Απόφαση Δημάρχου αριθ. 139 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ:60Ψ2Ω1Θ-ΓΡ8

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 139

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Την αριθμ. 398/31-12-2020(ΑΔΑ:66Ι4Ω1Θ-ΛΥΟ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου.
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε  με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε  με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 1. Τροποποιούμε την  αριθμ. 398/31-12-2020(ΑΔΑ:66Ι4Ω1Θ-ΛΥΟ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Δομετίου Βασίλειου του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων ως προς τις αρμοδιότητες και του αναθέτουμε την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας  Σικυωνίων.
 2. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδι­ους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ.398/31-12-2020(ΑΔΑ:66Ι4Ω1Θ-ΛΥΟ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του Δήμου.

             Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email