Απόφαση Υπ’αριθμ.25/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 25/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 6ον : «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε επιχείρηση τροφίμων της κ. Κολιπέτσα Σεβαστής του Κων/ου που λειτουργεί στο Κιάτο>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 16736/18-07-2013 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ΄αριθμ. 16736/18-07-2013 είχε παραχωρήσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ >> ιδιοκτησίας της κ. ΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΣΕΒΑΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου , που βρίσκεται στο Κιάτο και στην οδό Κολοκοτρώνη 17
Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 16736/18-07-2013 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση της ως άνω άδειας, διότι όπως μας ενημέρωσε το τμήμα περιβαλλοντικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής, με το υπ’αριθμ1492/ 02-05-2013 έγγραφο του , κατόπιν επιθεώρησης, βρέθηκε ένας χώρος σε συνέχεια της αίθουσας πελατών να έχει επεκταθεί και εκεί να έχουν κατασκευαστεί και άλλα αποχωρητήρια καθώς και η αποθήκη του καταστήματος. Η προαναφερόμενη διαπίστωση αποτελεί επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων του καταστήματος, γεγονός που συνιστά την ίδρυση νέου καταστήματος και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ. 16736/18-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Το υπ’αριθμ. 1492/02-05-2013 του.τμήματος υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντολογικής υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την ανάκληση της υπ’ αριθμ 7864/ 04-07-2003 άδειας της επιχείρησης, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος << ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ >> ιδιοκτησίας της κας Κολιπετσά Σεβαστής του Κων/ου, που λειτουργεί στο Κιάτο και στην οδό Κολοκοτρώνη 17.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.1/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1/20-03-2014

Περίληψη: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητας της για το έτος
2013, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6506/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος )
2.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την από 28-02-2014 εισήγησή που έχει ως εξής:
Για το έτος 2013, ελήφθησαν συνολικά σαράντα επτά (46) αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε ένδεκα (11) Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2012 1 1
2 Προέγκριση αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 19 2,5,6,8,10,15,16,17,19,20,21,22,23,36,39,40,41,42,45
3 Ανάκληση προεγκρίσεων αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 5 3,11,14,27,28
4 Μεταφορά περιπτέρου 1 29
5 Κανονιστικές
Α) Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων
Β)Κοινόχρηστων χώρων
Γ) Νεκροταφείου
Δ) Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς

2
2
1
1

9
12,13
4
31,37
6 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 3 32,43,46
7 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 33
8 Αλλαγή χρήσεως γης 3 18,38,35
9 Ματαιώσεις συνεδριάσεων 1 Πρακτικό με α/α 8/2014
11 Αιτήσεις πολιτών 2 34,44
12 Ανάκληση αδειών ιδρύσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά 3 24,25,26
13 Πρόταση για χαρακτηρισμό οδών 1 30
15 Εκλογή μελών 1 7

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
3.- Την από 28-02-2014 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Τσιάνου
και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την έγκριση των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης έτους 2013, όπου ελήφθησαν συνολικά σαράντα έξι (46) Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε ένδεκα (11) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Τσιάνος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.44/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 44/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 6ον << Περί συζητήσεως της αίτησής του κ. Φουζινά Μιχαήλ, για τοποθέτηση προστατευτικού στεγάστρου επί της οδού Παπαληγουρα κατά μήκους του καταστήματος του << Καφέ Μαρία >>στην Δ.Κ. Κιάτου >>
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ο κ. ΦΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 24-09-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης προστατευτικού στεγάστρου, κλειστού τύπου, κατά μήκους της επιχείρησης <<ΚΑΦΕ – ΜΑΡΙΑ >> , ιδιοκτησίας του ιδίου που διατηρεί στο Κιάτο, επί της οδού Αστέρη Κοβατζή 2 & Παπαληγούρα.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
2.- Την υπ’ αριθ. 22909/22-10-2013 εισήγηση του Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
3.- Την από 24-09-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Να απορρίψει την αίτηση, του κ. ΦΟΥΖΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ , για τοποθέτηση προστατευτικού στεγάστρου , κλειστού τύπου, κατά μήκους της επιχείρησης << ΚΑΦΕ – ΜΑΡΙΑ >> ιδιοκτησίας του ιδίου, που διατηρεί στο Κιάτο , επί της οδού Αστέρη Κοβατζή 2 και Παπαληγούρα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.43/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 43/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 5ον << Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων της Κατσή Π. – Ανδρικόπουλος Θ Ο.Ε. στην επιχείρηση της ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ ) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ο κ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 25-11-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, , ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ Η ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ) στην επιχείρηση << ΚΑΤΣΗΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.Θ Ο.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ >>, για το έτος 2014, που βρίσκεται στην ΤΚ. Κάτω Διμηνιό, στον Δήμο Σικυωνίων , Δ.Ε. Σικυωνίων.

.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
2.- Την υπ’ αριθ. 27975/25-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 25-11-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ Η ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ) στην επιχείρηση << ΚΑΤΣΗΣ Π. – ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.Θ Ο.Ε >> της <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ >> , για το έτος 2014, που βρίσκεται στην ΤΚ. Κάτω Διμηνιό, στον Δήμο Σικυωνίων , Δ.Ε. Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.42/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 42/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 4ον << Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κας Σανιδά Αικατερίνης στην τ. κ. Μεσινού , της Δ. Ε. Φενεού. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος ( Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελου Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η κ. Σανιδά Αικατερίνη , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 28-11-2013 αίτησή της και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης τροφίμων και ποτών, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ >> , στην Τ. Κ. Μεσινού , της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 28289/28-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 28-11-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης .
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία της κ. Σανιδά Αικατερίνης του Νικολάου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ, στην Τ. Κ. Μεσινού , της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.41/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 41/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 3ον << Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κας Αντωνοπούλου Ανδρομάχης , στην Τ.Κ. Μοσιάς , της Δ. Ε. Φενεού. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η κ. Ανδρομάχη Αντωνοπούλου , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 27–11-2013 αίτησή της και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης τροφίμων και ποτών, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>.>, στην Τ. Κ. Μοσιάς , της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 28168/27-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 27-11-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης . .
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών της κ. Αντωνοπούλου Ανδρομάχης του Χρήστου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ)>.>, στην Τ. Κ. Μοσιάς , της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.40/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 40/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 2ον << Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κου Ζέρβα Γεωργίου του Νικολάου, στην τ. κ. Γκούρας , της Δ. Ε. Φενεού. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 26–11-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ >.> στην Τ. Κ. Γκούρας , της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας» .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 28050/26-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 26-11-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών του κ. Ζέρβα Γεωργίου του Νικολάου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΟΥΖΕΡΙ ) >> στην Τ.Κ. Γκούρας, της Δ.Ε.Φενεού του Δήμου μας , σε κτίριο ιδιοκτησίας ΣΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κων/νου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.39/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 39/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 1ον << Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κου Κουλούκη Παναγιώτη, στην τ. κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/ 04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης ( Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ο κ. Κουλούκης Παναγιώτης του Γεωργίου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 20–11-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ ) >> στην Τ. Κ. Μεσινού, της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας» .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 27729/20-11-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 20-11-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία του κ. Κουλούκη Παναγιώτη του Γεωργίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ ) >> στην Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.46/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 8ον << Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων του κ. Κουτσομίχου Νικολάου.του Γεωργίου, στην επιχείρηση του( Καφενείο – Μπάρ ) στην Τ.Κ. Μεσινού >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, και νυν 8ον θέμα ανέφερε τα εξής:
:
Ο κ. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 29-10-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ Η ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα) για το κατάστημα του <<ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ >>, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Μεσινού.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
2.- Την υπ’ αριθ. 28836/09-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 29-10-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Β. – Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ Η ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ) στην επιχείρηση <<ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ >> του κ. Κουτσομίχου Νικολάου που βρίσκεται στη Τ.Κ . Μεσινού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.45/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 45/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11/09-12-2013

