Απόφαση Υπ’αριθμ.11/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3/15-04-2013

Περίληψη: «Περί ανάκληση προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας της κας Κάλλη Όλγας του Κων/νου»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7690/09-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
2.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 2.- Αθανάσιος Πανάγου «
3.- Ευάγγελος Χουσελάς Μέλος 3.- Παύλος Χρυσικός «
4.- Ευάγγελος Καρακούσης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου με την υπ’ αριθ. 38/2012 απόφασή της, είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών «Σνάκ Μπάρ (Ουζερί)», στην κα Κάλλη Όλγα του Κων/νου, που βρίσκεται επί των οδών Παπακωνσταντίνου και Παπαληγούρα, στο Κιάτο.
Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 5795/13-03-2013 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση της ως άνω άδειας, διότι η ενδιαφερόμενη δεν κατέθεσε στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσε αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
2.- Την υπ’ αριθ. 5795/13-03-2013 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
3.- Την υπ’ αριθ. 38/2012 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.
4.- Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Την ανάκληση προέγκρισης της επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών, Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Σνάκ Μπάρ (Ουζερί)», στην κα Κάλλη Όλγα του Κων/νου, που βρίσκεται επί των οδών Παπακωνσταντίνου και Παπαληγούρα, στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων και ειδικότερα στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, όπου είχε χορηγηθεί με την υπ’ αριθ. 38/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, διότι η ενδιαφερόμενη δεν κατέθεσε στο Δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσε αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.-Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Ευάγγελος Χουσελάς
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3.- Νικόλαος Χατούπης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16 Aπριλίου 2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Σωτηρόποουλος

Print Friendly, PDF & Email