Απόφαση Δημάρχου αριθ. 140 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:ΩΝ5ΗΩ1Θ-Σ9Γ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 140

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε  με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
 4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2021 έως και 31/8/2022, υπεύθυνο για θέματα Καθημερινότητας, Ποιότητας Ζωής και Πρωτογενούς Τομέα, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 1. Την μέριμνα για το σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των Μηχανημάτων έργου,  φορτηγών οχημάτων κ.λ.π
 2. Την συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 3.  Την επιμέλεια της συντήρησης και  αποκατάστασης βλαβών ηλεκτροφωτισμού καθώς και τον συντονισμό  αντίστοιχων έργων.
 4. Την μέριμνα για την επισκευή – συντήρηση του αστικού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π. με την αξιοποίηση των υπηρετούντων τεχνιτών του Δήμου.
 5. Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 6. Την μέριμνα για την επισκευή –συντήρηση  της Αγροτικής και  Δημοτικής οδοποιίας και των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.
 7. Την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 8. Την μέριμνα για την επισκευή –συντήρηση  των αρδευτικών έργων της Δημοτικής Ενότητας  Σικυωνίων.
 9. Να σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.
 10. Την μέριμνα  για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης  και των οικισμών.
 11. Την μέριμνα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 12. Την μέριμνα για κάθε θέμα αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τις δράσεις του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.
 13. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
 14. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δήμου Σικυωνίων για όλα τα θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 15. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής,  καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος  Γεώργιος του Σωτηρίου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ        

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email