Απόφαση Υπ’αριθμ.12/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4/09-05-2013

Περίληψη: «Λήψη απόφασης γι’ άρση κι επανεπιβολή ρυμοτομικού βάρους σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΣΚΟΣ ΑΣΕ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, την 9ην Μαΐου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9884/30-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3 .- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)
4.- Ευάγγελος Καρακούσης «
5.- Παύλος Χρυσικός «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε πως η Tεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με την από 26-04-2013 Τεχνική Έκθεση–Εισήγηση μας αναφέρει τα παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΚΙΑΤΟΤ. Τ. 20 200 Κιάτο 26-04-2013
Πληροφορίες: Γ. ΜαστέλλουΤηλ. 2742360105Fax : 2742360163

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με την υπ΄ αρ. 80973/3363/21-11-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Δ΄1214/1986) εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου).

Με την απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, χωροθετήθηκε και δεσμεύτηκε για Διοικητήριο στο Ο.Τ. 50 το ακίνητο όπου στεγάζονταν οι αποθήκες Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού.

Στην «Συνεταιριστική Κορινθιακής Σταφίδας Ανώνυμη Συνεταιριστική Εταιρία» μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα, το συγκεκριμένο οικόπεδο μετά παντός συστατικού και παραρτήματος του, ευρισκόμενο εντός της πόλης του Κιάτου, επί των οδών Καλογεροπούλου, 28ης Οκτωβρίου και Εθνικής Αντίστασης με την υπ΄ αριθμό 8.536/21-12-2000 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος Πελλήνης, στον τόμο 274 και υπ΄ αριθμό 147, του Δήμου Σικυώνος του Νομού Κορινθίας .

Κατά τον τίτλο κτήσης έχει εμβαδόν 2.248,15 τμ ενώ κατά νεώτερη καταμέτρηση έχει εμβαδόν 2.235,23 τμ, είναι δις γωνιακό και συνορεύει βόρεια με την οδό Καλογεροπούλου, νότια με την οδό Εθνικής Αντίστασης ανατολικά με την οδό 28ης Οκτωβρίου και δυτικά με ιδιωτικές ιδιοκτησίες.

Ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια προέβη σε διαδικασίες για την απόκτησή του με απ΄ ευθείας αγορά η οποία και εκδηλώθηκε με σειρά αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκπόνηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών Έκθεσης Εκτίμησης όμως η ΣΚΟΣ ΑΣΕ κατόπιν προσφυγής της προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου ζήτησε και εκδόθηκε απόφαση για την άρση του πολεοδομικού βάρους.

Ο Δήμος μας κατ΄ αρχήν δεν συμφωνεί με μειώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την μείωση χώρων ζωτικής σημασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, οι οποίες συνεπάγονται την επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και τις συνθήκες εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων.

Kατόπιν της συμμόρφωσης με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση, κρίνεται επιτακτική η επαναδέσμευση του ΟΤ 50 ως χώρο Διοικητηρίου, αφού ο ρυθμός ανάπτυξης του νέου ¨Καλλικρατικού¨ Δήμου Σικυωνίων, τόσο πληθυσμιακά όσο και οικιστικά αυξήθηκε, αυξάνοντας και τις ανάγκες στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών και της αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής εξυπηρέτησης και υποδομής.

Η κατασκευή Διοικητηρίου είναι απαραίτητη λόγω και της μοναδικότητας της θέσης του οικοπέδου ως δις γωνιακό και κεντρικό στο Κιάτο, της μη επάρκειας δημοτικών κτιρίων και την αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινωφελούς χώρου, βάση πολεοδομικών προτύπων ή των προβλέψεων του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου.
·

Η μηχανικός της Τ.Υ. Μαστέλλου ΓεωργίαΤοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ6 Ο Διευθυντής της Τ.Υ. Παπαβασιλείου Βασίλειος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3
Aκολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 01/02/25-01-2013 απόφασή του απεφάσισε τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 01 / 25-01-2013 συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
Αριθ. Απόφασης : 02 / 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα επανεπιβολής ρυμοτομικού βάρους και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΣΚΟΣ – ΑΣΕ.-

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (έδρα της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου) σήμερα, στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21 : 00, συνήλθε σε συνεδρίαση «ΤΑΚΤΙΚΗ» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ΚΙΑΤΟΥ ύστερα από την αριθ. 1132 / 21-01-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου του, που επιδόθηκε στο καθένα μέλος της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος, κος Ιωάννης ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 4 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα επανεπιβολής ρυμοτομικού βάρους και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΣΚΟΣ – ΑΣΕ» ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23-01-2013 εισήγηση του, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006), του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά για την επανεπιβολή του ρυμοτομικού βάρους στο σχετικό της παρούσας περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας ΣΚΟΣ – ΑΣΕ και τη συντέλεση των απαραίτητων εκ του Δήμου ενεργειών για την απαλλοτρίωση αυτού.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
( Ακολουθούν υπογραφές )
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΙΑΤΟΥ

Ιωάννης Νικ. Λεονάρδος

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.-Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.-Την από 26-04-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου μας.
3.-Την υπ’ αριθ. 2/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.-Την υπ’ αριθμ. 344/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
5.-Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.-Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την από 26-4-2013 Τεχνική Έκθεση–Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπου προτείνεται η συμμόρφωση με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση και κατόπιν η επαναδέσμευση ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε., που βρίσκεται στο Ο.Τ. 50 ως χώρο Διοικητηρίου, αφού ο ρυθμός ανάπτυξης του νέου ¨Καλλικρατικού¨ Δήμου Σικυωνίων, τόσο πληθυσμιακά όσο και οικιστικά αυξήθηκε, αυξάνοντας και τις ανάγκες στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών και της αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής εξυπηρέτησης και υποδομής. Η κατασκευή Διοικητηρίου είναι απαραίτητη λόγω και της μοναδικότητας της θέσης του οικοπέδου ως δις γωνιακό και κεντρικό στο Κιάτο, της μη επάρκειας δημοτικών κτιρίων και την αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινωφελούς χώρου, βάση πολεοδομικών προτύπων και των προβλέψεων του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Κιάτου.
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης της άρσης του επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους στο προαναφερόμενο ακίνητο καθώς και την επανεπιβολή του για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

1.- Νικόλαος Χατούπης
2.- Ευάγγελος Καρακούσης
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Αθανάσιος Πανάγου
4.- Παύλος Χρυσικός

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 10 Μαΐου 2013
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email