Απόφαση Υπ’αριθμ.13/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4/09-05-2013

Περίληψη: «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9ην Μαϊου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9884/30-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Καρακούσης «
5.- Παύλος Χρυσικός «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου μας, (Σικυωνίων) με την υπ’ αριθ. 9190/22-04-2013 εισήγησή του μας εξέθεσε τα παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο: 22/04/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 9190
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γραφείο Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Ταχ. Δ/νσηΤαχ. ΚώδικαςΠληροφορίεςΤηλέφωνοFaxEmail :::::: Γ. Γεννηματά 220200Αμαλία Χήτα27423-6012127420-23562melinaxita@gmail.com ΠΡΟΣ: Α) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας ΚιάτουΒ) Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΓ) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου», 73 «Αρμοδιότητες επιτροπής ποιότητας ζωής» §1 και 83 «Αρμοδιότητες συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων» §2(2β).
2. Τον ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) και ειδικότερα το άρθρ. 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις».
3. Την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης ένταξης του έργου «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμά του «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και έγκριση χρηματοδότησής του από πιστώσεις έτους 2012.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της AMCO AEBE για την προμήθεια – εγκατάσταση αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων.

Εισηγούμαστε τον κάτωθι Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» και στο μέτρο 2.1:«Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο Δήμος Σικυωνίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 293/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 70.871,07€, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 2039/16.06.2012).
Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς επίσης και άλλων 112 Δήμων, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 70.871,07€, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ, προκειμένου οι δικαιούχοι του προγράμματος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, κος Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης.
Παράλληλα, μετά τον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια και εγκατάσταση «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», που διενεργήθηκε την 27η.08.2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αναδόχου εταιρείας AMCO AEBE, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση με τους ειδικότερους περιγραφόμενους σε αυτήν όρους.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
i. Ως «Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούμενο από τον Δήμο Σικυωνίων αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.
ii. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει το λογότυπο του Δήμου Σικυωνίων και ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».
iii. Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις υποδοχής / κλειδώματος.
iv. Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
v. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόμενο στον κάθε Σταθμό ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ.
vi. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα από 1 μέρα έως 1 εβδομάδα.
vii. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα μεγαλύτερο της 1 εβδομάδας.
viii. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης».
ix. Ως «Συνδρομή» νοείται η ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια συνδρομή που πρέπει να έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ μέρους του χρήση του Συστήματος.
x. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση του ΣΚΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
xi. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηματικό υπόλοιπο κάθε Μέλους που είναι διαθέσιμο για πληρωμές διαδρομών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια (αφορά μόνο στα Μέλη).
xii. Ως «Κάρτα Πληρωμής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την εγγραφή του στο Σύστημα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής με τραπεζική κάρτα -, καθώς και για το γέμισμα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 συμβάσεως, ο Δήμος Σικυωνίων έχει προμηθευτεί είκοσι έξι (26) ποδήλατα και προτίθεται να εγκαταστήσει τους Σταθμούς στα ακόλουθα σημεία:
α) στον πεζόδρομο της Κλεισθένους, απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας, παραπλεύρως της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΟ).
β) στην περιοχή Νεάπολης (Πευκιάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος
γ) στην πλατεία Λυσίππου.

Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθμών και σε άλλα σημεία του Δήμου Σικυωνίων.
Κάθε Σταθμός περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις υποδοχής / κλειδώματος Ποδηλάτου και ένα Κιόσκι, από το οποίο πραγματοποιείται η λειτουργία του συστήματος. Εκεί, κάθε Χρήστης – συνδρομητής, μετά την «ταυτοποίησή» του, μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για το Σύστημα (θέσεις Σταθμών, διαθεσιμότητα ποδηλάτων, οδηγίες χρήσης κ.λπ.), να παραλαμβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδρομή του ή να γεμίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του.
Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες (συνδρομητές) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης.
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος περιγράφονται κατωτέρω:

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ
1) Στο ΣΚΠ μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
· Να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
· Να επιλέξει πρόγραμμα χρήσης.
· Να καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόμενο συνδρομητικό τέλος χρήσης (ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης που θα επιλέξει)
· Να αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήματος.

2) Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα:
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρέχοντας τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωμής») και συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής στο Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδρομή του με χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεμίζει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι με το επιθυμητό ποσό.

3) Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης καθορίζει το «όνομα χρήστη» που θα χρησιμοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, δηλαδή εγγράφεται στο Σύστημα για χρήση διαστήματος μεγαλύτερου της 1 εβδομάδας (ετήσια συνδρομή) μπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδρομητικής κάρτας (CycloCard), την οποία παραλαμβάνει από το Δημαρχείο από τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο, αφού αναφέρει τα στοιχεία του, επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ο υπάλληλος ελέγξει ότι ο χρήστης έχει πράγματι ενεργό συνδρομή. Η CycloCard χρησιμοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασμό πάντα με το CycloPIN.
Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Χρήστη. Η «ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη, παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράμματος χρήσεως, ενώ ανήκει εσαεί στο Δήμο Σικυωνίων.

Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα ακόλουθα συνδρομητικά προγράμματα χρήσεως:

· Ημερήσιο (24 ώρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ημερήσιο (24 ώρες) με δύο (2) ώρες δωρεάν χρήση ανά διαδρομή
· Τριμηνιαίο (90 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ετήσιο (365 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί, αρκεί να μην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω.
Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης ξεκινά με την πληρωμή του και λήγει αυτομάτως με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος του.
Αλλαγή προγράμματος χρήσης είναι δυνατή μόνο με τη λήξη του ισχύοντος προγράμματος.
Μόνο οι Χρήστες (συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, καθώς και σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως αυτές καθοριστούν με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

2) Το κόστος των συνδρομητικών προγραμμάτων θα καθοριστεί με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

3) Η πληρωμή του συνδρομητικού τέλους χρήσεως θα πραγματοποιείται κατά την εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο Δ’ του παρόντος Κανονισμού. Μετά τη λήξη του συνδρομητικού χρόνου, ο Χρήστης θα μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστημα, δηλαδή με χρήση τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωμής») μέσω της ιστοσελίδας: kiato.cyclopolis.gr ή του Κιοσκιού.
Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήματος που είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδρομή, θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής κατά τη λήξη της με χρέωση της «κάρτας πληρωμής», εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή.

ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθμό ενεργοποιείται μία «Διαδρομή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε οποιαδήποτε θέση κλειδώματος σε οποιονδήποτε Σταθμό.
Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισμό της διάρκειας κάθε «Διαδρομής» λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα.
Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδρομητές και άποροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα) λαμβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή. Αν σημειωθεί υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση.

2) Το κόστος των «Διαδρομών» θα καθοριστεί με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

3) Η πληρωμή του κόστους της «Διαδρομής» πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεμίζει» μέσω της «κάρτας πληρωμής.
Η χρέωση για τη «Διαδρομή» πραγματοποιείται:
i. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, με το πέρας της Περιόδου Συνδρομής, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι
ii. Αν πρόκειται για Μέλος, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωμής

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1) Οι λοιπές χρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη θα καθοριστούν με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

2) Οι λοιπές χρεώσεις θα εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες. Εάν η Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηματικό κατάλογο και για την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Παράλληλα, μέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωμα χρήσης του Συστήματος.

3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που θα καταλογίζεται στο Χρήστη, θα προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή του.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
1) Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για:
Α. Το Cycloname (ή και Cyclocard) και CycloPIN που του παραχωρείται.
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιμοποιεί.
Γ. Ό,τι μεταφέρει με το Ποδήλατο.
Δ. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν.

2) Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά με τη χρήση Ποδηλάτου. Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει:
Α. Το όνομα και τη διεύθυνσή του
Β. Λεπτομέρειες για κάθε διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας που χρησιμοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδρομή που ακολούθησε.

3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιμάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωμά του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους.

4) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει:
Ι. Να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και με τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος, που είναι αναρτημένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr
ΙΙ. Nα συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, τα σήματα της Τροχαίας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΙΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα.
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρήσης.
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθμό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος
VI. Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος.

5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται:
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σημείο ή χώρο εκτός των θέσεων κλειδώματος σε οποιοδήποτε σταθμό του ΣΚΠ.
ΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο.
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά σε Ποδήλατο, Σταθμό, Θέση Κλειδώματος ή Κιόσκι ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου με βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή με οποιοδήποτε αντικείμενο που τυχόν προεξέχει ή
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο με συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών
VΙΙ. Να μεταφέρει:
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή
β. οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο:
Ι. ενδέχεται να τραυματίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισμό ή να βλάψει οποιονδήποτε ή
ΙΙΙ. είναι παράνομο
VΙΙI. Να χρησιμοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγμούς
IX. Να αποσυναρμολογήσει ή να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να επιχειρήσει να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο)
X. Να προσθέσει ή να προσαρμόσει αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενα στο Ποδήλατο
XI. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα.

6) Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποδήλατο κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν εμποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβλημα στο Κιόσκι, στο πεδίο με τον τίτλο «Αναφορά Προβλήματος».

7) Επίσης, σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί, κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, η Κάρτα Πληρωμής, ο Χρήστης οφείλει να τηλεφωνήσει και να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.
Ομοίως, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της CycloCard ή/ και του CycloPIN, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει το Σύστημα μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, προκειμένου, στη συνέχεια, να απενεργοποιηθεί οριστικά ο Κωδικός και να αποφευχθεί η χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου Κωδικού.

8) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.

9) Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων και το Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.
Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.
Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1) Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή τη σχετική περίοδο συνδρομής, τον τρόπο πληρωμής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωμής και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.
Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήματος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασμό, μπορεί να ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενημερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδρομής του μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.

2) Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων ή το διαχειριστή του συστήματος να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, χωρίς να επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδρομή.

3) Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγματοποιηθεί είτε από τον Δήμο μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του είτε θα ανατεθεί, με την προβλεπόμενη διαδικασία, σε τρίτο ανάδοχο – διαχειριστή, και περιλαμβάνει τη συντήρηση των ποδηλάτων και την προμήθεια των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, την προβολή – προώθηση του Συστήματος, την εμπορική του εκμετάλλευση και την εν γένει λειτουργία και διαχείριση του Συστήματος.