ΘΕΜΑ 7ον << Περί προέγκρισης ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας του Κου Λέγγα Χρήστου του Δημητρίου , στην Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28691/04-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χουσελάς ( Μέλος ) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Επιτροπή της Ποιότητα Ζωής, πως έχουμε δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν την συζήτησή τους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, και νυν 7ον θέμα ανέφερε τα εξής:
Ο κ. Λέγγας Χρήστος του Δημητρίου , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 15-04-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ) >> στην Τ.Κ. Καλλιάννων της Δ.Ε Στυμφαλίας του Δήμου μας σε κτίριο ιδιοκτησίας ΛΕΓΓΑ ΜΑΡΚΟΥ του Βασιλείου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 8480/06-12-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 15-04-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Β.- Κάνει δεκτή την αίτηση χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ) >> του κου ΛΕΓΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου, στην Τ.Κ. Καλλιάννων, της Δ.Ε Στυμφαλίας του Δήμου μας σε κτίριο ιδιοκτησίας ΛΕΓΓΑ ΜΑΡΚΟΥ του Βασιλείου

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Ευάγγελος Χουσελάς
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.38/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/29-10-2013

ΘΕΜΑ 3ον: «Τροποποίηση χρήσεως γης, στην Παλαιά Εθνική οδό (Κανελλοπούλου – Σφαγείων) συμπληρωματική απόφαση της υπ’ αριθμ. 18/2013 Απόφασης της επιτροπής >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25494/23-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Α. Πανάγου (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ε. Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήρης Σπηλιωτακάρας ( Μέλος )

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, μας απέστειλε το παρακάτω έγγραφο με αρ.πρωτ.25758/ 25-10-2013 όπου αναφέρει τα εξής :

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25.758Κιάτο 25-10-2013
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 Τ. Κ. 202 00Πληρ.: Τίμος Χασιώτης-Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3Τηλ. 2742360107Fax 27420-23562 ΠΡΟΣ:Επιτροπή ποιότητας ζωής

ΘΕΜΑ:«Σχετικά με τροποποίηση χρήσεων γης στην Π.Ε. «Καν/λου-σφαγείων»,
στα Ο.Τ.: 207-209-217-230-231-239-243-248-249.

Η Π.Ε. «Καν/λου-σφαγείων» εγκρίθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 636/Δ΄/9-10-89 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 400/Δ΄/16-6-1995.
Η επιτρεπόμενη χρήση γης στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω Π.Ε. είναι:
1. Πολεοδομικό κέντρο (οικοδομικά τετράγωνα με στοιχείο Α) και 2. Αμιγής κατοικία (τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα).
Οι παραπάνω χρήσεις γης προσδιορίζονται στο Π.Δ 81/1980(Α΄ 27) -συνημμένο 1-.

Η Π.Ε.Ο. λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου είναι κατάλληλη για κτήρια με επαγγελματική κυρίως χρήση.
Ορισμένα Ο.Τ. όμορα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) έχουν ως χρήση γης την αμιγή κατοικία.
Σύμφωνα με το Π.Δ 81/1980(Α΄ 27) στην αμιγή κατοικία (αρ. 4), δεν επιτρέπονται μεταξύ των άλλων και οι χώροι που έχουν χρήση επαγγελματικών εργαστηρίων.
Για το λόγω με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στα συγκεκριμένα Οικοδομικά Τετράγωνα 207-209-217-230-231-239-243-248-249 προτείνεται η αλλαγή χρήσης γης από αμιγή κατοικία σε Πολεοδομικό κέντρο.

Ο Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Βασίλειος ΠαπαβασιλείουΠολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Την υπ’ αριθ. 25758/25-10-2013 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας.
2.- To ΦΕΚ με αριθ. 636/Δ/9-10-89 & Ττο Π.Δ. 81 /1980 ( Α 27 )
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1.- Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18 /2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και

2.- Την συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 18/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς την υπ’ αριθμ.
25758 / 25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, δηλαδή συμφωνούν με την
προαναφερόμενη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, σχετικά με την τροποποίηση της χρήσεως
γης στην Π.Ε. ( Καν/ λου – σφαγείων ), Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σωτηρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (
Ε. Χουσελάς – Ν. Χατούπης – Π. Χρυσικός ), έναντι του Δημοτικού συμβούλου κ. Σωτηρίου Σπηλιωτακάρα ο
οποίος ψηφίζει λευκό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος
4.- Σπηλιωτακάρας Σωτήριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.37/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 37/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/29-10-2013

ΘΕΜΑ 2ον: «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 38/2011 απόφασης της επιτροπής της ποιότητας ζωής, περί αλλαγής χωροθέτησης Λαϊκής αγοράς στην Δημοτική κοινότητα Κιάτου >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25494/23-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Α. Πανάγου (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ε. Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήρης Σπηλιωτακάρας ( Μέλος )

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η επιτροπή ποιότητας ζωής με την υπ’αριθμ. 38/2011 απόφασή της, είχε αποφασίσει ομοφώνως να εγκρίνει την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, από την υφιστάμενη θέση που είναι μέχρι σήμερα, στην οδό Ολυμπιονικών (περιοχή LIDL).

