Απόφαση Υπ’αριθμ.1/2013

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’  ΑΡΙΘ. 1/2013

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1/1-02-2013

 

 

Περίληψη: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητας της για το έτος 2012, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 »

     

  Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1ην Φεβρουαρίου του έτους  2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1716/28-01-2013 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     -6-   ήτοι:

             

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.-   Ιωάννης Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος)                         1.-  Νικόλαος Χατούπης (Μέλος)

2.-   Ευάγγελος Χουσελάς       Μέλος                                       

3.-   Παύλος      Χρυσικός          «                                            

4.-   Ευάγγελος Καρακούσης     « 

5.-   Αθανάσιος   Πανάγου         «

6.-   Σωτήριος  Σπηλιωτακάρας  «

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

 Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  συντάσσει ετήσια  έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό  Συμβούλιο.

  Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την από 28-01-2013 εισήγησή που έχει ως εξής:

     Για το έτος 2012, ελήφθησαν συνολικά σαράντα επτά  (47) αποφάσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε  δέκα  έξι (16) Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ετήσια  έκθεση πεπραγμένων 2011

1

1

2

Προέγκριση αδειών ιδρύσεων  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπά

9

6,8,14,15,18,22,28,41,45

3

Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

3

19,20,21

4

Μεταφορά περιπτέρου

1

31

5

Κανονιστικές

Α) Μονοδρομήσεις οδών

Β) Χρήση Δημ. Θεάτρου

Γ) Καθαριότητας

Δ) Χωροθέτηση  κάδων  απορριμμάτων

Πινάκων Ανακοινώσεων

Ε)Κοινόχρηστων  χώρων

ΣΤ) Νεκροταφείου

 

2

 

 

 

 

1

 

2

1

 

10,

 

 

11

 

 

24,26

 

17,23

6

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων

1

47

7

Επανασύνταξη  μελέτης

5

33,34,39,40,43

8

Αλλαγή χρήσεως  γής

3

32,38

9

Ματαιώσεις συνεδριάσεων

3

0

10

Επιβολή διοικητικής ποινής

3

2,3,7,

11

Αιτήσεις πολιτών

6

5,12,13,25,27,37

12

Ανάκληση  αδειών

8

9,16,29,30,35,36,42,46

13

Πρόταση για χαρακτηρισμό οδών

 

4,44

 

 

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

      Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 1.-  Τις σχετικές διατάξεις  της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

 2.-  Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 3.-  Την  από 28-01-2013  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη

και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

     1.- Την έγκριση  των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης  έτους 2012, όπου ελήφθησαν συνολικά  σαράντα (47) Αποφάσεις της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής σε δέκα έξι (16) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται  στην εισήγηση του Προέδρου.

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

 1.-Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                          1.-Ευάγγελος   Καρακούσης

                                                                                2.-Αθανάσιος   Πανάγου

                                                                                3.-Παύλος   Χρυσικός 

                                                                                4.- Ευάγγελος  Χουσελάς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                5.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας      

                                                                                                         

Ακριβές απόσπασμα

                                    Κιάτο  5  Φεβρουαρίου  2013  

                                    Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    

 

                                                                    Σωτηρόπουλος    Ιωάννης

            

Print Friendly, PDF & Email