Απόφαση Δημάρχου αριθ. 88/2021

Αποφάσεις Δημάρχου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 19-5-2021

                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 4815

Απόφαση Δημάρχου αριθ.88

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Το αριθμ. πρωτ:Φ.9/92/17-5-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Κάτω Διμηνιού με θέμα: «Κλείσιμο σχολικής μονάδας λόγω τοπικής εορτής».
  4. Την παρ.1 εδ. ια΄ του άρθρου 3 του  υπ’ αριθμ.79/2017 Προεδρικού διατάγματος                   (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων.

 

Αποφασίζουμε

 

Τη μη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Κάτω Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων,  την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 λόγω Τοπικής Εορτής  του Πολιούχου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολική  Μονάδα
  2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email