Εν συνεχεία με την υπ’αριθμ. 620/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ορθή επανάληψη, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μεταφορά της Λαϊκής αγοράς , από την υφιστάμενη θέση που είναι μέχρι σήμερα στις παρακάτω θέσεις :α) δυτικά της οδού Πετμεζά και β) στην οδό Ολυμπιονικών ( περιοχή LIDL) εκ περιτροπής ανά εξάμηνο .
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
2.- Την υπ’ αριθμ. 620/29/12-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομοφώνως

Δεν επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ.38/2011 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής και ορίζει εκ νέου νέα πρόταση για την χωροθέτηση της Λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου ως εξής :

Α.- Δυτικά της οδού Πετμεζα και
Β.- Στην οδό Ολυμπιονικών ( περιοχή LIDL ), εκ περιτροπής ανά εξάμηνο αρχής γενομένης από την πρώτη
προκειμένου :
1. Να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης
2. Να διερευνηθούν οι παρεχόμενες από τον δήμο θέσεις λαϊκής
3. Να υπάρχει διευκόλυνση στάθμευσης όσων επισκέπτονται την λαϊκή με τα οχήματά τους και
4. να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4.- Σπηλιωτακάρας Σωτήρης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.36/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10/29-10-2013

ΘΕΜΑ 1ον: «Προέγκριση η μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της Κας Ζαρρή Αικατερίνης του Παναγιώτη στη τοπική κοινότητα Σουλίου της Δημοτικής ενότητας Σικυωνίων>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25494/23-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Α. Πανάγου (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ε. Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)
5.- Σωτήρης Σπηλιωτακάρας ( Μέλος )

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Κα Ζαρρή Αικατερίνη του Παναγιώτη, υπέβαλε στον Δήμο μας, την από 23-10-2013 αίτησή της και ζητά την χορήγηση άδεια ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ) >> σε κτίριο ιδιοκτησίας ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Βασιλείου.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τις σχετικές διατάξεις εισηγείται στην επιτροπή την Προέγκριση του εν λόγω καταστήματος αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το τμήμα Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ. 25576/23-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 23-10-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης
4.- To ΦΕΚ με αριθ. 222/12-11-2012 .
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία της κ. Ζαρρή Αικατερίνης του Παναγιώτη, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΥΖΕΡΙ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ) >> της κ. ΖΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Παναγιώτη, στην Τ.Κ. Σουλίου, της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας , σε κτίριο ιδιοκτησίας ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Βασιλείου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Χουσελάς Ευάγγελος 4.- Σωτήρης Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.33/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33 / 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

Περίληψη: «Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας στη θέση Δρίζα»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας στη θέση Δρίζα» εξέθεσε ότι:

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 23554/07-10-2013 έγγραφό του, μας γνωρίζει πως πρέπει να προβούμε στην ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, όπου διατηρεί κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, όπου άρχισε και λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της αριθμ. 22973/ 04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.
Μεταξύ άλλων η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ’ αριθμ. 1868/27-09-2013 έγγραφό της, μας αναφέρει ότι ευρέθησαν καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας να υπάρχουν:
1.- Eξωτερικά εγκαταστημένος εξοπλισμός (τέσσερα ψυγεία και ένας θερμοθάλαμος), καθώς και διπλό σύστημα πλύσεως σκευών λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου, στεγασμένου χώρου, διπλό σύστημα πλύσεως σκευών, λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου , στεγασμένου χώρου , χωρίς ο ανωτέρω χώρος να εμφανίζεται στα θεωρημένα από την Υπηρεσία τους κατά την αδειοδότηση σχεδιαγράμματα.

2.- Εάν και του είχαν ζητηθεί παραστατικά του αποχετευτικού συστήματος (οικοδομική άδεια στεγανού βόθρου, αποδεικτικά εκκένωσης) δεν έχουν επιδειχτεί μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί επέκταση και ουσιώδεις τροποποίηση των υγειονομικών όρων του καταστήματος και μα παρακαλεί για τις περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Ωστόσο το Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας κοινοποίησε και τα υπ’ αριθ. 2367/11-7-2013 και 3551/10-09-2013 έγγραφά του, όπου ευρέθησαν καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας να υπάρχουν και άλλες παραβάσεις που συνιστούν λόγους αφαίρεσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στην συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο κος Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου και μας ζήτησε το λόγο για όλα τα ανωτέρω θέματα που του καταλογίζονται ότι δεν έκανε.

Μετά από έγκριση όλων των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δόθηκε ο λόγος στον κ. Κόλλια Παναγιώτη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι για όλες τις παραβάσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου θα τις αποκαταστήσει έως την 31ην Δεκεμβρίου 2013.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει να μην γίνει ανάκληση της ανωτέρω απόφασης για τους κάτωθι λόγους:
1.- Aφού το κατάστημα είναι θερινής περιόδου και ήδη τους χειμερινούς μήνες δεν λειτουργεί και
2.- Αφού ο ιδιοκτήτης του εν λόγω καταστήματος υπερασπίσθηκε πως όλες τις ελλείψεις που του ζητούν οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα τις αποκαταστήσει έως την 31ην Δεκεμβρίου 2013

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 23554/7-10-2013 εισήγηση Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 22973/04-10-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
4.- Το υπ’ αριθ. 1868/27-09-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
5.- Το υπ’ αριθ. 3551/10-09-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
6.- Το υπ’ αριθ. 2367/11-07-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
7.- Το ΦΕΚ 526/8-9-993 με θέμα Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων κ.λ.π.
8.- Το ΦΕΚ 2718/8-10-2012 με θέμα Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών και άλλες διατάξεις.
9.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
10.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση και την υπόσχεση του κ. Κόλλια Παναγιώτη.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Δεν ανακαλεί, είτε αφαιρεί την υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που λειτουργεί στη θέση Δρίζα της Τοπικής Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, παρά μόνον του δίνει παράταση λειτουργίας του καταστήματός του έως την 31ην Δεκεμβρίου 2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου και με νεότερη απόφασή μας, θα επανέλθουμε εντός του έτους 2014 προκειμένου να εξετάσουμε αν πράγματι αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις που του είχαν ζητηθεί από τη Γενική Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.30/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 11ον « Περί oνοματοδοσίας Κοινοτικής οδού στην τοπική Κοινότητα Γκούρας >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Τοπική κοινότητας Γκούρας με το υπ’ αριθμ. Δ.Υ. / 06-07-2013 εγγράφου της , μας απέστειλε την υπ’ αριθμ 1/2013 απόφασή της που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΚΟΥΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 1/ 06-07-2013

