Απόφαση Υπ’αριθμ.4/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

ΘΕΜΑ 4ον: «Περί ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε χορηγήσει με την υπ’ αριθ. 15/14-06-2013 απόφασή της την προέγκριση του κ. Ρέλια Κωννου του Αντωνίου στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού ως εξής:

1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» του κου ΡΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Αντωνίου, στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας (διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου), που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 15 / 14-06-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

και
Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών στα δύο (2) καταστήματα ως εξής:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) της κας ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του Βασιλείου, επί της οδού Κλεισθένους 23, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 29 / 03-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του κου ΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Διονυσίου επί της οδού Κλεισθένους 40, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 29 / 03-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου

Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 29506/10-12-2013 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση των ως άνω αδειών, διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 29506/10-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 29/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.- Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την ανάκληση των προεγκρίσεων των κάτωθι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που είχαν χορηγηθεί με την υπ’ αριθ. 29/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και την υπ’ αριθ. 15/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής:

a. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» του κου ΡΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Αντωνίου, στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας (διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου), που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 15 / 14-06-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

b. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) της κας ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του Βασιλείου, επί της οδού Κλεισθένους 23, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 29 / 03-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και

c. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του κου ΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Διονυσίου επί της οδού Κλεισθένους 40, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 29 / 03-07-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου

διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης τους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4.-. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email