Απόφαση Υπ’αριθμ.14/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4/09-05-2013

Περίληψη: «Περί ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Μαϊου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9884/30-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Καρακούσης «
5.- Παύλος Χρυσικός «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 54/2012 απόφασή της, μεταξύ άλλων, είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών στα κάτωθι καταστήματα ως εξής:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ του κου ΧΑΣΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου επί των οδών Κολοκοτρώνη & Δερβενακίων, με τη παρατήρηση ότι ο ενδιαφερόμενος μας γνωστοποίησε ενυπογράφως ότι η επιχείρηση τέθηκε εκτός λειτουργίας,
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ) του κου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Νικολάου επί της οδού Πετμεζά πλησίον γέφυρας προαστιακού και
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) της υπό σύσταση «ΧΩΡΕΜΗ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΠΟΥΝΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.» επί της οδού Αράτου 19,

Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 9885/30-04-2013 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση των ως άνω αδειών, διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 9885/30-04-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 54/2012 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.- Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την ανάκληση των προεγκρίσεων των κάτωθι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που είχαν χορηγηθεί με την υπ’ αριθ. 54/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου ως εξής:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ του κου ΧΑΣΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου επί των οδών Κολοκοτρώνη & Δερβενακίων, με τη παρατήρηση ότι ο ενδιαφερόμενος μας γνωστοποίησε ενυπογράφως ότι η επιχείρηση τέθηκε εκτός λειτουργίας,
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ) του κου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Νικολάου επί της οδού Πετμεζά πλησίον γέφυρας προαστιακού και
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) της υπό σύσταση «ΧΩΡΕΜΗ ΣΩΤΗΡΙΑ – ΠΟΥΝΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε.» επί της οδού Αράτου 19,

διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης τους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Ευάγγελος Καρακούσης
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου
4.- Παύλος Χρυσικός

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Mαϊου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email