Στη Γκούρα σήμερα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας, την 6ην Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Γκούρας, ύστερα από την 15639/02-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Φιακά Παναγιώτη, όπου προσκλήθηκαν όλα τα μέλη της ξεχωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2, και 3 του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -3- τριών μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -3- ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.- Φιακάς Παναγιώτης ( Πρόεδρος )
2.- Πρεδάρης Ευστάθιος ( Μέλος )
3.- Στριφτόμπολας Παναγιώτης ( Μέλος )

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών Μποτσίνη Χρυσαυγή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2013

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί Ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού. »

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γκούρας, εισηγούμενος το 1ο θέμα και μοναδικό της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8332/12-04-2013 έγγραφη αίτηση του κ. Φίλιππου Πρεδάρη όπου προτείνει την ονοματοδοσία οδού στην Τοπική μας Κοινότητα στο όνομα του αειμνήστου παππού του Παναγιώτη Αριστείδου Πρεδάρη, δεδομένου του γεγονότος ότι υπήρξε δωρητής του οικοπέδου όπου χτίστηκε το Γυμνάσιο – Λύκειο Γκούρας, προτείνουμε όπως δοθεί το όνομά του στην Κοινοτική οδό από οικία Βασιλείου Κολοκάτση έως την οικία Δημητρίου Κολοκάτση η οποία διέρχεται έμπροσθεν του Γυμνασίου – Λυκείου Γκούρας.

Και κάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά, το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το σχετική αίτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ω Σ

Η Κοινοτική οδός από οικία Βασιλείου Κολοκάτση έως την οικία Δημητρίου Κολοκάτση η οποία διέρχεται έμπροσθεν του Γυμνασίου – Λυκείου Γκούρας, να ονομαστεί σε οδό Παναγιώτη Αριστείδου Πρεδάρη προς τιμήν του αείμνηστου μεγάλου ευεργέτη για την δωρεά του οικοπέδου στο οποίο κτίστηκε το Γυμνάσιο – Λύκειο Γκούρας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013 και υπογράφεται ως έπεται:

Ακριβές Απόσπασμα
Γκούρα 06/07/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της τοπικής κοινότητας Γκούρας
2.-Την εισήγηση του προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

εγκρίνει σε οδό Παναγιώτη Αριστείδου Πρεδάρη προς τιμή του αειμνήστου μεγάλου ευεργέτη για την δωρεά οικοπέδου , στο οποίο κτίστηκε το Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, την Κοινοτική οδό από οικία Βασιλείου Κολοκάτση έως οικία Δημητρίου Κολοκάτση

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.31/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 12ον: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης καθορισμού κοινόχρηστων χώρων ( θέσεων ) άσκησης στάσιμου εμπορίου >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 22257/ 17-09-2013 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Στο άρθρο 1 παρ. 1 & 2 του Ν. 3377 / 2005 (ΦΕΚ 202 Α’), μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Υπαίθριο εμπόριο νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως εμπορική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 34 / 1995 (ΦΕΚ 30 Α’). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία αποτελούν μόνιμη κατασκευή. Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο νοείται το εμπόριο που ασκείται με τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου, σε συγκεκριμένο σημείο, για χρόνο μεγαλύτερο των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών (επισυνάπτεται).
Β) Στο άρθρο 1 παρ. 5 του προαναφερόμενου νόμου, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο: α) σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους, β) σε ιδιωτικούς χώρους (επισυνάπτεται).
Γ) Στο άρθρο 1 παρ. 6 του προαναφερόμενου νόμου, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: η απόσταση μεταξύ των θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, σε κωμοπόλεις και χωριά. ………… Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, εκτός των δήμων του λεκανοπεδίου της Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων.
Δ) Με την με αρ. πρωτ. 15260 / 1943 / 08-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Φ-ΠΒΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2013, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (επισυνάπτεται).
Στο Δήμο μας καθορίστηκαν δέκα (10) άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Ε) Με την αριθμ. 9466 / 24-04-2013 ανακοίνωση, καλέσαμε τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας να προτείνουν θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη κανονιστική απόφαση (επισυνάπτεται).
ΣΤ) Δεδομένου ότι η Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου είχε λάβει την αριθμ. 15 / 2012 σχετική με το θέμα απόφαση, στο αίτημα ανταποκρίθηκε μόνο η Δ.Κ. Κιάτου προτείνοντας τις θέσεις που αναφέρονται στην αριθμ. 17 / 2013 απόφαση (επισυνάπτονται).

