347/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 22ης/22-09-2014 Έκτακτης & Κατεπείγουσας συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :347/2014
Περίληψη : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 22α του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Έκτακτη & Κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 22095/19-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ 3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 4. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
6. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
7. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ »
9. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
10. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
11. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
12. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
13. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
14. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
15. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
16. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
17. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
18. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
20. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
21. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
22. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
23. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. ,Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου) 2. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου) 3. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 4.Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου) 5.Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :1.Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8.Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας), 9.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2.Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 3.Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 2. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 3. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 4. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 7. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 8. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού), 9. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 10.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 11. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 12.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 13.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 14.Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 15. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 16. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο σήμερα, την …. ……………. 2014, ημέρα ………., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
• Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο,
• Την ΔΕΥΑ Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ……………………,

λαμβάνοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) Το Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/1980 τεύχος Α’) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
γ) Την αριθ. ………. Α.Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων.
δ) Την αριθ. ………. Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσης προγραμματικής σύμβασης είναι:
• Η διάθεση χώρου της ΔΕΥΑΣ στο βιολογικό σταθμό Κιάτου, στο Δήμο Σικυωνίων για την εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου.
• Η διάθεση προς χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων προς αποθήκευση και διαχείριση των υγρών καυσίμων της.
Η υπογραφή της σύμβασης αυτής κρίνεται αναγκαία καθότι το όφελος που θα προκύψει από την παραπάνω συνεργασία συνίσταται:
α) στη μείωση του κόστους λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Δήμου Σικυωνίων λόγω λειτουργίας του πρατηρίου καυσίμων και φθηνότερων καυσίμων κίνησης,
β) στη μείωση του κόστους λειτουργίας των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑ Σικυωνίων λόγω φθηνότερων καυσίμων κίνησης.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το σύμφωνο αυτό αναλαμβάνεται:
1. Η διάθεση του χώρου στην είσοδο του βιολογικού σταθμού Κιάτου ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΣ, προς το Δήμο Σικυωνίων με σκοπό την χρησιμοποίησή του για τη λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου.
2. Η διάθεση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων, με σκοπό την χρησιμοποίηση του πρατηρίου προς αποθήκευση και διαχείριση των υγρών καυσίμων της και την δυνατότητα προμήθειας καυσίμων απευθείας από εταιρεία σε χονδρική τιμή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Η διάθεση του χώρου στην είσοδο του βιολογικού σταθμού Κιάτου ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΣ, προς το Δήμο Σικυωνίων θα γίνει αποκλειστικά για τη λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου.

2. Η διάθεση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα γίνεται ως εξής:
Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα χρησιμοποιεί τις δεξαμενές και τις αντλίες του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων για την αποθήκευση των καυσίμων της (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και την τροφοδοσία των οχημάτων της με καύσιμο. Στα οχήματά της θα εγκατασταθεί σύστημα ελέγχου ανάλογο με αυτό των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων και μέσω του κατάλληλου λογισμικού που ήδη υπάρχει στο Δήμο, θα ελέγχεται η κατανάλωση και θα διασφαλίζεται η τροφοδοσία κάθε οχήματος με καύσιμο.
Χρησιμοποιώντας τον μηχανολογικό εξοπλισμό του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα μπορεί να προμηθευτεί καύσιμα απ’ ευθείας από εταιρείες πετρελαιοειδών σε χονδρική τιμή.
Για το σκοπό αυτό διατίθενται για χρήση από κοινού με το Δήμο: δύο (2) δεξαμενές πετρελαίου κίνησης, μία (1) δεξαμενή αμόλυβδης βενζίνης, δύο (2) αντλίες υγρών καυσίμων και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης τροφοδοσίας οχημάτων και αποθεμάτων δεξαμενών καυσίμων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής, αρχίζει με την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και διαρκεί μέχρι 31/08/2019.
Παράταση της διάρκειας πραγματοποιείται με τροποποίηση της σύμβασης αυτής, μετά από απόφαση του δημοτικού-διοικητικού συμβουλίου των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΑΠΑΝΗ

Με την παρούσα σύμβαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των δύο συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δημαρχείο Σικυωνίων.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
– έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, με το νόμιμο αναπληρωτή του
– έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, με το νόμιμο αναπληρωτή του
– τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων με το νόμιμο αναπληρωτή του
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς συστήνουν την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συν αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις 67 του Ν. 3852/2010.

2. Εγκρίνει το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων Ν. Κορινθίας για την ”Διάθεση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων” όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης .
Με την παρούσα σύμβαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των δύο συμβαλλομένων.

3. Ορίζει ως τακτικό μέλος της προαναφερόμενης Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5, τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσικό Παύλο με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη.

4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 347/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 23-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

346/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 22ης/22-09-2014 Έκτακτης & Κατεπείγουσας συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :346/2014

Περίληψη :

Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 22α του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Έκτακτη & Κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 22095/19-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

   

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 1. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ

 

ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 1. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

»

 

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

 
 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

 

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

 
 1. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

»

 

ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

»

     
 

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

»

     
 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

»

     
 

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

»

     
 

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

»

     
 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

»

     
 

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

»

     
 

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

»

     
 

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

»

     
 

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

     
 

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

»

     
 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

»

     
 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

»

     
 

ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

»

     
 

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

»

     
 

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

     
 

ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

»

     
 

ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

»

     
 

ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

»

     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. ,Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου) 2. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου) 3. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 4.Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου) 5.Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου),

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :1.Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 5.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 6.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 7. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 8.Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας), 9.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2.Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 3.Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 2. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 3. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 4. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 5. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 6. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 7. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 8. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού), 9. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 10.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 11. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 12.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 13.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 14.Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 15. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 16. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης αναφέροντας στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων. ».

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

A. την αριθ. 19/2014 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών Καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015» συνολικού προϋπολογισμού 555.916,36€ και

B. την από 19-09-2014 εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2015 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων

Σας γνωρίζουμε ότι για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2015, απαιτείται πίστωση 325.711,38€, σύμφωνα με τον 1ο και 2ο Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της αριθ. 19/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής:

1ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

09132100-4

lt

12.000,00

1,350

16.200,00

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134220-5

lt

230.000,00

1,045

240.350,00

         

Σύνολο:

256.550,00

         

ΦΠΑ 23%:

59.006,50

         

Γενικό Σύνολο:

315.556,50

2ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Μ. Μ.

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

lt

8.000,00

1,032

8.256,00

         

Σύνολο:

8.256,00

         

ΦΠΑ 23%:

1.898,88

         

Γενικό Σύνολο:

10.154,88

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/2014 Ν.4257/2014, Ν.3852/2010, Ν.3463/2006, Υ.Α.11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), Ν.2286/1995, Ν.3438/2006, Π.Δ.166/03, Ν.3548/2007, Π.Δ.60/07, Ν.3054/2002, Ν.4111/2013 και της αριθ. 19/2014 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Επειδή:

 • το ποσό των 325.711,38€ θα βαρύνει πιστώσεις του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2015, ο οποίος θα ψηφιστεί στο τέλος του έτους 2014 ή στις αρχές του 2015
 • ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες του διαγωνισμού είναι μεγάλος
 • η προμήθεια των υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης είναι αναγκαία από την πρώτη ημέρα του 2015
 • και προκειμένου να ξεκινήσουν έγκαιρα οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτή

Παρακαλούμε

όπως προκαλέσετε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας των υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2015 και να δεσμεύεται για την εγγραφή στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 των αναγκαίων πιστώσεων ύψους 325.711,38€, ως εξής:

 • ποσό 11.500,00€ στον Κ.Α. 10-6641 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων΄΄
 • ποσό 10.154,88€ στον Κ.Α. 10-6643 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό΄΄
 • ποσό 111.500,00€ στον Κ.Α. 20-6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσό 170.000,00€ στον Κ.Α. 30-6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσό 7.000,00€ στον Κ.Α. 35-6644 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)΄΄
 • ποσό 15.556,50€ στον Κ.Α. 70-6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

Γεωπόνος ΠΕ9

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου

Τσιοκάρας Ιωάννης

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18)και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί στην διαδικασία προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών όλων των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2015.

Κατόπιν έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών τους, για το έτος 2015 και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τουτα ανωτέρω, καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις 67 του Ν. 3852/2010.

2.Εγκρίνει την διενέργεια διεθνή, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2015.

3. Δεσμεύεται για την εγγραφή στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 των αναγκαίων πιστώσεων ύψους 325.711,38€, ως εξής:

 • ποσό 11.500,00€ στον Κ.Α. 10-6641 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων΄΄
 • ποσό10.154,88στον Κ.Α. 10-6643 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό΄΄
 • ποσό 111.500,00€ στον Κ.Α. 20-6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσό 170.000,00€ στον Κ.Α. 30-6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄
 • ποσό 7.000,00€ στον Κ.Α. 35-6644 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου)΄΄
 • ποσό 15.556,50€ στον Κ.Α. 70-6641.001 με τίτλο ΄΄Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων΄΄

             

4. Κοινοποιεί την παρούσα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να καθοριστούν οι όροι δημοπράτησης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 346/2014

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23-09-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

342/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 342/2014
Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).

ΘΕΜΑ 31ο

Στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την από 10/09/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου,που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος ,Κολοκοτρώνη ,Μιαούλη & Πετμεζά ».
Έχοντας υπόψη:
1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:
Μελέτη: 02/2013 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων
Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 30634/30-12-2013
Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 30-09-2014
Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. – Ε.Τ.Π.Α.
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 250.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ποσό συμφωνητικού: 177.327,02 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση)
Ανάθεση: Ανοικτός διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (216/2013 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)
Επιβλέποντες έργου: Μαθιόπουλος Μιχάλης ,Μαστοράκος Λεωνίδας
2) Την αριθ. 21001/08-09-2014 αίτηση παράτασης της κοινοπραξίας ΙΑΚ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚ. ΦΛΙΝΤΡΑΣ , Αναδόχου του έργου: « Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου,που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος ,Κολοκοτρώνη ,Μιαούλη & Πετμεζά »
3)Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008
4)Το γεγονός ότι στο χώρο των εργασιών υπήρχαν παλαιά δέντρα ,όπου η κοπή τους πραγματοποιήθηκε μετά από την έκδοση της σχετικής άδειας και την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής όπου εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών έως την τελική απομάκρυνση της.
Εισηγούμαστε
Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου,που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος ,Κολοκοτρώνη ,Μιαούλη & Πετμεζά » σύμφωνα με την 02/2013 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι, μέχρι 31-12-2014,και όχι κατά κατά εξι (6) μήνες ήτοι, μέχρι 31-03-2015 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.
Οι Επιβλέποντες

Μαθιόπουλος Μιχάλης Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ4
Μαστοράκος Λεωνίδας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Β.
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να ψηφίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:
1. την ισχύουσα Νομοθεσία,
2. την από 10/09/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
3. τη διαλογική συζήτηση των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου,που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά » σύμφωνα με την 02/2013 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι, μέχρι 31-12-2014. (και όχι κατά κατά εξι (6) μήνες ήτοι, μέχρι 31-03-2015 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.)

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 342/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

339/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 339/2014
Περίληψη : Εντολή έναρξης εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :1.Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).

ΘΕΜΑ 28ο

Στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εντολή έναρξης εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων» ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την από 09/09/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά : α. 7667/28-3-2014 Εντολή Εργασιών Ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων
β. 9252/14-4-2014 Αίτηση της σύμπραξης EDP SA –Μπάρτζης Γ.
γ.154/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:Εντολή έναρξης εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων .

Μετά 1) την ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων της 21-6-2013 έως 5-7-2013 για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και την επεξεργασία τους από τον μελετητή 2) την εντολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων για σύνταξη πράξεως αναλογισμού στην οδό μεταξύ παλαιού σχεδίου πόλης Κιάτου κ του ορίου της πολεοδομικής ενότητας Πλατανίων ,
δώθηκε με το α. σχετικό : Εντολή για την ανασύνταξη της ανωτέρω Πράξης Εφαρμογής εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της επιστολής.
Την 14-4-2014 με το β. σχετικό αιτείται την ανάκληση της ανωτέρω εντολής εργασιών και με το γ. σχετικό : λήφθηκε η απόφαση υπ΄ αριθ. 154/2014 περί Ανάκλησης της εντολής εργασιών ανασύνταξης της ΠΕ Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων προς την κα Χουσιανάκου.
Επειδή εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους ανακλήθηκε η υπ΄ αριθμό 7667/14 εντολή εργασιών με την υπ΄ αρ. 154/2014 Απόφαση ΔΣ, η υπηρεσία προτείνει να δοθεί εκ νέου Εντολή Έναρξης εργασιών για την ανασύνταξη της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Στο σημείο αυτό ο κ. Μαγκαφώσης Αναστάσιος, δήλωσε την αποχή του από την ψηφοφορία, για λόγω της επαγγελματικής συστέγασής του με τον μελετητή.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:
1. την ισχύουσα Νομοθεσία
2. την από 09/09/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
3. τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Εντολή Έναρξης εργασιών για την ανασύνταξη της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων, εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της παρούσας απόφασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 339/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

325/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 325/2014
Περίληψη : Έγκριση της 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).

ΘΕΜΑ 14ο

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.» ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την αριθ. 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την από 10/09/2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να ψηφίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:
1. την αριθ. 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
2. την από 10/09/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
3. την ισχύουσα Νομοθεσία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την αριθ. 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την από 10/09/2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, αναλυτικά ως εξής:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από την επιτευχθείσα αύξηση των εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών και την ισόποση μείωση του Κ.Α.Ε. 85 και συγκεκριμένα του Κ.Α. 80-8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» ποσού 117.683,96 € (2.246.410,00- 117.683,96 = 2.128.726,04 €) μεταφέρει ισόποση δια του αποθεματικού αναλυτικά όπως παρακάτω:

α/α Κ.Α. εξόδων Τίτλος ποσό
1 Κ.Α. 00-6031.002 «Αποδοχές Γενικού Γραμματέα», δημιουργία νέας πίστωσης. πίστωση ποσού 6.669,00 €
2 Κ.Α. 00-6221 «Ταχυδρομικά τέλη», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 20.000,00 €
3 Κ.Α. 00-6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 5.526,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 10.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 15.526,00 €
4 Κ.Α. 30-6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων», πίστωση ποσού 8.100,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 281.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 289.100,00 €
5 Κ.Α. 30-6055.001 «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.100,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 3.100,00 €
6 Κ.Α. 30-6055.002 «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» πίστωση ποσού 2.300,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 15.800,00 €
7 Κ.Α. 30-6055.004 «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών», πίστωση ποσού 600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.100,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 3.700,00 €
8 Κ.Α. 00-6031.001 «Αποδοχές ειδικών συνεργατών», πίστωση ποσού 7.530,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.700,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 22.230,00 €
9 Κ.Α. 00-6053.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», δημιουργώντας νέα πίστωση. πίστωση ποσού
2.301,01 €
10 Κ.Α. 00-6735 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», πίστωση ποσού 3.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 18.000,00 €
11 Κ.Α. 30-7323.202 «Δημοτική Oδοποιία Τ.Δ. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ}», δημιουργώντας νέα πίστωση, για την εξόφληση του 3ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου που αφορά πληρωμή τόκων υπερημερίας πλέον χαρτοσήμου. πίστωση ποσού 1.115,22 €
12 Κ.Α. 80-8112.133 «Οφειλόμενα στην Συμβολαιογράφο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΚΟΥΛΗ, για σύνταξη και μεταγραφή της αριθμ. 386/23-03-2010 συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά δωρεά εν ζωή ακινήτου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος-Βασιλικού», δημιουργώντας νέα πίστωση. πίστωση ποσού 607,12 €
13 Κ.Α. 80-8113.178 «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, για προμήθεια από την πληρωμή μισθοδοσίας μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών», δημιουργώντας νέα πίστωση. πίστωση ποσού 135,61 €
14 Κ.Α. 70-6262.017 «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δημιουργώντας νέα πίστωση. πίστωση ποσού 73.800,00 €

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από το ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο προτείνεται η ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης αναλυτικά όπως παρακάτω:

α/α Κ.Α. εξόδων Τίτλος ποσό
1 Κ.Α. 70-7331.014 «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων {Πλην πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ & Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ}», πίστωση ποσού 29,50 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 70.438,11 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό 70.467,61 €
προερχόμενη από α) ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 23.538,11 € και β) από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 46.929,50 € .- 70.467,61 €

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Επειδή το έργο έχει εγγραφεί τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό «ως συνεχιζόμενο» για την ενταλματοποίηση προς εξόφληση του 1ου Λογαριασμού, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από Κ.Α. 70-7331.005
Επισκευή-συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥΟ.Σ.Κ.(ΣΑΕ047/6 τουΠ.Δ.Ε.)ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 15.992,00 €

Μείωση πίστωσης 25.365,72 – 15.992,00= 9.373,72€ Στον Κ. Α. -8122.230
Καταβολή οφειλομένων στην Κοιν/ξία ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ–ΕΛ. Α. ΜΙΧΑ για την εξόφληση 1ου Λογ/σμού και Πιστ/σης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ » Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 047/6 του Π.Δ.Ε.)
Νέα Πίστωση 15.992,00€

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 325/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

323/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 323/2014
Περίληψη : Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/ 10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού),9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).
ΘΕΜΑ 11ο
Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67 και 70 του Π.Δ. 28/80 ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80 θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών που θα αποτελείται από ένα [1] Δημοτικό Σύμβουλο με το νόμιμο αναπληρωτή του και δύο [2] Δημοτικούς υπαλλήλους και πρότεινε ως τακτικό μέλος της προαναφερόμενης επιτροπής το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο και ως αναπληρωματικό μέλος το Δημοτικό σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την Πρόταση του Προέδρου, την ισχύουσα Νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
[Μειοψηφούντος του κ. Μαγκαφώση Αναστασίου, ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο]

Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, οι οποίοι μαζί με δύο Δημοτικούς Υπαλλήλους που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, θα αποτελούν την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.

Η παρούσα απόφαση ισχύει με την έναρξη της νέας Δημοτικής αρχής από 1-09-2014 και μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης της.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 323/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

321/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 321/2014
Περίληψη : Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41€ για το έτος 2014.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/ 10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού),9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).
ΘΕΜΑ 9ο
Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41€ για το έτος 2014».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε ότι, με το άρθρο 16 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 229/99 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», έργα αξίας άνω των 5.869,41 €, παραλαμβάνονται από Επιτροπή αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του και η οποία συγκροτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια σύμφωνα και με την κλήρωση που διενεργήθηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, κληρώθηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι..
Ως Τακτικό μέλος, ο κ. Χρυσικός Παύλος και ως Αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Σαρχάνης Κων/νος οι οποίοι και θα αποτελούν την προαναφερόμενη επιτροπή .
Στην συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την κλήρωση που διενεργήθηκε , την ισχύουσα Νομοθεσία, το άρθρο 16 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 229/99 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
[Μειοψηφούντος του κ. Μαγκαφώση Αναστασίου, ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο]

Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσικό Παύλο ως τακτικό μέλος της Επιτροπής παραλαβής έργων , αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2014 αναπληρούμενο από τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σαρχάνη Κων/νο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-09-2014 έως 31-12-2014 λόγω έναρξης της θητείας της νέας Δημοτικής αρχής.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 321/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

314/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 314/2014
Περίληψη : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου , σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/
10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο -27- μελών βρέθηκαν παρόντα
-26- μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).

ΘΕΜΑ 4ον (Ημερήσιας Διάταξης)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:
Στο Δήμο μας υφίσταται και λειτουργεί Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» με βάση την υπ’ αριθ. 95/4/28-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1048,677/4-5-2011 (ΑΔΑ : 4ΑΘΞΟΡ1Φ-Ο6) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας, και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1324/16-06-2011 Τεύχος Δεύτερο), με θέμα «Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία» Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, επίσης με την υπ’ αριθ. 95/Α/4/28-2-2011 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, είχαμε συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», και πρέπει με απόφασή μας, λόγω της λήξης της θητείας της παλαιάς δημοτικής περιόδου (2011-2014 {31-8-2014}) να συγκροτήσουμε Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να ορίσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθ. 3 της υπ’ αριθ. 95/4/28-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 του Ν. 3463/06 και ορίζονται:
Α) Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος ή ένας Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας.
Β) Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Γ) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Δ) Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Ε) Ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας, με τους αναπληρωτές τους.
ΣΤ) Δύο (2) Δημότες με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί ο Δήμαρχος αυτός καθίσταται αυτοδικαίως και Πρόεδρος.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι αρχαιότεροι Δ/ντες ύστερα από το υπ’ αριθ. Φ. 6.1/6644/12-09-2014 έγγραφο της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας είναι οι κ. κ. Γιακουμάτου Σταματία, Μπόκιας Βασίλειος, Ντρίμερης Δημήτριος, Πανούση Φωτεινή και Παρασκευάκου Αριστέα,
και προτείνονται οι κ.κ. Ντρίμερης Δημήτριος και Πανούση φωτεινή, ως τακτικά μέλη αναπληρούμενοι από τους κ. κ. Μπόκια Βασίλειο και Παρασκευάκου Αριστέα αντίστοιχα.
Προτείνεται εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Μαθητών των Σχολείων ο κ. Κουκουμέλης Γεώργιος αναπληρούμενος από την κ. Μαρία (Μάγια) Χίνου, με βάση το υπ’ αριθ. 01/2014 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών των Σχολείων του Δήμου Σικυωνίων.
Προτείνονται Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας οι κ.κ.
Σωτηρόπουλος Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Καρακούση Ευάγγελο Δημοτικό Σύμβουλο.
Πανάγου Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Τσιάνο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.
Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική, Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Κελλάρη Ιωάννα, Δημοτικό Σύμβουλο.
Κουτρέτσης Σπυρίδων, Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Αλεξόπουλο Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο.

Από την Μειοψηφία προτάθηκαν οι κ.κ. Γεώργας Χρήστος , Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Κελλάρη Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο.
–και- Σαρχάνης Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Σκαρμούτσο Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο.

Ως Δημότες προτείνονται :

1.- Aπό την πλειοψηφία οι κ. κ. Κοκκωνίτη Αγγελική ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Παπαθανασίου Ελένη –και- Τσιόγκα Αθανασία ως τακτικό μέλος αναπληρούμενη από την Πετροπούλου Χρυσάνθη.

