Απόφαση Δημάρχου αριθ. 227/2022

Αποφάσεις Δημάρχου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 (παρ.3, άρθρο  76  Ν. 4727/2020)  
Αριθμ. πρωτ: 15874  

ΑΔΑ:69ΛΑΩ1Θ-8ΤΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 227

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’).
  3. Την προγενέστερη υπ’ αριθμ.13/17-1-2022 (ΑΔΑ:62Υ4Ω1Θ-ΜΑ9) απόφαση Δημάρχου  που αφορά  ορισμό μελών  Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  4. Την άμεση ανάγκη συγκρότησης οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την ως άνω αναφερόμενη υπ’  αριθμ.13/17-1-2022 (ΑΔΑ:62Υ4Ω1Θ-ΜΑ9) απόφαση Δημάρχου  κατά το σκέλος που αφορά  τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  καθώς και των δύο Αντιδημάρχων και ορίζουμε:

Τον κ. Τσολάκο Γεώργιο του Σωτηρίου Αντιδήμαρχο  ως Πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής και τους κ.κ Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη και  Δομετίου Βασίλειο του Ιωάννη, Αντιδημάρχους ως μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, η προγενέστερη υπ’ αριθμ.13/17-1-2022 (ΑΔΑ:62Υ4Ω1Θ-ΜΑ9) Απόφαση Δημάρχου παραμένει ως έχει.

 

Κιάτο 10 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Κοινοποίηση:

  • Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
  • Υπηρεσίες Δήμου

 

Print Friendly, PDF & Email