Απόφαση Δημάρχου αριθ. 19

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ:1013

Απόφαση Δημάρχου αριθ.19

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

  3. Των έκτακτων καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

  4. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Την μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για σήμερα Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Φενεού

  • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

Κιάτο 06-2-2020

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Κοινοποίηση:

  1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας

Print Friendly, PDF & Email