Απόφαση Δημάρχου αριθ. 195 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ:ΩΥΑΧΩ1Θ-ΜΝΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8491

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 195

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε

με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε  με την

60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.

 1. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Α­ντιδημάρχους του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Σώκο Δημήτριο του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2020 έως και 31/8/2021, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης το­­υ.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων και  την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 1. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
 2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 3. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 4. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια, τα σχετικά θέματα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε συνεργασία με το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.
 5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 6. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής,  καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
 7. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκο Γεώργιο του Σωτηρίου.

          Β. Τον κ. Τσολάκο  Γεώργιο του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2020 έως και 31/8/2021, υπεύθυνο για τα θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης το­­υ.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 1. Την έκδοση των αποφάσεων επιβολής προστίμων που άπτονται της λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, (τέλη ακαθαρίστων εσόδων, τέλη κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π), καθώς και για την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή, των αδειών και των διοικητικών ποινών, που προβλέπονται από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 2. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (άρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).
 3. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 4. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 5. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής,  καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
 6. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Σώκος  Δημήτριος του Σωτηρίου .

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σαρχάνη Κωνσταντίνο του Παρασκευά.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κιάτο  02 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

 

Α.

 

 

 

 

 

Β.

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email