Απόφαση Δημάρχου αριθ. 142/2021 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 142 

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
 4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Θελερίτη Γεώργιο του  Αλεξίου   κατά τόπον Αντιδήμαρχο   για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας  του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/8/2022 υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
 • Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 • Την υπογραφή παραχωρητηρίων, άδειών κατασκευής και ανα­καίνισης τάφων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
 • Τη χορήγηση αδειών διαφημίσεων και χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
 • Την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
 • Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήματα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
 • Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
 • Τη μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Στυμφαλίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 • Τη μέριμνα για τη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για όλα τα τοπικά θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων αγροτικής απασχόλησης, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.   Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κων/νου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση: 

 1. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο
 2. Δ.Ε. Φενεού
 3. Δ.Ε. Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email