21/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                             

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.   21 / 2014

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   4 / 27-06-2014

ΘΕΜΑ 3ον : «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Mπούρη Κων/νου β) Καψιμαλάκου Ιωάννη, γ) Αλεξίου Ελπίδα και Πάγκα Νίκης.»

                    

          Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:15 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Τσιάνου Ιωάννη (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ.15236/20-06-014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τσιάνου Ιωάννη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:    

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης       Τσιάνος     (Πρόεδρος)                             1.- Νικόλαος       Χατούπης         (Αντιπρόεδρος)

2.- Ευάγγελος   Χουσελάς     (Μέλος)                              2 .- Ευάγγελος   Καρακούσης        (Mέλος)

3.- Παύλος       Χρυσικός     (Μέλος)                                3.- Σωτήριος     Σπηλιωτακάρας     (Μέλος)

4.- Αθανάσιος   Πανάγου     (Μέλος)                                

                                                                                      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                ΘΕΜΑ 1ον  

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Τσιάνος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Mπούρη Κων/νου β) Καψιμαλάκου Ιωάννη, γ) Αλεξίου Ελπίδα και Πάγκα Νίκης ανέφερε τα εξής:

Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκαν τρείς (3) εισηγήσεις για την προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών των κάτωθι ενδιαφερομένων, α) Mπούρη Κων/νου β) Καψιμαλάκου Ιωάννη, γ) Αλεξίου Ελπίδα και Πάγκα Νίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του (ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

  

   Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση των εν λόγω καταστημάτων, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.    

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.

3.-   Την αριθμ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).

4.-   Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

5.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.

6.-   Τις υπ’ αριθ. α)14553/18-06-2014, β) 14537/13-06-2014, γ) 15068/19-06-2014 Εισηγήσεις του Τμήματος

         Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

7.-      Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

 

                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

   Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς (Παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών στον τελικό καταναλωτή- catering) του κου Μπούρη Κων/νου του Ιωάννη, στην Τ.Κ. Καστανιάς οικισμός (Καρτερίου) της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου.

 

2

Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Ψητοπωλείο – Καφενείο) του κου Καψιμαλάκου Ιωάννη του Κων/νου, στη Τ. Κ. Αρχαία Φενεός της Δ. Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου.

3

Α)Επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο) της κας Αλεξίου Ελπίδας του Δημητρίου, στη Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας και Β) Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος- επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Αναψυκτήριο – Μπάρ) της κας Πάγκα Νίκης του Παναγιώτη, στη θέση «ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ» Τ.Κ. Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας της.

 

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, θα χορηγηθεί από το (Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».  

                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

           

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                        1.- Αθανάσιος         Πανάγου

                                                                                                         2.- Παύλος               Χρυσικός

Τσιάνος Ιωάννης                                                                           3.- Ευάγγελος         Χουσελάς

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

20/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 20 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3 / 04-06-2014

ΘΕΜΑ 4ον : «Έκδοση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4ην Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Χατούπη Νικολάου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ.13520/30-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τσιάνου Ιωάννη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος)
2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος) 2 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος κ. Χατούπης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Έκδοση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων» ανέφερε τα εξής:

Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, μας εστάλη η υπ’ αριθ. 13003/26-05-2014 εισήγηση σχετικά με την έκδοση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων που έχει ως εξής:

Ελληνική Δημοκρατία Κιάτο 26-05-2014
Νομός Κορινθίας Α.Π.: 13003
Δήμος Σικυωνίων
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 ΠΡΟΣ:
Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
Τηλ.: 2742 360 136 2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
FAX: 2742 0 23562 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ.
Πληροφορίες: Η. Καλπαξής

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ».

Σας γνωρίζουμε ότι με την περίπτ. 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Β’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’):
Α) Καταργήθηκε η αριθμ. Φ.443.531 / 24 / 300030 / 1969 (Φ.Ε.Κ. 588 Β’) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων», και
Β) Πλέον οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, καθορίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Για την έκδοση κανονιστικής απόφασης απαιτείται η γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση αφού λάβει υπόψη τις προηγούμενες εισηγήσεις των προαναφερόμενων οργάνων.

Κατόπιν τούτων σας αποστέλλω σχετικό σχέδιο – πρόταση και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού.
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στους οποίους παραχωρήθηκε θέση περιπτέρου.
2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:
α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Σικυωνίων.
β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

Νομικό πλαίσιο.
Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:
α. Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’), άρθρο 79 «Κανονιστικές αποφάσεις»,
β. Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες» και άρθρο 83 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας»,
γ. Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.443.531 / 24 / 300030 / 1969 (Φ.Ε.Κ. 588 Α’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.900/12/158489 / 2006 (ΦΕΚ 424 Β΄) «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων».
δ. Του παλαιού Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.
ε. Τα άρθρα 13 και 73 του από 24-9 / 20-10-1958 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.
στ. Του άρθρου πρώτου, παρ. ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ2 του Ν. 4093 / 2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 Α’).
ζ. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ 2629 Β’ / 2012).
η. Του Ν. 2696 / 1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α’) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (άρθρα 34, 47 και 48), όπως ισχύουν σήμερα.
θ. Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).

