Απόφαση Υπ’αριθμ.4/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’  ΑΡΙΘ. 4/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1/1-02-2013 

 

Περίληψη: «Περί συζητήσεως για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κανονισμό λειτουργίας νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Βελίνας.»     

  Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Φεβρουαρίου του έτους  2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1716/28-01-2013 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     -6-   ήτοι:

             

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.-   Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος)                           1.-  Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)

2.-   Ευάγγελος Χουσελάς       Μέλος                                       

3.-   Παύλος      Χρυσικός          «                                           

4.-   Ευάγγελος Καρακούσης     « 

5.-   Αθανάσιος   Πανάγου         «

6.-   Σωτήριος  Σπηλιωτακάρας  «

  

 

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού νομού Κορινθίας, με το υπ’ αριθμ. 2503/26-09-2012 έγγραφό της μας ζητάει να της αποστείλουμε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 για την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βελίνας, αφού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την υπ’αριθμ. 7/86/27-04-2012 απόφασή της είχε εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μας έκδοση Κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λειτουργία του νεκροταφείο της Τ.Κ. Βελίνας. 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε το από 21-03-2012 έγγραφο-πρόταση του εκπροσώπου  της Τοπικής Κοινότητας Βελίνας  περί έκδοσης κανονισμού λειτουργίας και δικαιωμάτων χρήσης του νεκροταφείου.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

      Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 1.-  Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

 2.-  Το από 21-03-2012 έγγραφο-πρόταση του εκπροσώπου  της Τοπικής Κοινότητας Βελίνας    .

 3.-  Την υπ ’αριθμ. 7/86/27-04-2012 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 4.-  Το υπ’ αριθμ. 2503/26-09-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού  νομού Κορινθίας .

 5.-  Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

        Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας στην Τοπική Κοινότητα Βελίνας της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων  όπως παρακάτω:                                                          

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΕΛΙΝΑΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ».           

***********************************

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

 

Άρθρο 1ο

      Η Τοπική Κοινότητα Βελίνας έχει στην περιφέρεια της ένα Νεκροταφείο που βρίσκεται δυτικά του χωριού, ονομάζεται «Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ» και έχει διαμορφωμένη έκταση περίπου 6.400,00 τ.μ.

 

Άρθρο 2ο

      Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στο Νεκροταφείο σε χώρο που παραχωρείται για το σκοπό αυτό. 

           

Άρθρο 3ο 

      Οι τάφοι που έχουν παραχωρηθεί στο Νεκροταφείο για την ταφή των νεκρών, εμφανίζονται στο σκαρίφημα που έχει κατατεθεί από τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ.

      Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας από την υπηρεσία του Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέκκλιση. Προσθήκη τάφων σε βάρος της ρυμοτομίας επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου  κατόπιν προτάσεως του Εκπρόσωπου της Τ.Κ.

      Η παραχώρηση τάφου γίνεται για χρήση και θα παραμένει στον δικαιούχο εφόσον πληρώνει τα τέλη διατήρησης.

      Εάν δικαιούχος δεν πληρώνει τα τέλη διατήρησης για μία πενταετία θα χάνει το  δικαίωμα χρήσης του τάφου και θα περιέρχεται στον Δήμο ο οποίος μπορεί να τον  διαθέτει σε άλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 4ο 

α. Μπορούν να παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος χώρος και για άλλους τάφους κατόπιν αιτήσεως των  ενδιαφερομένων και μετά από σύμφωνη γνώμη  του Εκπρόσωπου της Τ.Κ.

β. Οικογενειακός τάφος παραχωρείται σ’ όποιον κάνει αίτηση και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα. Η παραχώρηση πραγματοποιείται από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος πληρώσει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το ανάλογο χρηματικό αντάλλαγμα και υπογραφεί η παραχωρητήρια πράξη.

γ. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για οποιονδήποτε λόγο. Χρησιμοποιούνται μόνο για ταφή εκείνων προς τους οποίους παραχωρήθηκαν.

δ. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο σ’ αυτόν που παραχωρήθηκε αρχικά, του συζύγου ή της συζύγου αυτού και των σε ευθεία ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και των κατιόντων τους, του πατέρα ή της μητέρας, του συζύγου ή της συζύγου που έγινε η παραχώρηση, όπως και των αδελφών που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ’ όσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση αυτού και όταν αυτός (αρχικός δικαιούχος) δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου των κατιόντων τους.

Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής, σε οικογενειακό τάφο, και σε πρόσωπα που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του, αφού προηγούμενα καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωμα, όχι μικρότερο από το μισό που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου.

ε. Άτομο που έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης σε περισσότερους από ένα οικογενειακούς τάφους, πρέπει, μέσα σε τρεις μήνες μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, να δηλώσει σε ποιόν από όλους θέλει να κάνει χρήση. Διαφορετικά κανονίζει ο Δήμαρχος σε ποιόν τάφο περιορίζεται το δικαίωμα της χρήσης του.

