Απόφαση Δημάρχου αριθ. 404 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ:6ΝΕΩΩ1Θ-ΖΔΖ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθμ. πρωτ: 21326
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 404
Ο Δήμαρχος
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
4. Την αριθμ.184/31-9-2022 (ΑΔΑ:6ΚΖ5Ω1Θ-ΦΝΣ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
5. Την από αριθμ. πρωτ: 21278/30-12-2022 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου του Γεράσιμου από τη θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αποδεχόμαστε την από αριθμ. πρωτ: 21278/ 30-12-2022αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου του Γεράσιμου από τη θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτόν από τη θέση του Προέδρου πριν τη λήξη της θητείας του και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ ’αριθμ: 248/17-9-2019 ΑΔΑ:(6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τροποποιούμε την αριθμ.184/31-9-2022 (ΑΔΑ:6ΚΖ5Ω1Θ-ΦΝΣ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, ως προς την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ειδικότερα απαλλάσσουμε τον κ. Τσολάκο Γεώργιο του Σωτηρίου από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης.
Κατά τα λοιπά θα ισχύει ως έχει η αριθμ.184/31-9-2022 (ΑΔΑ:6ΚΖ5Ω1Θ-ΦΝΣ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο του Γεράσιμου Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/1/2023 έως και 31/12/2023, υπεύθυνο για θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).
Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (άρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).
2. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
4. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
5. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 30 Δεκεμβρίου 2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
2. Δ.Ε Φενεού
3. Δ.Ε Στυμφαλίας
4. Υπηρεσίες του Δήμου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

 

Print Friendly, PDF & Email