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη:
1) Με το άρθρο 3 της αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ. 96967 / 2012 (ΦΕΚ. 2718 Β’) Υγειονομικής Διάταξης (επισυνάπτεται) δεν υφίστανται πλέον περιορισμοί στα είδη των πωλούμενων τροφίμων και ποτών (πώληση κάστανων, αραβόσιτων, αρτοσκευασμάτων κ.λ.π.),
2) Η προτεινόμενη από τη Δ.Κ. Κιάτου θέση νότια της οδού Καλογεροπούλου έμπροσθεν αποθήκης Α.Σ.Ο., ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και
3) Μια άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιόκτητο χώρο βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης,
εισηγούμαστε – προτείνουμε τους κάτωθι κοινόχρηστους χώρους (θέσεις) για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:
· Μία (1) θέση στη πλατεία Ελευθερίας στο νότιο τμήμα αυτής, βόρεια της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (Παλαιά Εθνική οδός) στη Δ.Κ. Κιάτου,
· Μία (1) θέση στη πλατεία Ελευθερίας στο βόρειο τμήμα αυτής, νότια της οδού Καλογεροπούλου στη Δ.Κ. Κιάτου,
· Μία (1) θέση στο συνοικισμό Κανελλοπούλου, στη μεσαία πλατεία στη Δ.Κ. Κιάτου,
· Τρεις (3) θέσεις επί του βόρειου πεζοδρομίου των παραλιακών οδών Ποσειδώνος – Ναυαρίνου στη Δ.Κ. Κιάτου και
· Τον κοινόχρηστο χώρο πλησίον των πηγών ΣΙΕ στη Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου,
με την προϋπόθεση πως οι προτεινόμενες θέσεις θα πρέπει να απέχουν η μία από την άλλη τουλάχιστο πενήντα (50) μέτρα, να μην είναι έμπροσθεν ή έναντι ομοειδών επιχειρήσεων, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.
Εν συνεχεία κάλεσε την επιτροπή ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η επιτροπή ποιότητας ζωής αφού έλαβε υπόψη της
1. Το άρθρο 1 παρ 1 & 2 του Ν. 3377 / 2005 ( Φ.Ε.Κ. 202 Α’ )
2. το άρθρο 3 της αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ. 96967 / 2012 (ΦΕΚ. 2718 Β’)
3.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Προτείνει τους κάτωθι κοινόχρηστους χώρους ( Θέσεις ) για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
· Μία (1) θέση στη πλατεία Ελευθερίας στο νότιο τμήμα αυτής, βόρεια της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (Παλαιά Εθνική οδός) στη Δ.Κ. Κιάτου,
· Μία (1) θέση στη πλατεία Ελευθερίας στο βόρειο τμήμα αυτής, νότια της οδού Καλογεροπούλου στη Δ.Κ. Κιάτου,
· Μία (1) θέση στο συνοικισμό Κανελλοπούλου, στη μεσαία πλατεία στη Δ.Κ. Κιάτου,
Τρεις (3) θέσεις επί του βόρειου πεζοδρομίου των παραλιακών οδών Ποσειδώνος – Ναυαρίνου στη Δ.Κ. Κιάτου και
· Τον κοινόχρηστο χώρο πλησίον των πηγών ΣΙΕ στη Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου,
με την προϋπόθεση πως οι προτεινόμενες θέσεις θα πρέπει να απέχουν η μία από την άλλη τουλάχιστο πενήντα (50) μέτρα, να μην είναι έμπροσθεν ή έναντι ομοειδών επιχειρήσεων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.32/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 13ον: «Περί χορηγήσεως άδειας χρήσεως ,μουσικών οργάνων της Κ. Κάτσης Π – Ανδρικόπουλος Θ. Ο.Ε. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 13ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ο κ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 29–08-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ Η ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ) στην επιχείρηση << ΚΑΤΣΗΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.Θ Ο.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ >> που βρίσκεται στην ΤΚ. Κάτω Διμηνιό, στον Δήμο Σικυωνίων , Δ.Ε. Σικυωνίων.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την χορήγηση άδειας χρήσεως μουσικών οργάνων, για το έτος 2013, στο εν λόγω κατάστημα, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
2.- Την υπ’ αριθ. 22377/07-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 29-08-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ Η ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα ) στην επιχείρηση << ΚΑΤΣΗΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.Θ Ο.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ >> που βρίσκεται στην ΤΚ. Κάτω Διμηνιού, στην Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.33/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 14ον: «Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τροφίμων και ποτών του Κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας στην θέση Δρίζα >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ο κ. Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου, υπέβαλε στον δήμο μας, , την από 01-10-2013 αίτησή του και ζητά την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος<< ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ >> του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ. 23554/07-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 01-10-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην επιχείρηση τροφίμων και ποτών , σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος <<ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ>> ιδιοκτησίας ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου , στη θέση Δρίζα, της Τ. Κ. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.34/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 15ον : «Περί εκτελέσεως του έργου ανάπλασης πλατείας (Φιλλύρα ) από τον ιδιώτη Τζουμάκα Πέτρο>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα << Περί εκτελέσεως του έργου >> ανάπλασης πλατείας ( ΦΙΛΛΥΡΑ ) από τον ιδιώτη Τζουμάκα Πέτρο >> εξέθεσε ότι :

Η Δι/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, μας υπέβαλε το από 26-09-2013 έγγραφό της που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 26/9/2013
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝΠληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έργου ανάπλασης πλατείας ΄΄ΦΙΛΛΥΡΑ΄΄ από τον ιδιώτη Τζουμάκα Πέτρο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις αιτήσεις με αριθ. πρωτ. 10209/10-5-2013 & 14683/20-6-2013 αντίστοιχα του Τζουμάκα Πέτρου του Δημητρίου ιδιοκτήτη καταστήματος που συνορεύει με την πλατεία ΄΄ΦΙΛΛΥΡΑ΄΄, περί εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης τμήματος της πλατείας με δικές του δαπάνες,
2. Την τεχνική έκθεση και τα σχέδια που περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και τα οποία ελέγχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,
3. Την αριθ. 57/2013 απόφαση της Δ.Κ. Κιάτου η οποία αποδέχτηκε την εκτέλεση του έργου από τον αιτούντα με δικές του δαπάνες,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 1418/84 (άρθρο 178 παρ. 6 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), καθώς και την αριθ. 299/11-9-1991 γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δημοτικού έργου ή τμήμα του από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο με δαπάνη του χωρίς επιβάρυνση του Δήμου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί αυτό.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης τμήματος της πλατείας ΄΄ΦΙΛΛΥΡΑ΄΄ από τον ιδιώτη Τζουμάκα Πέτρο του Δημητρίου ιδιοκτήτη καταστήματος που συνορεύει με την πλατεία με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία (τεχνική έκθεση και σχέδια).
Οι εργασίες θα ανατεθούν σε εργολάβο ανάλογων επαγγελματικών προσόντων και η εποπτεία της εξέλιξής τους θα γίνει από μηχανικούς του Δήμου μας.

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίαςΒασίλειος ΠαπαβασιλείουΠολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Και κάλεσε την επιτροπή ποιότητας ζωής να αποφασίσει σχετικά
Η επιτροπή ζωής αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
2.-Την από 26-09-2013 εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου
4.- την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης τμήματος της πλατείας << ΦΙΛΛΥΡΑ >> από τον ιδιώτη Τζουμάκα Πέτρο του Δημητρίου ιδιοκτήτη καταστήματος που συνορεύει με την πλατεία, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ( Τεχνική έκθεση και σχέδια ) Οι εργασίες θα ανατεθούν σε εργολάβο αναλόγων επαγγελματικών προσόντων και η εποπτεία της εξέλιξης του θα γίνει από μηχανικούς του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.35/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 35/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 16ον : «Περί συζητήσεως της προτάσεως για να ενταχθεί στο υπό κατάρτιση Γ.Π.Σ. και η χωροθέτηση μικρών τουριστικών μονάδων εναλλακτικού τουρισμού στις εκτός σχεδίου περιοχές >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου μας , μας υπέβαλε το από

