Απόφαση Υπ’αριθμ.3/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’  ΑΡΙΘ. 3/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1/1-02-2013 

 

Περίληψη: «Ανάκληση προεγκρίσεων Κ.Υ.Ε. (Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος)  διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για τη χορήγηση αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας»

     

  Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Φεβρουαρίου του έτους  2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1716/28-01-2013 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     -6-   ήτοι:

             

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.-   Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος)                                      1.-  Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)

2.-   Ευάγγελος Χουσελάς       Μέλος                                       

3.-   Παύλος      Χρυσικός          «                                           

4.-   Ευάγγελος Καρακούσης     « 

5.-   Αθανάσιος   Πανάγου         «

6.-   Σωτήριος  Σπηλιωτακάρας  «

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

To  Tμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης  του Δήμου μας,  μας  απέστειλε  την παρακάτω  εισήγηση  που έχει ως εξής:

 

                                          

Ελληνική Δημοκρατία                                                         Κιάτο  08-01-2013

Νομός Κορινθίας                                                                         Α.Π.:   207

Δήμος Σικυωνίων

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2                                                         ΠΡΟΣ

Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο                                              ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τηλ.: 2742 360 146                                                             

FAX: 2742 0 23562                                                                     

Πληροφορίες: Η. Καλπαξής                                                        

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κ.Υ.Ε. (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ).

 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγούνται από τον Δήμαρχο, αφού προηγηθεί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος των ενδιαφερομένων.

      Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

      Σύμφωνα  με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220 / 04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496) για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη του καταστήματος περί μη απαγόρευσης της χρήσης του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

 

      Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

 

      Η υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, και για το χρονικό διάστημα που οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται, και για τη δυνατότητα παράτασης της προέγκρισης, και για τη περίπτωση ανάκλησης της προέγκρισης, είτε αναγράφοντας αυτά στο σώμα των σχετικών αποφάσεων είτε με (συστημένες) επιστολές.

 

      Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α) Βρίσκεται σε ισχύ η αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 /τ.Β’ /08-10-2012) Νέα Υγειονομική διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών», στο άρθρο 18 παρ. 4 της οποίας αναφέρεται: Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της προέγκρισης της άδειας λειτουργίας τους θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (σ.σ. το Δήμο μας) εντός πενταμήνου από την ημέρα αυτή, κρίνονται (σ.σ. από το αρμόδιο Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Κορινθίας) ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους (εμβαδόν, κατασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κ.λ.π.) με βάσει το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεως τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας είναι αυστηρότερες ως προς τους ανωτέρω όρους, και

Β) Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την καταλληλότητα μιας Επιχείρησης τροφίμων και ποτών ζητά πλέον αντίγραφο της αντίστοιχης προέγκρισης,

εισηγούμαστε την ανάκληση των κάτωθι προεγκρίσεων:

 1. 1.Κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κου ΤΥΡΛΗ – ΛΕΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Γεωργίου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή 2, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24 / 27-06-2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
 2. 2.Κατάστημα «ΚΟΥΡΕΙΟ» του κου ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΠΕΤΡΟΥ του Δημητρίου επί της οδού Αριστοτέλους 19, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24 / 27-06-2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
 3. 3.Κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» του κου ΔΗΜΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Βασιλείου επί της οδού Μιαούλη 17, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 28 / 18-07-2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
 4. 4.Κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του κου ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Χαρίδημου επί της Π.Ε.Ο. 1 στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 14 / 09-07-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 5. 5.Κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Φωτίου επί της Π.Ε.Ο. 17 στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 15 / 09-07-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και
 6. 6.Κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κας ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Βασιλείου στη Τ.Κ. Μούλκι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 8 / 23-07-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση – γνωστοποίηση στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δυο (2) μήνες.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ                                                     Ο Δήμαρχος

Φωτοαντίγραφα των                                                   και με ειδική εντολή

      αποφάσεων των προεγκρίσεων                                      ο προϊστάμενος τμήματος τοπικής

      και ενημερωτικές επιστολές.                                           οικονομίας ανάπτυξης του δήμου

 

                                                                                            Κόϊκας Βασίλειος

 

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

        

      ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

    Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 1.-  Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

 2.-  Την υπ’ αριθ. 207/08-1-2013 εισήγηση  του Τμήματος  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

 4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

     Την  ανάκληση  προέγκρισης  Κ.Υ.Ε. (Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) όπως μας έχουν αναγραφεί στην υπ’ αριθ. 207/08-01-2013 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής:

 1. 1.Κατάστημα « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κου Τυρλή – Λέκκα Γεωργίου του Γεωργίου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή 2,
 2. 2.Κατάστημα «ΚΟΥΡΕΙΟ» του κου Τζουμάκα Πέτρου του Δημητρίου επί της οδού Αριστοτέλους 19,
 3. 3.Κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» του κου Δημάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου επί της οδού Μιαούλη 17,
 4. 4.Κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του κου Φραγκομιχελάκη Στυλιανού του Χαρίδημου επί της Π.Ε.Ο. 1 στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού
 5. 5.Κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου Δημούλια Άγγελου του Φωτίου επί της Π.Ε.Ο 17 στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού
 6. 6.Κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κας Αλογογιάννη Δήμητρας του Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Μουλκίου,

 διότι οι ενδιαφερόμενοι  δεν κατέθεσαν  μέχρι σήμερα  τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται  για την χορήγηση  αδειών ίδρυσης  και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν  αίτηση – γνωστοποίηση  στο Δήμο  για την  παράταση της προέγκρισης  για δύο (2) μήνες.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                              Τα μέλη

                                                                               1.-Ευάγγελος   Καρακούσης

                                                                               2.-Αθανάσιος   Πανάγου

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                         3.-Παύλος   Χρυσικός

                                                                               4.- Ευάγγελος  Χουσελάς

                                                                               5.-Σωτήριος  Σπηλιωτακάρας 

 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  5  Φεβρουαρίου  2013

Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

                                                                         Σωτηρόπουλος   Ιωάννης                                  

Print Friendly, PDF & Email