας. Γιατηνέκδοσητηςπροβλεπόμενης άδειαςχρήσηςαπαιτείταιηπροκαταβολήτουειδικού τέλους. Το γραμμάτιοείσπραξηςτουειδικούαυτούτέλουςαποτελείαπαραίτητο δικαιολογητικό για την υπογραφή τηςσχετικήςαπόφασης.

10.Ο Δήμος Σικυωνίωνδιατηρείτο δικαίωμαναζητήσειαπότουςωςάνωφορείςή ιδιώτεςασφαλιστήριο συμβόλαιογια τη χρήση του αίθουσας.

11.Η παραχώρησητης αίθουσας γίνεταιμεαπόφασητουΔημάρχουή τουαρμοδίου Αντιδημάρχου,ύστερααπό σχετικήεισήγησητουαρμοδίουτμήματος καθώς και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όποτε προβλέπεται η καταβολή τέλους.Ο Δήμοςμπορείνασυγκροτείειδική επιτροπή εξέτασηςτωναιτημάτων και χορήγησηςτων σχετικώναδειών χρήσηςτων θεάτρων.

12. Οι φορείςοι οποίοικάνουνχρήση της αίθουσας,θαπρέπειναγνωρίζουνεγγράφως στοαρμόδιοτμήμα του Δήμου Σικυωνίωντον εκπρόσωπότους,οοποίοςθαείναιυπεύθυνοςνα μεριμνάγια τη συμμόρφωσητουφιλοξενουμένουφορέαμετουόρουςτουπαρόντος Κανονισμού.

13. Οι χρησιμοποιούντες την αίθουσα έχουν την υποχρέωση της καθαριότητας και του ευπρεπισμού της καθώς και της ορθής χρήσης του ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού που υπάρχει εντός αυτής.

 

Άρθρο3 – Ειδικέςρυθμίσειςπροστασίας της αίθουσας εκδηλώσεων

1.Η κατανάλωσηοινοπνευματωδώνποτώνκαικάθεείδουςφαγητούαπαγορεύεταιρητώς στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιάτου κατά τη διάρκεια κάθεείδουςεκδηλώσεων.

2. Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση κοινωνικών δεξιώσεωνστο χώρο της αίθουσας.

3.Επιτρέπεταιη διοργάνωσηεκθέσεωνεικαστικώντεχνών,εφ’όσονπροςτούτουπάρχουνοι αναγκαίεςτεχνικέςπροϋποθέσειςκαι οι κατάλληλεςτεχνικέςυποδομές,μετουςόρουςκαι τις προϋπόθεσες του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού που αφορά την παραχώρηση των θεάτρων σειδιώτες.

4.Η τοποθέτησηαφισώνκαιλοιπού ενημερωτικού υλικούεπιτρέπεταιμετην προϋπόθεσηότι ο χρήσηςαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηνααπομακρύνειτα υλικά μετάτο τέλοςτης εκδηλώσεως.Σε περίπτωσηπουηαπομάκρυνσητων ανωτέρωυλικώνγίνει απόσυνεργείοτου Δήμουθαεισπράττεταιαπότονχρήστητουχώρουηαντίστοιχηδαπάνη,μετάαπόεισήγηση καιεκκαθάριση τηςαρμόδιαςΔ/νσηςΠεριβάλλοντοςτουΔήμουμας.

 

Άρθρο4 – Τελικέςδιατάξεις.

Ο Δήμοςδενφέρεικαμίαευθύνηγιαοποιοδήποτεζημιάπροκληθείσε περιουσίατρίτου,ούτεσε περίπτωση ατυχήματοςθεατή, δημιουργού ή καλλιτέχνη.

Αυτός που πραγματοποιείτην εκδήλωσηοφείλειναεφαρμόζειπιστάτουςΝόμουςκαι τους κανόνεςπουδιέπουντησυγκεκριμένηενέργεια,να διαθέτειόλεςτιςαπαιτούμενεςάδειεςκαι να φροντίζειγια τη σωστή καιασφαλή πραγματοποίηση του προγράμματόςτου.

Σε περίπτωσηαυθαίρετηςχρήσηςτης αίθουσας,οΔήμοςαποβάλλειτον καταληψίαμετη συνδρομήτηςαστυνομίαςκαιεπιβάλει πρόστιμοίσομετο διπλάσιο τουπροβλεπόμενουειδικού τέλουςπουθα κατέβαλεσεπερίπτωση κανονικήςχρήσης.

Τατέληκαιεισπράττονται σύμφωναμετιςδιατάξειςπερί βεβαίωσηςκαιείσπραξηςτων δημοτικώνεσόδων.