Αρμοδιότητες – Διαδικασίες.
Εκτός του Δήμου Σικυωνίων, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαχειρίζεται τα θέματα παραχώρησης των θέσεων εκμετάλλευσης περιπτέρων και των σχετικών διαδικασιών εκμίσθωσης του χώρου που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο ως και της επιβολής των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και προστίμων, αντίστοιχα.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας προβαίνει σε ελέγχους των εγκαταστάσεων ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη νομοθεσία.
Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

Γενικές αρχές τοποθέτησης.
1. Στα πεζοδρόμια όπου έχουν τοποθετηθεί περίπτερα ή που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.
Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου, τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.
2. Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.
3. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει της έγκρισης του Δήμου, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του περιπτέρου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος, με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου.

Τύπος και διαστάσεις.
1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω:
α. Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος 1,70μ Χ 1,50μ.
Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.
β. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60μ. ως εξής:
– Ύψος βάσεως περιπτέρου (από μπετόν) 0,10μ.
– Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90μ.
– Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40μ.
– Ύψος κωνικής στέγης 0,20μ.
γ. Το συνολικό ύψος από τη στάθμη του πεζοδρομίου 2,60μ.
2. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής, του τυχόντος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οποτεδήποτε διαπιστωθεί.
3. Στις εμπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό, πίσω δε από την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου.
4. Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίστηκαν (1,70μ. Χ1,50μ.), απαγορεύονται απολύτως.
5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.
6. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον) μόνο κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία (< 12-14º C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.
7. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημίσεων όπως αυτές προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 52138 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 1788 B’) και το Ν. 2946 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης».
8. Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων, δια του παρόντος κανονισμού, διαστάσεων.
9. Τα περίπτερα πρέπει να είναι ελαιοχρωματισμένα εξωτερικώς με χρώμα μπεζ ανοικτό.
10. Η κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής.
1. Κατ’ εξαίρεση μπορεί με την απόφαση χορήγησης της αδείας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 Ν.Δ. 1044 / 1971 (Φ.Ε.Κ. 245 Α’).
2. Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεμβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και του συνοδευτικού εξοπλισμού εντός του περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο», καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Όροι παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.
Oι περιπτερούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούμενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους: α) για την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών έξω από το περίπτερο υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυμονεί κινδύνους και β) ενός (1) σταντ μέγιστων διαστάσεων 1μ.Χ1μ., εφόσον δεν διατίθενται εφημερίδες και περιοδικός τύπος. Ο συνολικά χρησιμοποιούμενος κοινόχρηστος χώρος (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία προθήκες και σταντ) δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα οχτώ (8) τ.μ.
Κατά εξαίρεση και εφόσον από το περίπτερο διατίθενται εφημερίδες και περιοδικός τύπος επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός (1) ακόμα σταντ και η διάθεση ακόμα επτά (7) τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, έτσι ώστε αυτός να ανέρχεται συνολικά (οικίσκος περιπτέρου, ψυγεία και δύο σταντ) στα δεκαπέντε (15) τ.μ.
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.
Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα ή καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών πλησίον των περιπτέρων θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη του Α.Τ. Κιάτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.
Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου θα είναι ευθύνη του περιπτερούχου.

Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει σχεδιάγραμμα κάτοψης του προς χρήση χώρου, εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο θα εμφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π.) καθώς και ο απαραίτητος διάδρομος διέλευσης πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραμμα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των αντικειμένων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.
Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω αρμόδια Δ/νση μετά τη συναίνεση του Α.Τ. Κιάτου και τη καταβολή του αναλογούντος τέλους.

Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται – διαγραμμίζεται με κίτρινη γραμμή, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, άρθρο 6 του Ν. 1900 / 1990 (Φ.Ε.Κ. 125 Α’).

