Απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσης Αντιδημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 16500

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 243
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.

3. Την αριθ. 2/4.1.2011 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου για τον ορισμού Αντιδημάρχου Δήμου Σικυωνίων του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπαβασιλείου Νικόλαου.

4. Τις αριθ. 77/30.3.2011 και 138/30.6.2011 προηγούμενες αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρ-μοδιοτήτων στον προαναφερόμενο Αντιδήμαρχο.

5. Το αριθμ. Πρωτ. 16428/17.8.2011 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Παπαβασιλείου Νικόλα-ου, σύμφωνα με το οποίο θα απουσιάζει από 18/8 έως και 2/9/2011.

6. Την ανάγκη αναπλήρωσης του Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομι-κών Υπηρεσιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δή-μου και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 18/8 έως και 2/9/2011,αναπληρωτή του Αντιδημάρ-χου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τον Αντιδήμαρχο του Τμή-ματος Περιβάλλοντος κ. Τσιάνο Ιωάννη και του μεταβιβάζουμε, επιπρόσθετα των αρμοδιο-τήτων του, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του απουσιάζοντος Αντιδημάρχου κ. Παπα-βασιλείου Νικόλαου.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να κοινοποιηθεί στον ορισθέντα Αντι-δήμαρχο και στις υπηρεσίες του Δήμου για ενημέρωση.

Κιάτο 17 Αυγούστου 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Print Friendly, PDF & Email