Απόφαση Δημάρχου αριθ. 61/2021

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              Κιάτο 08-4-2021

                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ:3392

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.61

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
 2. Τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.
 3. Το αριθμ. πρωτ:11913/18-11-2020 σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της διασποράς του COVID -19 στους χώρους του Δήμου Σικυωνίων.
 4. Το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).
 5. Το γεγονός της εμφάνισης κρουσμάτων COVID -19 στο προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Το αριθμ. πρωτ:3335/07-4-2021 έγγραφό μας με θέμα: Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα του Δήμου μας στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
 7. Το αριθμ. εμπ: 139/07-3-2-21 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με θέμα: Γνώμη για αναστολή λειτουργίας Κ.Ε.Π. Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Αποφασίζουμε

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων για το χρονικό διάστημα από 05-4-2021 έως και 17-4-2021.
 2. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και από τους όμορους Δ ήμους Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης και Βέλου –Βόχας.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο     πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την  ιστοσελίδα.

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

                      Κοινοποίηση:

1.Υπηρεσίες  Δήμου

 1. Δ.Ε Στυμφαλίας
 2. Δ.Ε Φενεού
Print Friendly, PDF & Email