Κ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Λ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος προκειμένου να γνωστοποιήσει και να διαδώσει την χρήση των κοινοχρήστων ποδηλάτων στους χρήστες θα προβεί σε περίοδο δοκιμαστική λειτουργίας αυτών διάρκειας είκοσι -20- ημερών, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας μετά και την έγκριση του παρόντος Κανονισμού θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.

«ΟΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Εισαγωγή
i. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή απλά «Όροι») αφορούν στην εγγραφή και στη δοκιμαστική χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) που παρέχεται από τον Δήμο για είκοσι -20- ημέρες μετά και την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Η ημερομηνία έναρξης και λήψης της δοκιμαστικής λειτουργίας θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.
ii. Για τυχόν ερωτήσεις, παράπονα ή αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος με το Σύστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Τηλέφωνο: (+30) 215 215 7991
E-mail: kiato@cyclopolis.gr
Ιστοσελίδα: http:// kiato.cyclopolis.gr

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
i) Ως «Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το από το Δήμο Σικυωνίων υλοποιημένο αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.
ii) Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει το λογότυπο του Δήμου Σικυωνίων και ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».
iii) Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις υποδοχής / κλειδώματος.
iv) Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
v) Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόμενο στο κάθε Σταθμό ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ.
vi) Ως «Δοκιμαστική Λειτουργία» νοείται η διάθεση του ΣΚΠ στο κοινό για διάστημα έως την κανονική του λειτουργία, κατά το οποίο οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΣΚΠ χωρίς χρέωση.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως τέσσερις -4- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»).
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος περιγράφονται κατωτέρω:

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΠ
Στο ΣΚΠ μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Έχει ηλικία 18 ετών και άνω.
· Συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
· Αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήματος.

Ο Χρήστης καθορίζει το «όνομα χρήστη» που θα χρησιμοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN).
Το CycloName και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Χρήστη. Η «ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη, παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δοκιμαστικής χρήσεως, ενώ ανήκει εσαεί στο Δήμο Σικυωνίων.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί, αρκεί να μην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω.
Μόνο οι Χρήστες του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως τέσσερις -4- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, καθώς και σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως αυτές καθοριστούν με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

5. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας η χρήση του ΣΚΠ παρέχεται ατελώς.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το κόστος των «Διαδρομών» θα καθοριστεί με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για:
Α. Το Cycloname και CycloPIN που του παραχωρείται.
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιμοποιεί.
Γ. Ό,τι μεταφέρει με το Ποδήλατο.
Δ. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν.

2) Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά με τη χρήση Ποδηλάτου. Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει:
Α. Το όνομα και τη διεύθυνσή του
Β. Λεπτομέρειες για κάθε διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας που χρησιμοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδρομή που ακολούθησε.

3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιμάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωμά του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους.

4) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει:
Ι. Να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και με τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος, που είναι αναρτημένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nafplio.cyclopolis.gr
ΙΙ. Nα συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, τα σήματα της Τροχαίας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΙΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα.
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια χρήσης του.
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθμό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος
VI.Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος.

5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται:
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σημείο ή χώρο εκτός των θέσεων κλειδώματος σε οποιοδήποτε σταθμό του ΣΚΠ.
ΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο.
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά σε Ποδήλατο, Σταθμό, Θέση Κλειδώματος ή Κιόσκι ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου με βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή με οποιοδήποτε αντικείμενο που τυχόν προεξέχει ή
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο με συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών
VΙΙ. Να μεταφέρει:
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή
β. οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο:
Ι. ενδέχεται να τραυματίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισμό ή να βλάψει οποιονδήποτε ή
ΙΙΙ. είναι παράνομο
VΙΙI. Να χρησιμοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγμούς
IX. Να αποσυναρμολογήσει ή να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να επιχειρήσει να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο)
X. Να προσθέσει ή να προσαρμόσει αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενα στο Ποδήλατο
XI. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα.

6) Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποδήλατο κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν εμποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβλημα στο Κιόσκι, στο πεδίο με τον τίτλο «Αναφορά Προβλήματος».

7) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.

8) Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.

Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.

2) Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα.

3) Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

9. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι των είκοσι -20- ημερών από την ανακοίνωση – δελτίο τύπου του Δήμου, θα τεθεί σε λειτουργία το Σύστημα επί πληρωμής. Οι Χρήστες της Δοκιμαστικής λειτουργίας δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της «ταυτότητάς» τους δηλαδή του ονόματος Cycloname και του κωδικού τους CycloPIN.
Για την εγγραφή των χρηστών στο σύστημα θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή περιγράφηκε στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και συγκεκριμένα στα πεδία Α-Κ.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται τα αρμόδια Σώματα όπως, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 και 83 του ν. 3852/2010, να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του «Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων».

