Απόφαση Υπ’αριθμ.5/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

ΘΕΜΑ 5ον: «Ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου μεταξύ άλλων, είχαν χορηγήσει τις προέγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών στα κάτωθι καταστήματα ως εξής:

1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της κας ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Αναστασίου, στη Τ.Κ. Σικυώνος (Βασιλικό) της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 16 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 25671 / 24-10-2013 έγγραφο μας,
2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η’ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)» της κας ΣΙΩΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του Βλασίου, στη παραλία Τ.Κ. Διμηνιό (πικραγγουριά) της Δ.Ε. Σικυωνίων, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 17 / 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 14664 / 25-07-2013 έγγραφο μας,
3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, στη Τ.Κ. Αρχαία Φενεός της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 19 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 17526 / 25-07-2013 έγγραφο μας, και
4. «Προσωρινή Εγκατάσταση Ψυχαγωγικών Παιδειών και συγκεκριμένα: Πίστα με Αυτοκινητάκια – Παιδικό Τραινάκι – Παιδικό Περιστρεφόμενο – Τρία Παιδικά Παιχνίδια με κέρματα (αλογάκι, φόρμουλα, jet ski) – Δύο Τραμπολίνο – Σκοποβολή – Παιδικό Φουσκωτό – Δύο Γερανάκια (αρπάγη που πιάνει αντικείμενα, παιχνίδια κ.λ.π.)» του κου ΜΗΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Εμμανουήλ επί των οδών Καλογεροπούλου 10 και Μαυρούλια στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 42 / 29-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,

Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 30705/30-12-2013 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση των ως άνω προεγκρίσεων, διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 30705/30-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τις υπ’ αριθ. 16/2013, 17/2013, 19/2013 και 42/2013 Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου αντίστοιχα.
4.- Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την ανάκληση των προεγκρίσεων των κάτωθι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος :

1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της κας ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Αναστασίου, στη Τ.Κ. Σικυώνος (Βασιλικό) της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 16 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 25671 / 24-10-2013 έγγραφο μας,
2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η’ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)» της κας ΣΙΩΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του Βλασίου, στη παραλία Τ.Κ. Διμηνιό (πικραγγουριά) της Δ.Ε. Σικυωνίων, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 17 / 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 14664 / 25-07-2013 έγγραφο μας,
3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, στη Τ.Κ. Αρχαία Φενεός της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 19 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 17526 / 25-07-2013 έγγραφο μας, και
4. «Προσωρινή Εγκατάσταση Ψυχαγωγικών Παιδειών και συγκεκριμένα: Πίστα με Αυτοκινητάκια – Παιδικό Τραινάκι – Παιδικό Περιστρεφόμενο – Τρία Παιδικά Παιχνίδια με κέρματα (αλογάκι, φόρμουλα, jet ski) – Δύο Τραμπολίνο – Σκοποβολή – Παιδικό Φουσκωτό – Δύο Γερανάκια (αρπάγη που πιάνει αντικείμενα, παιχνίδια κ.λ.π.)» του κου ΜΗΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Εμμανουήλ επί των οδών Καλογεροπούλου 10 και Μαυρούλια στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 42 / 29-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,

διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης τους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email