Απόφαση 24/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/01-08-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 24/2014

Περίληψη:«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής του »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 01 Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 132/28-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 1. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      
 2. Α. Πανάγου                                                                           1 . Β. Παπαδόπουλος
 3. Ε. Παπαθανασίου                                                              2. Ε. Πολύδωρα
 4. Γ.Κουκουμέλης                                                                     3. Σ. Σπηλιωτακάρας
 5. Α. Παρασκευάκου
 6. Β. Μακρής
 7. Γ. Σταματόπουλος
 8. Β. Μπόκιας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής του», έθεσε υπόψη των μελών, ότι ο κ. Δημήτριος Φιλόπουλος μισθωτής του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου υπέβαλλε την αριθ πρωτ:134/29-07-2014 αίτηση με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παραίτησή του από τη μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και έχει ως εξής:

Αριθ. Πρωτ.   134   / 29-07-2014.                        

                               A   ITH Σ Η

 

 

Του Φιλόπουλου Δημητρίου  

Του     Γεωργίου

Και της     Αικατερίνης

Γεννηθείς   την   18-11-1951

Αριθ. Δελ. Ταυτότητας :   Θ – 050832

Κινητό : 6937407111

Κατοίκου: Δήμου Σικυωνίων, Οδός Ανθέων Αριθ. 8

                 Τ. Κ. 202-00 ΚΙΑΤΟ –   Ν. Κορινθίας

Α. Φ. Μ. 024756577

 

Δ.Ο.Υ.       Κορίνθου

 

 

 

Κιάτο     29 – 07 -2014

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Περί παραιτήσεως από την μίσθωση

                   του κυλικείου του 7ου Δημοτικού

                   Σχολείου Κιάτου»

 

  

ΠΡΟΣ : Την Σχολική Επιτροπή

                        Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του                    

                       Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας

                       Γ. Γεννηματά   2

                         202-00   ΚΙΑΤΟ

 

                    

   Σας παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παραίτησή μου από την μίσθωση του κυλικείου που έχω στο 7ον Δημοτικό Σχολείου Κιάτου, για προσωπικούς λόγους.

(Λόγω συνταξιοδότησης).

Eπίσης σας παρακαλώ όπως μου επιστραφεί η εγγυητική επιστολή που έχω καταθέσει κατά την σύμβαση, ποσού (550,00)€ αφού παραχωρήσω στον χώρο του κυλικείου τα ευρισκόμενα ντουλάπια κουζίνας και ηλεκτρική εγκατάσταση που έχω κατασκευάσει με δικά μου έξοδα. –

 

 

 

 

 

  Ο   ΑΙΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Πρόεδρος κατόπιν έθεσε υπόψη τωνμελώντο αριθ.πρωτ:Σ.Ε.4/29/07/2014 έγγραφο του Διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που έχει ως εξής:

            

Κιάτο 29/07/2014

Αρ. Πρωτ. Σ.Ε. 4

Προς

Σχολική Επιτροπή

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Σικυωνίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ κ΄Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

7ο 6./ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση       : όπισθεν γηπέδου

Ταχ. Κώδ.       : 20200

e-mail             : mail@7dim-kiatou.kor.sch.gr

Πληροφορίες   : Στέκας Φωκίων

Τηλέφωνο       : 2742024221

FAX                 : 2742024221

Θέμα: «Γνωστοποίηση επιθυμίας διακοπής Σύμβασης Κυλικείου»

ΣΧΕΤ:

Σας γνωστοποιούμε ότι ο κύριος Φιλόπουλος Δημήτριος, ανάδοχος του κυλικείου του σχολείου μας, δήλωσε επιθυμία διακοπής της Σύμβασής του για προσωπικούς του λόγους.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Στέκας Φωκίων

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει αποδεκτό το αίτημα για λήξη της εν λόγω σύμβασης και με νεότερη απόφαση να προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 • Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου της
 • Την υπ’ αρ. πρωτ:134/29-07-2014 αίτηση του κ. Δημητρίου Φιλόπουλου εκμισθωτή του κυλικείου.
 • Το αριθ. πρωτ:Σ.Ε.4 29/07/2014 έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Την από 11-01-2010 σχετική σύμβαση μίσθωσης του συγκεκριμένου κυλικείου, η οποία λήγει την 31-06-2016.

                                                 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Αποδέχεται το αίτημα του κ. Δημητρίου Φιλόπουλου μισθωτή κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου , και διακόπτει τη σύμβαση του εν λόγω κυλικείου.
 2. Η εγγύηση που είχε δοθεί από τον κ Δημήτριο Φιλόπουλο μισθωτή κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ποσού πεντακοσίων σαράντα ευρώ (540,00)€ καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής ,βάση των διατάξεων της παρ η του άρθρου 6. της αριθ.64321/Δ4/16 -05 -2008(ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τα Β΄)Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων» και
 3. Ο μισθωτής δικαιούται να παραλάβει τον εξοπλισμό που είχε τοποθετήσει με δικά του έξοδα.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24 /2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                               1. Α. Πανάγου

                                                                                              2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                             4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                                  5. Β. Μακρής

                                                                                             6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                            7. Β. Μπόκιας.        

                                                                                              

                                                                                               

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04 -08-2014

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 21/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9/01-08-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 21/2014

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Β΄ κατανομή 2014)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 01 Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 132/28-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      

2.Α. Πανάγου                                                                      1. Β. Παπαδόπουλος

3.Ε. Παπαθανασίου                                                              2.Ε. Πολύδωρα

4. Γ.Κουκουμέλης                                                                 3.Σ. Σπηλιωτακάρας

5.Α. Παρασκευάκου

6. Β. Μακρής

7.Γ. Σταματόπουλος

8. Β. Μπόκιας

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια κοινοτήτων (Β΄ κατανομή 2014) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ.277/24-07-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο. Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1. Αποδέχεται το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ  (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως   κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 (Β΄ κατανομή 2014) και  

2. Κατανέμει το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.050,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.125,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1050,00

4

6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

875,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

925,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

925,00

7

6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

550,00

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

600,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

500,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

950,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

925,00

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

950,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

950,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ

975,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

300,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

300,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

550,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

550,00

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10.450,00

     
 

        ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25.000,00

      

3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου ,γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00)€ και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                  1. Α. Πανάγου

                                                                                                   2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                   3. Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                               5. Β. Μακρής

                                                                                          6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                       7. Β. Μπόκιας          

                                                                                              

                                                                                              

Ακριβές απόσπασμα

                                                Κιάτο04 -08-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                       

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 18/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/24-07-2014 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 18 /2014

Περίληψη:«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής της »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 128/24-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

                

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 1. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      
 2. Α. Πανάγου                                                                           1 . Β. Παπαδόπουλος
 3. Ε. Παπαθανασίου                                                                   2. Ε. Πολύδωρα
 4. Γ.Κουκουμέλης                                                                     3. Σ. Σπηλιωτακάρας
 5. Α. Παρασκευάκου
 6. Β. Μακρής
 7. Γ. Σταματόπουλος
 8. Β. Μπόκιας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής της», πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, ότι η κ. Άννα Καλημέρη μισθώτρια του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου υπέβαλλε την αριθ πρωτ:17230/15/7/2014 αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ,ότι αδυνατεί να συνεχίσει την εκμίσθωση του κυλικείου διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τις εισφορές στον Οργανισμό Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) .

