Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί προέγκρισης καταστήματος Υγειονονομικού Ενδιαφέροντος

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 8/31-08-2011.

Περίληψη: «Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)
του κ. Μαγγίνα Στέφανου στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δημοτικής
Ενότητας Φενεού.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31ην Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 01:00 μ .μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπηλιωτακάρα Σωτηρίου, ύστερα από την αριθμ.17225/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν παρόντα -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. – Σωτήριος Σπηλιωτακάρα (Πρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
2. – Ευάγγελος. Καρακούσης Μέλος 2.- Παύλος Χρυσικός
3. – Δημήτριος Ζάρκος « 3.- Ευάγγελος Χουσελάς
4. – Χαρίλαος Βυτινιώτης «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και εν ελλείψει του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, χρέη Προέδρου της επιτροπής έκανε ο Αντιπρόεδρος κ. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Ο κ. Μαγγίνας Στέφανος του Βασιλείου, υπέβαλε στο Δήμο μας, αίτηση και ζητά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση του εν λόγω καταστήματος, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από την υπηρεσία καταστημάτων του Δήμου μας.
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. και του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν.
3463/2006.
2.- Την από 25-08-2011 εισήγηση της υπηρεσίας καταστημάτων.
3.- Την αίτηση του ενδιαφερόμενου.
4.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
5.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ. Μαγγίνα Στέφανομ του Βασιλείου, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Φενεού και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2011 και υπογράφεται ως έπεται.-
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

1.- Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 1.- Ευάγγελος Καρακούσης
2.- Δημήτριος Ζάρκος
3.- Χαρίλαος Βιτινιώτης

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 02 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email