Η υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.Αμαλία ΧήταΔΕ38 Χειριστής Η/Υ Ο ΔήμαρχοςΣπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 9190/22-04-2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 18/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.- To άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας δήμων και Κοινοτήτων»
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Eγκρίνει τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων ως εξής:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1293/02.05.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ για την υποβολή προτάσεως στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» και στο μέτρο 2.1:«Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», ο Δήμος Σικυωνίων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 293/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω πρόσκληση, πρόταση για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 70.871,07€, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 2039/16.06.2012).
Η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς επίσης και άλλων 112 Δήμων, εγκρίθηκε με την από 12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, για συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 70.871,07€, και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και τον Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ, προκειμένου οι δικαιούχοι του προγράμματος να προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, κος Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης.
Παράλληλα, μετά τον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 209 § 1 του ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 11389/93 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για την προμήθεια και εγκατάσταση «Προμήθεια αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων», που διενεργήθηκε την 27η.08.2012 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αναδόχου εταιρείας AMCO AEBE, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 σύμβαση με τους ειδικότερους περιγραφόμενους σε αυτήν όρους.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
xiii. Ως «Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το υλοποιούμενο από τον Δήμο Σικυωνίων αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.
xiv. Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει το λογότυπο του Δήμου Σικυωνίων και ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».
xv. Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις υποδοχής / κλειδώματος.
xvi. Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
xvii. Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόμενο στον κάθε Σταθμό ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ.
xviii. Ως «Περιστασιακός Χρήστης» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα από 1 μέρα έως 1 εβδομάδα.
xix. Ως «Μέλος» νοείται κάθε Χρήστης του ΣΚΠ που έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί το ΣΚΠ για διάστημα μεγαλύτερο της 1 εβδομάδας.
xx. Ως «Χρήστης» νοείται κάθε «Μέλος» και κάθε «Περιστασιακός Χρήστης».
xxi. Ως «Συνδρομή» νοείται η ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια συνδρομή που πρέπει να έχει ο Χρήστης για να είναι δυνατή η εκ μέρους του χρήση του Συστήματος.
xxii. Ως «Τέλος χρήσης» νοείται το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο Χρήστης για τη χρήση του ΣΚΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
xxiii. Ως «Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι» νοείται το χρηματικό υπόλοιπο κάθε Μέλους που είναι διαθέσιμο για πληρωμές διαδρομών που υπερβαίνουν τη δωρεάν διάρκεια (αφορά μόνο στα Μέλη).
xxiv. Ως «Κάρτα Πληρωμής» νοείται η τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την εγγραφή του στο Σύστημα – εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής με τραπεζική κάρτα -, καθώς και για το γέμισμα του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού.

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22253/24.09.2012 συμβάσεως, ο Δήμος Σικυωνίων έχει προμηθευτεί είκοσι έξι (26) ποδήλατα και προτίθεται να εγκαταστήσει τους Σταθμούς στα ακόλουθα σημεία:
α) στον πεζόδρομο της Κλεισθένους, απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας, παραπλεύρως της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΟ).
β) στην περιοχή Νεάπολης (Πευκιάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος
γ) στην πλατεία Λυσίππου.

Σε β’ φάση είναι δυνατή η εγκατάσταση Σταθμών και σε άλλα σημεία του Δήμου Σικυωνίων.
Κάθε Σταθμός περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις υποδοχής / κλειδώματος Ποδηλάτου και ένα Κιόσκι, από το οποίο πραγματοποιείται η λειτουργία του συστήματος. Εκεί, κάθε Χρήστης – συνδρομητής, μετά την «ταυτοποίησή» του, μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για το Σύστημα (θέσεις Σταθμών, διαθεσιμότητα ποδηλάτων, οδηγίες χρήσης κ.λπ.), να παραλαμβάνει ή να επιστρέφει ένα ποδήλατο, να ανανεώνει τη συνδρομή του ή να γεμίζει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του.
Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες (συνδρομητές) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης.
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος περιγράφονται κατωτέρω:

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΚΠ
1) Στο ΣΚΠ μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
· Να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
· Να επιλέξει πρόγραμμα χρήσης.
· Να καταβάλει, όπου προβλέπεται, το προβλεπόμενο συνδρομητικό τέλος χρήσης (ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης που θα επιλέξει)
· Να αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήματος.

2) Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής κάρτας. Ειδικότερα:
Ο Χρήστης εγγράφεται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρέχοντας τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας («κάρτα πληρωμής») και συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής στο Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr. Στη διεύθυνση αυτή, ο Χρήστης αγοράζει τη συνδρομή του με χρέωση της τραπεζικής του κάρτας και γεμίζει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι με το επιθυμητό ποσό.

3) Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης καθορίζει το «όνομα χρήστη» που θα χρησιμοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN). Ο Χρήστης που είναι Μέλος, δηλαδή εγγράφεται στο Σύστημα για χρήση διαστήματος μεγαλύτερου της 1 εβδομάδας (ετήσια συνδρομή) μπορεί να αιτηθεί την έκδοση συνδρομητικής κάρτας (CycloCard), την οποία παραλαμβάνει από το Δημαρχείο από τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο, αφού αναφέρει τα στοιχεία του, επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ο υπάλληλος ελέγξει ότι ο χρήστης έχει πράγματι ενεργό συνδρομή. Η CycloCard χρησιμοποιείται αντί του CycloName σε συνδυασμό πάντα με το CycloPIN.
Το CycloName / CycloCard και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Χρήστη. Η «ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη, παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του επιλεχθέντος προγράμματος χρήσεως, ενώ ανήκει εσαεί στο Δήμο Σικυωνίων.

Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1) Για την εγγραφή του ο Χρήστης επιλέγει υποχρεωτικά κάποιο από τα ακόλουθα συνδρομητικά προγράμματα χρήσεως:

· Ημερήσιο (24 ώρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ημερήσιο (24 ώρες) με δύο (2) ώρες δωρεάν χρήση ανά διαδρομή
· Τριμηνιαίο (90 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.
· Ετήσιο (365 ημέρες) με τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί, αρκεί να μην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω.
Επίσης, η διάρκεια ισχύος του προγράμματος χρήσης ξεκινά με την πληρωμή του και λήγει αυτομάτως με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος ισχύος του.
Αλλαγή προγράμματος χρήσης είναι δυνατή μόνο με τη λήξη του ισχύοντος προγράμματος.
Μόνο οι Χρήστες (συνδρομητές που είναι εγγεγραμμένοι) του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως εικοσιτέσσερις -24- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, καθώς και σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως αυτές καθοριστούν με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

2) Το κόστος των συνδρομητικών προγραμμάτων θα καθοριστεί με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

3) Η πληρωμή του συνδρομητικού τέλους χρήσεως θα πραγματοποιείται κατά την εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο Δ’ του παρόντος Κανονισμού. Μετά τη λήξη του συνδρομητικού χρόνου, ο Χρήστης θα μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για την εγγραφή στο Σύστημα, δηλαδή με χρήση τραπεζικής κάρτας («κάρτας πληρωμής») μέσω της ιστοσελίδας: kiato.cyclopolis.gr ή του Κιοσκιού.
Περαιτέρω, για τους Χρήστες του Συστήματος που είναι και Μέλη, δηλαδή έχουν ετήσια συνδρομή, θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής κατά τη λήξη της με χρέωση της «κάρτας πληρωμής», εφόσον το Μέλος έχει επιλέξει αυτή την δυνατότητα κατά την εγγραφή.

ΣΤ. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
1) Κάθε φορά που ο Χρήστης ξεκλειδώνει ένα ποδήλατο από το Σταθμό ενεργοποιείται μία «Διαδρομή», η οποία ολοκληρώνεται όταν το ποδήλατο επιστραφεί και κλειδώσει σε οποιαδήποτε θέση κλειδώματος σε οποιονδήποτε Σταθμό.
Η διάρκεια κάθε «Διαδρομής» καθορίζει και το οφειλόμενο τέλος χρήσης. Για τον υπολογισμό της διάρκειας κάθε «Διαδρομής» λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα.
Όλοι ανεξαιρέτως οι Χρήστες (συνδρομητές και άποροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα) λαμβάνουν τριάντα (30) λεπτά δωρεάν χρήση ανά διαδρομή. Αν σημειωθεί υπέρβαση των δωρεάν λεπτών χρήσεως, επιβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως χρέωση.

2) Το κόστος των «Διαδρομών» θα καθοριστεί με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

3) Η πληρωμή του κόστους της «Διαδρομής» πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού κάθε Χρήστη. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι «γεμίζει» μέσω της «κάρτας πληρωμής.
Η χρέωση για τη «Διαδρομή» πραγματοποιείται:
iii. Αν πρόκειται για Περιστασιακό Χρήστη, με το πέρας της Περιόδου Συνδρομής, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι
iv. Αν πρόκειται για Μέλος, με την αφαίρεση του σχετικού ποσού από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ή την κάρτα πληρωμής

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1) Οι λοιπές χρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στο Χρήστη θα καθοριστούν με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

2) Οι λοιπές χρεώσεις θα εισπράττονται από την Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη, όταν καταστούν πληρωτέες. Εάν η Κάρτα Πληρωμής ή το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι του Χρήστη δεν διαθέτει επαρκές ποσό για την κάλυψη των ανωτέρω χρεώσεων, ο Χρήστης εγγράφεται σε χρηματικό κατάλογο και για την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ακολουθείται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Παράλληλα, μέχρι την εξόφληση της οφειλής, αναστέλλεται το δικαίωμα χρήσης του Συστήματος.

3) Ιδίως για την περίπτωση βλάβης ποδηλάτου, το κόστος που θα καταλογίζεται στο Χρήστη, θα προκύπτει από τα εκάστοτε παραστατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και τα αποδεικτικά ότι η βλάβη συνέβη ενώ ο Χρήστης είχε το Ποδήλατο στην κατοχή του.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
1) Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για:
Α. Το Cycloname (ή και Cyclocard) και CycloPIN που του παραχωρείται.
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιμοποιεί.
Γ. Ό,τι μεταφέρει με το Ποδήλατο.
Δ. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν.

2) Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά με τη χρήση Ποδηλάτου. Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει:
Α. Το όνομα και τη διεύθυνσή του
Β. Λεπτομέρειες για κάθε διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας που χρησιμοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδρομή που ακολούθησε.

