Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αίτημα Δημότη

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 12/ 4-8-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 106

Περίληψη: Λήψη απόφασης και Απάντηση σε αίτηση του κ. Στρίγγου Αθανασίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 15241/29-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 9ο
—————-
Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Συμβολαιογράφου για τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό τη δωρεά ακινήτου προς τον Δήμο από την κ. Σωτηρία Παπαγιάννη-Φοξ», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 14069/14-7-2011 αίτηση του κ. Στρίγκου Αθανασίου ενεργούντος εν προκειμένω ως πληρεξουσίου της κ. Σωτηρίας Παπαγιάννη-Φοξ, κατοίκου Αμερικής, περί διορισμού Συμβολαιογράφου για τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό τη δωρεά προς τον Δήμο ακινήτου ευρισκομένου στο Δήμο Σικυωνίων (θέση Μαγούλα) και οριζόμενου γύρωθεν με οδό Πέλοπος, ιδιοκτησία Αδάμ και παλιά Εθνική οδό Κορίνθου –Πατρών
2. Την υπό σύσταση Πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης και το εγκεκριμένο Σχέδιο πόλης Κιάτου , εκ των οποίων προκύπτει πως το εν λόγω ακίνητο κατά το μεγαλύτερο μέρος του ρυμοτομείται (διάνοιξη Δημοτικής οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου).
3. Την από 19-2-1914 Συμβολαιογραφική πράξη προικοσυμφώνου του Συμβολαιογράφου Σικυώνος Αστερίου Σγουρού εκ της οποίας προκύπτει πως το εν λόγω ακίνητο μεταβιβάστηκε ως προικώο προς τον Σπυρίδωνα Κοκιούση , πατέρα της Παπαγιάννη – Φοξ Σωτηρίας.
4. Το γεγονός πως μετά το θάνατο του ως άνω Σπυρίδωνα Κοκιούση μοναδική κληρονόμος κατέστη η Σωτηρία Παπαγιάννη-Φοξ κόρη του ,η οποία ουδέποτε απεδέχθη την κληρονομιά του πατρός της κι ως εκ τούτου προκειμένου να μεταβιβαστεί το ακίνητο προς το Δήμο πρέπει να προηγηθεί η αποδοχή της συγκεκριμένης κληρονομιάς.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε αρνητικά ως προς το διορισμό Συμβολαιογράφου, για τη συντέλεση των απαραίτητων διαδικασιών, ήτοι: Σύνταξη α) ειδικού πληρεξουσίου της Σωτηρίας Παπαγιάννη -Φοξ, κατοίκου Αμερικής προς τον Αθανάσιο Στρίγγο β) Πράξη αποδοχής κληρονομιάς του πατρός της από την κ. Παπαγιάννη-Φοξ και γ) Πράξη δωρεάς ακινήτου της κ. Παπαγιάννη-Φοξ προς τον Δήμο Σικυωνίων καθώς και την ανάληψη της συνολικής δαπάνης που προκύπτει από τα παραπάνω, καθότι το εν λόγω ακίνητο είναι ρυμοτομούμενο και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Να μην προβεί στον ορισμό Συμβολαιογράφου για τη συντέλεση των απαραίτητων διαδικασιών, ήτοι: σύνταξη α) ειδικού πληρεξουσίου της Σωτηρίας Παπαγιάννη -Φοξ, κατοίκου Αμερικής προς τον Αθανάσιο Στρίγγο β) Πράξη αποδοχής κληρονομιάς του Σπυρίδωνος Κοκιούση από την κ. Παπαγιάννη-Φοξ και γ) Πράξη δωρεάς ακινήτου της κ. Παπαγιάννη-Φοξ προς τον Δήμο Σικυωνίων, καθότι το εν λόγω ακίνητο είναι ρυμοτομούμενο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2011.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 5 – 8 – 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email