2.- Aπό την μειοψηφία οι κ.κ. Μιχαλοπούλου Αικατερίνη και Γιάνναρος Αντώνιος ως τακτικά μέλη, χωρίς αναπαληρωματικά.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία
[Μειοψηφούντος του κ. Μαγκαφώση Αναστασίου ο οποίος ψηφίζει λευκό και των κ. κ. Σπανό Κων., Ραυτόπουλο Γεω., Λαλιώτη Γεωρ., Σαρχάνη Κων., Σκαρμούτσο Νικ., Κελλάρη Βασ., Γεώργα Χρ., Μπακόλια Παν., και Ρουμπέκα Γεωρ., οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο ως προς τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη των Δημοτών]

Ορίζει 11/μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως κάτωθι:

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, αναπληρούμενος από τον Καρακούση Ευάγγελο Δημοτικό Σύμβουλο.
2. Πανάγου Αθανάσιο, Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, αναπληρούμενος από τον Τσιάνο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο.
3. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική , Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Κελλάρη Ιωάννα Δημοτικό Σύμβουλο.
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων , Δημ. Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Αλεξόπουλο Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο.
5. Γεώργας Χρήστος, Δημ. Σύμβουλος της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Κελλάρη Βασίλειο Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.
6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Σκαρμούτσο Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.
7. Ντρίμερης Δημήτριος, Δ/ντη 2ου Δημ. Σχολείου Κιάτου, ως τακτικό μέλος αναπληρούμενος από τον Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη Δημ. Σχολείου Μουλκίου.
8. Πανούση Φωτεινή, Δ/ντρια 3ου Δημ. Σχολείου Κιάτου, ως τακτικό μέλος αναπληρούμενη από την Παρασκευάκου Αριστέα, Δ/ντρια 1ου Δημ. Σχολείου Κιάτου.
9. Κουκουμέλης Γεώργιος εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την κ. Μαρία (Μάγια) Χίνου εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων.
10. Κοκκωνίτη Αγγελική, Δημότη, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Παπαθανασίου Ελένη, Δημότη.
11. Τσιόγκα Αθανασία , Δημότη, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Πετροπούλου Χρυσάνθη, Δημότη.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 314/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

311/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/17-09-2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :311/2014
Περίληψη : Επικαιροποίηση της αριθ. 36/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση-θεώρηση-ανάκληση-επέκταση παραγωγικών αδειών για τις λαϊκές αγορές.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου , σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 21210/10-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
4. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
6. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
8. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
10. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
11. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
12. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
13. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
14. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
15. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
16. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
17. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
18. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
19. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
21. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
22. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Κιάτου), 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 3.Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού), 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου), 7. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού), 8. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου), 9. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 10. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου), 11. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ :
1.Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου), 2. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 3. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας), 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών), 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης), 6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής), 8. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 9. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 10. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 11. Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού), 12. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς), 13. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ), 4. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού), 5. Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας), 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 7. Μουλόπουλος Κωνσταντίνος (Ματίου), 8. Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού), 9. Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού).

ΘΕΜΑ Β΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθ. 36/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση-θεώρηση-ανάκληση-επέκταση παραγωγικών αδειών για τις λαϊκές αγορές.»
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 36/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράφει κάθε πράξη και απόφαση σχετικά με την χορήγηση-θεώρηση-ανάκληση-μεταβίβαση-επέκταση παραγωγικών αδειών για τις λαϊκές αγορές, με γνώμονα την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημοτών, για το λόγω του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) μεταβιβάστηκαν στους Δήμους πρόσθετες αρμοδιότητες που μέχρι την 31/12/10 ασκούνταν από υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Μια εκ των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους Καλλικρατικούς Δήμους σύμφωνα με το εδάφιο 32 της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του παραπάνω νόμου είναι: « Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, την μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου…..»
Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Α2-2024/16-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οι παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, πρέπει να χορηγούνται από τον Δήμο που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεδομένης της ύπαρξης μεγάλου αριθμού αδειών στον Δήμο μας, αλλά και αιτήσεων παραγωγών για χορήγηση νέων αδειών, προτείνεται το δημοτικό συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υπογράφει κάθε πράξη και απόφαση σχετικά με την χορήγηση-θεώρηση-ανάκληση-μεταβίβαση-επέκταση παραγωγικών αδειών για τις λαϊκές αγορές, με γνώμονα την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημοτών.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010,

Β. Επικαιροποιεί την αριθμ. 36/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράφει κάθε πράξη και απόφαση σχετικά με την χορήγηση-θεώρηση-ανάκληση-μεταβίβαση-επέκταση παραγωγικών αδειών για τις λαϊκές αγορές, με γνώμονα την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημοτών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 311/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 18-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

279/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :279

Περίληψη : Ορισμός εκπροσώπου (ή εκπροσώπων) του Δήμου μας στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Ορισμός εκπροσώπου (ή εκπροσώπων) του Δήμου μας στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ΄ αριθ. πρωτ. Π/411/134/13-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Συνεργασία στα πλαίσια του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων – Ορισμός εκπροσώπων σας.
ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 22 «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» του Νόμου 4053 (ΦΕΚ44/Α/7-3-2012)
β) ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. οικ. 65977/974/Φγ61 «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 3260/Β/20-12-2013)
γ) ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού . Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 1275/Β/20-5-2014)

Κύριε Δήμαρχε,
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (σχετ. α-γ], στην Ε.Ε.Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως φορέας υπεύθυνος για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Αυτό αποτελεί ένα διασυνδεδεμένο σύστημα σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας από σταθμούς’ κεραιών όλων των ειδών με στόχο” το διαρκή έλεγχο” της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.
Για την υλοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, η ΚτΠ ΑΕ διενήργησε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: «Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ Πεδίων», με Κωδικό 0ΠΣ: 352215, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου. Το έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το τέλος του 2015.
Συνοπτικά σας «αναφέρουμε ότι το έργο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:
-Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα που θα τοποθετηθούν σε θέσεις που προκύπτουν με συγκεκριμένα κριτήρια και θα κατανεμηθούν στους Δήμους της χώρας κατ’ αναλογία με το πλήθος των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών. Οι Δήμοι θα προτείνουν θέσεις ή πιθανές θέσεις εγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης εντός των ορίων τους, όπως ορίζεται στο σχετ. γ. Επίσης, κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης με τους υπευθύνους των Δήμων, δύναται να τοποθετούνται σταθεροί σταθμοί μέτρησης του Δικτύου επιπροσθέτως των δημοσίων κτιρίων και σε άλλες θέσεις που οι Δήμοι επιθυμούν, όπως κτίρια «ευαίσθητων χρήσεων» – π.χ. σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί.
-Την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης [μετρητικός εξοπλισμός και οχήματα). Με τη λειτουργία των οχημάτων των κινητών σταθμών μέτρησης θα διεκπεραιώνονται και τα αιτήματα των Δήμων και των Περιφερειών,τα οποία υποβάλλονται από τον υπεύθυνο του Δήμου (βλ σχετ. γ).
– τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων
και ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης
-Τη δημιουργία την ανάπτυξη ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων
-Την ανάπτυξη και λειτουργία μιας πύλης στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (προβαλλόμενα με απλό τρόπο), ενώ θα διαθέτει και εργαλεία επικοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη δυνατότητα αυτών να πραγματοποιήσουν ένα αίτημα, να ενημερωθούν σωστά πάνω σε θέματα τεχνολογίας, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, κοκ.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑΕ ζητά τη συνεργασία σας και τον ορισμό εκπροσώπου (ή εκπροσώπων) του Δήμου σας στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες (βλ σχετ. β,γ) που θα εξασφαλίσουν την
άρτια οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει η παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ε.Ε.Α.Ε., κ Α. Γιαλόφας, τηλ: 2106506710, yalofas(5>eeae.gr ή Δρ. Ε. Καραμπέτσος, τηλ: 2106506745, thkarabe@eeae.gr.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία”.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το υπ΄ αριθ. πρωτ. Π/411/134/ 13-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας– Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου, στα πλαίσια του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσικό Παύλο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 279/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

244/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 12/19-06-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :244

Περίληψη : Γνωμοδότηση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση ”Παπαγούβα” στην Τ.Κ. Ματίου Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 19η του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 20:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14618/13-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [16] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος, [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης], 3.Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 4.Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8.Ζάρκος Δημήτριος, 9. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Χρυσικός Παύλος, 14. Παπαθανασίου Ελένη, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, 16.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [11] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2.Μπάτσος Αντώνιος, 3.Σταματόπουλος Γεώργιος, 4.Καραδήμας Βλάσιος, 5.Γεωργούσης Δημήτριος, , 6.Λέγγας Σπυρίδων, 7. Σπανός Κων/νος, 8. Χατούπης Νικόλαος, 9.Χωρέμης Αναστάσιο, 10.Μακρής Βασίλειος, 11. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
1.Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 2.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 3.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 4.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5.Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 11.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 12.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 13.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 14.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 15.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 16.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 17.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 18.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 19.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 20.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3.Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 7.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 8.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 9.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Θ΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Γνωμοδότηση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση ”Παπαγούβα” στην Τ.Κ. Ματίου Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων ».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. :
Α) Την από 06/06/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημερομηνία: 06 /06 /2014

ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2115/1993 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
2. Τα υπ’ αριθμ. 1118/45649/08.04.2014, 1119/45656/08.04.2014 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου που περιήλθαν στην κατοχή μας την 22.04.2014 καθώς και τα υπ’ αριθμ. 1218/49356/16.04.2014, 1212/49193/15.04.2014, 1211/49191/15.04.2014, 1214/49198/15.04.2014, 1216/49343/16.04.2014, 1217/49345/16.04.2014, 1215/49202/15.04.2014, 1213/15.04.2014 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου που περιήλθαν στην κατοχή μας την 25.04.2014, περί γνωμοδότησης για την διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων στη θέση «Παπαγούβα», στην Τ.Κ. Ματίου Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων, της ΠΕ Κορινθίας

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την αρνητική γνωμοδότηση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση «Παπαγούβες» Τ.Κ. Ματίου, Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας (όπως οι επιμέρους εκτάσεις του ως άνω χώρου εμφανίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στα προαναφερθέντα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου), διότι οι παραπάνω εργασίες θα επιφέρουν σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των περιοίκων.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ3

Β) Την αριθ. 2/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ματίου της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά , ως προς την διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση «Παπαγούβα» στην Τοπική μας Κοινότητα, διότι οι ανωτέρου εργασίες θα επιφέρουν σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των περιοίκων.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 06/06/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και την αριθ. 2/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ματίου της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Δεν εγκρίνει τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση «Παπαγούβες» Τ.Κ. Ματίου, Δ. Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων Π.Ε. Κορινθίας (όπως οι επιμέρους εκτάσεις του ως άνω χώρου, αναλυτικά εμφανίζονται στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα των προαναφερθέντων εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιουνίου) διότι οι παραπάνω εργασίες θα επιφέρουν σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των περιοίκων σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την αριθ. 2/2014 αναπόσπαστη απόφαση Τ.Κ. Ματίου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 244/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 20-06-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

221/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 11/04-06-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :221

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 04η του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 20:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13438/30-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [17] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος, [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3.Χουσελάς Ευάγγελος, 4. Θελερίτης Γεώργιος, 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8.Ζάρκος Δημήτριος, 9. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Χρυσικός Παύλος, 14. Παπαθανασίου Ελένη, 15. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 16. Σπανός Κων/νος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας Διάταξης],17. Χατούπης Νικόλαος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [10] 1.Καραδήμας Βλάσιος, 2.Μπάτσος Αντώνιος, 3.Σταματόπουλος Γεώργιος, 4.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 5.Γεωργούσης Δημήτριος, 6.Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 7.Λέγγας Σπυρίδων, 8.Χωρέμης Αναστάσιο, 9.Μακρής Βασίλειος 10. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 2.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 3.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 4.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 5.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 6.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5.Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6.Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 8.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 10.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 11.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 12.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 15.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 16.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 17.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 18.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2.Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας ).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5.Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης) 6.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 7.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 8.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 10o

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 1/2014 ομόφωνη απόφαση της Τ.Κ. Ψαρίου με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ. 1/2014 απόφασης της Τ.Κ. Ψαρίου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αριθ. 1/2014 απόφασης της Τ.Κ. Ψαρίου Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 221/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 05-06-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

309/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Εκλογή εκπροσώπων στην ΠΕΔ)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 20ης/07-09-2014 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :309/2014
Περίληψη : Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου για την Δημοτική περίοδο 2014-2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδο¬μάδας Κυριακή και ώρα 11.00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 20580/01-09-2014 έγ¬γραφη πρόσκληση του Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δή¬μαρχο, ο οποίος παραβρέ¬θηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΔΕΙΣ
2. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
4. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
6. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
7. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ »
8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
10. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
11. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
12. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
13. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
14. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
15. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
16. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
17. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
18. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
19. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
21. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
22. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
27. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Αναστάσιος Λεονάρδου του ΔΣ ανέφερε τα εξής:
Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α’ 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’):
«Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία».
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά (4) εκπρόσωποι και εκ των οποίων (2) θα προέρχονται από την πλειοψηφία και μαζί με το Δήμαρχο, αποτελούν τα 3/5 του συνόλου και (2) θα προέρχονται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας που αποτελούν 2/5 του συνόλου .
Επισήμανε, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών είχαν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν.
Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, προκύπτουν από τη διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών της μειοψηφίας και του συνδυασμού της πλειοψηφίας.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ Θελερίτης Γεώργιος και Λεονάρδου Αναστάσιος.
Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας καταρτίστηκαν οι εξής συνδυασμοί:
1. ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ Ρουμπέκας Γεώργιος και Σκαρμούτσος Νικόλαος του συνδυασμού «ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ»
2. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά η κα Μαυραγάνη Κυριακή του συνδυασμού «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ».

