Απόφαση Δημάρχου αριθ. 49

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ:99ΘΥΩ1Θ-6ΛΚ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2374

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 49/2020

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

  2. Την παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν 4647/2019 (ΦΕΚ 204 τ. Α΄16-12-2019).

  3. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ τ. Α΄114/8.6.2006).

  4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων,(ΦΕΚ Β΄1398/25-4-2018).

  5. Την προηγούμενη 292/2019 (ΑΔΑ:6ΘΝ7Ω1Θ-ΝΡΗ) Απόφαση Δημάρχου.

  6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 11/3/2020 έως και 11/3/2021, υπεύθυνη για θέματα που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης της.

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντιστοίχων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτήν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων της υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Αναθέτουμε στην ανωτέρω οριζόμενη Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Η Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που της μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δομετίου Βασίλειος του Ιωάννη.

Με την παρούσα η προηγούμενη 292/2019 (ΑΔΑ:6ΘΝ7Ω1Θ-ΝΡΗ) Απόφαση Δημάρχου καταργείται.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 10 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Δείγμα Υπογραφής Αντιδημάρχου

Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενη Αντιδήμαρχο

2. Δ.Ε Φενεού

3. Δ.Ε Στυμφαλίας

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email