Μεταβατικές διατάξεις.
Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους.
Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των περιπτέρων οι Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων θα ορίσουν εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων ή των παραβάσεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι πολλά σημεία του κανονισμού μπορεί να διορθωθούν – προστεθούν ή αφαιρεθούν και ενδεχομένως να βελτιωθούν σε αδυναμίες που έχει, αφού καταγράψουμε τα υφιστάμενα περίπτερα που λειτουργούν στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου ως προς τις διαστάσεις τους.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με υπ’ αριθ. 13003/26-05-
2014.
3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων
4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Την αναβολή του θέματος, προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, να κάνει καταμέτρηση στα υπάρχοντα περίπτερα για να διαπιστώσει την υφισταμένη κατάσταση, σχετικά με τις διαστάσεις των υπαρχόντων περιπτέρων και να επανέλθει με νεότερη απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Και αντί αυτού
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Νικόλαος Χατούπης 3.- Ευάγγελος Καρακούσης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email

19/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3 / 04-06-2014

ΘΕΜΑ 3ον : «Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Κουλούκη
Παναγιώτη, β) Ρέλια Κων/νου, γ) Λέγγα Χρήστου, δ) Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας, ε) Σανιδά
Αικατερίνης και στ) Παπαγιαννόπουλου Σπυρίδωνα και Σια Ο.Ε.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4ην Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Χατούπη Νικολάου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ.13520/30-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τσιάνου Ιωάννη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος)
2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος) 2 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος κ. Χατούπης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Κουλούκη Παναγιώτη, β) Ρέλια Κων/νου, γ) Λέγγα Χρήστου, δ) Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας, ε) Σανιδά Αικατερίνης και στ) Παπαγιαννόπουλου Σπυρίδωνα και Σια Ο.Ε. ανέφερε τα εξής:
Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκαν έξι (6) εισηγήσεις για την προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών των κάτωθι ενδιαφερομένων, α) Κουλούκη Παναγιώτη, β) Ρέλια Κων/νου, γ) Λέγγα Χρήστου, δ) Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας, ε) Σανιδά Αικατερίνης και στ) Παπαγιαννόπουλου Σπυρίδωνα και Σια Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του (ΚΚ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε μαζί με τα μέλη της επιτροπής ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις, εισηγείται στην επιτροπή την προέγκριση των εν λόγω καταστημάτων, αφού υπάρχει έγγραφη σχετική εισήγηση από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθμ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.
6.- Τις υπ’ αριθ. 11894/13-05-2014, 11775/13-05-2014, 9272/15-04-2014,12189/15-05-2014,
12542/20-05-2014 και 13447/30-05-2014 Εισηγήσεις του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου μας.
7.- Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
8.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως κάτωθι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, στη Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ιδίου.

2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» του κου ΡΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Αντωνίου, στη Τ.Κ. Γκούρα της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου.

3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ)» του κου ΛΕΓΓΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Δημητρίου, στη Τ.Κ. Καλιανών της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΛΕΓΓΑ ΜΑΡΚΟΥ του Βασιλείου.

4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» της κας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Παναγιώτη, στη Τ.Κ. Κλημεντίου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του Κων/νου

5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ)» της κας ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Μεσινό της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΜΠΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κων/νου.

6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)» της ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., στη θέση ”ΠΑΡΤΕΣ” Τ.Κ. Μεσινού της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Σπυρίδωνα.

Β.- Η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, θα χορηγηθεί από το
(Δήμαρχο αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον ανωτέρω νόμο και
εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 80 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ..Κ. «το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο
χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Και αντί αυτού
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Νικόλαος Χατούπης 3.- Ευάγγελος Καρακούσης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email

18/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3 / 04-06-2014

ΘΕΜΑ 3ον : «Ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Πρώην Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4ην Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Χατούπη Νικολάου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ.13520/30-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τσιάνου Ιωάννη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος)
2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος) 2 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος κ. Χατούπης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί Ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Πρώην Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ανέφερε ότι:

Από το Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Καταστημάτων), μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 12751/22-05-2014 εισήγηση για την ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Πρώην Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) η οποία έχει ως εξής:

Ελληνική Δημοκρατία Κιάτο 22-05-2014
Νομός Κορινθίας Α.Π.: 12751
Δήμος Σικυωνίων
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2 ΠΡΟΣ
Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλ.: 2742 360 136
FAX: 2742 0 23562
Πληροφορίες: Η. Καλπαξής
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
(πρώην ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 80 του Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγούνται από τον Δήμαρχο, αφού προηγηθεί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος των ενδιαφερομένων.
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Μεταξύ άλλων στο άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1 / 31600 / 09-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 3106 Β’) αναφέρεται ότι όσες προεγκρίσεις έχουν εκδοθεί πριν την 04−11−2011, ισχύουν για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος (σ.σ. δηλαδή την 09-05-2014) ανακαλούνται.
Η υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, και για το χρονικό διάστημα που οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, και για τη δυνατότητα παράτασης της προέγκρισης, και για τη περίπτωση ανάκλησης της προέγκρισης, ή αναγράφοντας αυτά στο σώμα των σχετικών αποφάσεων ή με συστημένες επιστολές ή με αποδεικτικά επίδοσης.