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων που κατήρτισαν οι συνδυασμοί της μειοψηφίας.
Κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου. με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των εκπροσώπων της πλειοψηφίας.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.
Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου έλαβε (16) ψήφους (εκλέγεται)
2 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη, έλαβε (16)ψήφους (εκλέγεται)

Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Α. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ» .
1 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου έλαβε (10) ψήφους (εκλέγεται)
2 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευάγγελου έλαβε (10) ψήφους (εκλέγεται)

Β. Συνδυασμός «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ »..
1 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Τηλέμαχου έλαβε(1) ψήφους (δεν εκλέγεται)

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου για την δημοτική περίοδο 2014 -2019 ως ακολούθως:

Δήμαρχος Σικυωνίων ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη

Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλειοψηφίας 1 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου
2 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

Δημοτικοί Σύμβουλοι Μειοψηφίας 1 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου
2 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευάγγελου

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 309/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 08-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

308/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζώης)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 20ης/07-09-2014 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :308/2014
Περίληψη : Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζώης, δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 01.09.2014 – 05.03.2017 (1η θητεία) .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδο¬μάδας Κυριακή και ώρα 11.00, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 20580/01-09-2014 έγ¬γραφη πρόσκληση του Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δή¬μαρχο, ο οποίος παραβρέ¬θηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΔΕΙΣ
2. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ »
4. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
5. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
6. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
7. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ »
8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ »
9. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »
10. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ »
11. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ »
12. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
13. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ »
14. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
15. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »
16. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ »
17. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
18. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
19. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
20. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ »
21. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ »
22. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ »
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »
27. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Γεώργιο Λαλιώτη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 01.09.2014 – 05.03.2017 (1η θητεία), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή (δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη), με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία).

Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της μειοψηφίας.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών :

Υποψήφιοι Μειοψηφίας που εκλέχθηκαν ήτοι:
1. Οικονομικής Επιτροπής
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ Κελλάρης Βασίλειος, Σπανός Κωνσταντίνος
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Μπακόλιας Παναγιώτης και Λαλιώτης Γεώργιος.
2. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ Γεώργας Χρήστος, Μπακόλιας Παναγιώτης
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Σαρχάνης Κων/νος, Σκαρμούτσος Νικόλαος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την πλειοψηφία να δηλωθούν οι υποψήφιοι τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική Επιτροπή & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οι οποίοι δήλωσαν ως ακολούθως :

Υποψήφιοι Πλειοψηφίας που έθεσαν υποψηφιότητα ήτοι:
1. Οικονομικής Επιτροπής που δήλωσαν υποψήφιοι ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ Ζάρκος Δημήτριος, Καρακούσης Ευάγγελος, Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική και Μυττάς Ιωάννης.
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Πανάγου Αθανάσιος, Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Φιακάς Παναγιώτης.
2. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δήλωσαν υποψήφιοι ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι κ.κ Αλεξόπουλος Βασίλειος, Δομετίου Βασίλειος, Κελλάρη Ιωάννα και Χρυσικός Παύλος.
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Κουτρέτσης Σπυρίδων, Μπούρης Ευάγγελος, Τσιάνος Ιωάννης

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους (6) υποψηφίους , συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ Ζάρκος Δημήτριος (25 ψήφοι), Καρακούσης Ευάγγελος (25 ψήφοι) Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική (25 ψήφοι), Μυττάς Ιωάννης (26 ψήφοι), Κελλάρης Βασίλειος (26 ψήφοι), Σπανός Κωνσταντίνος (26 ψήφοι), οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,

Για τα αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως (5) αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ Πανάγου Αθανάσιος (έλαβε 26 ψήφους), Σωτηρόπουλος Ιωάννης (έλαβε 25 ψήφους), Φιακάς Παναγιώτης (έλαβε 25 ψήφους), Μπακόλιας Παναγιώτης (έλαβε 25 ψήφους), Λαλιώτης Γεώργιος (έλαβε 25 ψήφους) και μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των ισοψηφούντων:
α) Δημ. Συμβ. της πλειοψηφίας Σωτηρόπουλου Ιωάννης και Φιακά Παναγιώτη και
β)Δημ. Συμβ. της μειοψηφίας Μπακόλια Παναγιώτη και Λαλιώτη Γεώργιο η σειρά κατάταξης διαμορφώθηκε ως εξής :

Δημ. Σύμβουλοι πλειοψηφίας που εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
1ος αναπληρωματικός Πανάγου Αθανάσιος του Παναγιώτη
2ος αναπληρωματικός Σωτηρόπουλος Ιωάννης του Ευσταθίου
3ος αναπληρωματικός Φιακάς Παναγιώτης του Ιωάννη
Δημ. Σύμβουλοι μειοψηφίας που εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
1ος αναπληρωματικός Μπακόλιας Παναγιώτης του Νικολάου
2ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος του Νικολάου

Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ισάριθμους με τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους (6) υποψηφίους, συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι κ.κ Αλεξόπουλος Βασόλειος (έλαβε 26 ψήφους), Δομετίου Βασίλειος (έλαβε 26 ψήφους), Κελλάρη Ιωάννα (έλαβε 26 ψήφους), Χρυσικός Παύλος (έλαβε 24 ψήφους), Γεώργας Χρήστος (έλαβε 25 ψήφους), Μπακόλιας Παναγιώτης (έλαβε 26 ψήφους), οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Για τα αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως (5) αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Κουτρέτσης Σπυρίδων (έλαβε 25 ψήφους), Μπούρης Ευάγγελος (έλαβε 26 ψήφους), Τσιάνος Ιωάννης (έλαβε 26 ψήφους), Σαρχάνης Κων/νος (έλαβε 26 ψήφους), Σκαρμούτσος Νικόλαος (έλαβε 25 ψήφους), και μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των ισοψηφούντων Δημ. Συμβ. της πλειοψηφίας Μπούρη Ευάγγελου και Τσιάνου Ιωάννη η σειρά κατάταξης διαμορφώθηκε ως εξής :

Δημ. Συμβ. πλειοψηφίας που εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
1ος αναπληρωματικός Μπούρης Ευάγγελος του Ιωάννη
2ος αναπληρωματικός Τσιάνος Ιωάννης του Κων/νου
3ος αναπληρωματικός Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κων/νου
Δημ. Σύμβουλοι μειοψηφίας που εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
1ος αναπληρωματικός Σαρχάνης Κων/νος του Παρασκευά
2ος αναπληρωματικός Σκαρμούτσος Νικόλαος του Ευάγγελου

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών των επιτροπών της δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 1.09.2014 – 05.03.2017 (1η θητεία)ως ακολούθως:

A. Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη:
Δημ. Σύμβουλοι πλειοψηφίας
1. Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη
2. Ζάρκος Δημήτριος του Παναγιώτη
3. Καρακούσης Ευάγγελος του Βλασίου
4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική του Παν.
Δημ. Σύμβουλοι μειοψηφίας
1. Κελλάρης Βασίλειος του Αγγέλου
2. Σπανός Κωνσταντίνος του Ανέστη Αναπληρωματικά Μέλη:
Δημ. Σύμβουλοι πλειοψηφίας
1ος αναπληρωματικός Πανάγου Αθανάσιος του Παναγιώτη
2ος αναπληρωματικός Σωτηρόπουλος Ιωάννης του Ευσταθίου
3ος αναπληρωματικός Φιακάς Παναγιώτης του Ιωάννη

Δημ. Σύμβουλοι μειοψηφίας
1ος αναπληρωματικός Μπακόλιας Παναγιώτης του Νικολάου
2ος αναπληρωματικός Λαλιώτης Γεώργιος του Νικολάου

Β. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη:
Δημ. Σύμβουλοι πλειοψηφίας
1. Αλεξόπουλος Βασίλειος του Γεράσιμου
2. Δομετίου Βασίλειος του Ιωάννη
3. Κελλάρη Ιωάννα του Παναγιώτη
4. Χρυσικός Παύλος του Κων/νου
Δημ. Σύμβουλοι μειοψηφίας
1. Γεώργας Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπακόλιας Παναγιώτης του Νικολάου Αναπληρωματικά Μέλη:
Δημ. Σύμβουλοι πλειοψηφίας
1ος αναπληρωματικός Μπούρης Ευάγγελος του Ιωάννη
2ος αναπληρωματικός Τσιάνος Ιωάννης του Κων/νου
3ος αναπληρωματικός Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κων/νου

Δημ. Σύμβουλοι μειοψηφίας
1ος αναπληρωματικός Σαρχάνης Κων/νος του Παρασκευά
2ος αναπληρωματικός Σκαρμούτσος Νικόλαος του Ευάγγελου

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 308/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 08-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

307/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Εκλογή Προεδρείου)

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 20ης/07-09-2014 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :307/2014

Περίληψη : Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη από 01.09.2014 έως 05.03. 2017 (1η θητεία) .

Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/07.09.2014, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο συνεδρίασε στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00′ π.μ. , το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20580/01-09-2014 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Γεωργίου Θελερίτη.
Ο προεδρεύων Σύμβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό υπάλληλο κ. Λαλιώτη Γεώργιο, και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -27- μελών παραβρέθηκαν και τα -27- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΔΕΙΣ
2. ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
12. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
17. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (01.09.2014-05.03.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του Ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α’/08.08.2014).
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το δεξί μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Προεδρεύων Σύμβουλος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ Λεονάρδου Αναστάσιος , υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Μαγκαφώσης Αναστάσιος , και υποψήφια Γραμματέας η κα Μαυραγάνη Κυριακή.
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν ξεχωριστά, για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, -27- σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Λεονάρδου Αναστάσιο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (εκλέγεται)
Ακολούθως, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν ξεχωριστά, για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, -27- σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Μαγκαφώση Αναστάσιο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (εκλέγεται)
Τέλος, κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν ξεχωριστά για την Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 27 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κα Μαυραγάνη Κυριακή, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (εκλέγεται)
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο κ. Θελερίτη Γεώργιο, ότι εκλέχθηκε για την δημοτική περίοδο 2014 -2019 και για δυόμιση έτη από 01.09.2014 έως 05.03. 2017 (1η θητεία) το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ Λεονάρδου Αναστάσιος,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μαγκαφώσης Αναστάσιος,
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Μαυραγάνη Κυριακή.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 307/2014
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 08-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

273/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :273

Περίληψη : Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 6o

Στο 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε την αναβολή του, προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη τακτική συνεδρίαση.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την πρόταση του προέδρου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει το θέμα για επόμενη τακτική συνεδρίαση

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 273/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

266/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :266

Περίληψη : Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Αριστοτέλους 16 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Η΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Αριστοτέλους 16 στο Κιάτο.»
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, πρότεινε την αναβολή του, προκειμένου να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την πρόταση του προέδρου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Αναβάλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 266/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

306/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 19/14-08-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :306

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού με θέμα : «Παραχώρηση πλατείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Παμφενεατικού Αθλητικού Συλλόγου την 17/8/2014».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 14η του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη ώρα 14:00΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ‘Ε κ τα κ τ η συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 19507/14-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 2. Χουσελάς Ευάγγελος, 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 4. Τσιάνος Ιωάννης, 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Πανάγου Αθανάσιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος 9. Χρυσικός Παύλος, 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, 14. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος. 15. Σπανός Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Καρακούσης Ευάγγελος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Καραδήμας Βλάσιος, 5. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 6. Γεωργούσης Δημήτριος, 7. Λέγγας Σπυρίδων, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Χατούπης Νικόλαος, 11.Μακρής Βασίλειος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης αναφέροντας στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Στη συνέχεια πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού με θέμα : «Παραχώρηση πλατείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Παμφενεατικού Αθλητικού Συλλόγου την 17/8/2014».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 2/2014 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων με την οποία γνωμοδοτεί θετικά να παραχωρηθεί η χρήση της πλατείας στον Αθλητικό Σύλλογο Πανφενεατικό (Π. Α. Σ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή εκδήλωσης την
17-08-2014 .

