Απόφαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί λήψηςκανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των ειδικών πινάκ

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 8/31-08-2011. Περίληψη: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών» Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:00 μ .μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπηλιωτακάρα Σωτηρίου, ύστερα από την αριθμ.17225/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. – Σωτήριος Σπηλιωτακάρα (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος) 2. – Ευάγγελος. Καρακούσης Μέλος 2.- Παύλος Χρυσικός 3. – Δημήτριος Ζάρκος « 3.- Ευάγγελος Χουσελάς 4. – Χαρίλαος Βυτινιώτης « Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και εν ελλείψει του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, χρέη Προέδρου της επιτροπής έκανε ο Αντιπρόεδρος κ. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε πως η οικονομική υπηρεσία μας υπέβαλε την από 05-08-2011 εισήγησή της που έχει ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΘΕΜΑ: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών » Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.4 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με τις ανακοινώσεις τελετών. 2. Την ανάγκη να σταματήσει η τακτική της ανάρτησης των ανακοινώσεων των τελετών στις κολώνες. 3. Το έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος που μας προτείνει τις κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση των πινάκων ανακοινώσεων 4. Τις αρ. 14597/21-7-11 και 14598/21-7-11 αιτήσεις των Γραφείων Τελετών Βελλινιάτη και Ρέστα Προτείνεται να καθορισθούν οι εξής χώροι : 1. Οδός Πετμεζά ( Σούπερ Μάρκετ ΣΙΚΥΩΝ) 2. ΚΤΕΛ 3. Πλατεία Ελευθερίας 4. Πιάτσα ΤΑΞΙ (Πλατεία Πλουμιστού – Αλαφάκη) 5. Σικυώνος στις σιδηροδρομικές γραμμές στο ύψος του αλσυλίου 6. Πλατεία έναντι Αστυνομικού τμήματος Κιάτου 7. Στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Περιάνδρου (Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη) 8. Ο.Τ.Ε. 9. Δ.Ο.Υ. 10. Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κιάτου 11. Ι.Κ.Α. 12. Οδός Εθνικής Αντίστασης (έπιπλα Κατσαβού) 13. Πλατεία Κανελλοπούλου 14. Κοιμητήριο Άγιος Νικόλαος Η κατασκευή των πινάκων θα γίνει σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές : 1. Βάση από σωλήνα περιμετρική Φ60 βαρέως τύπου 2. Πλαίσιο στήριξης μεταλλικό μέσα – έξω 25Χ25 cm – γωνία βαρέως τύπου 3. Βάσεις μεταλλικές στήριξης τεμάχια δύο (2) από τρία (3) μεταλλικά ούπα 4. Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψεως διαστάσεων 1,25cm Χ 1,25cm από MDF θαλάσσης 5. Βάψιμο με χρώμα μίνιο και λαδομπογιά. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να απομακρύνονται μετά παρέλευση δέκα ημερών από την πραγματοποίηση της τελετής Κιάτο 5-8-2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με τις ανακοινώσεις τελετών. 2.- Την από 05-08-2011 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου μας. 3.- Τις αριθ. 14597/21-07-11 και 14598/21-07-11 αιτήσεις των Γραφείων Τελετών Βελλινιάτη και Ρέστα. 4.- Την ανάγκη να σταματήσει η τακτική της ανάρτησης των ανακοινώσεων των τελετών στις κολώνες. 5.- Το έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος που μας προτείνει τις κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση των πινάκων ανακοινώσεων. 6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Tην χωροθέτηση των ειδικών Πινάκων ανακοινώσεων τελετών ως εξής : 1.- Οδός Πετμεζά ( Σούπερ Μάρκετ ΣΙΚΥΩΝ) 2.-ΚΤΕΛ 3.-Πλατεία Ελευθερίας 4.-Πιάτσα ΤΑΞΙ (Πλατεία Πλουμιστού – Αλαφάκη) 5.-Σικυώνος στις σιδηροδρομικές γραμμές στο ύψος του αλσυλίου 6.-Πλατεία έναντι Αστυνομικού τμήματος Κιάτου 7.-Στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Περιάνδρου (Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη) 8.-Ο.Τ.Ε. 9.-Δ.Ο.Υ. 10.Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Κιάτου 11.-Ι.Κ.Α. 12.-Οδός Εθνικής Αντίστασης (έπιπλα Κατσαβού) 13.- Πλατεία Κανελλοπούλου στη μεσαία 14.- Κοιμητήριο Άγιος Νικόλαος . Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2011 και υπογράφεται ως έπεται.- Ο Πρόεδρος Τα μέλη 1.- Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 1.- Ευάγγελος Καρακούσης 2.- Δημήτριος Ζάρκος 3.- Χαρίλαος Βιτινιώτης Ακριβές απόσπασμα Κιάτο 02 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email