Απόφαση Υπ’αριθμ.10/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   10/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 8ον: <<ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ >>

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                        1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                              ΘΕΜΑ 3ον  

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί <<ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ >> , ανέφερε τα εξής:

   Η Τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, με το από 26-03-2014 έγγραφο της , μας αναφέρει τα εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 26-3-2014

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423-60106

Fax   27423-60163

ΠΡΟΣ:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμου Σικυωνίων

                                                                                    

                                                                                           ΚΟΙΝ.:

                                                                                     Athens Happy Tour

                                                                                     Αλκιβιάδου 16

                                                                                     12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΘΕΜΑ:   Γνωμοδότηση για την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση της Athens Happy Tour για την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη μας και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά. Η αιτούμενη διαδρομή του τουριστικού τραίνου είναι: (αφετηρία) οδός Καλογεροπούλου (στη συμβολή της με την οδό Λυκούργου) και στη συνέχεια Καλογεροπούλου, Ποσειδώνος, στροφή αριστερά στην ΠΕΟ (αλσύλλιο Κάτω Διμηνιού), Ελ. Βενιζέλου, Κοβατζή (δεξιά), Εθν. Αντίστασης, αριστερά 25ης Μαρτίου, αριστερά Καλογεροπούλου, έως την αφετηρία (συμβολή με οδό Λυκούργου), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. Έχει μήκος περίπου 4,9 km (σύμφωνα με τους χάρτες Google).

Οι παραπάνω οδοί έχουν την απαιτούμενη βατότητα, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 1120/10-6-1999, σύμφωνα με τη δήλωσή της εταιρείας, ότι το σύστημα κινήσεως του υπόψη τουριστικού τραίνου του επιτρέπει να εκτελεί ελιγμούς σε στενούς δρόμους, στους οποίους είναι αδύνατη η κίνηση ακόμη και σε επιβατικά αυτοκίνητα.(επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση της Τ.Υ.).

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η εταιρεία θα πρέπει να φέρει την πλήρη ευθύνη και να φροντίσει για την ασφαλή κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου σε όλη την ακολουθούμενη διαδρομή και κυρίως στη στροφή από την οδό Ποσειδώνος αριστερά προς ΠΕΟ, όπου υπάρχει πρόβλημα ορατότητας, σε σχέση με τα οχήματα που κατευθύνονται προς Ξυλόκαστρο.

 

Ο Δήμαρχος & Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1. –   To από 26-03-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου μας.

2 .-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3. –   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                          

                                         Αποφασίζει Ομοφώνως

Εγκρίνει την αίτηση για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη του Κιάτου ως εξής :

Η αιτούμενη διαδρομή του τουριστικού τραίνου είναι: (αφετηρία) οδός Καλογεροπούλου (στη συμβολή της με την οδό Λυκούργου) και στη συνέχεια Καλογεροπούλου, Ποσειδώνος, στροφή αριστερά στην ΠΕΟ (αλσύλλιο Κάτω Διμηνιού), Ελ. Βενιζέλου, Κοβατζή (δεξιά), Εθν. Αντίστασης, αριστερά 25ης Μαρτίου, αριστερά Καλογεροπούλου, έως την αφετηρία (συμβολή με οδό Λυκούργου). Έχει μήκος περίπου 4,9 km (σύμφωνα με τους χάρτες Google).

Οι παραπάνω οδοί έχουν την απαιτούμενη βατότητα, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 1120/10-6-1999, σύμφωνα με τη δήλωσή της εταιρείας, ότι το σύστημα κινήσεως του υπόψη τουριστικού τραίνου του επιτρέπει να εκτελεί ελιγμούς σε στενούς δρόμους, στους οποίους είναι αδύνατη η κίνηση ακόμη και σε επιβατικά αυτοκίνητα.(επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση της Τ.Υ.).

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η εταιρεία θα πρέπει να φέρει την πλήρη ευθύνη και να φροντίσει για την ασφαλή κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου σε όλη την ακολουθούμενη διαδρομή και κυρίως στη στροφή από την οδό Ποσειδώνος αριστερά προς ΠΕΟ, όπου υπάρχει πρόβλημα ορατότητας, σε σχέση με τα οχήματα που κατευθύνονται προς Ξυλόκαστρο.

   

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

           

     Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                                     1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                    2.- Παύλος             Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                         3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                               4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                       

                                                                    

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος     Ιωάννης

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.16/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   16/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 9ον: <<Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας ή Λυσσίπου στην Δ.Τ. Κιάτου >>

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                   ΘΕΜΑ 4ον   ( ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ )

  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί <<Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας ή Λυσσίπου στην Δ.Τ. Κιάτου >>, ανέφερε τα εξής:

         Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου , μας απέστειλε το 3ο πρακτικό από την συνεδρίαση της από 11-04-2014   συνεδρίασή της , που περιέχει την, την 27/2014 Απόφασή της, η οποία αναφέρει τα εξής :.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 03 / 11-04-2014 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου.