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αρ. 2/2014 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Γκούρας Δ. Ε. Φενεού , την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις 67 του Ν. 3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αριθ. 2/2014 απόφασης Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Παραχώρηση πλατείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Παμφενεατικού Αθλητικού Συλλόγου την 17/8/2014», η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

3. Π α ρ α χ ω ρ ε ί στον Παμφενεατικό Αθλητικό Σύλλογο (Π.Α.Σ.) τον κοινόχρηστο χώρο, της πλατείας της Τ. Κ. Γκούρας , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή εκδήλωσης , την Κυριακή 17/08/2014, με την προϋπόθεση να παραδοθεί ο χώρος καθαρός μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 306/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 14-08-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

305/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 18/30-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :305

Περίληψη : Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33
Στο Κιάτο (εξ’ αναβολής).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 8:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18085/25-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [14] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 2. Χουσελάς Ευάγγελος, 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 4. Τσιάνος Ιωάννης, 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Πανάγου Αθανάσιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος 9. Χρυσικός Παύλος, 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14. Σπανός Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [13] 1. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8.Λέγγας Σπυρίδων, 9. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 10. Χωρέμης Αναστάσιο, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12.Μακρής Βασίλειος, 13. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο (εξ’ αναβολής), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: « Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στο υπό ίδρυση συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων »
Σχετικό : η υπ΄αριθμ. 16895/10-7-2014 αίτηση του κου Αθανασούλη Αθανάσιου
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
1. την υπ΄ αριθμό Πρωτ. 16895/10-07-2014 αίτηση του κ. Αθανασούλη Αθανάσιου του Παναγιώτη περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Νικηταρά αριθμό 33, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κιάτου στο οικοδομικό τετράγωνο 85, για την δυνατότητα εισόδου των οχημάτων στο προς λειτουργία συνεργείο αυτοκινήτων, όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Αδαμαντίας Γεώργα.

2. το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 1.00μ και μήκος 7,80 εμπρός της ιδιοκτησίας
3. την σχετική νομοθεσία ΠΔ 78/1988 άρθρο 7
4. την αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας

Προτείνεται
Η Τεχνική Υπηρεσία συναινεί να δοθεί άδεια απότμησης του πεζοδρομίου στη ζητούμενη τοποθεσία με τις εξής προϋποθέσεις :
• η απότμηση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της εισόδου των οχημάτων στην επιχείρηση του κ. Αθανασούλη με μέγιστο μήκος 3,00 μ και μέγιστο πλάτος απότμησης 0,30μ
• απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με την λειτουργία του υπό ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων. Αυτονόητη είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών του υπό ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων να διατηρούν καθαρό το χώρο.
• Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου ( π.χ. εκσαφή , υπερύψωση) πλην της απότμησης του ρείθρου και κατά 0,30μ κατά πλάτος του πεζοδρομίου, σε μέγιστο μήκος 3,00μ
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης .
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την σχετική εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
2. η απότμηση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της εισόδου των οχημάτων στην επιχείρηση του κ. Αθανασούλη με μέγιστο μήκος 3,00 μ και μέγιστο πλάτος απότμησης 0,30μ
3. απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με την λειτουργία του υπό ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων. Αυτονόητη είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών του υπό ίδρυση συνεργείου αυτοκινήτων να διατηρούν καθαρό το χώρο.
4. Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου ( π.χ. εκσαφή , υπερύψωση) πλην της απότμησης του ρείθρου και κατά 0,30μ κατά πλάτος του πεζοδρομίου, σε μέγιστο μήκος 3,00μ

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 305/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 31-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

304/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 18/30-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :304

Περίληψη : Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Μετ. Σωτήρος (Ο.Τ. 72)
Στο Κιάτο (εξ’ αναβολής).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 8:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18085/25-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [14] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 2. Χουσελάς Ευάγγελος, 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 4. Τσιάνος Ιωάννης, 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Πανάγου Αθανάσιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος 9. Χρυσικός Παύλος, 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14. Σπανός Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [13] 1. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8.Λέγγας Σπυρίδων, 9. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 10. Χωρέμης Αναστάσιο, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12.Μακρής Βασίλειος, 13. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Μετ. Σωτήρος (Ο.Τ. 72) Στο Κιάτο (εξ’ αναβολής), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: « Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στο υπό ίδρυση βιολογικό πλυντήριο αυτοκινήτων »

Σχετικό : η υπ΄αριθμ. 17483/18-7-2014 αίτηση του κου Πρίφτη Σπύρου
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
1. την υπ΄ αριθμό Πρωτ. 17483/18-07-2014 αίτηση του κ. Πρίφτη Σπύρου του Σωκράτη περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μεταμορφώσεως Σωτήρος , εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κιάτου στο οικοδομικό τετράγωνο 72, για την δυνατότητα εισόδου των οχημάτων στο προς λειτουργία βιολογικό πλυντήριο αυτοκινήτων, όπως αυτό φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Αδαμαντίας Γεώργα.

2. το πεζοδρόμιο έχει πλάτος από 0,90μ και μήκος 7,50 εμπρός του ακινήτου
3. την σχετική νομοθεσία ΠΔ 1124/1981 άρθρο 6
4. την αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας

Προτείνεται
Η Τεχνική Υπηρεσία συναινεί να δοθεί άδεια απότμησης του πεζοδρομίου στη ζητούμενη τοποθεσία με τις εξής προϋποθέσεις :
• η απότμηση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της εισόδου των οχημάτων στην επιχείρηση του κ. Πρίφτη με μέγιστο μήκος 3,00 μ και μέγιστο πλάτος απότμησης 0,30μ επί της οδού Μεταμορφώσεως Σωτήρος.
• απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με την λειτουργία του υπό ίδρυση σ βιολογικού πλυντηρίου αυτοκινήτων. Αυτονόητη είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών του υπό ίδρυση πλυντηρίου αυτοκινήτων να διατηρούν καθαρό το χώρο.
• Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου ( π.χ. εκσαφή , υπερύψωση) πλην της απότμησης του ρείθρου και κατά 0,30μ κατά πλάτος του πεζοδρομίου, σε μέγιστο μήκος 3,00μ
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης .
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την σχετική εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μετ. Σωτήρος (Ο.Τ. 72) 16 στο Κιάτο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
2. Η απότμηση θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος της εισόδου των οχημάτων στην επιχείρηση του κ. Πρίφτη με μέγιστο μήκος 3,00 μ και μέγιστο πλάτος απότμησης 0,30μ επί της οδού Μεταμορφώσεως Σωτήρος.
3. Απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με την λειτουργία του υπό ίδρυση σ βιολογικού πλυντηρίου αυτοκινήτων. Αυτονόητη είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών του υπό ίδρυση πλυντηρίου αυτοκινήτων να διατηρούν καθαρό το χώρο.
4. Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου ( π.χ. εκσαφή , υπερύψωση) πλην της απότμησης του ρείθρου και κατά 0,30μ κατά πλάτος του πεζοδρομίου, σε μέγιστο μήκος 3,00μ

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 304/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 31-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

302/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18/30-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :302

Περίληψη :

Α) Εγκριση της αριθ. 181/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) –και-

Β) Απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.- Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου του υποέργου « Υπογειοποίηση εναερίων δικτύων ηλεκτροδότησης» της πράξης Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους με κωδικό MIS455357.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτηώρα 8:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε        Τ α κ τ ι κ ή    συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18085/25-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [14] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 2. Χουσελάς Ευάγγελος, 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 4. Τσιάνος Ιωάννης, 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Πανάγου Αθανάσιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος 9. Χρυσικός Παύλος,                                  10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14. Σπανός Κων/νος.

                                

ΑΠΟΝΤΕΣ [13] 1. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος,   5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος,              7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8.Λέγγας Σπυρίδων,   9. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 10. Χωρέμης Αναστάσιο, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12.Μακρής Βασίλειος, 13. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:1.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)                     5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών)                10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου)18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)             5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 2ο

          

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Α) Εγκριση της αριθ. 181/2014 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους –και-

Β) Απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.- Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου του υποέργου « Υπογειοποίηση εναερίων δικτύων ηλεκτροδότησης» της πράξης Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους με κωδικό MIS 455357, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Την αριθ. 181/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Την από 25.07.2014, εισήγηση της Τμήματος προγραμματισμού που αναφέρεται στην απευθείας ανάθεση τους προαναφερόμενου στο θέμα έργου και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 25/07/2013

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Θέμα:           «Απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου του υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης»της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357.

Σχετικά:

Α)  Το με Α.Π.: 599/01.07.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, με θέμα «Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ – Αναπλάσεις Πεζοδρομίων Πόλης Κιάτου».

Β)  Η με Α.Π. : 2790/22-07-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013».

Γ)  Η αριθμ. 181/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

Δ)  Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α/84/1987).

Στο υπό εκτέλεση έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», προέκυψε η ανάγκη για την προσθήκη ενός επιπλέον υποέργου (2ο υποέργο) σχετικά με την «Υπογείοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης», το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1

Αποξήλωση στύλων και υπογειοποίηση δικτύου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης                                                                                                              (από το Δημοτικό Σχολείο έως την τράπεζα Πειραιώς – τέως Αγροτική)

2

Αποξήλωση στύλων και υπογειοποίηση δικτύου επί της οδού Εθνικής Αντίστασης                                                                                                          (από την τράπεζα Πειραιώς – τέως Αγροτική – έως την οδό 25ης Μαρτίου)

3

Αποξήλωση στύλων και υπογειοποίηση δικτύου επί της οδού Αράτου

4

Αποξήλωση στύλων και υπογειοποίηση δικτύου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου

5

Αποξήλωση στύλων και υπογειοποίηση δικτύου επί της οδού 25ης Μαρτίου

6

Υπογειοποίηση δικτύου στις οδούς Μεταμ.Σωτήρος, Σικυώνος, Αράτου, 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου (από την οδό Εθνικής Αντίστασης έως την Κλεισθένους)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του σχετικού υποέργου, σύμφωνα και με το σχετικό Α), ανέρχεται στο ποσό των 97.884,08 € , η δε συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται στο ποσοστό των 64,50% ήτοι σε 63.135,23€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συνολικό – οριστικό κόστος θα προκύψει, βάσει απολογισμού μετά το πέρας κατασκευής του υποέργου. Ο Δήμος Σικυωνίων κατά την σύναψη της σύμβασης θα καταβάλει το προϋπολογιστικό κόστος που του αναλογεί, δηλαδή το ποσό των 63.135,23€.

Η ανωτέρω σχετική δαπάνη των 63.135,23€, που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου, εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το σχετικό Β) περί 1ης τροποποίησης της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013».