στ. Η συγγένεια αυτών που θάβονται σε οικογενειακό τάφο, εφ’ όσον δεν προκύπτει από στοιχεία του Δήμου ή από προσωπική αντίληψη της υπηρεσίας, αποδεικνύεται με έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής.

 

Άρθρο 5ο

      Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσης παραιτούνται της παραπέρα χρήσης αυτών περιέρχονται αυτοδίκαια στον Δήμο (Τοπική Κοινότητα), δυνάμενο να παραχωρεί αυτούς σε άλλους, σύμφωνα με τον παρόντα.

                                         

Άρθρο 6ο

      Οικογενειακοί τάφοι των οποίων εξέλιπαν οι κατά το άρθρο 5 δικαιούχοι, περιέρχονται στον Δήμο.

      Για την μη διαταραχή της διαδοχής των τάφων τούτων και την διάθεση τους πρέπει να προτιμούνται οι εκ διαθήκης κληρονόμοι ή πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς του αρχικού δικαιούχου, εφόσον μέσα σε μία τριετία από την ταφή του τελευταίου νεκρού ζητήσουν την έκδοση νέου παραχωρητηρίου προς αυτούς που καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου.

      Η προς τα πρόσωπα αυτά παραχώρηση θα γίνεται υπό τον όρο διατήρησης στον τάφο των υφιστάμενων επιγραφών και της διαφύλαξης στον τάφο των οστών των πρώτων ενταφιασμένων.       

 

Άρθρο 7ο 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του κατόπιν προτάσεως του Εκπρόσωπου της Τ.Κ. μπορεί να παραχωρεί πρόσκαιρα ή για πάντα τάφο σε άτομο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές ή κληροδοτήματα στον Δήμο.

 

 

 

Άρθρο 8ο

      Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο παρόν κανονισμός και μέσα σε έξι (6) μήνες ο Δήμαρχος οφείλει να ειδοποιήσει όλους τους ιδιοκτήτες ατομικών ή οικογενειακών τάφων, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο.

      Μετά από την παρέλευση 6/μηνου από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Δήμο, για την τακτοποίηση οφειλών προς αυτόν, οι τάφοι διατίθενται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της.

 

Άρθρο 9ο

      Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά 3 χρόνια από την ταφή. Είναι δυνατή η διατήρηση και πέραν της τριετίας, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

      Οποιαδήποτε μεταφορά νεκρού ή ανακομιδή οστών πριν περάσει 3ετία από την ταφή χρειάζεται άδεια από τον Εισαγγελέα.

      Εάν κατά το άνοιγμα του τάφου διαπιστωθεί ότι πτώμα που βρίσκεται μέσα δεν έχει διαλυθεί τελείως, ο τάφος κλείνεται και παραμένει το πτώμα έναν ακόμα χρόνο.   

 

Άρθρο 10ο

      Αντικείμενα που βρίσκονται κατά την εκταφή νεκρών επιστρέφονται στους συγγενείς αυτών, εφ’ όσον παραβρίσκονται, διαφορετικά περνάνε στην ιδιοκτησία του Δήμου, που μπορεί να τα πουλήσει.

 

Άρθρο 11ο

      Δωρεές δημοτών για το δημοτικό Νεκροταφείο γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την βούληση του δωρητή.

 

Άρθρο 12ο

      Η είσοδος στο Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε ζητιάνους, βρέφη και σε άτομα που συνοδεύονται από ζώα.

 

Άρθρο 13ο

      Τα χρηματικά ποσά που προβλέπει αυτός ο κανονισμός, πληρώνονται στον Δήμο, σύμφωνα με τον νόμο «περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εξόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

 

Άρθρο 14ο

      Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε τάφους (κράσπεδα, μαρμάρινες εργασίες κ.λ.π.), χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμαρχο και μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως, συνοδευομένης με σκαρίφημα που θα αναγράφονται οι διαστάσεις του τάφου και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο    15ο

      Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

 

Άρθρο 16ο

        Οτιδήποτε δεν προβλέπει αυτός κανονισμός ρυθμίζεται με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, ύστερα από πρόταση του Εκπρόσωπου της Τ.Κ.

 

        Β.  Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα   ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 02-02-2013 και για επτά (7) ημέρες μέχρι και  09-02-2013  προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως προτάσεις ή παρατηρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα ή δημότη.-                                                                                               

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

                                                                                 1.-Ευάγγελος   Καρακούσης

                                                                                 2.-Αθανάσιος   Πανάγου

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                           3.-Παύλος    Χρυσικός

                                                                                 4.- Ευάγγελος  Χουσελάς

                                                                                 5.-Σωτήριος Σπηλιωτακάρας 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  5  Φεβρουαρίου  2013

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

                              ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        

Print Friendly, PDF & Email