Κατόπιν τούτων εισηγούμαι την ανάκληση των κάτωθι προεγκρίσεων:
1. Κατάστημα ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΑΒΕΡΝΑ) – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κας ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Κων/νου, στη Τ.Κ. Κεφαλάρι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 154 / 13-11-2006 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Στυμφαλίας,
2. Κατάστημα ως «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κου ΜΑΡΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χρήστου, στη Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 3 / 16-01-2007 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,
3. Κατάστημα ως «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» του κου ΡΕΣΤΑ ΒΛΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, επί της οδού Κανάρη 1 στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 66 / 03-05-2007 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,
4. Κατάστημα ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Παναγιώτη, στη Τ.Κ. Κλημέντι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24 / 11-02-2008 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,
5. Κατάστημα ως «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» της κας ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Αλέξανδρου, επί της οδού Κανελλοπούλου στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 68 / 17-04-2008 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,
6. Κατάστημα ως «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» του κου ΜΑΚΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αλέξανδρου, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 134 / 25-06-2009 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,
7. Κατάστημα ως «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» του κου ΜΑΚΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αλέξανδρου, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 134 / 25-06-2009 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,
8. Κατάστημα ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου ΠΑΓΩΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου, επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Άγιος Ιωάννης στο Κιάτο που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 10 / 05-04-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,
9. Κατάστημα ως «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του κου ΓΚΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, στη Τ.Κ. Μουλκίου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 10 / 03-06-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
10. Κατάστημα ως «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του κου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Σπυρίδωνα του Κων/νου, στη Τ.Κ. Μεσινού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 19 / 08-07-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
11. Κατάστημα ως «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Βασιλείου, στη Τ.Κ. Μεσινού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 29 / 31-08-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
12. Κατάστημα ως «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της κας ΜΠΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Κων/νου, στη Τ.Κ. Λαλιώτη, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 33 / 07-10-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
13. Κατάστημα ως «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» της κας ΤΟΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του Αλεξίου, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 32 στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 46 / 20-11-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, και
14. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της κας ΣΕΛΕΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Γεωργίου, στη Τ.Κ. Καλιάνοι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 23 / 16-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (η αιτούσα σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα μας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία),
διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.3.1 / 21220 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 2496 Β’) αναφέρεται ότι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Κατόπιν τούτων εισηγούμαι την ανάκληση των κάτωθι προεγκρίσεων:
1. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, στη Τ.Κ. Μεσινό που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 39 / 09-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ)» της κας ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου, στη Τ.Κ. Μεσινό που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 30328 / 20-12-2013 βεβαίωση,
διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
Φωτοαντίγραφα των Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
σχετικών εγγράφων.

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Τις σχετικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.
3.- Την αριθμ. (ΙΑ(Π/Φ.Α.31/21220/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2496/τΒ΄/4-11-2011).
4.- Την υπ’ αριθ. 12751/22-05-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
5.- Τα λοιπά δικαιολογητικά των φακέλων.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την ανάκληση προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ως εξής:

1. Κατάστημα ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΑΒΕΡΝΑ) – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κας ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Κων/νου, στη Τ.Κ. Κεφαλάρι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 154 / 13-11-2006 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Στυμφαλίας,

2. Κατάστημα ως «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κου ΜΑΡΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χρήστου, στη Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 3 / 16-01-2007 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,

3. Κατάστημα ως «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» του κου ΡΕΣΤΑ ΒΛΑΣΙΟΥ του Ιωάννη, επί της οδού Κανάρη 1 στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 66 / 03-05-2007 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,

4. Κατάστημα ως «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Παναγιώτη, στη Τ.Κ. Κλημέντι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 24 / 11-02-2008 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,

5. Κατάστημα ως «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» της κας ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Αλέξανδρου, επί της οδού Κανελλοπούλου στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 68 / 17-04-2008 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,

6. Κατάστημα ως «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» του κου ΜΑΚΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αλέξανδρου, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 134 / 25-06-2009 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,

7. Κατάστημα ως «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» του κου ΜΑΚΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αλέξανδρου, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 134 / 25-06-2009 απόφαση της τότε Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων,

8. Κατάστημα ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου ΠΑΓΩΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου, επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Άγιος Ιωάννης στο Κιάτο που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 10 / 05-04-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου,

9. Κατάστημα ως «ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του κου ΓΚΑΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, στη Τ.Κ. Μουλκίου, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 10 / 03-06-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

10. Κατάστημα ως «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του κου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Σπυρίδωνα του Κων/νου, στη Τ.Κ. Μεσινού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 19 / 08-07-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

11. Κατάστημα ως «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κου ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Βασιλείου, στη Τ.Κ. Μεσινού, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 29 / 31-08-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

12. Κατάστημα ως «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της κας ΜΠΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Κων/νου, στη Τ.Κ. Λαλιώτη, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 33 / 07-10-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

13. Κατάστημα ως «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» της κας ΤΟΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του Αλεξίου, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 32 στο Κιάτο, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 46 / 20-11-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, και

14. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» της κας ΣΕΛΕΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του Γεωργίου, στη Τ.Κ. Καλιάνοι, που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 23 / 16-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (η αιτούσα σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα μας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία),

15.- «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» του κου ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, στη
Τ.Κ. Μεσινό που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 39 / 09-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και

16.- «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ)» της κας ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικολάου, στη Τ.Κ.
Μεσινό που είχε χορηγηθεί με την αριθμ. 30328 / 20-12-2013 βεβαίωση,

διότι οι ενδιαφερόμενοι δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Και αντί αυτού
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Νικόλαος Χατούπης 3.- Ευάγγελος Καρακούσης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email

17/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 17 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3 / 04-06-2014

ΘΕΜΑ 3ον : «Tροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Aρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού)»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4ην Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 02:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Χατούπη Νικολάου (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ.13520/30-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τσιάνου Ιωάννη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Νικόλαος Χατούπης (Αντιπρόεδρος) 1.- Ιωάννης Τσιάνος (Πρόεδρος)
2.- Ευάγγελος Καρακούσης (Mέλος) 2 .- Ευάγγελος Χουσελάς (Μέλος)
3.- Παύλος Χρυσικός (Μέλος) 3.- Σωτήριος Σπηλιωτακάρας (Μέλος)
4.- Αθανάσιος Πανάγου (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ον

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος κ. Χατούπης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί Tροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) ανέφερε ότι:
H Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού με την υπ’ αριθ. 9/2011 απόφασή της , είχε εισηγηθεί την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών του Νεκροταφείου Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, όπου στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων με την υπ’ αριθ. 229/20/18-11-2011 απόφασή της, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογής τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων με την υπ’ αριθ. 63/2012 απόφασή του ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας τελών του Νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 4/22-2-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 63

Περίληψη: Έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Σικυώνος.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα της εβδο-μάδας Τετάρτη ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3539/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμ¬βουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή-Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Καραδήμας Βλάσιος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 23oυ θέματος ] 8. Τσιάνος Ιωάννης, 9.Μπάτσος Αντώνιος, 10. Ζάρκος Δημήτριος, 11.Kουτρέτσης Σπυρίδων, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 23oυ θέματος ] 12. Πανάγου Αθανάσιος, 13.Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 14.Μπούκης Γεώργιος, 15.Σταματόπουλος Γεώργιος,16.Χρυσικός Παύλος, 17.Παπαθανασίου Ελένη, 18.Ζαχαριάς Χρήστος , [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12oυ θέματος ] 19. Γεωργούσης Δημήτριος, 20.Χωρέμης Αναστάσιος, 21. Χατούπης Νικόλαος, 22.Μακρής Βασίλειος, 23.Παπαδημητρίου Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [4] 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος , 2.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 3.Λέγγας Σπυρίδων, 4.Σπανός Κων/νος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1.Δριτσόπουλος Ανάργυρος (Κάτω Διμηνιού), 2.Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 2.Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 3. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 4.Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 5.Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 6.Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 7.Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 8.Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 9.Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 10.Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 11.Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),12.Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 13.Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης, 2.Δεδάκης Σπυρίδων Καστανιάς), 3. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 4.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 5. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 6.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας), 7. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου), 8. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού). 9. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς), 10.Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1.Δρίμας Ιωάννης Δροσοπογής),2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανόραμα), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Κασμάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος, 2. Καπέλλος Απόστολος

ΘΕΜΑ 17ο
Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Σικυώνος , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 229 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στο θέμα και έχει ως εξής:
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 20/18-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμός Απόφασης 229
Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Σικυώνος .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 23377/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α 33ο
—————————–
Στο 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ. Σικυώνος», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 9/31-10-2011 εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σικυώνος περί έκδοσης κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογής τελών νεκροταφείου και εξέθεσε ότι προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έκδοση Κανονιστικής απόφασης για την ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Σικυώνος, απαιτείται σχετική εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ια του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την σχετική απόφαση της Τ.Κ. Σικυώνος
Αποφασίζει ομόφωνα
Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονισμού λειτουργίας και αναπροσαρμογή τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνος της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων όπως παρακάτω:
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
***********************************
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α
Άρθρο 1ο
Η Τοπική Κοινότητα Σικυώνος έχει στην περιφέρειά του ένα Νεκροταφείο που βρίσκεται ανατολικά του χωριού , ονομάζεται «Αγια Αικατερίνη ».
Στον ήδη διαμορφωμένο χώρο υπάρχει μια κεντρική οδός πλάτους περίπου 3 μέτρων , στην αρχή της οποίας υπάρχει ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης .

Άρθρο 2ο
Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στο Δημοτικό Νεκροταφείο σε χώρο που παραχωρείται για το σκοπό αυτό μόνο στους μονίμους κατοίκους.