Επιπλέον, σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α/1987), σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ανάληψη εκτέλεσης έργου οποιασδήποτε αξίας από δημόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισμό με ειδική σύμβαση της οποίας οι όροι καθορίζονται στην ίδια απόφαση. Στην ειδική σύμβαση καθορίζονται οι όροι πληρωμής, παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού.

            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.      Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση της 181/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για την απευθείας ανάθεση από το Δήμο Σικυωνίων στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, της εκτέλεσης του υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης»της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357 η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» , με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης : 63.135,23 €.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου θα αποπερατώσει το υποέργο εντός ενός (01) μήνααπό την ημερομηνία τακτοποίησης – πληρωμής της προϋπολογιστικής δαπάνης.

         Η ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

2.      Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων Σπυρίδωνα Π.Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.

Συνημμένα:

 1. Η με Α.Π. : 2790/22-07-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013».
 2. Το με Α.Π.: 599/01.07.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, με θέμα «Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ – Αναπλάσεις Πεζοδρομίων Πόλης Κιάτου».
 3. Το Σχέδιο της Σύμβασης.

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π.Σταματόπουλος

         Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                        

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθ. 181/2014 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), απόφαση της Ο.Ε., την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού για την απευθείας ανάθεση του υποέργου με τίτλο: «Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης»της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 181/2014 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», και ΑΔΑ : 7MYBΩ1Θ –Τ40, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 2. Τροποποιεί το Τεχν. Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους όπως παρακάτω:

       Α. Εγγράφει νέο έργο με τίτλο: «Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση

     του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριων Δικτύων Ηλεκτροδότησης» ποσού:€ 63.135,23    

     {Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΣΕ25580056 της ΣΑΕ 2558} (Νέο έργο)   και

       Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2014 ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 1321.002

Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007 -2013» για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής

από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους             €   (-)       64,78

{Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΣΕ25580056 της ΣΑΕ 2558}

Μείωση πίστωσης (790.000,00 – 64,78)= 789.935,22€

ΕΞΟΔΑ

Κ. Α. : 30-7324.003

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού

Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την

25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό

Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους                                             €   (-) 63.200,01

{Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΣΕ25580056 της ΣΑΕ 2558}

Μείωση πίστωσης (790.000,00 – 64,78 – 63.135,23 )= 726.799,99€

 

Κ. Α. : 30-7325.002

Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριων Δικτύων Ηλεκτροδότησης» €   63.135,23

{Π.Δ.Ε. με κωδικό 2014ΣΕ25580056 της ΣΑΕ 2558}

-Νέα πίστωση-

3. Καθορίζει τον παραπάνω κωδικό 30-7325.002 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από       1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.-

4. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του υποέργου με τίτλο: Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ηλεκτροδότησης»της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους», με κωδικό MIS 455357 η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» , με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης : 63.135,23 €, στη ΔΕΔΔΗΕ Α,Ε, Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

         Η ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

5.   Εξουσιοδοτείτον Δήμαρχο Σικυωνίων Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 302/2014

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31-07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

299/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 18/30-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :299

Περίληψη : Λήψη απόφασης περί διοικητικής αποβολής από Δημοτικό ακίνητο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 8:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18085/25-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [14] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 2. Χουσελάς Ευάγγελος, 3.Παπαβασιλείου Νικόλαος, 4. Τσιάνος Ιωάννης, 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Πανάγου Αθανάσιος, 7.Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8.Μπούκης Γεώργιος, 9.Χρυσικός Παύλος, 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11.Θελερίτης Γεώργιος, 12.Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13.Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14. Σπανός Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [13] 1.Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8.Λέγγας Σπυρίδων, 9. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 10. Χωρέμης Αναστάσιο, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12.Μακρής Βασίλειος, 13. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος.

ΘΕΜΑ Β΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Λήψη απόφασης περί διοικητικής αποβολής από Δημοτικό ακίνητο» λόγω των καταληκτικών προθεσμιών που έχουν τεθεί για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης τ.κ. Φενεού».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπ’ όψιν του Συμβουλίου τα παρακάτω :
1)Την υπ’ αριθμ. 1196/2010 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς της Συμβολαιογράφου Σικυώνος, Δήμητρας Πουλίτση-Καπλάνη, δυνάμει της οποίας ο τέως Δήμος Φενεού, του οποίου καθολικός διάδοχος τυγχάνει ο Δήμος Σικυωνίων, απέκτησε από τη Βασιλική Μητροπούλου, ένα οικόπεδο επιφάνειας μέτρων 460,13 το οποίο σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού Φενεού Κορινθίας (θέση Πλατανόβρυση)περιβάλλεται με τα γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α και συνορεύει βόρεια στις πλευρές Α-Β μήκους μέτρων 11,18, Β-Γ μήκους μέτρων 1,76, Γ-Δ μήκους μέτρων 16,12 και Δ-Ε μήκους μέτρων 4,92 με δημοτική οδό, ανατολικά στις πλευρές Ε-ΣΤ μήκους μέτρων 7,03 και ΣΤ-Ζ μήκους μέτρων 6,27 με ιδιοκτησία Γεωργίου Λαχανά, νότια στις πλευρές Ζ-Η μήκους μέτρων 4,30, Η-Θ μήκους μέτρων 5,37 με ιδιοκτησία Κλείνης Γκράβα, Θ-Ι μήκους μέτρων 8,19, Ι-Κ μήκους μέτρων 5,81 με ιδιοκτησία Αυγερικού Ρεβίθη, Κ-Λ μήκους μέτρων 6,61 με ιδιοκτησία Δημητρίου Φούγια, δυτικά στις πλευρές Λ-Μ μήκους μέτρων 4,68, Μ-Ν μήκους μέτρων 9,75 και Ν-Α μήκους μέτρων 2,28 με ρέμα.
2)Την υπ’ αριθμ. 1311/2011 συμβολαιογραφική πράξη ανάκλησης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου,
3) Το υπ’ αριθμ. 23/2014 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Φενεού, εκ του οποίου προκύπτει πως ουδεμία εμπράγματη μεταβολή έχει επέλθει ως προς ιδιοκτησιακό καθεστώς του ως άνω ακινήτου,
4)Το από 8/7/2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, εκ του οποίου προκύπτει η παρακώλυση των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης τ.κ. Φενεού» από τη Βασιλική Μητροπούλου λόγω της από πλευράς της τοποθέτησης λουκέτου στην είσοδο του προαναφερθέντος ακινήτου που έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο: 8.7.2014
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2
Τ.Κ.: 20200 Κιάτο
Τηλ: 2742360162 ΠΡΟΣ:
FAX: 2742023562 Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων
Θέμα: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης τ.κ. Φενεού.»
Στις 4 Ιούλη 2014 ημέρα Παρασκευή ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Βασίλειος Κατσιμπούλας και ο εργολάβος Ιωάννης Τσήρος μεταβήκαμε στην τοπική κοινότητα Φενεού της δημοτικής ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να προβούμε σ’ εργασίες για την εκτέλεση του έργου:«Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης τ.κ. Φενεού».
Κατά την άφιξή μας, η Μητροπούλου Βασιλική, κάτοικος της προαναφερθείσας τοπικής κοινότητας, ήρθε στο χώρο των εργασιών δημιουργώντας πλείστα προβλήματα, μεταξύ άλλων δε, μας απαγόρευσε την είσοδο σε ακίνητο του Δήμου. Σημειωτέον πως στην πόρτα του προαναφερομένου είχε θέσει λουκέτο. Κατόπιν τούτου και προς αποφυγή διενέξεων και διαπληκτισμών εγκαταλείψαμε το χώρο.
Επειδή για το ως άνω έργο έχουν επιβληθεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα καταληκτικές προθεσμίες, οι οποίες επιτάσσουν την άμεση εκτέλεση των σχετικών εργασιών παρακαλώ για τις άμεσες δικές σας ενέργειες περί της επίλυσης του θέματος.
Κιάτο 8-7-2014
Ο Επιβλέπων
Βασίλειος Κατσιμπούλας»
5) Το από 14ης.7.2014 έγγραφο περί παροχής εξηγήσεων προς τη Βασιλική Μητροπούλου για τις
ως άνω ενέργειές της,
6) Την από 28ης.7.2014 κοινοποιηθείσα απάντηση της ως άνω κυρίας,
7) Την από 24ης.7.2014 γνωμοδότηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Φενεού,
8) Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων μετά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς άσκησε επ’ αυτού όλες τις πράξεις νομής καθαρίζοντάς το, μετρώντας το, προβαίνοντας σε χωματουργικές πράξεις λόγω των υψομετρικών διαφορών που υπήρχαν σε αυτό,

9)Τις διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 4 του Ν. 3463/06 όπου ορίζεται ότι «Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και Κοινοτήτων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας »,

10)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Α. Ν. 263/1968 ορίζεται ότι: «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται.»

11)Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγματος «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».

12)Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπου προβλέπεται ότι «Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα»
και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία
(Μειοψηφούντος του κ. Κων/νου Σπανού , ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο)
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, λόγω των καταληκτικών προθεσμιών που έχουν τεθεί για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης τ.κ. Φενεού».

2.Εγκρίνει τη διοικητική αποβολή της Βασιλικής Μητροπούλου από το λεπτομερώς περιγραφόμενο στην παρούσα ακίνητο, ήτοι ένα οικόπεδο επιφάνειας μέτρων 460,13 το οποίο σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού Φενεού Κορινθίας (θέση Πλατανόβρυση)περιβάλλεται με τα γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α και συνορεύει βόρεια στις πλευρές Α-Β μήκους μέτρων 11,18, Β-Γ μήκους μέτρων 1,76, Γ-Δ μήκους μέτρων 16,12 και Δ-Ε μήκους μέτρων 4,92 με δημοτική οδό, ανατολικά στις πλευρές Ε-ΣΤ μήκους μέτρων 7,03 και ΣΤ-Ζ μήκους μέτρων 6,27 με ιδιοκτησία Γεωργίου Λαχανά, νότια στις πλευρές Ζ-Η μήκους μέτρων 4,30, Η-Θ μήκους μέτρων 5,37 με ιδιοκτησία Κλείνης Γκράβα, Θ-Ι μήκους μέτρων 8,19, Ι-Κ μήκους μέτρων 5,81 με ιδιοκτησία Αυγερικού Ρεβίθη, Κ-Λ μήκους μέτρων 6,61 με ιδιοκτησία Δημητρίου Φούγια, δυτικά στις πλευρές Λ-Μ μήκους μέτρων 4,68, Μ-Ν μήκους μέτρων 9,75 και Ν-Α μήκους μέτρων 2,28 με ρέμα.
3.Παραπέμπει το θέμα στο Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την προώθηση των διαδικασιών και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και τον εξουσιοδοτεί για κάθε σχετική ενέργεια.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 299/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 31-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

298/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 18/30-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :298

