Απόφαση Υπ’αριθμ.15/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 5/14-06-2013

Περίληψη: «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής Προσφοράς Πλήρους Γεύματος) Εστιατόριο-Ψητοπωλείο ιδιοκτησίας του κ. Ρέλια Κων/νου του Αντωνίου στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας της Δημοτικής Ενότητας Φενεού»

Διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14ην Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13330/10-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Ευάγγελος Χoυσελάς (Μέλος) 2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος) 3.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος)
4.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

O κ. Ρέλιας Κων/νος του Αντωνίου, υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 10-06-2013 αίτηση και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Εστιατόριο – Ψητοπωλείο) στην Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας. (Διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων).
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 13329/10-06-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την από 10-06-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας του κ. Ρέλια Κων/νου του Αντωνίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – Εστιατόριο – Ψητοπωλείο)» στη Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας.
(Διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Παύλος Χρυσικός
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email