3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιμάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωμά του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους.

4) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει:
Ι. Να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και με τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος, που είναι αναρτημένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kiato.cyclopolis.gr
ΙΙ. Nα συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, τα σήματα της Τροχαίας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΙΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα.
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρήσης.
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθμό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος
VI. Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος.

5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται:
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σημείο ή χώρο εκτός των θέσεων κλειδώματος σε οποιοδήποτε σταθμό του ΣΚΠ.
ΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο.
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά σε Ποδήλατο, Σταθμό, Θέση Κλειδώματος ή Κιόσκι ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου με βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή με οποιοδήποτε αντικείμενο που τυχόν προεξέχει ή
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο με συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών
VΙΙ. Να μεταφέρει:
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή
β. οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο:
Ι. ενδέχεται να τραυματίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισμό ή να βλάψει οποιονδήποτε ή
ΙΙΙ. είναι παράνομο
VΙΙI. Να χρησιμοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγμούς
IX. Να αποσυναρμολογήσει ή να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να επιχειρήσει να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο)
X. Να προσθέσει ή να προσαρμόσει αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενα στο Ποδήλατο
XI. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα.

6) Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποδήλατο κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν εμποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβλημα στο Κιόσκι, στο πεδίο με τον τίτλο «Αναφορά Προβλήματος».

7) Επίσης, σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί, κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, η Κάρτα Πληρωμής, ο Χρήστης οφείλει να τηλεφωνήσει και να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.
Ομοίως, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της CycloCard ή/ και του CycloPIN, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει το Σύστημα μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, προκειμένου, στη συνέχεια, να απενεργοποιηθεί οριστικά ο Κωδικός και να αποφευχθεί η χρήση του. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου Κωδικού.

8) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.

9) Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων και το Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.
Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.
Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Θ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1 Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή τη σχετική περίοδο συνδρομής, τον τρόπο πληρωμής, τη δηλωθείσα Κάρτα Πληρωμής και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.
Ο Χρήστης που είναι Μέλος του Συστήματος και διαθέτει ηλεκτρονικό λογαριασμό, μπορεί να ακυρώσει, τροποποιήσει ή ενημερώσει τα στοιχεία της εγγραφής – συνδρομής του μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.

2 Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων ή το διαχειριστή του συστήματος να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα, χωρίς να επιστρέφεται η καταβληθείσα συνδρομή.

3 Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα πραγματοποιηθεί είτε από τον Δήμο μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του είτε θα ανατεθεί, με την προβλεπόμενη διαδικασία, σε τρίτο ανάδοχο – διαχειριστή, και περιλαμβάνει τη συντήρηση των ποδηλάτων και την προμήθεια των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, την προβολή – προώθηση του Συστήματος, την εμπορική του εκμετάλλευση και την εν γένει λειτουργία και διαχείριση του Συστήματος.

Κ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Λ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος προκειμένου να γνωστοποιήσει και να διαδώσει την χρήση των κοινοχρήστων ποδηλάτων στους χρήστες θα προβεί σε περίοδο δοκιμαστική λειτουργίας αυτών διάρκειας είκοσι -20- ημερών, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας μετά και την έγκριση του παρόντος Κανονισμού θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.

«ΟΡΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
Εισαγωγή
i. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή απλά «Όροι») αφορούν στην εγγραφή και στη δοκιμαστική χρήση του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) που παρέχεται από τον Δήμο για είκοσι -20- ημέρες μετά και την έγκριση του παρόντος κανονισμού. Η ημερομηνία έναρξης και λήψης της δοκιμαστικής λειτουργίας θα γνωστοποιηθεί στους δημότες, με Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του Δήμου.
ii. Για τυχόν ερωτήσεις, παράπονα ή αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος με το Σύστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Τηλέφωνο: (+30) 215 215 7991
E-mail: kiato@cyclopolis.gr
Ιστοσελίδα: http:// kiato.cyclopolis.gr

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
vii) Ως «Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)» νοείται το από το Δήμο Σικυωνίων υλοποιημένο αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.
viii) Ως «Ποδήλατο» νοείται το ποδήλατο με αλουμινένιο σκελετό, ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό, που φέρει το λογότυπο του Δήμου Σικυωνίων και ειδικό αριθμό «ταυτοποίησης».
ix) Ως «Σταθμός» νοείται ο σταθμός των ποδηλάτων που περιλαμβάνει θέσεις υποδοχής / κλειδώματος.
x) Ως «Θέση κλειδώματος» νοείται η θέση του Σταθμού, στην οποία τοποθετείται και ασφαλίζεται το Ποδήλατο.
xi) Ως «Κιόσκι» νοείται το ευρισκόμενο στο κάθε Σταθμό ηλεκτρονικό μηχάνημα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η λειτουργία του ΣΚΠ.
xii) Ως «Δοκιμαστική Λειτουργία» νοείται η διάθεση του ΣΚΠ στο κοινό για διάστημα έως την κανονική του λειτουργία, κατά το οποίο οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ΣΚΠ χωρίς χρέωση.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μόνο οι εγγεγραμμένοι Χρήστες του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως τέσσερις -4- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»).
Οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Συστήματος περιγράφονται κατωτέρω:

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΠ
Στο ΣΚΠ μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης οποιοσδήποτε πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
· Έχει ηλικία 18 ετών και άνω.
· Συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής στο σύστημα.
· Αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως τους όρους χρήσης του συστήματος.