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα μεγάλο πρόβλημα το όποιο δημιουργεί ανάσχεση στην ανάπτυξη του Δήμου Σικυωνίων και πιο συγκεκριμένα στην δημιουργία υποδομών ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού.
Ως γνωστόν μέχρι σήμερα στις εκτός σχεδίου περιοχές του δήμου Σικυωνιων δεν προβλέπονται χρήσεις ΓΗΣ , το υπό κατάρτιση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όμως προβλέπει σχεδόν στο σύνολο των περιοχών αυτών αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.
Τα προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού όπως το Leader και το ΕΣΠΑ που προβλέπουν τέτοιες μονάδες στην ύπαιθρο δυστυχώς δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμοστούν καθώς δεν επιτρέπεται η οικοδόμηση.
Με την παρούσα εισήγηση ζητώ από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνιων να δώσει την «Τελική Λύση» στο τεράστιο αυτό πρόβλημα και να ξεμπλοκάρει με μια πολιτική της απόφαση μικρές τουριστικές μονάδες στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας του παλαιού δήμου Σικυωνίων . Να πάρει μια απόφαση που θα δώσει λύση σε δεκάδες μικροεπενδυτές , γιατί αυτοί είναι που χρησιμοποιούν αυτά τα μικρά επιδοτούμενα προγράμματα .
Ο εναλλακτικός τουρισμός και οι ήπιες μορφές τουρισμού αφορά φυσικά :
· Αγροτουριστικά καταλύματα
· Ενοικιαζόμενες κατοικίες
· Τουριστικές επαύλεις
· Τουριστικά αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.
· Επιπλωμένα διαμερίσματα
· Επισκεπτόμενες φάρμες
· Κέντρα γευσιγνωσίας , οινογνωσιας κτλ
· Σπα

Είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για πλήρη αλλοίωση των χαρακτηριστικών της πολιτικής δόμησης στον παλαιό δήμο και δεν μιλάμε για τουριστικές υποδομές «κλασικού» τύπου για τις οποίες πρέπει να περιγράφεται ρητά η δυνατότητα χωροθέτησης τους.

Εν κατακλείδι , δεδομένου του ότι :
· είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη ήδη προγράμματα LEADER , ΕΣΠΑ κτλ ,
· θα ευνοηθεί ,χωρίς να αλλοιώνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά της υπαίθρου, η οικοδόμηση και θα αυξηθεί η δραστηριότητα για ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματιών .
· Επιζητούμε τις ήπιες μορφές τουριστικού προϊόντος , ιδιαίτερα του εναλλακτικού και λιγότερου ρυπογόνου.

Σας ζήτω με απόφαση της επιτροπής σας να αναφέρετε ρητά ότι θα ενταθεί στο υπό κατάρτιση ΓΠΣ και η χωροθετηση μικρών τουριστικών μονάδων και μονάδων εναλλακτικού τουρισμού στις εκτός σχεδίου περιοχές όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω .Επίσης να κοινοποιήσετε την απόφαση σας στις αρμόδιες υπηρεσίες που σχετίζονται την δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.21/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 2ον : «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας του Κ. Μπράμη Δημητρίου του Σωτ. Στην τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ο κ. Μπράμης Δημήτριος του Σωτηρίου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 26-09-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ.Ε.Φενεού, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ. 23167/26-09-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 26-09-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4 .- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία του κ. Μπράμη Δημητρίου του Σωτηρίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ) >> του κου ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου, στην Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε.Φενεού του Δήμου μας ,σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.22/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 3ον : «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κας Σανιδά Αικατερίνης του Νικολάου, στην Τ.Κ. Μεσινού της Δ.Ε. Φενεού >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η κ. Σανιδά Αικατερίνη του Νικολάου , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 27-09-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ.» στην Τ.Κ. Μεσινού της Δ.Ε. Φενεού του δήμου μας , σε κτίριο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ. 23285/07-08-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 27-09-2013 αίτηση της ενδιαφερομένης .
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της κας Σανιδά Αικατερίνης του Νικολάου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ.» στην Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του δήμου μας , σε κτίριο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.23/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 4ον : «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κας Σελέκου Σπυριδούλας του Γεωργίου, στην Τ. Κ. Καλλιάνων της Δ. Ε. Στυμφαλίας. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η κ Σελέκου Σπυριδούλα του Γεωργίου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 01-10-2013 αίτηση της και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ( Παντοπωλείο ),στην Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας , σε κτίριο ιδιοκτησίας Χρόνη Αλεξάνδρου του Δημητρίου»
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ. 23577/01-10-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 01-10-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία Σελέκου Σπυριδούλας του Γεωργίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος << Επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ( Παντοπωλείο ),στην Τ.Κ. Καλλιάνων, στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας Χρόνη Αλεξάνδρου του Δημητρίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.24/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 24/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 5ον : «Aνάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε επιχείρηση τροφίμων και ποτών του κ. Κόττα Ευβριβιάδη – Παναγιώτη που λειτουργεί στο Κιάτο. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 15749/10-07-2013 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Η Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ. 14582/21-07-11 άδειά του του, είχε χορηγήσει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στον κ. Κόττα Ευρυβιάδη Παναγιώτη που βρίσκεται στο Κιάτο και στην οδό Ποσειδώνος 27.
Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 15749/10-07-2013 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση της ως άνω άδειας, διότι σε έλεγχο που προέβη το τμήμα αυθαιρέτων της Δ/ νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων , κατόπιν καταγγελίας του κ. Λύκουσα Βασιλείου , διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές στην οικοδομή που στεγάζεται το ανωτέρω κατάστημα

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 15749/10-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και την σφράγιση του καταστήματος << ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ >>ιδιοκτησίας του κ. ΚΟΤΤΑ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σωτηρίου που βρίσκεται στο Κίατο και στην οδό Ποσειδώνος 17 καθώς διαπιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν με σχετικές πράξεις του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.26/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 7ον : «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε επιχείρηση τροφίμων και ποτών της κ.
Λαλιωτίτη Λαμπρινής του Παναγιώτη που λειτουργεί στο Κιάτο>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 19452/14-08-2012 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ. 8305/01-06-2007 άδεια , είχε χορηγήσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε καταστήμα υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών << ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ>> ,ιδιοκτησίας της Κας ΛΑΛΙΩΤΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του Παναγιώτη, που βρίσκεται στο Κιάτο και στην Οδό Καραϊσκάκη 8.
Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 19452/14-08-12 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση της ως άνω άδειας, διότι όπως μας ενημερώνει η ανώνυμη εταιρία << ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ>> με τον διακριτικό τίτλο <<Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. >> με την αριθμ. 252431/2013 αίτηση της , δεν φρόντισε να εφοδιαστεί όπως όφειλε με τη γραπτή άδειας δημόσιας εκτέλεσης του μουσικού ρεπορτορίου.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..
2.- Την υπ’ αριθ19452/14-08-12 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- την υπ’αριθμ. 252431/13 απόφαση Α.Ε.Π.Ι. .
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την ανάκληση ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ της επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών, Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών << ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ>> ,ιδιοκτησίας της Κας ΛΑΛΙΩΤΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του Παναγιώτη, που βρίσκεται στο Κιάτο και στην Οδό Καραϊσκάκη 8., όπου είχε χορηγηθεί με την υπ’ αριθ. 8305/01-06-2007 απόφαση ΤΟΥ Δήμου Σικυωνίων, διότι η ενδιαφερόμενη δεν φρόντισε να εφοδιαστεί όπως όφειλε με τη γραπτή άδειας δημόσιας εκτέλεσης του μουσικού ρεπορτορίου. όπως μας ενημερώνει η ανώνυμη εταιρία << ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ>> με τον διακριτικό τίτλο <<Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. >> με την αριθμ. 252431/2013 αίτηση της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.27/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 8ον : «Ανάκληση προεγκρίσεως Κ. Υ. Ε. των α) Λιάκου Κων/να, β) Αποστολοπούλου Βασιλικής , γ) Λιάκη Σοφίας , δ) Μαρίας Τσεμεντζή και ε) Αικατερίνης Παπαργυρίου. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων , μεταξύ άλλων, είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών στα κάτωθι καταστήματα ως εξής:

