Απόφαση Δημάρχου αριθ. 35/2021″ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           (ΑΔΑ:99ΘΥΩ1Θ-6ΛΚ)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2490

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 35/2021

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Την παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν 4647/2019               (ΦΕΚ 204 τ. Α΄16-12-2019).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ τ. Α΄114/8.6.2006).
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

        

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουμε τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουζιάνη –Τσαντίλα  Βασιλική του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 12/3/2021 έως και 11/3/2022, υπεύθυνη για θέματα   που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης της.

Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντιστοίχων  υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτήν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων της υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Η Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που της μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της  Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δομετίου Βασίλειος του Ιωάννη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην  Ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κιάτο 11 Μαρτίου 2021

                                                             Ο Δήμαρχος

 

                                                          Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

                                                                                                                Δείγμα Υπογραφής

                                                                                                                  Αντιδημάρχου

 

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενη Αντιδήμαρχο
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email