Απόφαση Δημάρχου αριθ. 403 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:6ΜΑΠΩ1Θ-Χ2Ψ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθμ. πρωτ:21314
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 403
Ο Δήμαρχος
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ¬νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις δι¬ατάξεις του άρθρου 97.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφί-στηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Δομετίου Βασίλειο του Ιωάννη Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/1/2023 έως και 31/12/2023, υπεύθυνο για θέματα καθαριότητας και του μεταβιβάζουμε όλες τις προ¬βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.
Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλή-λων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).
Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστή-ρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:
1. Την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων.
2. Την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.
3. Την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ε-νότητας Σικυωνίων.
4. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δη-μοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι¬ους Αντιδημάρ-χους και υπηρεσίες.
5. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγρά-φων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συ-ναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
6. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμο-διότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Κιάτο 30 Δεκεμβρίου 2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
2. Δ.Ε Φενεού
3. Δ.Ε Στυμφαλίας
4. Υπηρεσίες του Δήμου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

 

Print Friendly, PDF & Email