Άρθρο 3ο
Οι τάφοι που έχουν παραχωρηθεί στο Νεκροταφείο για την ταφή των νεκρών, εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας από την υπηρεσία του Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται ή οποιαδήποτε παρέκκλιση. Προσθήκη τάφων σε βάρος της ρυμοτομίας επιτρέπεται με απόφαση του Δήμου κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ..
Η παραχώρηση τάφου γίνεται για τριετή χρήση και μετά την τριετία θα παραμένει στον δικαιούχο εφόσον πληρώνει τα τέλη διατήρησης.
Εάν δικαιούχος δεν πληρώνει τα τέλη διατήρησης για μία τριετία θα χάνει το δικαίωμα χρήσης του τάφου και θα περιέρχεται στον Δήμο ο οποίος μπορεί να τον διαθέτει σε άλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 4ο
Μπορούν να παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι διαστάσεων 2,30Χ2,50 μ. εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος χώρος και για άλλους τάφους κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από γνωμοδότηση του Τ.Σ. .
β. Οικογενειακός τάφος παραχωρείται σ’ όποιον κάνει αίτηση και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.
Η παραχώρηση πραγματοποιείται από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος πληρώσει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το ανάλογο χρηματικό αντάλλαγμα και υπογραφεί η παραχωρητήρια πράξη.
γ. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για οποιονδήποτε λόγο. Χρησιμοποιούνται μόνο για ταφή εκείνων προς τους οποίους παραχωρήθηκαν.
δ. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο σ’ αυτόν που παραχωρήθηκε αρχικά, του συζύγου ή της συζύγου αυτού και των σε ευθεία ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και των κατιόντων τους, του πατέρα ή της μητέρας, του συζύγου ή της συζύγου που έγινε η παραχώρηση, όπως και των αδελφών που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ’ όσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση αυτού και όταν αυτός (αρχικός δικαιούχος) δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου των κατιόντων τους.
Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής, σε οικογενειακό τάφο, και σε πρόσωπα που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του, αφού προηγούμενα καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωμα, όχι μικρότερο από το μισό που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου.
ε. Άτομο που έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης σε περισσότερους από ένα οικογενειακούς τάφους, πρέπει, μέσα σε τρεις μήνες μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, να δηλώσει σε ποιόν από όλους θέλει να κάνει χρήση. Διαφορετικά κανονίζει ο Δήμαρχος σε ποιόν τάφο περιορίζεται το δικαίωμα της χρήσης του.
στ. Η συγγένεια αυτών που θάβονται σε οικογενειακό τάφο, εφ’ όσον δεν προκύπτει από στοιχεία του Δήμου ή από προσωπική αντίληψη της υπηρεσίας, αποδεικνύεται με έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής.

Άρθρο 5ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσης παραιτούνται της παραπέρα χρήσης αυτών περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δήμο (Τοπική Κοινότητα) δυνάμενο να παραχωρεί τούτους εις άλλους, κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 6ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων εξέλιπαν οι κατά το άρθρον 5 δικαιούχοι, περιέρχονται στον Δήμο.
Για την μη διαταραχή της διαδοχής των τάφων τούτων και την διάθεσή των πρέπει να προτιμούνται οι εκ διαθήκης κληρονόμοι ή πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς του αρχικού δικαιούχου, εφ’ όσον μέσα σε μία τριετία από την ταφή του τελευταίου νεκρού ζητήσουν την έκδοση νέου παραχωρητηρίου προς αυτούς που καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
Η προς τα πρόσωπα αυτά παραχώρηση θα γίνεται υπό τον όρο διατήρησης στον τάφο των υφιστάμενων επιγραφών και της διαφύλαξης στον τάφο των οστών των πρώτων ενταφιασθέντων.

Άρθρο 7ο
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ. μπορεί να παραχωρεί πρόσκαιρα ή για πάντα τάφο σε άτομο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές ή κληροδοτήματα στον Δήμο.

Άρθρο 8ο
Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο παρόν κανονισμός και μέσα σε έξι (6) μήνες ο Δήμαρχος οφείλει να ειδοποιήσει όλους τους ιδιοκτήτες ατομικών ή οικογενειακών τάφων, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο.
Μετά από την παρέλευση 6/μηνου από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Δήμο, για την τακτοποίηση οφειλών προς αυτόν, οι τάφοι διατίθενται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της.-

Άρθρο 9ο

Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά -3- χρόνια από τη ταφή. Είναι δυνατή η διατήρηση και πέραν της τριετίας, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Οποιαδήποτε μεταφορά νεκρού ή ανακομιδή οστών πριν περάσει 3/τία από την ταφή χρειάζεται άδεια από τον Εισαγγελέα.
Εάν κατά το άνοιγμα του τάφου διαπιστωθεί ότι πτώμα που βρίσκεται μέσα δεν έχει διαλυθεί τελείως, ο τάφος κλείνεται και παραμένει το πτώμα έναν ακόμα χρόνο.-

Άρθρο 10ο

Αντικείμενα που βρίσκονται κατά την εκταφή νεκρών επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφ’ όσον παραβρίσκονται, διαφορετικά περνάνε στην ιδιοκτησία του Δήμου, που μπορεί να τα πουλήσει.