                                       Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

           

                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα Μέλη

                                                                                                         1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                        2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                            3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος     Ιωάννης

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.7/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

ΘΕΜΑ 7ον: <<ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, με το από 14-03-2014 σχετικό έγγραφο που μας απέστειλε, αναφέρει τα εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4178/2013 παρ. 16γ και την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., προκύπτει ότι με ευθύνη του Δήμου, σε περιοχές ή ζώνες οικοδομικών τετραγώνων στις οποίες υπάρχουν πλείονες επιχειρήσεις -μισθωτές κοινοχρήστων χώρων-, οι προσωρινές κατασκευές του αρ. 2, παρ. 74 του ν. 4076/2012, οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο.
Με τον όρο προσωρινές κατασκευές εννοούμε ελαφρές κατασκευές που εγκαθίστανται σε ελαφρά βάση ή σημειακά επί του εδάφους, οι οποίες τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη.
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην περιγραφή μίας πρωτότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης, προσωρινής κατασκευής, στην οποία περιγράφεται το είδος και τα υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Για την εγκατάστασή τους (συναρμολόγηση) στον κοινόχρηστο χώρο, ο Δήμος με σχετική απόφασή του θα καθορίζει το μέγεθος της κατασκευής, τη θέση της προκειμένου να μην περιορίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού καθώς και οποιοσδήποτε περιοριστικούς όρους κρίνει προκειμένου οι κατασκευές αυτές να εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο και να συμβάλουν στην ανάδειξή του.
Στην πρωτότυπη (ενδεικτική) προσωρινή κατασκευή ο φέρων οργανισμός της πέργκολας δημιουργείται από μεταλλικές κολόνες και δοκούς SHS, διαστάσεων 10cmx10cm. Οι κολόνες εδράζονται σε βάσεις από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 60cmx60cmx20cm.
Η διαμόρφωση του δαπέδου γίνεται με κυβόλιθους. Οι πλαγιοκαλύψεις και στα δύο τμήματα γίνονται με πτυσσόμενους υαλοπίνακες πάχους 1cm.
Η κάλυψη της πέργκολας γίνεται με πολυκαρβονικά φύλλα. Για την καλύτερη προστασία της κατασκευής και την ελεγχόμενη απορροή των υδάτων τα πολυκαρβονικά φύλλα τοποθετούνται ως μονόριχτη στέγη ύψους 50cm και γίνεται εγκιβωτισμός της με λαμαρίνα 6mm αναλόγου ύψους.
Αυτό που επιθυμούμε είναι ο σχεδιασμός των κατασκευών να γίνεται με στόχο τόσο την εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και με σεβασμό απέναντι στις ανάγκες ατόμων με ειδικές ικανότητες.
Η επιλογή των υλικών να είναι σε πλήρη αρμονία με ανάλογες παρακείμενες κατασκευές δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο και ομοιόμορφο σύνολο ενταγμένο φιλικά στο περιβάλλον και τέλος να υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης της κατασκευής από το χώρο εντός λίγων ωρών.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Tην σχετική εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας με από 14-03-2014.
2.- To ΦΕΚ με αριθ. 636/Δ/9-10-89 & Ττο Π.Δ. 81 /1980 ( Α 27 )
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι O μ ο φ ώ ν ω ς

Eγκρίνει την θέσπιση μορφολογικών κανόνων για τις προσωρινές κατασκευές της οδού Μιαούλη από την συμβολή της με την οδό Πετμεζά έως με την οδό Μπομπουλίνας, όπως αναγράφονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.6/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

ΘΕΜΑ 6ον: << ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ του κου
ΧΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γρηγορίου. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 95/2013 απόφασή της, μεταξύ άλλων, είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών στην εξής επιχείρηση :

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του κου ΧΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γρηγορίου επί της οδού Αράτου 20 στο Κιάτο, διότι η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος κου ΓΛΑΣΤΡΑ Γεωργίου του Θεόδωρου κρίνεται αναληθής .

Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 3797/26-02-2014 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση της ως άνω προέγκρισης διότι η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος κου ΓΛΑΣΤΡΑ Γεωργίου του Θεόδωρου κρίνεται αναληθής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 3797/26-02-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 95/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.- Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ανάκληση της προέγκρισης της κάτωθι επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος :

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του κου ΧΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γρηγορίου επί της οδού Αράτου 20 στο Κιάτο, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 95 / 19-12-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου, διότι η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος κου ΓΛΑΣΤΡΑ Γεωργίου του Θεόδωρου κρίνεται αναληθής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email