Κατόπιν έθεσε υπόψη τωνμελώντο αριθ.Φ.6/105/18/7/2014 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

         Κιάτο 18/07/2014

Αρ. Πρωτ.: Φ.6/105

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

Προς:

       Τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σικωνίων

Κιάτο

(Υπ΄όψιν κ.Σωτηρόπουλου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Παπανικολή 27

20200 ΚΙΑΤΟ

E-mail:

3dimkiatou@sch.gr

 

Τηλέφωνο& Φαξ

2742 0 22588

 

Πληροφορίες:

Πανούση Φωτεινή

Θέμα: «Λήξη σύμβασης κυλικείου»

 

Σας ενημερώνουμε ότι η μισθώτρια του κυλικείου του Σχολείου μας, κα Καλημέρη/Μακρή Άννα – όπως σας έχει ήδη ενημερώσει με αίτησή της – διέκοψε την εκμίσθωση του κυλικείου για οικονομικούς λόγους και συγκεκριμένα λόγω αδυναμίας πληρωμής της δαπάνης προς τον ΟΑΕΕ. Οι εισφορές προς τη Σχολική Επιτροπή έχουν καταβληθεί κανονικά, όπως φαίνεται από τα παραστατικά τα οποία σας προσκόμισε με την αίτησή της. Παρακαλούμε να πράξετε τα δέοντα για την αντικατάστασή της.

Ευχαριστούμε!

                                         Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                                

                                                                                                Πανούση Φωτεινή

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει αποδεκτό το αίτημα για λήξη της εν λόγω σύμβασης και με νεότερη απόφαση να προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 • Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου της
 • Την υπ’ αρ. πρωτ:17230/15/7/2014 αίτηση –υπεύθυνη δήλωση της κ. Άννας Καλημέρη εκμισθώτριας   του κυλικείου.
 • Το υπ’αριθ.πρωτ:Φ.6/105/18-7-2014 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου..
 • Την από 01-07-2011 σχετική σύμβαση μίσθωσης του συγκεκριμένου κυλικείου, η οποία λήγει την 30-06-2017.

                                                 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Αποδέχεται το αίτημα της κ. Άννας Καλημέρη μισθώτριας κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου , και διακόπτει τη σύμβαση του εν λόγω κυλικείου
 3. Η εγγύηση που είχε δοθεί από την κ Άννα Καλημέρη μισθώτρια κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00)€ καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής ,βάση των διατάξεων της παρ η του άρθρου 6. της αριθ.64321/Δ4/16 -05 -2008(ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τα Β΄)Κοινή Υπουργική Απόφαση . των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Περί: «Λειτουργίας κυλικείων δημόσιων σχολείων» ι
 4. Με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προκηρυχθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμόςμε σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 /2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                               1. Α. Πανάγου

                                                                                              2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                             4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                                  5. Β. Μακρής

                                                                                             6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                          7. Β. Μπόκιας.        

                                                                                              

                                                                                             

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25 -07-2014

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 16/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6 /1-07-2014τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης   16/2014

Περίληψη:«Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1 Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 112/26-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 1. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      
 2. Α. Πανάγου                                                                           1 . Β. Παπαδόπουλος
 3. Ε. Παπαθανασίου                                                                   2. Ε. Πολύδωρα
 4. Γ.Κουκουμέλης                                                                      3. Σ. Σπηλιωτακάρας
 5. Α. Παρασκευάκου
 6. Β. Μακρής
 7. Γ. Σταματόπουλος
 8. Β. Μπόκιας

Στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο έθεσε υπόψη των μελών:

 1. Την υπ’αριθ. 95/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»,όπου στο άρθρο 2 παρ.α (Πόροι Νομικού Προσώπου) αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (18.0000,00)€ και.
 2. Το υπ’ αριθ 1324/16-6-2011 ΦΕΚ ,όπου δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 95/2011 που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

                                                      

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 • Την εισήγηση του προέδρου
 • Την υπ’αρ.95/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών.
 • Το υπ’αριθ.1324/16-06-2011 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ.95/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων.(18.000,00)€ το οποίο προέρχεται από ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2014.
 2. Κατανέμει το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.500,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1200,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.200,00

4

6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.500,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

1.100,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.100,00

7

6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

1.000,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.000,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

1.000,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

1.200,00

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ   ΒΑΛΤΟΥ

1.000,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.000,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ

1.000,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

500,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

500,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

600,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

600,00

     
 

        ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

18.000,00€

     

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίων με αριθμό δελτίου ταυτότηταςAΗ-727216 και Α.Φ.Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ .Κιάτου, όπως εισπράξει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων  το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00)€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                               1. Α. Πανάγου

                                                                                             2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                             4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                           5. Β. Μακρής

                                                                                        6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                     7. Β. Μπόκιας.        

                                                                                              

                                                                                               

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02 -7-2014

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 10/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/14-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 10/2014

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 6.748,77€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 για θέρμανση σχολείων».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14 Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 72/09-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      

2.Α. Πανάγου                                                                       1. Β. Παπαδόπουλος

3.Ε. Παπαθανασίου                                                              2.Ε. Πολύδωρα

4.Γ.Κουκουμέλης                                                                 3.Σ. Σπηλιωτακάρας

5.Α. Παρασκευάκου

6. Β. Μακρής

7.Γ. Σταματόπουλος

8. Β. Μπόκιας

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 6.748,77€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 για θέρμανση σχολείων έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

O Πρόεδρος μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ.126/21-3-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (6.748,77€) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1).Αποδέχεται το ποσότων έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (6.748,77 €) το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 για θέρμανση σχολείων και        

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου ,γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι- Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των (6.748,765)€ ευρώ και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                  1. Α. Πανάγου

                                                                                                   2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                   3. Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                             5. Β. Μακρής

                                                                                          6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                       7. Β. Μπόκιας          

                                                                                               

                                                                                              

Ακριβές απόσπασμα

                                                Κιάτο 14 -04-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                       

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 9/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/14-04-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 9/2014

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (A΄ κατανομή 2014)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14 Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 72/09.04.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      

2.Α. Πανάγου                                                                      1. Β. Παπαδόπουλος

3.Ε. Παπαθανασίου                                                              2.Ε. Πολύδωρα

4. Γ.Κουκουμέλης                                                                 3.Σ. Σπηλιωτακάρας

5.Α. Παρασκευάκου

6. Β. Μακρής

7.Γ. Σταματόπουλος

8. Β. Μπόκιας

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2014) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ.125/21-3-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο. Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1. Αποδέχεται το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ  (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως   κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 (Α΄ κατανομή 2014) και  

2. Κατανέμει το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.050,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.125,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1050,00

4

6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

875,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

925,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

925,00

7

6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

550,00

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

600,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

500,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

950,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

925,00

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

950,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

950,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ

975,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

300,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

300,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

550,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

550,00

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10.450,00

     
 

        ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25.000,00

      

3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου ,γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00)€ και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                  1. Α. Πανάγου

                                                                                                   2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                   3. Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                             5. Β. Μακρής

