Απόφαση Δημάρχου αριθ. 19/2021

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΔΑ:Ψ6ΛΝΩ1Θ-ΠΘΜ  
   
 Αρ.Πρωτ.:1328  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 19

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»          (Α’ 114) όπως ισχύουν.
  3. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

 

 

 

Αποφασίζουμε

 

Αναθέτουμε την υπογραφή  με εντολή Δημάρχου,  τη θεώρηση  γνησίου υπογραφής στον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί, όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Κιάτο 12-2-2021

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ   

                                                                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

 

 

                                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΑΡΚΟΣ

 

Κοινοποίηση

  1. Οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος
  2. Υπηρεσίες του Δήμου
  3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
    Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
    Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

 

Print Friendly, PDF & Email