Απόφαση Δημάρχου αριθ. 48

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ:2246

Απόφαση Δημάρχου αριθ.48

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

  2. Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων.

  3. Την Κ.Υ.Α. 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ 120/2018) του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  4. Tην από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».

  5. Την αριθμ. πρωτ: 2196/6-3-2020 προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου που αφορά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων λόγω απολύμανσης.

  6. Το γεγονός της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας απολύμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.

  7. Την επιτακτική ανάγκη πρόληψης για την αποφυγή και διάδοση του κορωναϊού μεταξύ των μαθητών των σχολικών μονάδων.

Αποφασίζουμε

Την μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού του Δήμου Σικυωνίων για αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απολύμανσης, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωναϊού μεταξύ των μαθητών των σχολικών μονάδων.

Κιάτο 9-3-2020

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας &Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δ.Ε. Στυμφαλίας & Φενεού.

  1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας .
  2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Print Friendly, PDF & Email