     Αριθ. Απόφασης :  27 / 2014

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας και Λυσίππου.-

 

     Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (έδρα της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου) σήμερα, στις 11 του μηνός Απριλίουτου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή , συνήλθε σε συνεδρίαση «ΤΑΚΤΙΚΗ» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ΚΙΑΤΟΥ ύστερα από την αριθμ. 8816 / 08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε στο κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος κος Παύλος ΧΡΥΣΙΚΟΣ.

    

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή :

        

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος)                       1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ                                           2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

3. ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

     Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας και Λυσίππου» ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 49/12-03-2014 έγγραφο της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. κατάστημα Κιάτου, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α’) και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Συμφωνεί με την τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας και Λυσίππου και προτείνει για το σκοπό:

Α) Στη πλατεία Λυσίππου το γραμματοκιβώτιο να τοποθετηθεί Β.Α. της πλατείας (προς την οδό Αριστοτέλους) στο όριο με το παρακείμενο κτίριο και

Β) Στη πλατεία Ελευθερίας το γραμματοκιβώτιο να τοποθετηθεί Ν.Δ. της πλατείας, έναντι της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ

Ιωάννης Νικ. Λεονάρδος

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Την υπ’αριθμ. 27/ 2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου                            

2.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ο φ ώ ν ω ς

1.         Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.         Εγκρίνει την υπ’αριθμ.27/2014 Απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου περί τοποθέτησης Γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας και Λυσσίπου ως εξής :

    

Α)   Στη πλατεία Λυσίππου το γραμματοκιβώτιο να τοποθετηθεί Β.Α. της πλατείας (προς την οδό Αριστοτέλους) στο όριο με το παρακείμενο κτίριο και

Β)   Στη πλατεία Ελευθερίας το γραμματοκιβώτιο να τοποθετηθεί Ν.Δ. της πλατείας, έναντι της Εθνικής Τράπεζας στην γωνία επί των οδών Γ. Γεννηματά & Π.Ε.Ο.

          

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                                        1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                         2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                           3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος     Ιωάννης

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.14/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   14/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 7ον : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Φωτίου»

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός              (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

                                                                              

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                            ΘΕΜΑ 2ον   ( ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ )

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Φωτίου» , ανέφερε τα εξής:

Ο κος Δημούλιας Άγγελος του Φωτίου , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 10-04-2014 αίτησή του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» του κου ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Φωτίου, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου

     Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.      

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..

2.-   Την υπ’ αριθ. 8959/10-04-2014   εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

3.-   Την από 10-04-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου.

4 .-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

                                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

     1.   Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.     Τη χορήγηση της προέγκρισης στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» του κου ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του Φωτίου, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου

                                

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

           

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                                        1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                         2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                             3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.13/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   13/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 6ον : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου. »

                    

    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος        Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

                                                                            

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                 ΘΕΜΑ 1ον   ( ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ )

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου. » , ανέφερε τα εξής:

Ο κος Κωστούρος Γεώργιος του Νικολάου , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 09-04-2014 αίτησή του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» του κου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Καίσαρι της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ Νικολάου του Γεωργίου

     Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.      

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..

2.-   Την υπ’ αριθ. 8917/10-04-2014   εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

3.-   Την από 09-04-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου.

4 .-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

                                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

   1.   Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

2.   Τη χορήγηση της προέγκρισης στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» του κου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Καίσαρι της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ Νικολάου του Γεωργίου

                                

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

           

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                                        1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                         2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                           3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

                              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.12/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   12/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 5ον : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου   ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτου»

                    

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης     Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

                                                                            

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                ΘΕΜΑ 5ον  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί   «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του κου   ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτου» , ανέφερε τα εξής:

       Ο κος ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 08-03-2014 αίτησή του και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ &   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτη, στη Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου              

     Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.      

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..

2.-   Την υπ’ αριθ. 6758/18-03-2014   εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

3.-   Την από 08-03-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου.

4 .-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

                                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.-   Τη χορήγηση της προέγκρισης στην << ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ &   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτη, στη Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου                  

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

   Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                                         1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                         2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                            3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.11/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   11/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 4ον : «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της κας ΣΑΜΟΪΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ του Νικολάου »                

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης     Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός               (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

                                                                            

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                ΘΕΜΑ 4ον  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας της κας ΣΑΜΟΪΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ του Νικολάου »   , ανέφερε τα εξής:

            

   Η κ. Σαμοίλη Εμμανουηλία , υπέβαλε στο Δήμο μας, την από 06-03-2014 αίτησή της και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της κας ΣΑΜΟΪΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑΣ του Νικολάου, στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγιώτη.

     Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.      

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010..

2.-   Την υπ’ αριθ. 5829/07-03-2014   εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

3.-   Την από 06-03-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου.

4 .-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

                                                        

                                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

     Τη χορήγηση της προέγκρισης επιχείρησης τροφίμων και ποτών, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της κας ΣΑΜΟΪΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑΣ του Νικολάου, στη θέση Δρίζα της Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγιώτη.