                                                                                          6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                       7. Β. Μπόκιας          

                                                                                              

                                                                                              

Ακριβές απόσπασμα

                                                Κιάτο14 -04-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                       

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 5/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/27-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 5/2014

Περίληψη :«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 31/24.02.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σ. Σπηλιωτακάρας
2.- Α. Πανάγου 2 .-Β. Παπαδόπουλος
3.- Ε. Παπαθανασίου 3.-Ε. Πολύδωρα
4.- Γ.Κουκουμέλης
5.- Α. Παρασκευάκου
6. Β. Μακρής
7.- Γ. Σταματόπουλος
8 .- Β.Μπόκιας

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Δημοτικό σχολείο Μουλκίου ,ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου να δοθεί έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών, λόγω της συγχώνευσης του με το Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Σικυώνας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, το αριθ. πρωτ: 6/43/10.02.2014 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μούλκι, 10-02-2014
Α. Π.Φ. 6/ 43

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ: τον κ. Πρόεδρο
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής
— Π/θμιας Εκπ/σης
6//Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ Δήμου Σικυωνίων

Γεννηματά 2
— 202 00 ΚΙΑΤΟ
Ταχ. Δ/νση: Μούλκι
Τ. Κ. 20200 ΚΙΑΤΟ
Πληροφορίες: Μπόκιας Βασίλειος
Email : mail@dim-moulk.kor.sch.gr
Τηλ: 2742 0 24738
Fax : 2742 0 24738

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση »
Σχετ: αριθμ. πρωτ. 71338/Δ4/24-06-2011(ΦΕΚ 1573/τΒ΄/27-06-2011 Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων , ( Διαύγεια ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-Σ9Δ)

κ. Πρόεδρε,

Με την παραπάνω σχετική το 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου συγχωνεύτηκε με το 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Σικυώνας σε ένα το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου. Η παραπάνω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με την έναρξη του σχολικού έτους 2013 -2014.

Αποτέλεσμα της συγχώνευσης ήταν η αύξηση του αριθμού των μαθητών από ογδόντα τέσσερις (84) σε εκατόν είκοσι εννέα (129), μία αύξηση της τάξης του 49%. Επίσης στο Σχολείο πέρα από τα έξι (6) πρωινά τμήματα λειτουργεί:
1) Τάξη Υποδοχής Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Τ.Υ. / Ζ.Ε.Π.) και
2) Ολοήμερο τμήμα με περισσότερους από τριάντα (30) μαθητές.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η σημαντική αύξηση των οικονομικών δαπανών σε όλους τους τομείς λειτουργίας του Σχολείου.
Παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών.

Αυθημερόν

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μπόκιας Βασίλειος

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€) στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Πανάγου
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Γ. Κουκουμέλης
4.- Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5.- Β Μακρής
6.-Γ. Σταματόπουλος
7.-Β.Μπόκιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27-02-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 4/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/27-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης: 4/2014

Περίληψη:«Παραχώρηση του χώρου του Νηπιαγωγείου Πασίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου για ενημερωτική εκδήλωση –ομιλία».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 31/24.02.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σ. Σπηλιωτακάρας
2. Α. Πανάγου 2.- Ε Πολύδωρα
3.- Ε. Παπαθανασίου 3.-Β. Παπαδόπουλος
4. Γ.Κουκουμέλης
5. Α. Παρασκευάκου
6 Β.Μπόκιας
7. Β.Μακρής
8 Γ.Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση του χώρου του Νηπιαγωγείου Πασίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου για ενημερωτική εκδήλωση -ομιλία» έθεσε

υπόψη των μελών το 33/Φ2/14.02.2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πασίου με το οποίο μας διαβιβάζει την αίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου Κορινθίας η οποία έχει ως εξής:

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Πάσιο 12-02-2014
Δημοτικού Σχολείου & Νηπ/γείου
Πασίου

Προς: Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σικυωνίων
(δια μέσου της Προϊσταμένης του
Νηπ/γείου Πασίου)
Koιν: Δ/ντή Π.Ε Κορινθίας
Παπαγεωργάκη Παναγιώτη

Σας παρακαλούμε να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε το χώρο του Νηπιαγωγείου Πασίου την Παρασκευή 14/3/2014 και ώρα 18.30 μ.μ, για να καλέσουμε τη λογοθεραπεύτρια κ. Νατάσα Βλάχου. Το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι: Λόγος και Μάθηση (κατά πόσο ο λόγος επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του νηπίου και την περεταίρω φοίτησή του στο Δημοτικό Σχολείο).
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου εισηγείται θετικά για την παραπάνω εκδήλωση.

Ο Αιτών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Του Δημοτικού Σχολείου και Νηπ/γείου Πασίου Κορινθίας

Τυρλής Άγγελος

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τη χρήση των σχολικών κτιρίων και
3.Το αριθ. 33/Φ2 /14.02.2014 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πασίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου του Νηπιαγωγείου Πασίου την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30μ.μ. στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου για την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης –ομιλίας με θέμα: «Λόγος και Μάθηση (κατά πόσο ο λόγος επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του νηπίου και την περαιτέρω φοίτησή του στο Δημοτικό Σχολείο) με τους παρακάτω όρους:
α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά τη χρήση του χώρου του Νηπιαγωγείου Πασίου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου
β) Καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί με την ευθύνη και την φροντίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου και
γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου και παράδοση στην αρχική του μορφή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 /2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Πανάγου
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Γ.Κουκουμέλης
4.- Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5.- Β. Μακρής
6.- Β. Μπόκιας
7.-Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 -02-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 3/2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/27-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης: 3/2014

Περίληψη:«Παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση αποκριάτικης εορτής».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 31/24.02.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1. Σ. Σπηλιωτακάρας
2. Α. Πανάγου 2. Ε Πολύδωρα
3 Ε. Παπαθανασίου 3. Β. Παπαδόπουλος
4. Γ.Κουκουμέλης
5. Α. Παρασκευάκου
6 Β.Μπόκιας
7. Β.Μακρής
8 Γ.Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα:« Παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση αποκριάτικης εορτής».
Το συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθ 51/25.02.2014 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο μας διαβιβάζει την αίτηση του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Περιάνδρου 71
202 00 ΚΙΑΤΟ
Πληροφορίες: Αναστασία Καλλιώρα
Τηλέφωνο: 27420-28438
FAX: 27420-20626
E-MAIL: mail@4dim-kiatou.kor.sch.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ »

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου μας για παραχώρηση χώρου, ώστε να πραγματοποιήσει αποκριάτικη γιορτή για τους μαθητές μας.
Επισημαίνουμε πως ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου εισηγείται θετικά.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Αναστασία Καλλιώρα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ »

Σας παρακαλούμε όπως μας παραχωρήσετε το χώρο του σχολείου μας το Σάββατο 1 Μαρτίου και ώρα 5.00 μ.μ. ώστε να πραγματοποιήσουμε αποκριάτικη γιορτή για τους μαθητές μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βαγγέλης Καντιοράνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τη χρήση των σχολικών κτιρίων και
3.Το αριθ. 51/25.02.2014 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 και
2. Εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου το Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:00μ.μ στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση αποκριάτικης εορτής για τους μαθητές του σχολείου με τους παρακάτω όρους:

α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά τη χρήση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
β) Καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί με την ευθύνη και την φροντίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και
γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου και παράδοση στην αρχική του μορφή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 /2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1. Α. Πανάγου
2 Γ. Κουκουμέλης
3. Ε. Παπαθανασίου
4. Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5. Β. Μπόκιας
6. Γ. Σταματόπουλος
7. Β. Μακρής

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 27 -02-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 28/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/20-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 28 /2013

 

Περίληψη:«Περί εκδόσεως νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank για το Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας».