1. Κατάστημα << ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ >>της Λιάκου Κωνσταντίνας του Νικολάου, στην τ.κ. Στενό της Δ.Ε. Φενεού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ41/06-11-12 απόφαση της επιτροπής απόφασης ζωής
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ της Κας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου επί της οδού Σικυώνος 60Α που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 01/25-01-2013 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Κιάτου.
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ) της κας ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ του Βλασίου επί της οδού Περίανδρου 10, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.01/25-01-2013 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Κιάτου.
4. Κατάστημα << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ) >> της κας ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Λεωνίδα , επί της Τ.Κ. Ματίου της Δ.Ε. Φενεού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.02/01-02-2013 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής και
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ) της Κας ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίουεπί της οδού Λυκούργου 2, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 07/13-02-12απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Κιάτου.

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 17310/23-07-2013 έγγραφό με το οποίο προτείνει την ανάκληση των άνωθεν προεγκρίσεων διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας , ούτε κατέθεσαν αίτηση – γνωστοποίηση στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο μήνες.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 17310/26-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ανάκληση των προεγκρίσεων των κάτωθι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Κατάστημα
1.<< ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ >>της Λιάκου Κωνσταντίνας του Νικολάου, στην τ.κ. Στενό της Δ.Ε. Φενεού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ41/06-11-12 απόφαση της επιτροπής απόφασης ζωής.
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ της Κας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου επί της οδού Σικυώνος 60Α που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 01/25-01-2013 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Κιάτου.
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ) της κας ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ του Βλασίου επί της οδού Περίανδρου 10, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.01/25-01-2013 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4. Κατάστημα << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ) >> της κας ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ του Λεωνίδα , επί της Τ.Κ. Ματίου της Δ.Ε. Φενεού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.02/01-02-2013 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής και
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ) της Κας ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου επί της οδού Λυκούργου 2, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 07/13-02-12απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης τους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.28/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 9ον : «Ανάκληση προεγκρίσεων Κ.Υ.Ε. των α) Μαυρονάσιου Γαρυφαλιάς και β) Δημάκη Κων/νου.>>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 23420/30-09-2013 έγγραφό του που έχει ως εξής:

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου και η επιτροπή ποιότητας ζωής είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών στα κάτωθι καταστήματα ως εξής

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ) >> της Κας ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ του Γεωργίου, στην Τ.Κ. Βελίνα της Δ.Ε. Σικυωνίων , που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.8/22-02-2013 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής και
2. << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) >> του κου ΔΗΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου επί της οδού Μιαούλη 19, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.15/24-04-2013 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

Με το υπ’αριθμ.23420/20-09-2013 έγγραφο του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας, μας γνωστοποιεί ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αδειών άδειας ίδρυσης και λειτουργίας .

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 23420/ 30-09-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 15/24-04-2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.- Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την ανάκληση των προεγκρίσεων των κάτωθι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ως έξης :

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ) >> της Κας ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ του Γεωργίου, στην Τ.Κ. Βελίνα της Δ.Ε. Σικυωνίων , που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.8/22-02-2013 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής και
2. << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) >> του κου ΔΗΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου επί της οδού Μιαούλη 19, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ.15/24-04-2013 απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Κιάτου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.29/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 10ον: «Μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου Μαμάση Βασιλείου του Αναστασίου, στο Κιάτο >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας με το παρακάτω έγγραφο μας γνωρίζει ότι :

Ελληνική Δημοκρατία Κιάτο 07-08-2013
Νομός Κορινθίας Α.Π.: 12813
Δήμος Σικυωνίων
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Γεννηματά 2 ΠΡΟΣ:
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 202 00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Καλπαξής ΔΗΜΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2742 360 146
FAX : 2742 0 23562

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ».
Σχετ: α) Το άρθρο 9 του Ν. 1043 / 1980 (ΦΕΚ 87 Α’).
β) Η αρμοδιότητα 34 της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α’).
γ) Ο Ν. 4093 / 2012 (ΦΕΚ 222 Α’).
δ) Η από 21-02-2013 αίτηση του κου ΜΑΜΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς την Υπηρεσία μας.

Σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Έχει παραχωρηθεί στο κο ΜΑΜΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Αναστασίου, Α.Μ.Ε.Α., η χηρεύουσα άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου που κατείχε η θανούσα ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ χήρα Χρήστου, Θ.Π., και βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κλεισθένους και 28ης Οκτωβρίου, ενταύθα.
Β) Με την αριθμ. 206 / 06-05-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η ανωτέρω θέση καταργήθηκε και απομακρύνθηκε το εν λόγω περίπτερο, σύμφωνα όμως με την ισχύουσα νομοθεσία η καταργούμενη θέση θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα.

