Απόφαση Υπ’αριθμ.18/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 6/05-07-2013

Περίληψη: «Tροποποίηση χρήσεων γης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Κανελλοπούλου – Σφαγείων)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5ην Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15523/01-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος) 3.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, υπέβαλε στην Επιτροπή την υπ’ αριθ. 15409/28-06-2013 εισήγηση που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 15.409Κιάτο 28-6-2013
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 Τ. Κ. 202 00Πληρ.: Τίμος Χασιώτης-Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3Τηλ. 2742360107Fax 27420-23562 ΠΡΟΣ:Επιτροπή ποιότητας ζωής

ΘΕΜΑ:«Σχετικά με τροποποίηση χρήσεων γης στην Π.Ε. «Καν/λου-σφαγείων»,
στα Ο.Τ.: 207-209-217-230-231-239-243-248.

Η Π.Ε. «Καν/λου-σφαγείων» εγκρίθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 636/Δ΄/9-10-89 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 400/Δ΄/16-6-1995.
Η επιτρεπόμενη χρήση γης στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω Π.Ε. είναι:
1. Πολεοδομικό κέντρο (οικοδομικά τετράγωνα με στοιχείο Α) και 2. Αμιγής κατοικία (τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα).
Οι παραπάνω χρήσεις γης προσδιορίζονται στο Π.Δ 81/1980(Α΄ 27) -συνημμένο 1-.

Η Π.Ε.Ο. λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου είναι κατάλληλη για κτήρια με επαγγελματική κυρίως χρήση.
Ορισμένα Ο.Τ. όμορα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) έχουν ως χρήση γης την αμιγή κατοικία.
Σύμφωνα με το Π.Δ 81/1980(Α΄ 27) στην αμιγή κατοικία (αρ. 4), δεν επιτρέπονται μεταξύ των άλλων και οι χώροι που έχουν χρήση επαγγελματικών εργαστηρίων.
Για το λόγω με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στα συγκεκριμένα Ο.Τ.: 207, 209, 217, 230, 231,239, 243, 248, προτείνεται η αλλαγή χρήσης γης από αμιγή κατοικία σε Πολεοδομικό κέντρο.

Ο Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Βασίλειος ΠαπαβασιλείουΠολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την τροποποίηση χρήσεων γης στην Π.Ε. «Κανελλοπούλου-Σφαγείων» αφού υπάρχει και έγγραφη σχετική εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 .
2.- Την υπ’ αριθ. 15409/-28-06-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

Την αλλαγή χρήση γης από αμιγή κατοικία σε Πολεοδομικό Κέντρο, στα συγκεκριμένα Οικοδομικά Τετράγωνα: 207,209,217,230,231,239,243,248, που βρίσκονται στην Παλαιά Εθνική Οδό «Κανελλοπούλου-Σφαγεία» στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου μας, δεδομένου ότι με την εισήγηση του Προέδρου συμφωνούν τα μέλη της Επιτροπής 1.- Π. Χρυσικός και 2.- Ν. Χατούπης, έναντι του μέλους Σωτηρίου Σπηλιωτακάρα ο οποίος ψηφίζει λευκό, διότι δεν γνωρίζει το θέμα Πολεοδομικά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Νικόλαος Χατούπης
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email