            

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 171 /17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                       1. Σ. Σπηλιωτακάρας

2. Α. Πανάγου                                                                       2. Ε. Πολύδωρα

3. Ε. Παπαθανασίου                                                              3.-Β. Παπαδόπουλος                                                    

4. Γ.Κουκουμέλης

5. Α. Παρασκευάκου                                                            

6 Β.Μπόκιας

7. Β.Μακρής

8. Γ. Σταματόπουλος

   Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εκδόσεως νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobankγια το Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1.- Tις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σύμφωνα με το οποίο τα οικονομικά διαθέσιμα των Δήμων κατατίθενται εντόκως σε λογαριασμούς όψεως και σε προθεσμιακούς σε πιστωτικά ιδρύματα.

2.- Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

3.- Την υπ’ αριθ. 4/2011 απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την οποία επέλεξε ως Τράπεζα συνεργασίας την Τράπεζα EUROBANKEFG

4.-Την υπ’αριθ.71338/Δ4 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ1573/27.6.2011τεύχος Β΄) που αφορά τον υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Κατόπιν ο Πρόεδρος πρότεινε την κατάργηση του τραπεζικού λογαριασμού του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας λόγω συγχώνευσης της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας με το Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου και άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας το οποίο συγχωνεύτηκε με το Νηπιαγωγείο Μουλκίου..

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                            

                

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει την κατάργηση του τραπεζικού λογαριασμού του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας λόγω συγχώνευσης της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας με το Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου και άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για το Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας το οποίο συγχωνεύτηκε με το Νηπιαγωγείο Μουλκίου στην Τράπεζα Eurobank και

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων   κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                               1. Α. Πανάγου

                                                                                                2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                            4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                             5. Β. Μακρής                                                                        

                                                                                                6. Β. Μπόκιας  

                                                                                     7. Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20 -12-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος  

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 29/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/20-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης: 29/2013

Περίληψη: «Παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για τη δημιουργία αθλητικών και δημιουργικών τμημάτων στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 171/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1. Σ. Σπηλιωτακάρας
2. Α. Πανάγου 2. Ε Πολύδωρα
3. Ε. Παπαθανασίου 3 Β. Παπαδόπουλος
4. Γ.Κουκουμέλης
5. Α. Παρασκευάκου
6 . Β.Μπόκιας
7. Β.Μακρής
8 Γ. Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιωάννης Σωτηρόπουλος) εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για τη δημιουργία αθλητικών και δημιουργικών τμημάτων στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών την από 18/11/2013 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου η οποία έχει ως ακολούθως:

ΑΙΤΗΣΗ

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

Κιάτο 18 / 11/ 2013
Προς την

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σικυωνίων

Στα πλαίσια της προσπάθειά μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημ. Σχ. Κιάτου, αποφάσισε την δημιουργία αθλητικών και δημιουργικών τμημάτων (Τέννις, Εικαστικά, Χορούς) που θα λειτουργούν μετά την λήξη των μαθημάτων του σχολείου.

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε την άδεια να χρησιμοποιούμε τον προαύλιο χώρο και την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:30 έως 18:30 και κάθε Σάββατο από 10:00 έως 14:00.

Σημειώνουμε ότι:
α. Κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες δεν παρεμποδίζεται την λειτουργία του σχολείου.
β. Βεβαιώνουμε για οποιαδήποτε αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.
γ. Θα φροντίζουμε για τον καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με ευθύνη μας.
δ. Το κάθε πρόγραμμα στελεχώνεται με άτομα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα. (Επισυνάπτουμε τα βιογραφικά τους σημειώματα.)

Για τον
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

Ο Πρόεδρος

Χρ. Γεώργας

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τη χρήση των σχολικών κτιρίων.
3. Την από 18/11/2013 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του προαυλίου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για την δημιουργία αθλητικών και δημιουργικών τμημάτων(Τέννις, Εικαστικά, Χορούς) που θα λειτουργούν μετά την λήξη των μαθημάτων του σχολείου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:30μ.μ έως 18:30μ.μ και κάθε Σάββατο από 10:00π.μ έως 14:00μ.μ μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους (30-6-2013), στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με τους κάτωθι όρους:
α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά τη χρήση του προαυλίου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
β) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και
γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου και παράδοση στην αρχική του μορφή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Πανάγου
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Γ.Κουκουμέλης
4.- Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5.- Β. Μακρής

6.- Β. Μπόκιας
7.-Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20 -12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 30/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/20-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 30 /2013

Περίληψη:«Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ’αριθ.Φ.6.2/9484/04-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 171/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά..
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1. Σ. Σπηλιωτακάρας
2.Α. Πανάγου 2.Β. Παπαδόπουλος
3.Ε. Παπαθανασίου 3.-Ε. Πολύδωρα
4. Γ.Κουκουμέλης
5.Α. Παρασκευάκου
6.Β. Μακρής
7. Γ Σταματόπουλος
8 Β.Μπόκιας

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ’ ‘αριθ. Φ.6.2/9484/04-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών το υπ ‘αριθ. Φ.6.2/9484 /04-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
—–
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 52
Τ.Κ. – Πόλη: 20100 Κόρινθος
Ιστοσελίδα: http://dipe.kor.sch.gr
email: mail@dipe.kor.sch.gr
Πληροφορίες: Συγριμής Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2741028578
FAX: 2741085891

Κόρινθος, 04-12-2013
Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/9484

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας, σχολ. έτους 2013-14»
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. Φ.6.2/9481/04-12-2013 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 97,73 €, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), σχολικού έτους 2013-2014, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, παρακαλούμε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό Είσπραξης.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Κορινθίας

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (97,73€) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων ) σχολικού έτους 2013-2014,του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και
2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2013 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1. Α Πανάγου
2 Ε. Παπαθανασίου
3. Γ.Κουκουμέλης
4 Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5. Β. Μακρής
6.-Γ. Σταματόπουλος
7. Β. Μπόκιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20-12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 31/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/20-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 31/2013

Περίληψη:«Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Φενεού για χριστουγεννιάτικη εορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών «Ο Άγιος Κωνσταντίνος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 171/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σ. Σπηλιωτακάρας
2. Α. Πανάγου 2.- Ε Πολύδωρα
3.- Ε. Παπαθανασίου 3.-Β. Παπαδόπουλος
4. Γ.Κουκουμέλης
5. Α. Παρασκευάκου
6 Β.Μπόκιας
7. Β.Μακρής
8 Γ.Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιωάννης Σωτηρόπουλος) εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Φενεού για χριστουγεννιάτικη εορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ.659/16-12-2013 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Φενεού με το