Ο Χρήστης καθορίζει το «όνομα χρήστη» που θα χρησιμοποιεί (CycloName) και τον κωδικό του (CycloPIN).
Το CycloName και το CycloPIN αποτελούν την «ταυτότητα» κάθε Χρήστη. Η «ταυτότητα» αυτή είναι προσωπική, δηλαδή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη, παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δοκιμαστικής χρήσεως, ενώ ανήκει εσαεί στο Δήμο Σικυωνίων.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του ποδηλάτου όσες φορές επιθυμεί, αρκεί να μην υπερβαίνει τη «Μέγιστη Περίοδο Χρήσης» που περιγράφεται κατωτέρω.
Μόνο οι Χρήστες του Συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα χρήσεως ποδηλάτου, το οποίο και μπορούν να έχουν στην κατοχή τους έως τέσσερις -4- συνεχόμενες ώρες («Μέγιστη Περίοδος Χρήσης»). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός της Μέγιστης Περιόδου Χρήσης επιβάλλονται χρεώσεις καθυστερημένης επιστροφής ή οριστικής απώλειας, καθώς και σε περίπτωση που το ποδήλατο επιστραφεί με ζημιές πέραν αυτών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή χρήση του, επιβάλλονται χρεώσεις ζημίας, όπως αυτές καθοριστούν με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

5. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Λειτουργίας η χρήση του ΣΚΠ παρέχεται ατελώς.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το κόστος των «Διαδρομών» θα καθοριστεί με κανονιστική απόφαση, για την οποία θα αποφανθούν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) και ειδικότερα με τα άρθρα : 65 «Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου» και 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής»§1(ζ), καθώς και με τον ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος κλπ» (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989) και ειδικότερα το άρθρ. 25 § 14 αυτού.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Κάθε Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για:
Α. Το Cycloname και CycloPIN που του παραχωρείται.
Β. Κάθε Ποδήλατο που χρησιμοποιεί.
Γ. Ό,τι μεταφέρει με το Ποδήλατο.
Δ. Τις Χρεώσεις που του αναλογούν.

2) Ενδέχεται να ζητηθούν από το Χρήστη στοιχεία αναφορικά με τη χρήση Ποδηλάτου. Εφόσον του ζητηθούν, πρέπει να παράσχει:
Α. Το όνομα και τη διεύθυνσή του
Β. Λεπτομέρειες για κάθε διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας που χρησιμοποίησε το Ποδήλατο και τη διαδρομή που ακολούθησε.

3) Πριν τη χρήση Ποδηλάτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγξει προσεκτικά το Ποδήλατο που παίρνει (λάστιχα, φρένα, φώτα, σέλα, κουδούνι). Ιδίως, οφείλει, σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση του Ποδηλάτου, να δοκιμάσει και τα δύο φρένα και να είναι σίγουρος ότι λειτουργούν σωστά, καθώς και ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα. Αν το Ποδήλατο παρουσιάζει πρόβλημα, βλάβη ή ζημιά, θα πρέπει να το επιστρέψει εντός 3 λεπτών από το ξεκλείδωμά του, να αναφέρει τη βλάβη στο ηλεκτρονικό κιόσκι και να ξεκλειδώσει άλλο Ποδήλατο, εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση του διαστήματος ελέγχου των 3 λεπτών, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ότι το Ποδήλατο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή δυστύχημα συμβεί στον ίδιο ή/και σε τρίτους.

4 Ο Χρήστης του Ποδηλάτου οφείλει:
Ι. Να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και με τις Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος, που είναι αναρτημένες στο Κιόσκι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nafplio.cyclopolis.gr
ΙΙ. Nα συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, τα σήματα της Τροχαίας και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
ΙΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με λογική, σύνεση και υπευθυνότητα.
ΙV. Να φροντίζει το Ποδήλατο κατά τη διάρκεια χρήσης του.
V. Κατά την επιστροφή Ποδήλατου σε Σταθμό, να ασφαλίζει σωστά το Ποδήλατο σε διαθέσιμη Θέση Κλειδώματος
VI.Να επιστρέφει το Ποδήλατο στην κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε (εκτός τυχόν φυσιολογικής φθοράς και χρήσης) και
VII. Να φοράει πάντοτε κράνος.

