Απόφαση Δημάρχου αριθ. 352/2022

Αποφάσεις Δημάρχου

 

                                                                                ΑΔΑ:ΨΔ65Ω1Θ-9ΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ:20268

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Διευθ.:Γ. Γεννηματά 2

ΤΚ.: 20200, Κιάτο

Τηλ. : 2742360100

 

Θέμα: «Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Σικυωνίων».

 

Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 352

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά Δήμαρχο».
 3. Την αριθμ. πρωτ:20232/15-12-2022 αίτηση της κ. Χελιώτη Δέσποινας του Αλεξίου.
 4. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά σε ζητήματα που άπτονται των Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας της κ. Χελιώτη  Δέσποινας του Αλεξίου.
 5. Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε ζητήματα που άπτονται των Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 6. Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο μας.
 7. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της, χωρίς η ορισθείσα ειδική συνεργάτης να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Αποφασίζουμε

 1.  Αναθέτουμε στον κ. Χελιώτη  Δέσποινα του Αλεξίου  καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου για την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα η ανωτέρω θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων του Δήμου συμβάλλοντας με την εμπειρία της στην στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
 2.  Η ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον Δήμαρχο στα συγκεκριμένα θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου , καθώς και με φορείς του Δημοσίου , για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
 3. H ως άνω άμισθη ειδική σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, και θα συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
 4. Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση της οριζόμενης συμβούλου με το Δήμο.
 5. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της, χωρίς η ορισθείσα ειδική σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.
 6. Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων.

Κιάτο 16-12-2022

O  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενη
 2. Υπηρεσίες του Δήμου

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email