οποίο μας διαβιβάζει την αίτηση του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» η οποία έχει ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΣΙΝΙΩΤΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
«Ο ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Δ/νση: Ίμβρου 20 Γλυφάδα Τ.Κ 16561
Τηλ. : 210.7207000 Κιν. : 6976.343084
Fax: 210.7253764
Email: syllogosmesinoy@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
Την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Φενεού-Κορινθίας

ΑΠΟ:
Τον Πρόεδρο του Διοικητικού ΣυμβουλίουΤου Πολιτιστικού Συλλόγου
Των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας
«Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

Αθήνα 15.12.2013

Κυρία Διευθύντρια,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω , ότι στις 28 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο, ο πολιτιστικός Σύλλογος του Μεσινού διοργανώνει χριστουγεννιάτικη εορτή «ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ» για όλα τα παιδιά του ενιαίου Δημοτικού σχολείου Φενεού καθώς και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφερθούν όμορφα δώρα σε όλους τους μαθητές του Δημοτικού μας Σχολείου και του Νηπιαγωγείου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δέδες αποδέχτηκαν με χαρά να στηρίξουν την όμορφη αυτή εκδήλωση. Την εκδήλωση επίσης στηρίζουν ο Δήμος Σικυωνίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.
Για τον σκοπό αυτό σας ζητάμε την μεγάλη αίθουσα του δημοτικού σχολείου για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω εκδήλωση. Να σημειωθεί ότι θα σας παραδοθεί όπως ακριβώς την παραλάβαμε και χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια και το χρόνο σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ι. Γ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΙΚ. ΔΟΥΒΙΚΑ Α. ΜΠΡΑΜΗΣ Ι.Β. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
2.Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τη χρήση των σχολικών κτιρίων και
3.Το αριθ. 659/16-12-2013 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Φενεού το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013 στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού -Κορινθίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εορτής με τους κάτωθι όρους:
α) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν υπάρξουν κατά τη χρήση των αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Φενεού
β) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού-Κορινθίας «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» και
γ) Σεβασμός του χώρου του σχολείου και παράδοση στην αρχική του μορφή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Πανάγου
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Γ.Κουκουμέλης
4.- Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5.- Β. Μακρής

6.- Β. Μπόκιας
7.-Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20 -12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σωτηρόπουλος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 32/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/17-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αριθμός Απόφασης 32/2013

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Δ΄ κατανομή 2013)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 171/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος)
2.Α. Πανάγου 1. Β. Παπαδόπουλος
3.Ε. Παπαθανασίου 2.Ε. Πολύδωρα
4.Γ.Κουκουμέλης 3.Σ. Σπηλιωτακάρας
5.Α. Παρασκευάκου
6. Β. Μακρής
7.Γ. Σταματόπουλος
8. Β. Μπόκιας

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια κοινοτήτων (Δ΄ κατανομή 2013) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ.443/13-12-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.
1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο. Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Αποδέχεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Δ΄κατανομή 2013)και

2.- Κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00) € στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.050,00
2 2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.125,00
3 3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 2.050,00
4 6ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.875,00
5 4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 1.925,00
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 1.925,00
7 6ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 500,00
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ 550,00
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 950,00
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1.500,00
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 1.950,00
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 1.425,00
13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 950,00
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.450,00
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ 1.475,00
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ 600,00
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 600,00
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 550,00
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 550,00

ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο 25.000,00

3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου ,γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας,όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00)€ και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1. Α. Πανάγου
2. Ε. Παπαθανασίου
3. Γ. Κουκουμέλης
4. Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5. Β. Μακρής
6. Γ. Σταματόπουλος
7. Β. Μπόκιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20-12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 33/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14 /20-12-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 33 /2013

Περίληψη :«Κατανομή πίστωσης ποσού 500,00€ στο Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευήκαι ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 171/17-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Ι. Σωτηρόπουλος (Πρόεδρος) 1.- Σ. Σπηλιωτακάρας
2.- Α. Πανάγου 2 .-Β. Παπαδόπουλος
3.- Ε. Παπαθανασίου 3.-Ε. Πολύδωρα
4.- Γ.Κουκουμέλης
5.- Α. Παρασκευάκου
6. Β. Μακρής
7.- Γ. Σταματόπουλος
8 .- Β.Μπόκιας

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών» ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας κατανομή πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών και συγκεκριμένα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Κατανέμει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) στο Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών και συγκεκριμένα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Α. Πανάγου
2.- Ε. Παπαθανασίου
3.- Γ. Κουκουμέλης
4.- Α. Παρασκευάκου
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 5.- Β Μακρής
6.-Γ. Σταματόπουλος
7.-Β.Μπόκιας

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20-12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 27/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13 /15-11-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 27 /2013

Περίληψη :«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Δημοτικά Σχολεία Κρυονερίου και Καλλιάνων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».

                

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 151/15-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                       1.- Σ. Σπηλιωτακάρας

2.- Α. Πανάγου                                                                       2 .-Β. Παπαδόπουλος

3.- Ε. Παπαθανασίου                                                                     3.-Ε. Πολύδωρα

4.- Γ.Κουκουμέλης

5.- Α. Παρασκευάκου

6.   Β. Μακρής

7.- Γ. Σταματόπουλος

8 .- Β.Μπόκιας

   Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Δημοτικά σχολεία Καλλιάνων και Κρυονερίου για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω έκτακτης χρηματοδότησης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών σχολείων Καλλιάνων και Κρυονερίου κατανομή πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) αντίστοιχα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.                        

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
 2. Κατανέμει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων και των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου   και

     3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και   Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη

                                                                                               1.- Α. Πανάγου

                                                                                                2.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3.- Γ. Κουκουμέλης

                                                                                                4.- Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                              5.- Β Μακρής

                                                                                              6.-Γ. Σταματόπουλος

                                                                                        7.-Β.Μπόκιας

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15-11-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                       

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 26/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 /8-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 26 /2013

Περίληψη «Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ ’αριθ. Φ.6.2/8235 /31-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ 142/4-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά..

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                       1.- Σ. Σπηλιωτακάρας

2.Α. Πανάγου                                                                         2Β. Παπαδόπουλος

3.Ε. Παπαθανασίου                                                                         3.-Ε. Πολύδωρα

4. Γ.Κουκουμέλης

5.Α. Παρασκευάκου

6.Β. Μακρής

7. Γ. Σταματόπουλος

8 Β.Μπόκιας

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ ’αριθ. Φ.6.2/8235 /31-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών το υπ ’αριθ. Φ.6.2/8235 /31-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

     Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

          Σικυωνίων

          Δημαρχείο Κιάτου

     Γεωργίου Γεννηματά 2

     20200 Κιάτο Κορινθίας

    

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

—–

Ταχ. Δ/νση:         Κολοκοτρώνη 52

Τ.Κ. – Πόλη:         20100 Κόρινθος

Ιστοσελίδα:       http://dipe.kor.sch.gr

email:                  mail@dipe.kor.sch.gr

Πληροφορίες:     Συγριμής Δημήτριος

Τηλέφωνο:         2741028578

FAX:                       2741085891

Κόρινθος, 31-10-2013

Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/8235

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, σχολικού έτους 2013-2014»

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. Φ.6.2/8234/31-10-2013 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 923,96 €, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), σχολικού έτους 2013-2014, των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων του Δήμου σας, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό Είσπραξης.

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

1

ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

26,90

2

2ο ΚΙΑΤΟΥ

140,47

3

3ο ΚΙΑΤΟΥ

156,79

4

4ο ΚΙΑΤΟΥ

242,10

5

7ο ΚΙΑΤΟΥ

117,60

6

ΜΟΥΛΚΙΟΥ

137,20

7

ΠΑΣΙΟΥ

102,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

923,96

Επίσης, προκειμένου να προβούμε σε επικαιροποίηση των στοιχείων των Σχολικών Επιτροπών που έχει η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε, με e-mail (grekpth@dipe.kor.sch.gr) ή fax (2741085891), τον αριθμό λογαριασμού (IBAN-GR) της Σχολικής Επιτροπής σας, καθώς και το όνομα της τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός.

Τέλος, για τις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση καταχώρισης των πρωτογενών αιτημάτων στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δ/ντής Π.Ε. Κορινθίας

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (923,96€) για την πληρωμή των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων ) τα οποία προμηθεύτηκαν τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 η οποία έχει ως ακολούθως:

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

1

ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

26,90

2

2ο ΚΙΑΤΟΥ

140,47

3

3ο ΚΙΑΤΟΥ

156,79

4

4ο ΚΙΑΤΟΥ

242,10

5

7ο ΚΙΑΤΟΥ

117,60

6

ΜΟΥΛΚΙΟΥ

137,20

7

ΠΑΣΙΟΥ

102,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

923,96

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων   κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2013 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1. Α Πανάγου

                                                                                                2.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3.- Γ.Κουκουμέλης

                                                                                                4.- Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                           5.- Β. Μακρής

                                                                                         6.-Γ. Σταματόπουλος

                                                                                       7. Β. Μπόκιας          

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-11-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 25/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/8-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 25/2013

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Γ΄ κατανομή 2013)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 142/4-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                      

2.Α. Πανάγου                                                                      1. Β. Παπαδόπουλος

3.Ε. Παπαθανασίου                                                              2.Ε. Πολύδωρα

4.Γ.Κουκουμέλης                                                                3.Σ. Σπηλιωτακάρας

5.Α. Παρασκευάκου

6. Β. Μακρής

7.Γ. Σταματόπουλος

8 . Β. Μπόκιας

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών..

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια κοινοτήτων (Γ΄ κατανομή 2013) έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ.368/4-10-2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο. Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Αποδέχεται το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ  (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως   κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (Γ΄κατανομή 2013)και  

2.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00) € στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.050,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.125,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.050,00

4

6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.875,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

1.925,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.925,00

7

6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

550,00

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

950,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.500,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

1.950,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

1.425,00

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

950,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.450,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ

1.475,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

600,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

600,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

550,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

550,00

     
     
 

        ΓΕΝΙΚΟ     Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25.000,00

      

3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου ,γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας ,όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00)€ και προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                  1. Α. Πανάγου

                                                                                                   2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                   3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                                4. Α. Παρασκευάκου

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                              5. Β. Μακρής

                                                                                          6. Γ. Σταματόπουλος

                                                                                       7. Β. Μπόκιας          

                                                                                               

                                                                                              

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-11-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                       

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 24/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/8-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 24/2013

Περίληψη:«Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 142/4-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                 1. Σ. Σπηλιωτακάρας

2. Α. Πανάγου                                                                 2. Ε. Πολύδωρα

3. Ε. Παπαθανασίου                                                        3. Β. Παπαδόπουλος                                                

4. Γ.Κουκουμέλης

5. Α. Παρασκευάκου                                                            

6. Β.Μπόκιας

7. Β.Μακρής

8. Γ.Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών, από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012»,έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» που συστάθηκε με την υπ’αριθ. 95Α/28-2-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, εγκριθείσα με την υπ’αριθ.1048/677/4-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1324/16-6-2011 εξυπηρετεί όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων. Με την υπ’αριθ.3/20-3-2013 απόφαση μας, εγκρίθηκαν(12) δώδεκα θέσεις εργολάβων καθαρισμού(Καθαρίστριες) που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2013-2014.Δεδομένης όμως της αδυναμίας καθαρισμού των σχολικών μονάδων από τις δώδεκα καθαρίστριες κρίθηκε απαραίτητη η πρόσληψη μίας καθαρίστριας επιπλέον. Στη συνέχεια υπεγράφησαν οι δεκατρείς (13) σχετικές συμβάσεις από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη με τις αντίστοιχες καθαρίστριες.

Τις προαναφερόμενες καθαρίστριες, τις πληρώνει πάντα η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , μετά από χρηματοδότηση του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Το γεγονός όμως πως το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης ,δεν μας έχει ακόμη χρηματοδοτήσει για το σκοπό αυτό, και επειδή πρέπει να πληρώσουμε τα δεδουλευμένα στις εν λόγω δεκατρείς (13) καθαρίστριες των αντίστοιχων σχολείων πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία της μισθοδοσίας κάθε μήνα των δεκατριών (13) καθαριστριών που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου ,μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, και στη συνέχεια ανέφερε ο Πρόεδρος ότι οι καθαρίστριες θα πληρώνονται από το ταμειακό υπόλοιπο του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2012 μέχρι να κατατεθούν τα χρήματα από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 • Την υπ’αριθ.95Α/28-2-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί συστάσεως του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων)
 • Το υπ’αριθ. 1324/16-6-2011 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση
 • Την υπ’αριθ.3/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)για το διδακτικό έτος 2013-2014».
 • Την ανάγκη καταβολής της αμοιβής των καθαριστριών.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων   κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπου είναι υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) ,όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία της μισθοδοσίας κάθε μήνα των δεκατριών (13) καθαριστριών που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου , μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, οι οποίες θα πληρωθούν από το ταμειακό υπόλοιπο του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012 μέχρι να κατατεθούν τα χρήματα από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013 και υπογράφεται ως έπεται

       Ο Πρόεδρος          
Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                     

Τα Μέλη

 1. Α. Πανάγου
 2. Ε. Παπαθανασίου
 3. Γ.Κουκουμέλης
 4. Α. Παρασκευάκου
 5. Β. Μακρής
 6. Β. Μπόκιας    
 7. Γ. Σταματόπουλος

 

                                                                    

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-11-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 20/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/11-10-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 20/2013

Περίληψη:«Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11 Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 118/7-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                               1. Σ. Σπηλιωτακάρας

2. Α. Πανάγου                                                               2. Ε. Πολύδωρα

3. Ε. Παπαθανασίου                                                      3. Β. Παπαδόπουλος                                                

4. Γ.Κουκουμέλης

5. Α. Παρασκευάκου                                                            

6. Β.Μπόκιας

7. Β.Μακρής

8. Γ. Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως προ ημερήσιας διάταξης το θέμα «Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών, από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012» λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη τα εξής:

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» που συστάθηκε με την υπ’αριθ. 95Α/28-2-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, εγκριθείσα με την υπ’αριθ.1048/677/4-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1324/16-6-2011 εξυπηρετεί όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νέου διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων. Με την υπ’αριθ.3/20-3-2013 απόφασή μας, αποφασίσαμε την έγκριση (12) δώδεκα θέσεων εργολάβου καθαρισμού(Καθαρίστριες) που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2013-2014.Δεδομένης όμως της αδυναμίας καθαρισμού των σχολικών μονάδων από τις δώδεκα καθαρίστριες κρίθηκε απαραίτητη η πρόσληψη μίας καθαρίστριας επιπλέον. Στη συνέχεια υπεγράφησαν οι δεκατρείς (13) σχετικές συμβάσεις από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη με τις αντίστοιχες καθαρίστριες.