5) Ο Χρήστης του Ποδηλάτου δεν επιτρέπεται:
Ι. Να κλειδώνει ή ασφαλίζει το Ποδήλατο σε οποιοδήποτε σημείο ή χώρο εκτός των θέσεων κλειδώματος σε οποιοδήποτε σταθμό του ΣΚΠ.
ΙΙ. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο για παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
ΙΙΙ. Να δώσει, δανείσει ή πουλήσει Ποδήλατο, Κάρτα Μέλους ή Κωδικό σε οποιονδήποτε ή να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το Ποδήλατο.
ΙV. Να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά σε Ποδήλατο, Σταθμό, Θέση Κλειδώματος ή Κιόσκι ή σε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
V. Να φορτώνει τη σχάρα του Ποδηλάτου με βάρος που υπερβαίνει τα 10 κιλά ή με οποιοδήποτε αντικείμενο που τυχόν προεξέχει ή
VΙ. Να φορτώνει το Ποδήλατο με συνολικό βάρος άνω των 115 κιλών
VΙΙ. Να μεταφέρει:
α. επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή
β. οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο:
Ι. ενδέχεται να τραυματίσει τον ίδιο ή οποιονδήποτε άλλο
ΙΙ. ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο Ποδήλατο ή στον εξοπλισμό ή να βλάψει οποιονδήποτε ή
ΙΙΙ. είναι παράνομο
VΙΙI. Να χρησιμοποιεί Ποδήλατο για αγώνες ή επικίνδυνους ελιγμούς
IX. Να αποσυναρμολογήσει ή να επέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στο Ποδήλατο (ούτε να επιχειρήσει να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο)
X. Να προσθέσει ή να προσαρμόσει αξεσουάρ ή ρυμουλκούμενα στο Ποδήλατο
XI. Να χρησιμοποιεί το Ποδήλατο με αντικοινωνικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία σε άλλα πρόσωπα.

6) Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποδήλατο κατά την Περίοδο Χρήσης του, το οποίο καθιστά αδύνατη την περαιτέρω χρήση του, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τηλεφωνικό Κέντρο. Εάν αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν εμποδίζει τη χρήση του Ποδηλάτου, οφείλει να αναφέρει το πρόβλημα στο Κιόσκι, στο πεδίο με τον τίτλο «Αναφορά Προβλήματος».

7) Εάν γίνει χρήση προσωπικού Κωδικού και κλαπεί Ποδήλατο, δεν επιβάλλονται Χρεώσεις στον κάτοχο του Κωδικού, αφ’ ης στιγμής αναφερθεί στο Σύστημα ότι ο Κωδικός χάθηκε ή κλάπηκε. Χρεώσεις ενδέχεται να επιβληθούν για το διάστημα μέχρι τη δήλωση στο Σύστημα της απώλειας ή κλοπής του Κωδικού.

8) Τέλος, ο Χρήστης ρητά και διά παντός απαλλάσσει το Δήμο Σικυωνίων, κάθε εκπρόσωπό του, συνεργάτη, υπάλληλο και στέλεχός του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, πωλητών συντηρητών και χορηγών των Ποδηλάτων («Απαλλασσόμενα Μέρη») από οποιαδήποτε αξίωση, υπαιτιότητα, νομική και αστική ευθύνη που περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους συνεπεία του σχεδιασμού, συναρμολόγησης, συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

Με την αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού, ο Χρήστης (καθώς και κάθε εκπρόσωπός του) απαλλάσσει τα «Απαλλασσόμενα Μέρη» από κάθε σχετική αξίωση ή/και αποζημίωση, καθώς και αστική και ποινική ευθύνη.

Επίσης, ο Χρήστης συμφωνεί, αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αποποιείται κάθε αξίωσης και δικαιώματος δικαστικής προσφυγής εναντίον των «Απαλλασσομένων Μερών» που προκύπτουν από τον σχεδιασμό, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση και λειτουργία του Ποδηλάτου και του Συστήματος γενικότερα.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1 Ακύρωση και τροποποίηση.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή τροποποιήσει την εγγραφή του στο Σύστημα ή και τα προσωπικά του στοιχεία, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο του Συστήματος.

2 Αποκλεισμός
Η μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή/και τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο Σικυωνίων να τον αποκλείσει από το Σύστημα. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιείται το CycloPIN και ακυρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στο Σύστημα.

3 Ενστάσεις και διαφωνίες
Κάθε Χρήστης μπορεί να υποβάλλει εγγράφως στο Δήμο Σικυωνίων, αλλά και ηλεκτρονικά, τυχόν παράπονα / ενστάσεις / διαφωνίες από τη χρήση του Συστήματος και την επιβολή των χρεώσεων, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα. Απαντήσεις θα δίδονται εντός ευλόγου διαστήματος.

9. ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι των είκοσι -20- ημερών από την ανακοίνωση – δελτίο τύπου του Δήμου, θα τεθεί σε λειτουργία το Σύστημα επί πληρωμής. Οι Χρήστες της Δοκιμαστικής λειτουργίας δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της «ταυτότητάς» τους δηλαδή του ονόματος Cycloname και του κωδικού τους CycloPIN.
Για την εγγραφή των χρηστών στο σύστημα θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή περιγράφηκε στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και συγκεκριμένα στα πεδία Α-Κ.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει προσεκτικά το σύνολο της συμφωνίας και ότι την κατανοεί πλήρως. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από της όρους της παρούσας συμφωνίας.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται τα αρμόδια Σώματα όπως, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 και 83 του ν. 3852/2010, να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του «Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Ευάγγελος Καρακούσης
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου
4.- Παύλος Χρυσικός

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 Mαϊου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email