Περίληψη : Τροποποίηση της αριθ. 279/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 30η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 8:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18085/25-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [14] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 2. Χουσελάς Ευάγγελος, 3. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 4. Τσιάνος Ιωάννης, 5. Ζάρκος Δημήτριος, 6. Πανάγου Αθανάσιος, 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 8. Μπούκης Γεώργιος 9. Χρυσικός Παύλος, 10. Παπαθανασίου Ελένη, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14. Σπανός Κων/νος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [13] 1. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 2. Καρακούσης Ευάγγελος, 3. Μπάτσος Αντώνιος, 4. Σταματόπουλος Γεώργιος, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8.Λέγγας Σπυρίδων, 9. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 10. Χωρέμης Αναστάσιο, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12.Μακρής Βασίλειος, 13. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού), 2. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 3.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 4.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 6. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Α΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 279/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό της χρήσης του δωρηθέντος στο Δήμο ακινήτου από τον Σωτήριο Σπυρόπουλο ύστερα από το 25.9.2010 πρακτικό της Ε[ιτροπής, που ορίστηκε με την 74.2010 Α.Δ.Σ. ».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 29.7.2014 έγγραφο του Δ/ντή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας με το οποίο επισημαίνεται η ανάγκη μεταστέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου το οποίο είναι ανεπαρκές για την ομαλή διαβίωση των νηπίων και πρότεινε να μεταστεγαστεί το 2ο Νηπιαγωγείο στο ισόγειο του κτιρίου που έχει δωρηθεί στο Δήμο από τον αποβιώσαντα Σωτήριο Σπυρόπουλο και βρίσκεται επί της οδού Ι. Πολέμη 6 και Ποσειδώνος στο Κιάτο. Για το λόγο αυτό πρότεινε να τροποποιηθεί η αριθ. 279/2010 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και συγκεκριμένα ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην παραχώρηση του ισογείου στην ΚΟΔΕΣ για πολιτιστικούς – αθλητικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το αριθ. Φ.3/5731/29.07.2014 έγγραφο του Δ/ντή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, την αριθ. 279/2010 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Τροποποιεί την αριθ. 279/2010 προηγούμενη απόφασή του και συγκεκριμένα ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην παραχώρηση του ισογείου του κτιρίου που έχει δωρηθεί στο Δήμο από τον αποβιώσαντα Σωτήριο Σπυρόπουλο και βρίσκεται επί της οδού Ι. Πολέμη 6 και Ποσειδώνος στο Κιάτο, στην ΚΟΔΕΣ για πολιτιστικούς – αθλητικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

3.Ανακαλεί την χρησιμοποίηση του ισογείου του προαναφερομένου κτιρίου από την ΚΟΔΕΣ για πολιτιστικούς – αθλητικούς και κοινωνωικούς σκοπούς.
4.Εγκρίνει να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του ισογείου του κτιρίου που έχει δωρηθεί στο Δήμο από τον αποβιώσαντα Σωτήριο Σπυρόπουλο και βρίσκεται επί της οδού Ι. Πολέμη 6 και Ποσειδώνος στο Κιάτο για την μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 298/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 31-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

296/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :296

Περίληψη : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 31ο

Στο 31ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10.07.2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»
4. Την υπ’ αριθμ. 102/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
5. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
6. Την υπ’ αριθμ. 10/21/09-07-2014 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου,
7. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σύνολό τους και να γίνει η αποπληρωμή του έργου εντός των εγκεκριμένων προθεσμιών του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που συνετάγη για να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και να καλυφθούν οι επιπλέον ποσότητες μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων δαπανών.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 9.999,99€, εκ των οποίων 8.130,07€ αφορούν σε εργασίες και 1.869,92€ στον Φ.Π.Α. και είναι τακτοποιητικός σε σχέση με το συμφωνητικό.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ο Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 10/07/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ., όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 296/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 291/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :291

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 26ο

Στο 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ.» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 03.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 03.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 291/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

293/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :293

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 28ο

Στο 28ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ.» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 293/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

289/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :289

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου, της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 24ο

Στο 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου, της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ. » ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου, της αριθ. 48/2011 μελέτης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου, της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 289/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

288/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :288

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 23ο

Στο 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. » ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών
ΣΧΕΤ: η υπ’ αριθμ. 15519/25-06-2014 αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ Γ. Μπολέτης – Ε. Μίχα, αναδόχου του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ »
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ».
Τα στοιχεία του έργου είναι:

Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 18874 / 08-08-2012
Προθεσμία περαίωσης έργου: πέντε (5) μήνες (έως 08-01-2014)
1η παράταση έως 30/06/2013 (31/2013 (απόφ. Δ.Σ.)
2η παράταση έως 31/10/2013 (305/2013 (απόφ. Δ.Σ.)
3η παράταση έως 31/12/2013 (420/2013 (απόφ. Δ.Σ.)
4η παράταση έως 30/06/2014 (508/2013 (απόφ. Δ.Σ.)
Πηγή χρηματοδότησης: Έσοδα του άρθρου 27 του Ν.3756/2009
Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 30-7331.028
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 24.390,24 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
Ποσό συμφωνητικού: 22.926,83 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ανάθεση: Πρόχειρος διαγωνισμός (124/2012 Απόφαση Ο.Ε.)
Επιβλέποντες έργου: Λ. Κατσιδήμα, Μ. Μαθιόπουλος
Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» σύμφωνα με την 20/2012 μελέτη, μέχρι τις 30-09-2014, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του κ. Γεώργιου Ζωγράφου, χωρίς αναθεώρηση τιμών.
Ο Αν. Προϊσταμένος Τμήματος
Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
Β. Κατσιμπούλας
Πολ. Μηχ. ΤΕ

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου» σύμφωνα με την 20/2012 της Τ. Υ. , μέχρι 30-09-2014, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 288/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

291/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :291

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 26ο

Στο 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ.» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 03.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 03.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 291/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

292/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :292

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 27ο

Στο 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ.» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 292/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

259/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :259

Περίληψη : Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χώρου βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ..
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Α΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα «Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χώρου βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ.».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10.07.2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
α) Ανάδοχος: Δημήτριο Γατσιόπουλο.
β)Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
γ) Αριθμός Μελέτης: 18/2012
δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 12.600,00€
ε) Ύψος δαπάνης: 10.243,90€ + ΦΠΑ 2.356,10€ = 12.600,00€
στ) Βεβαίωση περαίωσης: 17.4.2013
ζ) Τελική επιμέτρηση: 17.4.2013
η) Επιβλέπων: Tιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3,
4. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον δεδομένου ότι ο χρόνος συντήρησης του έργου έχει παρέλθει και απαιτείται η παραλαβή του.
5. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2014 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:
α) Κωνσταντία Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3) με Ε΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως πρόεδρος
β) Νικόλαο Στουκά, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ4) με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των μελών του συμβουλίου, μετά την οποία αναδείχθηκε μέλος της υπό σύσταση επιτροπής, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκος Δημήτριος.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 10/07/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, το αποτέλεσμα της κλήρωσης, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση χώρου βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων, της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους:

α) Κωνσταντία Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3) με Ε΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως πρόεδρος

β) Νικόλαο Στουκά, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ4) με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

γ) Ζάρκο Δημήτριο, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 259/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

260/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :260

Περίληψη : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Ε. Σικυωνίων της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Β΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Ε. Σικυωνίων της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων».
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 02.07.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο μας διαβίβασε το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το από 02/07/2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ
Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντων των κ.κ. Ζαχαριά Χρήστου και Βυτινιώτη Χαρ., οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: : Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Ε. Σικυωνίων της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 260/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

262/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :262

Περίληψη : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης, της αριθ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Δ΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης, της αριθ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ.»
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18.07.2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ»
4. Την υπ’ αριθμ. 82/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
5. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/22/16-07-2014 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου,
7. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σύνολό τους και να γίνει η αποπληρωμή του έργου εντός των εγκεκριμένων προθεσμιών του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

α) Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που συνετάγη για να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων και να συμπεριληφθούν δέκα επτά (17) νέες εργασίες, μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων δαπανών.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 67.102,66€, εκ των οποίων 54.555,01€ αφορούν σε εργασίες και 12.547,65€ στον Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός σε σχέση με το συμφωνητικό.
β) Την έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου (που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.) και συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει δέκα επτά (17) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 18/07/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης, της αριθ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 262/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

263/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :263

Περίληψη : Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημόσιων χώρων οικισμών, της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ Ε΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημόσιων χώρων οικισμών, της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. »
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18.07.2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 48, 49 και 54 παρ. 2 & 3 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
4. Την αριθμ. 3/2010 Απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας
5. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). & 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ως ανωτέρω έργου
6. Την Αρ. Πρωτ. 22/16-07-2014 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 2ο εκτός ημερησίας διάταξης )
7. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο σύνολο τους και να γίνει η αποπληρωμή του έργου εως 31-12-2014 , ημερομηνία που ολοκληρώνεται η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 5811/13.02.2013.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

α) Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αύξομειωσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων τιμών, μέσω της απορρόφησης των επί έλασσον και απροβλέπτων δαπανών. Η απορρόφηση των απροβλέπτων, κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και η δαπάνη των δύο (2) νέων εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια λειτουργία του.
β) Την έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου (που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ) και συντάχθηκε με βάσει τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 18/07/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημόσιων χώρων οικισμών, της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ., όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 263/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

264/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :264

Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Τ.Κ. Στυμφαλίας & Λαύκας, της αριθ. 26/2012 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ ΣΤ΄ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: «Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Τ.Κ. Στυμφαλίας & Λαύκας, της αριθ. 26/2012 μελέτης της Τ.Υ.»
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 17.07.2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΛΑΥΚΑΣ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
α) Ανάδοχος: ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ε.Δ.Ε.
β) Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2011 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
γ) Αριθμός μελέτης: 26/2012
δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 12.600,00€
ε) Ύψος δαπάνης: 10.243,90€ + ΦΠΑ 2.356,10€ = 12.600,00€
στ) Βεβαίωση περαίωσης: 14-01-2013
ζ)Τελική επιμέτρηση: 16-01-2013
η) Επιβλέπουσα: Κατσιδήμα Λεώνη, Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3
4. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον, δεδομένου ότι ο χρόνος συντήρησης του έργου έχει παρέλθει και απαιτείται η παραλαβή του.
5. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 16/07/2014 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:
α) Φίλη Κωνσταντία, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3) με Ε’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως πρόεδρος
β) Νικόλαος Στούκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ4) με Δ’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών
Βασίλειος Κατσιμπούλας
Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των μελών του συμβουλίου, μετά την οποία αναδείχθηκε μέλος της υπό σύσταση επιτροπής, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Λέγγας Σπυρίδωνας

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 17/07/2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, το αποτέλεσμα της κλήρωσης, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

2. Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Επισκευή-συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Τ.Κ. Στυμφαλίας & Λαύκας, της αριθ. 26/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους:

α) Φίλη Κωνσταντία, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3) με Ε’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, (ως πρόεδρος),

β) Στούκα Νικόλαο, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ4) με Δ’ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος),

γ] Λέγγα Σπυρίδωνα , Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων, ( ως μέλος).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 264/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

270/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :270

Περίληψη :

Έγκριση της αριθ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτηώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   15 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης,6. Ζάρκος Δημήτριος,7. Πανάγου Αθανάσιος,8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος,12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης],14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.                                    

ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος,7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου)18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας),                        3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)   6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 3ο

            

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : « Έγκριση της αριθ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014 », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 134/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,

                                                        

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αριθ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.
 1. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους αναλυτικά ως εξής:

          

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από Κ.Α. : 2119.021

Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης
ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δ΄ τριμήνου 2013                

(Κατάργηση πίστωσης)                                     €   1.391,14      

Στον Κ.Α. : 0619.010

Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης
ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δ΄ τριμήνου 2013            

(Νέα πίστωση)                                                       €     1.391,14    

                                                                

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

β1

Από Κ.Α. : 2119.023

Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009                                

(Κατάργηση πίστωσης)                       €       43.940,81                    

     Στον Κ.Α. :   0619.011

Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009        

(Νέα Πίστωση)                                  €     43.940,81

 

Από Κ.Α. : 2212.003

Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)                            (Κατάργηση πίστωσης)                      €     51.500,00  

Στον Κ.Α. : 1319.005

Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)                              

(Νέα Πίστωση)                                  €       51.500,00

β2
Από Κ.Α. : 00-6737.006      

Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, από τους Κ.Α.Π. 2013 για την   υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια   στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013»                        

(Κατάργηση πίστωσης)                          €   6.452,32

Στον Κ.Α. : 00-6718.004      

Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία “Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, από τους Κ.Α.Π. 2013 για την   υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια   στο Σπίτι για το Α΄ Τρίμηνο 2013»                          

(Νέα Πίστωση)                                       €   6.452,32

                                                    

                                                                 

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 1329.006

Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)» Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για την εκτέλεση της πράξης «Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού»{ ΣΑΕ : 2013ΣΕ08280041} (Ενίσχυση πίστωσης)

(178.306,95+31.569,00)=209.875,95€                                                                   €   31.569,00

ΕΞΟΔΑ

Από Κ. Α. :   35-6262.001

Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ. Διμηνιού» {Κωδικός Πράξης ΣΑΕ 0828}

(Κατάργηση πίστωσης)                   €   73.431,00

Στον Κ. Α. :   35-7326.002

Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας»και «Πευκιά Κ. Διμηνιού»                                          

{ ΣΑΕ : 2013ΣΕ08280041 }

(Νέα πίστωση)                                            € 105.000,00

Ποσό 73.431,00 €   Από Κ.Α. 35-6262.001 -και-

Ποσό 31.569,00 €   Από Κ.Α. 1329.006 ΕΣΟΔΩΝ}

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟϔΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Από Κ. Α. : 70-6236.003 (Ως προς τον τίτλο)

Ενοικίαση χημικών τουαλετών για εμποροπανήγυρη Στυμφαλίας                                                                       

(Κατάργηση πίστωσης)                             €       6.000,00            

Στον Κ. Α. : 70-6236.005 (Ως προς τον τίτλο)

Ενοικίαση χημικών τουαλετών                                                     

(Νέα Πίστωση)                                          €     6.000,00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών «Μαγούλας»

και «Πευκιά Κ. Διμηνιού»(Νέο έργο)                                                                                      €   105.000,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 270/2014

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

277/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

              

          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :277

Περίληψη :

Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Β’ Κατανομή).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτηώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   15 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος,7. Πανάγου Αθανάσιος,8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος,12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης],14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.                                    

ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου)18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας),                         3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)   6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 11ο

            

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Β’ Κατανομή)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 5/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   2/01-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ   5 / 2014

Περίληψη:«Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και

                     Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 (Β’ Κατανομή)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας     Τρίτη   και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μπόκια Βασίλειου, ύστερα από την αριθμ. 9/25-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Β.   Μπόκιας (Χρέη Προέδρου)                                                            1.- Α. Καλού

2.- Κ. Κελλάρης                                                                                         2.- Α. Λεονάρδος (Πρόεδρος)

3.- Π.   Κατσούλας                                                                                        

4.- Δ.   Παλαιολόγος

5.- Ε.   Σιετής

6.- Φ.   Πανούση                                                                                                                              

7.- Γ. Κουκουμέλης                                                                                        

                                                                                                                     

    

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

         Εν απουσία του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Λεονάρδου Αναστασίου καθώς και της απουσίας της κ. Ελένης Παπαθανασίου, που αναπληρώνει τον κ. Λεονάρδο, χρέη προέδρου ανέλαβε ο κ. Μπόκιας Βασίλειος ο οποίος είναι δεύτερος κατά σειρά με βάση την υπ’ αριθ. 100/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου, περί συγκροτήσεως της εν λόγω επιτροπής.

   Εισηγούμενος λοιπόν το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56(2η Δόση)» ο κ. Μπόκιας έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

         Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12781/1-42014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Οικον.             Και Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α. κατανεμήθηκε το ποσό των 21.500.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Β΄ Κατανομή).

       Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56)€ και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων μας .

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.- Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2014 ως (Β΄ Κατανομή)

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κατανέμει το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.294,56)€ το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2014,   (2η δόση) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

          

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

25.000,00

2

Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

22.294,56

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

47.294,56

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

       Ο Πρόεδρος και α/α                                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                                         1.- Κ. Κελλάρης                                                                                            

   Μπόκιας   Βασίλειος                                                                                                  2.- Γ. Κουκουμέλης                        

                                                                                                                                            3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                             4.- Ε. Σιετής

                                                          5.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                           6.- Φ. Πανούση                                      

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   03-07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                         ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αρ. 5/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει ως έχει την αριθμ. 5/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας με θέμα «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των Σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 47.294,56 € (B΄ Κατανομή)».

2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ. Α. 00- 6711 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ποσού 47.294,56 €, για να διατεθεί στις σχολικές επιτροπές των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, όπως παρακάτω ανά Σχολική Επιτροπή:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ     ΕΥΡΩ

1

Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

25.000,00

2

Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης

22.294,56

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

47.294,56

(Π.Α.Υ.: 518/2014)

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 277/2014

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

278/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :278

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 7. Γεωργούσης Δημήτριος, 8. Καππαή-Καλπαξή Ελένη Γραμματέας, 9. Χωρέμης Αναστάσιο, 10. Σπανός Κων/νος, 11. Χατούπης Νικόλαος, 12. Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1.Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 2.Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 3.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού) 4.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 6. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 7. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 12.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 14.Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 15.Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 16.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 17.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 18.Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 19.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 20.Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 21.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 2. Σκάζας Δημήτριος, (Κυλλήνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 1.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 3.Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4.Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 6. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων), 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 9.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 10.Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1.Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 6/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό 2/01-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2014

Περίληψη: « Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μπόκια Βασίλειου, ύστερα από την αριθμ. 9/25-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Β. Μπόκιας (Χρέη Προέδρου) 1.- Α. Καλού
2.- Κ. Κελλάρης 2.- Α. Λεονάρδος (Πρόεδρος)
3.- Π. Κατσούλας
4.- Δ. Παλαιολόγος
5.- Ε. Σιετής
6.- Φ. Πανούση
7.- Γ. Κουκουμέλης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Λαλιώτης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Εν απουσία του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Λεονάρδου Αναστασίου καθώς και της απουσίας της κ. Ελένης Παπαθανασίου που αναπληρώνει τον κ. Λεονάρδο, χρέη προέδρου ανέλαβε ο κ. Μπόκιας Βασίλειος ο οποίος είναι δεύτερος κατά σειρά με βάση την υπ’ αριθ. 100/2-4-2013 Απόφαση του Δημάρχου, περί συγκροτήσεως της εν λόγω επιτροπής.

Εισηγούμενος λοιπόν το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου» ο κ. Μπόκιας έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.2/3366 /30-04-2014 έγγραφό της, μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 18/12-03-2014 έγγραφο της προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, με το οποίο προτείνεται η αλλαγή των ορίων της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, προκειμένου να εκδώσουμε σχετική απόφαση, επίσης μας αναφέρει πως η αλλαγή των ορίων είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και ως εκ τούτο την αντιμετωπίζουμε θετικά.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Μπόκιας Βασίλειος εξέθεσε την υπ’ αριθ. 18/12-03-2014 πρόταση για την αλλαγή των ορίων του 3ου Νηπιαγωγείου Kιάτου που έχει ως εξής:

Tα όρια του 3ου Νηπιαγωγείου είναι τα εξής :Bόρεια ο Κορινθιακός ,Νότια η οδός Σόλωνος (κάτω πλευρά), Ανατολικά η οδός 25ης Μαρτίου και Δυτικά η οδός Πετμεζά .
Η θέση του Νηπιαγωγείου βρίσκεται εκτός των ορίων του, έτσι έχουμε το παράδοξο να μην μπορούν να φοιτήσουν παιδιά που κατοικούν δίπλα στο Νηπιαγωγείο π.χ. στην οδό Σόλωνος (πάνω πλευρά ) ή στην οδό Σκορδά (πίσω ακριβώς από το Νηπιαγωγείο ).
Η περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Πετμεζά, Δημοκρατίας, Αν. Κορδή και Υψηλάντη με τα σημερινά δεδομένα ανήκει στο 4Ο Νηπιαγωγίου Κιάτου (Τραγάνα). Επίσης η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στα όρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου και δεν εξυπηρετούνται οι γονείς ,που την ίδια σχολική χρονιά έχουν παιδιά που φοιτούν στο 1ο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο ,λόγω απόστασης .
Προκειμένου να αποφύγουν αυτή την ταλαιπωρία ,προτιμούν να εγγράφουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο τμήμα του 3ου Νηπιαγωγείου παρόλο που δεν το επιθυμούν. Επίσης δημιουργούνται προβλήματα με γονείς οι οποίοι δεν κατανοούν ότι μπορούν να εγγράφονται παιδιά στο ολοήμερο τμήμα και όχι στο κλασικό τμήμα.
Αλλά και για παιδαγωγικούς λόγους θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό να ταυτίζονται (κατά το δυνατό)τα όρια του 3ου Νηπιαγωγείου ,με του 1ου Δημοτικού Σχολείου ,ώστε η ίδια ομάδα παιδιών να συνεχίζει από το Νηπιαγωγείο στην Ά τάξη.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την αλλαγή των νοτίων ορίων του 3ου Νηπιαγωγείου ,ώστε να περιλαμβάνουν την περιοχή από τη Σόλωνος μέχρι και της Δημοκρατίας και την περιοχή πουν ορίζεται από τις οδούς που προαναφέρουμε .Τονίζουμε επίσης ότι με την αλλαγή αυτή δεν επηρεάζεται ουσιαστικά η δυναμικότητα των Νηπιαγωγείων της περιοχής ,καθώς αφενός το τμήμα της οδού Σκορδά είναι πολύ μικρό και αφετέρου η οδός Δημοκρατίας είναι αραιοκατοικημένη και μόνο με μια πλευρά {από την άλλη είναι γραμμές τρένου .}Συνολικά οι αλλαγές αυτές αφορούν 3-4 περιπτώσεις κάθε χρόνο.
Σας αναφέρουμε επίσης ότι με την αλλαγή των ορίων είμαστε σύμφωνες και οι τρείς νηπιαγωγοί του σχολείου στο οποίο εργαζόμαστε πάνω από δέκα χρόνια και έχουμε βιώσει τα προβλήματα που αναφέρουμε.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο ο πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την αλλαγή των ορίων του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου που θα περιβάλλεται από τις παρακάτω οδούς αναλυτικά ως εξής:
(Δυτικά ) από την οδό Πετμεζά, έως την οδό 25ης Μαρτίου (Ανατολικά) και (Νότια) από την οδό Δημοκρατίας έως την Θάλασσα (Βόρεια).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος και α/α Τα Μέλη
1.- Κ. Κελλάρης
Μπόκιας Βασίλειος 2.- Γ. Κουκουμέλης
3.- Π. Κατσούλας
4.- Ε. Σιετής
5.- Δ. Παλαιολόγος
6.- Φ. Πανούση

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 03-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αρ. 6/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει την αριθμ. 6/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας με θέμα: «Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 278/2014
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-07-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

284/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 17/23-07-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης :284

Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 23η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 80:30΄ συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 17η (αρ.πρωτ. 17803/23-07-2014) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε & επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006)», σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Σικυωνίων ο οποίος και παρευρέθηκε, μετά από τη μη ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τις προηγούμενες τακτικές συνεδριάσεις που συγκλήθηκαν με την 15η (αρ. πρωτ. 17377/16-07-2014) και 16η (αρ.πρωτ. 17677/22-07-2014) προσκλήσεις.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/ 8-6-2006) , γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [15] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της προ ημερησίας Διάταξης, προσήλθε στο 2ο θέμα της προ ημερησίας Διάταξης και Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], και τα Μέλη του Δ. Σ. κ.κ., 3 Χουσελάς Ευάγγελος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 4. Καρακούσης Ευάγγελος, 5. Τσιάνος Ιωάννης, 6. Ζάρκος Δημήτριος, 7. Πανάγου Αθανάσιος, 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 9. Μπούκης Γεώργιος 10. Χρυσικός Παύλος, 11. Θελερίτης Γεώργιος, 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 13. Ζαχαριάς Χρήστος, [Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11ου θέματος της ημερησίας Διάταξης], 14.Λέγγας Σπυρίδων, 15.Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [12] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 2. Μπάτσος Αντώνιος, 3. Σταματόπουλος Γεώργιος, 4. Παπαθανασίου Ελένη, 5. Καραδήμας Βλάσιος, 6. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος,