Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 8/31-08-2011.

Περίληψη: «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Ντιντεμπασβίλι Κέτεβαν, για ανάπτυξη
Τραπεζοκαθισμάτων, κατοίκου Τοπικής κοινότητας Βασιλικού»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:00 μ .μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπηλιωτακάρα Σωτηρίου, ύστερα από την αριθμ.17225/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. – Σωτήριος Σπηλιωτακάρα (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2. – Ευάγγελος. Καρακούσης Μέλος 2.- Παύλος Χρυσικός
3. – Δημήτριος Ζάρκος « 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. – Χαρίλαος Βυτινιώτης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και εν ελλείψει του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, χρέη Προέδρου της επιτροπής έκανε ο Αντιπρόεδρος κ. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Η κ. Ντιντεμπασβίλι Κέτεβαν υπέβαλε στο Δήμο μας την από 08-04-2011 αίτησή της, όπου μας ζητάει να επιτραπεί, να τοποθετήσει στο απέναντι από το κατάστημά της πεζοδρόμιο, καθίσματα με τα ανάλογα τραπέζια.
Αυτά θα είναι τοποθετημένα στο πίσω μέρος του πεζοδρομίου, αφήνοντας αρκετό χώρο για την εξυπηρέτηση των διερχομένων, μιας και το πλάτος του πεζοδρομίου (2,00 μέτρα) αφήνει αρκετό χώρο για να εξυπηρετηθούν και οι δύο πλευρές.
H ανωτέρω, διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δημοτική Ενότητα Σικυώνος και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Αρχ. Σικυώνα (Βασιλικό).
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι η υπηρεσία του Δήμου μας εισηγήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα ότι σύμφωνα με την αριθ. 9180/εγκ. 7/10-6-2010 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την συνημμένη σ’ αυτό αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009, τ.β) απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ άρθρο 2 καθορίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ελαχίστου πλάτους 1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου).
Σημειώνεται μετά από αυτοψία που έκανε η Δημοτική Αστυνομία το πλάτος του πεζοδρομίου με το κράσπεδο είναι από 1,60 μ. έως 1,80 μ.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Την αίτηση της ενδιαφερόμενης.
2.- Την από 30-08-2011 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Επιτρέπει στην κ. Ντιντεμπασβίλι Κέτεβαν, την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο απέναντι από το κατάστημά της πεζοδρόμιο, όπου διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δημοτική Ενότητα Σικυώνος και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Αρχ. Σικυώνα (Βασιλικό),με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2011 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.- Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 1.- Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Δημήτριος Ζάρκος
3.- Χαρίλαος Βιτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 02 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email