Τις προαναφερόμενες καθαρίστριες, τις πληρώνει πάντα η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , μετά από χρηματοδότηση του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης. Το γεγονός όμως πως το Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου μάθησης ,δεν μας έχει ακόμη χρηματοδοτήσει για το σκοπό αυτό, και επειδή πρέπει να πληρώσουμε τα δεδουλευμένα στις εν λόγω δεκατρείς (13) καθαρίστριες των αντίστοιχων σχολείων πρέπει

να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων), όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μισθοδοσίας του Σεπτεμβρίου των δεκατριών (13) καθαριστριών που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου ,μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, οι οποίες θα πληρωθούν από το ταμειακό υπόλοιπο του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 • Την υπ’αριθ.95Α/28-2-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί συστάσεως του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων)
 • Το υπ’αριθ. 1324/16-6-2011 ΦΕΚ, όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση
 • Την υπ’αριθ. 3/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)για το διδακτικό έτος 2013-2014».
 • Την ανάγκη καταβολής της αμοιβής των καθαριστριών.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων   κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπου είναι υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων) ,όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μισθοδοσίας του Σεπτεμβρίου των δεκατριών (13) καθαριστριών που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου , μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, οι οποίες θα πληρωθούν από το ταμειακό υπόλοιπο του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2013 και υπογράφεται ως έπεται

       Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη

 1. Α. Πανάγου
 2. Ε. Παπαθανασίου
 3. Γ.Κουκουμέλης
 4. Α. Παρασκευάκου
 5. Β. Μακρής
 6. Β. Μπόκιας    

     7 Γ. Σταματόπουλος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                    

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15-10-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Απόφαση 11/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 11/2013

Περίληψη: «Χρηματοδότηση Δημοτικού Σχολείου Φενεού».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Μαΐου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 60/20 -5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                       1. Σ. Σπηλιωτακάρας

2. Α. Πανάγου                                                                       2. Ε. Πολύδωρα

3. Ε. Παπαθανασίου                                                               3. Ε. Γκορίτσας

4. Γ.Κουκουμέλης

5. Α. Παρασκευάκου

6. Β.Μπόκιας

7. Β.Μακρής

8. Γ. Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: « Χρηματοδότηση Δημοτικού Σχολείου Φενεού».

Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών ότι ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ. 95/4/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 1048,677/04-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίσθηκε η συγχώνευση των Σχολικών

Επιτροπών (ΝΠΔΔ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Επίσης ανέφερε ότι οι πρώην Σχολικές Επιτροπές είχαν ταμειακά υπόλοιπα μεταξύ αυτών και το Δημοτικό Σχολείο Φενεού στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το από 21-5-2013 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

                        

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μεσινό, 21 Μαΐου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                      

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

       6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ                               Προς: Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Σικυωνίων

                                                                                                                              

Ταχ.Δ/νση   : Μεσινό Κορινθίας                                                                                                                                                              

Τ.Κ.                   : 20014                                                                                                                                            

Πληροφορίες : Γιακουμάτου Σταματία                                                                                                                                                                                  Τηλέφωνο       : 27470-41387                                                                          

Fax                   : 27470-41387

Email               :mail@dimfeneou.kor.sch.gr

 

  

Παρακαλώ να δώσετε στο Σχολείο μας από το χρηματικό του υπόλοιπο το ποσό των 4.000 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

                                                                                                   Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                                                       Γιακουμάτου Σταματία

                                                                 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 2. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του Δημοτικού Σχολείου Φενεού με το ποσό των       τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(4.000,00€) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, γεγονός που αποτελεί ταμειακό υπόλοιπο της πρώην Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

     3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίων με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α.Φ.Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ .Κιάτου, όπως εισπράξει από τον ενιαίο Τραπεζικό λογαριασμό του νέου Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» με αριθμό λογαριασμού 0026.0324.01.0200657651 που τηρείται στην τράπεζα EUROBANKΚιάτουτο παραπάνω ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(4.000,00€) και στη συνέχεια τη μεταφορά του στον τραπεζικό λογαριασμό 00260324070200659333 του Δημοτικού Σχολείου Φενεού που τηρείται στην Τράπεζα EUROBANKΚιάτου.

      

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013 και υπογράφεται ως έπεται

       Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                                1. Α. Πανάγου                

                                                                                             2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                             3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                             4. Α. Παρασκευάκου

                                                                                             5. Β. Μακρής

                                                                                             6. Β. Μπόκιας

                                                                                             7. Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-5-2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 11/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 11/2013

Περίληψη: «Χρηματοδότηση Δημοτικού Σχολείου Φενεού».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Μαΐου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 60/20 -5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                       1. Σ. Σπηλιωτακάρας

2. Α. Πανάγου                                                                       2. Ε. Πολύδωρα

3. Ε. Παπαθανασίου                                                               3. Ε. Γκορίτσας

4. Γ.Κουκουμέλης

5. Α. Παρασκευάκου

6. Β.Μπόκιας

7. Β.Μακρής

8. Γ. Σταματόπουλος

Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: « Χρηματοδότηση Δημοτικού Σχολείου Φενεού».

Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών ότι ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ. 95/4/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 1048,677/04-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίσθηκε η συγχώνευση των Σχολικών

Επιτροπών (ΝΠΔΔ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Επίσης ανέφερε ότι οι πρώην Σχολικές Επιτροπές είχαν ταμειακά υπόλοιπα μεταξύ αυτών και το Δημοτικό Σχολείο Φενεού στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το από 21-5-2013 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

                        

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μεσινό, 21 Μαΐου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                      

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

       6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ                               Προς: Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Σικυωνίων

                                                                                                                              

Ταχ.Δ/νση   : Μεσινό Κορινθίας                                                                                                                                                              

Τ.Κ.                   : 20014                                                                                                                                            

Πληροφορίες : Γιακουμάτου Σταματία                                                                                                                                                                                  Τηλέφωνο       : 27470-41387                                                                          

Fax                   : 27470-41387

Email               :mail@dimfeneou.kor.sch.gr

 

  

Παρακαλώ να δώσετε στο Σχολείο μας από το χρηματικό του υπόλοιπο το ποσό των 4.000 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

                                                                                                   Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                                                       Γιακουμάτου Σταματία

                                                                 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 2. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του Δημοτικού Σχολείου Φενεού με το ποσό των       τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(4.000,00€) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών, γεγονός που αποτελεί ταμειακό υπόλοιπο της πρώην Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

     3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης          Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίων με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α.Φ.Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ .Κιάτου, όπως εισπράξει από τον ενιαίο Τραπεζικό λογαριασμό του νέου Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» με αριθμό λογαριασμού 0026.0324.01.0200657651 που τηρείται στην τράπεζα EUROBANKΚιάτουτο παραπάνω ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(4.000,00€) και στη συνέχεια τη μεταφορά του στον τραπεζικό λογαριασμό 00260324070200659333 του Δημοτικού Σχολείου Φενεού που τηρείται στην Τράπεζα EUROBANKΚιάτου.

