Απόφαση Δημάρχου αριθ. 196 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       ΑΔΑ:ΨΩ4ΧΩ1Θ-Γ68

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8492

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.196

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Το από 31-8-2020 πρακτικό της Δημοτικής παράταξης «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ».
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε

με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε

με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο

ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.

 1. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Σαρχάνη Κωνσταντίνο   του Παρασκευά, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2020 έως και 31/8/2021, υπεύθυνο για τα θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 

 1. Την υπαγωγή αυθαίρετης δόμησης, (αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαί­ρετης αλλαγής χρήσης), στις διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/ 8.8.2013 τεύχος Α΄).
 2. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δήμου Σικυωνίων για όλα τα θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο.
 3. Την μέριμνα για την επισκευή – συντήρηση του αστικού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π. με την αξιοποίηση των υπηρετούντων τεχνιτών του Δήμου.
 4. Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και του νόμιμου αναπληρωτή του.

Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζο­νται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σώκος Δημήτριος του Χαραλάμπους.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων  του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου.

            Κιάτο 2 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                                             

 

                                                                                                             ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email