Απόφαση Υπ’αριθμ.2/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’  ΑΡΙΘ. 2/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1/1-02-2013

 

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη  ίδρυσης  Κ.Υ.Ε. (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) Επιχείρηση αναψυχής (Καφενείο)-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων (Παντοπωλείο), ιδιοκτησία της Τσεμεντζή Μαρίας του Λεωνίδα, στην Τοπική Κοινότητα Ματίου της Δ.Ε. Φενεού»

     

  Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Φεβρουαρίου του έτους  2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1716/28-01-2013 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     -6-   ήτοι:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος)                             1.-  Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)

2.-   Ευάγγελος Χουσελάς       Μέλος                                        

3.-   Παύλος      Χρυσικός          «                                           

4.-   Ευάγγελος Καρακούσης     « 

5.-   Αθανάσιος   Πανάγου         «

6.-   Σωτήριος  Σπηλιωτακάρας  «

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

    H κ. Τσεμεντζή Μαρία του Λεωνίδα, υπέβαλε στο Δήμο μας, αίτηση  και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφενείο) – Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων (Παντοπωλείο)» στη Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Ματίου.

    Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη  της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή  την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση  από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας. 

      Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

      Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 1.-  Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. και του άρθρου  80, παρ. 4 του Ν.

       3463/2006.

 2.-  Την υπ’ αριθμ 804/16-01-2013  εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

 3.-   Την αίτηση της ενδιαφερόμενης.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

 5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

     1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης του ως άνω καταστήματος, στην κ. Τσεμεντζή Μαρία του Λεωνίδα, στην Τοπική Κοινότητα Ματίου της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου μας.

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

                                                                          1.-Ευάγγελος   Καρακούσης

                                                                          2.-Αθανάσιος   Πανάγου

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                    3.-Παύλος  Χρυσικός

                                                                          4.-Ευάγγελος  Χουσελάς  

                                                                          5.- Σωτήριος  Σπηλιωτακάρας

                                           

Ακριβές απόσπασμα

                                    Κιάτο  5  Φεβρουαρίου  2013  

                                      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής     

 

                                                      Ιωάννης     Σωτηρόπουλος               

Print Friendly, PDF & Email