                     Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα Μέλη

                                                                                                         1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                        2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                            3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Υπ’αριθμ.9/2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   9/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2/11-04-2014

ΘΕΜΑ 2ον: <<ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>>

              

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη, Αντιδημάρχου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8588/07-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:    

          

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-   Ιωάννης       Τσιάνος               (Πρόεδρος)                         1.-   Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

2.-   Νικόλαος     Χατούπης         (Αντιπρόεδρος )                     2 .- Ευάγγελος   Χουσελάς               (Μέλος)

3.-   Παύλος         Χρυσικός              (Μέλος)                      

4.   Αθανάσιος     Πανάγου               ( Μέλος )                                                      

5.-   Ευάγγελος   Καρακούσης         (Mέλος)

           

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                           ΘΕΜΑ 2ον  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης περί <<ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>> , ανέφερε τα εξής:

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε χορηγήσει προεγκρίσεις   ως εξής:

  1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» της κας ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου επί της πλατείας στη Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας κου ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24585 / 14-10-2013 βεβαίωση και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 25027 / 16-10-2013 έγγραφο μας,
  2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου επί της πλατείας στη Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24584 / 14-10-2013 βεβαίωση και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 25026 / 16-10-2013 έγγραφο μας,
  3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της κας ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Στενό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας της ιδίας, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 20 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε παραταθεί με το αριθμ. 1236 / 17-01-2014 έγγραφο μας
  4. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΥΖΕΡΙ)» του κου ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΣΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κων/νου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 40 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί με το αριθμ. 1238 / 16-01-2014 έγγραφο μας,
  5. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της κας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του Χρήστου, στη Τ.Κ. Μοσιάς της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 41 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί με το αριθμ. 1239 / 16-01-2014 έγγραφο μας και
  6. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ» του κου ΛΕΓΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου, στη Τ.Κ. Καλιανών της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΛΕΓΓΑ ΜΑΡΚΟΥ του Βασιλείου που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 45 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί με το αριθμ. 1241 / 16-01-2014 έγγραφο μας,

και

   Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου είχε χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τροφίμων και Ποτών ως εξής:

  1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» της κας ΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ του Δημητρίου, επί της οδού Επιγένους 5, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 65 / 2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και είχε παραταθεί με το αριθμ. 664 / 10-01-2014 έγγραφο μας,

   Στη συνέχεια το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας (Σικυωνίων), με την υπ’ αριθ. 7559/27-03-2014 εισήγησή του, μας προτείνει την ανάκληση των ως άνω αδειών, διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

   Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 3463/2006.

2.-   Την υπ’ αριθ. 7559/27-03-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

3.-   Την υπ’ αριθ. 65/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

4.-   Το άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

5.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

6.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ο φ ώ ν ω ς

Την ανάκληση των προεγκρίσεων των κάτωθι επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που είχαν χορηγηθεί ως εξής:

  1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» της κας ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου επί της πλατείας στη Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας κου ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24585 / 14-10-2013 βεβαίωση και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 25027 / 16-10-2013 έγγραφο μας,

2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Σωτηρίου επί της      πλατείας στη Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24584 / 14-10-2013 βεβαίωση και είχε ενημερωθεί σχετικά με το αριθμ. 25026 / 16-10-2013 έγγραφο μας,

3.   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της κας ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Στενό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας της ιδίας, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 20 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε παραταθεί με το αριθμ. 1236 / 17-01-2014 έγγραφο μας

4.   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΟΥΖΕΡΙ)» του κου ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΣΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κων/νου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 40 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί με το αριθμ. 1238 / 16-01-2014 έγγραφο μας,

5. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της κας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ του Χρήστου, στη Τ.Κ. Μοσιάς της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 41 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί με το αριθμ. 1239 / 16-01-2014 έγγραφο μας και

6.   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ» του κου ΛΕΓΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου, στη Τ.Κ. Καλιανών της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΛΕΓΓΑ ΜΑΡΚΟΥ του Βασιλείου που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 45 / 2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε ενημερωθεί με το αριθμ. 1241 / 16-01-2014 έγγραφο μας,

7.   «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» της κας ΦΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ του Δημητρίου, επί της οδού Επιγένους 5, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 65 / 2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου και είχε παραταθεί με το αριθμ. 664 / 10-01-2014 έγγραφο μας,

   διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν στο Δήμο μας, εντός τριών (3) μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης τους, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ούτε κατέθεσαν αίτηση-γνωστοποίησης στο Δήμο για παράταση της προέγκρισης για δύο (2) μήνες, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1 / 21220/04-11-2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 2496).

             Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα Μέλη

                                                                                                        1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                         2.- Παύλος               Χρυσικός

Ιωάννης Τσιάνος                                                                            3.- Ευάγγελος         Καρακούσης  

                                                                                                  4. Νίκος                 Χατούπης

                                                                                                     

                              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιάνος     Ιωάννης

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email