Κατόπιν τούτων και σε εφαρμογή των αναφερομένων στο άρθρο 9, υποπαράγραφος ΣΤ.2., εδάφιο 3 του α’ σχετικού (επισυνάπτεται), σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφα:
· Τη δ’ σχετική αίτηση (με το επισυναπτόμενο σε αυτή απόσπασμα χάρτη goggle) του κου ΜΑΜΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με την οποία ζητά να τοποθετηθεί το περίπτερο της άδειας του οποίου είναι δικαιούχος στο πεζόδρομο επί της οδού Κλεισθένους (κτίριο Ο.Τ.Ε.),
· Τη σύμφωνη γνώμη του Α.Τ. Κιάτου με την παρατήρηση που αναφέρεται σε αυτή,
· Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
· Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με την παρατήρηση που αναφέρεται σε αυτή,
και παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εν λόγω μετατόπιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
( άνευ συν.)
Κο ΜΑΜΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
του Αναστασίου,
Δροσίνη 7 – ΕΝΤΑΥΘΑ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διαταξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010( ΦΕΚ 87 Α )
2. την από 21-02-2013 αιτησή του με αριθ. πρωτοκ. 3388

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την μετατόπιση περιπτέρου του κου ΜΑΜΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, από την θέση που βρίσκεται σήμερα που του έχει αποδοθεί στη συμβολή των οδών Κλεισθένους και 28ης Οκτωβρίου, σε νέα θέση στον πεζόδρομο επί της οδού Κλεισθένους ( κτίριο Ο.Τ.Ε. )

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.20/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 20/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

ΘΕΜΑ 1ον << Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας Κας Λιάκου Κων/ας του Νικολάου, στην τ. κ. Στενού της Δ. Ε. Φενεού. >>

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
H κ. Λιάκου Κων/να του Νικολάου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 30–07-2013 αίτηση της και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) >.> ΤΗΣ κας ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Νικολάου , στην Τ. Κ. Στενό της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας» ιδιοκτησίας της ιδίας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 17988/31-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 30-07-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία της κ. Λιάκου Κων/νας του Νικολάου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» ΤΗΣ κας ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του Νικολάου , στην Τ. Κ. Στενού της ΔΕ Φενεού του Δήμου μας, κτίριο ιδιοκτησίας της ιδίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.33/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 33 / 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9/16-10-2013

Περίληψη: «Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας στη θέση Δρίζα»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24359/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.-Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας στη θέση Δρίζα» εξέθεσε ότι:

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με το υπ’ αριθ. 23554/07-10-2013 έγγραφό του, μας γνωρίζει πως πρέπει να προβούμε στην ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, όπου διατηρεί κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ιδιοκτησίας του κου Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, όπου άρχισε και λειτουργεί το έτος 2012 βάσει της αριθμ. 22973/ 04-10-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή οποία εκδόθηκε από το Δήμο μας.
Μεταξύ άλλων η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπ’ αριθμ. 1868/27-09-2013 έγγραφό της, μας αναφέρει ότι ευρέθησαν καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας να υπάρχουν:
1.- Eξωτερικά εγκαταστημένος εξοπλισμός (τέσσερα ψυγεία και ένας θερμοθάλαμος), καθώς και διπλό σύστημα πλύσεως σκευών λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου, στεγασμένου χώρου, διπλό σύστημα πλύσεως σκευών, λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου , στεγασμένου χώρου , χωρίς ο ανωτέρω χώρος να εμφανίζεται στα θεωρημένα από την Υπηρεσία τους κατά την αδειοδότηση σχεδιαγράμματα.

2.- Εάν και του είχαν ζητηθεί παραστατικά του αποχετευτικού συστήματος (οικοδομική άδεια στεγανού βόθρου, αποδεικτικά εκκένωσης) δεν έχουν επιδειχτεί μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί επέκταση και ουσιώδεις τροποποίηση των υγειονομικών όρων του καταστήματος και μα παρακαλεί για τις περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Ωστόσο το Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας κοινοποίησε και τα υπ’ αριθ. 2367/11-7-2013 και 3551/10-09-2013 έγγραφά του Tμήματος Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Κορινθίας, όπου ευρέθησαν καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας να υπάρχουν και άλλες παραβάσεις που συνιστούν λόγους αφαίρεσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στην συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο κος Κόλλιας Παναγιώτης του Γεωργίου και μας ζήτησε το λόγο για όλα τα ανωτέρω θέματα που του καταλογίζονται ότι δεν έκανε.

Μετά από έγκριση όλων των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δόθηκε ο λόγος στον κ. Κόλλια Παναγιώτη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι για όλες τις παραβάσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου θα τις αποκαταστήσει έως την 31ην Δεκεμβρίου 2013.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει να μην γίνει ανάκληση της ανωτέρω απόφασης για τους κάτωθι λόγους:
1.- Aφού το κατάστημα είναι θερινής περιόδου και ήδη τους χειμερινούς μήνες δεν λειτουργεί και
2.- Αφού ο ιδιοκτήτης του εν λόγω καταστήματος υπερασπίσθηκε πως όλες τις ελλείψεις που του ζητούν οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα τις αποκαταστήσει έως την 31ην Δεκεμβρίου 2013

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 23554/7-10-2013 εισήγηση Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 22973/04-10-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
4.- Το υπ’ αριθ. 1868/27-09-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
5.- Το υπ’ αριθ. 3551/10-09-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
6.- Το υπ’ αριθ. 2367/11-07-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
7.- Το ΦΕΚ 526/8-9-993 με θέμα Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων κ.λ.π.
8.- Το ΦΕΚ 2718/8-10-2012 με θέμα Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών και άλλες διατάξεις.
9.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
10.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση και την υπόσχεση του κ. Κόλλια Παναγιώτη.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Δεν ανακαλεί, είτε αφαιρεί την υπ’ αριθ. 22973/04-10-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου, που λειτουργεί στη θέση Δρίζα της Τοπικής Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, παρά μόνον δίνει παράταση έως την 31ην Δεκεμβρίου 2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου και με νεότερη απόφασή μας, θα επανέλθουμε εντός του έτους 2014 προκειμένου να εξετάσουμε αν πράγματι αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις που του είχαν ζητηθεί από τη Γενική Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Παύλος Χρυσικός
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.19/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7/15-07-2013

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών (Ψητοπωλείο-Καφενείο) (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) του κου Καψιμαλάκου Ιωάννη του Κων/νου, στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16473/11-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Ο κ. Καψιμαλάκος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 10-07-2013 αίτηση του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών (Ψητοπωλείο-Καφενείο) του κου Καψιμαλάκου Ιωάννη του Κων/νου, στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού» ιδιοκτησίας του ιδίου.»
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 16365/10-07-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 10-07-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησία του Ιωάννη Καψιμαλάκου του Κων/νου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών (Ψητοπωλείο-Καφενείο) του κου Καψιμαλάκου Ιωάννη του Κων/νου, στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού» ιδιοκτησίας του ιδίου.»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email