Άρθρο 11ο
Δωρεές δημοτών για το δημοτικό Νεκροταφείο γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την βούληση του δωρητή.

Άρθρο 12ο
Η είσοδος στο Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε ζητιάνους, βρέφη και σε άτομα που συνοδεύονται από ζώα.

Άρθρο 13ο
Τα χρηματικά ποσά που προβλέπει αυτός ο κανονισμός, πληρώνονται στον Δήμο, σύμφωνα με τον νόμο «περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εξόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 14ο
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε τάφους (κράσπεδα, μαρμαρικές εργασίες κ.λ.π.), χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμαρχο και μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως, συνοδευομένης με σκαρίφημα που θα αναγράφονται οι διαστάσεις του τάφου και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Άρθρο 15ο
Τα δικαιώματα και τέλη χρήσεως του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι τα παρακάτω:
1. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο ποσό € 200,00 .
2. Δικαίωμα σύστασης μονού τάφου εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο ποσό € 100,00
3. Τέλος χρήσεως-διατηρήσεως παντός είδους τάφου από τον επόμενο χρόνο ποσό € 10,00 .
4. Χορήγηση άδειας ταφής σε οποιοδήποτε τάφο ποσό € 10,00 .

Άρθρο 16ο
Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Άρθρο 17ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπει αυτός κανονισμός ρυθμίζεται με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, ύστερα από πρόταση του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Β.- Η παραπάνω εισήγησή μας να αναρτηθεί στην πινακίδα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος από 18-11-2011 και για επτά (7) ημέρες μέχρι και 25-11-2011 προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως προτάσεις ή παρατηρήσεις από κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα ή δημότη.-
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229 /2011 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθ. 229/2011 απόφαση ΄- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του όπως αναλυτικά αναφέρεται στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Σικυώνος
(μειοψηφούντων των κ. Βυτινιώτη, της κας Καππαη – Καλπαξή που έδωσαν λευκή ψήφο και του κ. Παπαδημητρίου)

Εκδίδει ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ » .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ »
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Άρθρο 1ο
Η Τοπική Κοινότητα Σικυώνος έχει στην περιφέρειά του ένα Νεκροταφείο που βρίσκεται ανατολικά του χωριού , ονομάζεται «Αγια Αικατερίνη ».
Στον ήδη διαμορφωμένο χώρο υπάρχει μια κεντρική οδός πλάτους περίπου 3 μέτρων , στην αρχή της οποίας υπάρχει ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης .

Άρθρο 2ο
Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στο Δημοτικό Νεκροταφείο σε χώρο που παραχωρείται για το σκοπό αυτό μόνο στους μονίμους κατοίκους.

Άρθρο 3ο
Οι τάφοι που έχουν παραχωρηθεί στο Νεκροταφείο για την ταφή των νεκρών, εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η πιστή εφαρμογή της ρυμοτομίας από την υπηρεσία του Νεκροταφείου είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται ή οποιαδήποτε παρέκκλιση. Προσθήκη τάφων σε βάρος της ρυμοτομίας επιτρέπεται με απόφαση του Δήμου κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ..
Η παραχώρηση τάφου γίνεται για τριετή χρήση και μετά την τριετία θα παραμένει στον δικαιούχο εφόσον πληρώνει τα τέλη διατήρησης.
Εάν δικαιούχος δεν πληρώνει τα τέλη διατήρησης για μία τριετία θα χάνει το δικαίωμα χρήσης του τάφου και θα περιέρχεται στον Δήμο ο οποίος μπορεί να τον διαθέτει σε άλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 4ο
Μπορούν να παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι διαστάσεων 2,30Χ2,50 μ. εφόσον υπάρχει ο αναγκαίος χώρος και για άλλους τάφους κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από γνωμοδότηση του Τ.Σ. .
β. Οικογενειακός τάφος παραχωρείται σ’ όποιον κάνει αίτηση και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.
Η παραχώρηση πραγματοποιείται από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος πληρώσει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το ανάλογο χρηματικό αντάλλαγμα και υπογραφεί η παραχωρητήρια πράξη.
γ. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για οποιονδήποτε λόγο. Χρησιμοποιούνται μόνο για ταφή εκείνων προς τους οποίους παραχωρήθηκαν.
δ. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο σ’ αυτόν που παραχωρήθηκε αρχικά, του συζύγου ή της συζύγου αυτού και των σε ευθεία ανιόντων και κατιόντων αυτού νομίμων, θετών, νομιμοποιηθέντων και αναγνωρισθέντων μετά των συζύγων και των κατιόντων τους, του πατέρα ή της μητέρας, του συζύγου ή της συζύγου που έγινε η παραχώρηση, όπως και των αδελφών που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ’ όσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση αυτού και όταν αυτός (αρχικός δικαιούχος) δεν υπάρχει του συζύγου ή της συζύγου των κατιόντων τους.
Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής, σε οικογενειακό τάφο, και σε πρόσωπα που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου του και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του, αφού προηγούμενα καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωμα, όχι μικρότερο από το μισό που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου.
ε. Άτομο που έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης σε περισσότερους από ένα οικογενειακούς τάφους, πρέπει, μέσα σε τρεις μήνες μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, να δηλώσει σε ποιόν από όλους θέλει να κάνει χρήση. Διαφορετικά κανονίζει ο Δήμαρχος σε ποιόν τάφο περιορίζεται το δικαίωμα της χρήσης του.
στ. Η συγγένεια αυτών που θάβονται σε οικογενειακό τάφο, εφ’ όσον δεν προκύπτει από στοιχεία του Δήμου ή από προσωπική αντίληψη της υπηρεσίας, αποδεικνύεται με έγγραφο Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής.

