Απόφαση Δημάρχου αριθ. 199 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΔΑ:Ω8ΟΜΩ1Θ-ΔΧ4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  8512

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 199

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Την αριθμ. 410(ΑΔΑ: 628ΛΩ1Θ-ΡΤΑ)  προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου.
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε

με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε

με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.

 1. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Συμπληρώνουμε την  αριθμ. 410(ΑΔΑ: 628ΛΩ1Θ-ΡΤΑ)  προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Δομετίου Βασίλειου του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων για θέματα που αφορούν στον συντονισμό ,την εποπτεία και τον έλεγχο του Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής και επιπλέον των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί του μεταβιβάζουμε και την εύρυθμη  λειτουργία αποκομιδής των απορριμμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 410 (ΑΔΑ: 628ΛΩ1Θ-ΡΤΑ)  προηγούμενη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κιάτο 02 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email