Απόφαση Δημάρχου αριθ. 237/2022

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                                                      ΑΔΑ:6ΘΙΦΩ1Θ-ΧΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αριθμ. πρωτ: 16399

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Κιάτο 18-10-2022                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                         

 

Θέμα: Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (ΣΑΠ) Δήμου  Σικυωνίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμ. 237

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.θ’του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του N.4819/2021 (ΦΕΚ129 /Α΄/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων».
 5. Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
 7. Την υποχρέωση συγκρότησης ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σικυωνίων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σικυωνίων αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
 • Την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας κ. Πέππα Κωνσταντίνα  του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, βαθμού Α΄, αναπληρούμενη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον  Προϊστάμενο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας   κ.  Παπαβασιλείου  Βασίλειο του Χριστόφορου  κατηγορίας ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών με Βαθμό  Α΄.
 • Την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας κ. Μαστέλλου Γεωργία του Δημητρίου, κλάδου Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ6, Βαθμού Α,΄ αναπληρούμενη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αναπληρωτή  Προϊστάμενο κ. Κατσιμπούλα Βασίλειο του Γεωργίου , κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών του τμήματος  Τεχνικών –Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  με Βαθμό Α΄και
 • Τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας κ. Μαθιόπουλο Μιχάλη του Κωνσταντίνου, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ4 Βαθμού Α΄, αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αναπληρωτή  Προϊστάμενο  του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  κ. Χασιώτη Τιμολέοντα  του Ιωάννη , κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με Βαθμό Α΄.
 1. Συντονιστής της ομάδας εργασίας ορίζεται η τακτική υπάλληλος  του Δήμου μας κ. Πέππα Κωνσταντίνα  του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, βαθμού Α΄.
 2. Χρέη γραμματέα της ομάδας εργασίας  θα εκτελεί η τακτική υπάλληλος  του Δήμου μας κ. Μαστέλλου Γεωργία του Δημητρίου, κλάδου Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ6, Βαθμού Α΄.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ομάδα Εργασίας μεριμνά ιδίως για τα παρακάτω:

α) Την κατάρτιση του Σ.Α.Π. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από τον Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Α.Π. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Α.Π., όπου αυτές απαιτούνται.

δ) Την πρόσκληση των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων που σχετίζονται με θέματα προσβασιμότητας κατά την κρίση του Φορέα Εκπόνησης για παροχή γνώμης και ιδίως εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ.

ε) Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Π.

5 .Οι συνεδριάσεις καθώς και η γενικότερη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από τον Συντονιστή αυτής, εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την τροποποίηση ή ανάκλησής της.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Κοινοποίηση:                                Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 1. Οριζόμενα μέλη
 2. Υπηρεσίες Δήμου

 

Print Friendly, PDF & Email