Απόφαση Υπ’αριθμ.3/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

ΘΕΜΑ 3ον <<ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Χρήστου >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ο κ. Γκογκάκης Θεόδωρος, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 23–1-2014 αίτησή του και ζητά τη χορήγηση άδειας προέγκρισης, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΚΟΥΡΕΙΟ ), στην Τ.Κ. Μούλκι της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας , σε κτίριο ιδιοκτησίας ΠΡΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αναστασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 1887/24-01-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 23-1-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
( ΚΟΥΡΕΙΟ ) του κου ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Χρήστου , στην Τ.Κ. Μούλκι της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΠΡΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αναστασίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.2/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

ΘΕΜΑ 2ον: << Πρόταση για κατεδάφιση οικημάτων στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία Κιάτου Δήμου Σικυωνίων>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, με το από 14-02-2014 έγγραφο, που μας απέστειλε, αναφέρει τα εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Τεχνική Υπηρεσία Κιάτο 14-2-2014
Πληροφορίες : Μαστέλλου Γ.
Τηλ. 2742360105
Fax 27420-23562 ΠΡΟΣ:
1. κο Πρόεδρο Τ.Κ. Κιάτου
2. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: « Πρόταση για κατεδάφιση οικημάτων στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία Κιάτου Δήμου
Σικυωνίων»

Κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων συμπολιτών μας, σχετικά με την επικινδυνότητα των δυο οικημάτων που βρίσκονται εντός της πολεοδομικής ενότητας Κανελλοπούλου Σφαγεία , η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διενήργησε αυτοψία παρουσία των α. Αντιδημάρχου Τ.Υ. κου Χρυσικού Π. & β. Προέδρου Τ.Κ. Κιάτου κου Λεονάρδου Ι. τα οποία κρίθηκαν ως επικίνδυνα και χρήζουν άμεσης κατεδάφισης.
Ειδικότερα σύμφωνα με τους πίνακες της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Κανελλοπούλου –Σφαγεία προκύπτουν τα παρακάτω:
Στο οικοδομικό τετράγωνο 238 το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος ,βρίσκονται τα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς :
α) 010480 συνιδιοκτησίας Σώκου Βασίλειου & Σώκου Αικατερίνης με ένα ισόγειο 0κτίσμα πλακοσκεπές και το
β) 010599 ιδιοκτησίας Ρομπόκου Νικόλαου με ένα ισόγειο κεραμοσκεπές.
Σύμφωνα με τους πίνακες αποζημιώσεων ο Δήμος αποζημιώνει τον 010599 με ποσό 84.099,20 ευρώ και την 010480 με ποσό 59.027,20 ευρώ, που έχουν ήδη παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων.
Εφόσον ο Δήμος δεν οφείλει αποζημίωση στους ιδιοκτήτες προτείνεται η άμεση κατεδάφισή τους για την προστασία των πολιτών και την απόδοση του χώρου σε κοινή χρήση.
Επισυνάπτονται φωτογραφίες.
Ο Αντιδήμαρχος

Παύλος Χρυσικός

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Με την από 14-02-2014 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.
2.- To ΦΕΚ με αριθ. 636/Δ/9-10-89 & Ττο Π.Δ. 81 /1980 ( Α 27 )
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Την άμεση κατεδάφιση των οικημάτων που βρίσκονται εντός της πολεοδομικής ενότητας Κανελλοπούλου Σφαγεία , στο οικοδομικό τετράγωνο 238, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος ,με κτηματολογικούς αριθμούς :
α) 010480 συνιδιοκτησίας Σώκου Βασίλειου & Σώκου Αικατερίνης με ένα ισόγειο κτίσμα πλακοσκεπές
και το
β) 010599 ιδιοκτησίας Ρομπόκου Νικόλαου με ένα ισόγειο κεραμοσκεπές.
και την απόδοση του χώρου σε κοινή χρήση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email