      

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013 και υπογράφεται ως έπεται

       Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη

Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                                1. Α. Πανάγου                

                                                                                             2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                                             3. Γ.Κουκουμέλης

                                                                                             4. Α. Παρασκευάκου

                                                                                             5. Β. Μακρής

                                                                                             6. Β. Μπόκιας

                                                                                             7. Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-5-2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 14/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

     (ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 14/2013

Περίληψη: «Λήψη απόφασης για διακανονισμό της Β΄ δόσης μισθώματος κυλικείου σχολικού έτους 2012-2013».

        Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Μαΐου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 60/20-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 δηλαδή:

              

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                               1. Σ. Σπηλιωτακάρας

2. Α. Πανάγου                                                               2. Ε. Πολύδωρα

3. Ε. Παπαθανασίου                                                     3. Ε. Γκορίτσας

4. Γ.Κουκουμέλης

5. Α. Παρασκευάκου                                                            

6. Β.Μπόκιας

7. Β.Μακρής

8. Γ. Σταματόπουλος

     Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα  Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιωάννης Σωτηρόπουλος) εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για διακανονισμό της Β΄δόσης μισθώματος κυλικείου σχολικού έτους 2012-2013»,έθεσε υπόψη των μελών την αίτηση της μισθώτριας του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου σύμφωνα με την οποία ζητά διακανονισμό για την καταβολή ποσού 365,60 € μισθώματος κυλικείου. Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε, ότι ο Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το υπ’αριθ.35/28-3-2013 έγγραφό του μας γνωρίζει ότι η ανωτέρω μισθώτρια πράγματι οφείλει ως Β΄ δόση για το σχολικό έτος 2012-2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το υπ’αριθ. ΦΕΚ 1003/30-5-2008 «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»
 3. Το άρθρο 2 παρ.5 του Ν.4081/12(ΦΕΚ 184/27-9-2012 τεύχος Α΄) «Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλων διατάξεων».
 4. Το αριθ. πρωτ:Α4-454/7-9-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων
 5. Την αριθ.33/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μειώσεως μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. του Δήμου μας.
 6. Την από 29 -3-2013 αίτηση της μισθώτριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, σύμφωνα με την οποία ζητά διακανονισμό πληρωμής ενοικίου Β΄ δόσης Σχολικού έτους 2012-2013.

       7. Το υπ’αριθ.35/28-3-2013 έγγραφο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

       Εγκρίνει η καταβολή της Β΄ δόσης μισθώματος κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ποσού τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (365,60) € να καταβληθεί μέχρι 30-6-2013, κατά τον τρόπο που διευκολύνεται η εκμισθώτρια του κυλικείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013.

 

       Ο Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη

   Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                      1. Α. Πανάγου

                                                                2. Ε. Παπαθανασίου

                                                                3. Γ.Κουκουμέλης

                                                               4. Α. Παρασκευάκου

                                                               5. Β. Μακρής 

                                                               6. Β. Μπόκιας    

                                                               7. Γ. Σταματόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24 -5-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 8/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/ 10-4-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 8 /2013

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2013)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 43/10-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 δηλαδή:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1. Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                        

2. Α. Πανάγου                                                                       1. Ε. Γκορίτσας

3. Ε. Παπαθανασίου                                                             2. Ε. Πολύδωρα

4. Γ.Κουκουμέλης                                                                 3. Σ. Σπηλιωτακάρας

5. Α. Παρασκευάκου

6. Β. Μακρής

7. Γ. Σταματόπουλος

8 . Β. Μπόκιας

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄κατανομή 2013) πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάγκης κατανομής στα σχολεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ.123/8-4-2013 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας

1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από τον Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσουν σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και

2.- Αποδέχεται το ποσότων   είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από   κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και  

3.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

 

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.050,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.125,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.050,00

4

6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.875,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

1.925,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.925,00

7

6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

550,00

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ KAI ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

950,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.500,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

1.950,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

1.425,00

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

950,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.450,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ

1.475,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

600,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

600,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

550,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

550,00

 

 

 

 

 

 

 

        ΓΕΝΙΚΟ     Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25.000,00

      

 4) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) .

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8 /2013 και υπογράφεται ως έπεται.-                    

       Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

Ιωάννης   Σωτηρόπουλοs                                                              1.- Α. Πανάγου

                                                                                                2.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3.- Γ.Κουκουμέλης

                                                                                                4.- Α. Παρασκευάκου

                                                                                                5.- Β. Μακρής

                                                                                                6.-Γ. Σταματόπουλος

                                                                                               7. Β. Μπόκιας    

                                                        Ακριβές απόσπασμα

                                                            Κιάτο 10 -4-2013

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                         Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 9/2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/ 10-4-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 9 /2013

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Β΄ κατανομή 2013)».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10 Απριλίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 43/10-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Ι. Σωτηρόπουλος     (Πρόεδρος)                                        

2.- Α. Πανάγου                                                                       1 .-Ε. Γκορίτσας

3.- Ε. Παπαθανασίου                                                               2.- Ε. Πολύδωρα

4.- Γ.Κουκουμέλης                                                                  3.- Σ. Σπηλιωτακάρας

5.- Α. Παρασκευάκου

6. – Β. Μακρής

7.- Γ. Σταματόπουλος

8 .- Β. Μπόκιας

     Επίσης στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Β΄ κατανομή 2013) πρότεινε να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως λόγω άμεσης ανάγκης κατανομής στα σχολεία.. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ.124/ 8-4-2013 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας

1. Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από τον Δήμο.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και

2.- Αποδέχεται το ποσότων   είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00) € το οποίο προέρχεται από   κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και  

3.- Κατανέμει το ποσότων είκοσι πέντε χιλιάδων, (25.000,00) € στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:  

 

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                               ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.050,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.125,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.050,00

4

6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.875,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

1.925,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.925,00

7

6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

500,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

550,00

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ KAI ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

950,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1.500,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

1.950,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

1.425,00

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

950,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.450,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΦΕΝΕΟΥ

1.475,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

600,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

600,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

550,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

550,00

 

 

 

 

 

 

 

        ΓΕΝΙΚΟ     Σ Υ Ν Ο Λ Ο

25.000,00

 4) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00)€ .

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

                       

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

   Ιωάννης   Σωτηρόπουλος                                                          1.- Α. Πανάγου

                                                                                                2.- Ε. Παπαθανασίου

                                                                                                3.- Γ.Κουκουμέλης

                                                                                                4.- Α. Παρασκευάκου

                                                                                                5.- Β. Μακρής

                                                                                               6.-Γ. Σταματόπουλος

                                                                                               7. Β. Μπόκιας    

Ακριβές απόσπασμα                                                                           

                                                            Κιάτο 10 -4-2013

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