Άρθρο 5ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσης παραιτούνται της παραπέρα χρήσης αυτών περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δήμο (Τοπική Κοινότητα) δυνάμενο να παραχωρεί τούτους εις άλλους, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6ο
Οικογενειακοί τάφοι των οποίων εξέλιπαν οι κατά το άρθρον 5 δικαιούχοι, περιέρχονται στον Δήμο.
Για την μη διαταραχή της διαδοχής των τάφων τούτων και την διάθεσή των πρέπει να προτιμούνται οι εκ διαθήκης κληρονόμοι ή πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς του αρχικού δικαιούχου, εφ’ όσον μέσα σε μία τριετία από την ταφή του τελευταίου νεκρού ζητήσουν την έκδοση νέου παραχωρητηρίου προς αυτούς που καταβάλουν το προβλεπόμενο ποσό για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
Η προς τα πρόσωπα αυτά παραχώρηση θα γίνεται υπό τον όρο διατήρησης στον τάφο των υφιστάμενων επιγραφών και της διαφύλαξης στον τάφο των οστών των πρώτων ενταφιασθέντων.

Άρθρο 7ο
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως του Τ.Σ. μπορεί να παραχωρεί πρόσκαιρα ή για πάντα τάφο σε άτομο που προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες ή δωρεές ή κληροδοτήματα στον Δήμο.
Άρθρο 8ο
Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει ο παρόν κανονισμός και μέσα σε έξι (6) μήνες ο Δήμαρχος οφείλει να ειδοποιήσει όλους τους ιδιοκτήτες ατομικών ή οικογενειακών τάφων, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο.
Μετά από την παρέλευση 6/μηνου από την έγγραφη ειδοποίηση από τον Δήμο, για την τακτοποίηση οφειλών προς αυτόν, οι τάφοι διατίθενται από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της.-

Άρθρο 9ο
Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά -3- χρόνια από τη ταφή. Είναι δυνατή η διατήρηση και πέραν της τριετίας, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Οποιαδήποτε μεταφορά νεκρού ή ανακομιδή οστών πριν περάσει 3/τία από την ταφή χρειάζεται άδεια από τον Εισαγγελέα.
Εάν κατά το άνοιγμα του τάφου διαπιστωθεί ότι πτώμα που βρίσκεται μέσα δεν έχει διαλυθεί τελείως, ο τάφος κλείνεται και παραμένει το πτώμα έναν ακόμα χρόνο.-

Άρθρο 10ο
Αντικείμενα που βρίσκονται κατά την εκταφή νεκρών επιστρέφονται στους συγγενείς του νεκρού, εφ’ όσον παραβρίσκονται, διαφορετικά περνάνε στην ιδιοκτησία του Δήμου, που μπορεί να τα πουλήσει.
Άρθρο 11ο
Δωρεές δημοτών για το δημοτικό Νεκροταφείο γίνονται αποδεκτές από τον Δήμο και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την βούληση του δωρητή.

Άρθρο 12ο
Η είσοδος στο Νεκροταφείο απαγορεύεται πριν από την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε ζητιάνους, βρέφη και σε άτομα που συνοδεύονται από ζώα.

Άρθρο 13ο
Τα χρηματικά ποσά που προβλέπει αυτός ο κανονισμός, πληρώνονται στον Δήμο, σύμφωνα με τον νόμο «περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εξόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Άρθρο 14ο
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε τάφους (κράσπεδα, μαρμαρικές εργασίες κ.λ.π.), χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμαρχο και μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως, συνοδευομένης με σκαρίφημα που θα αναγράφονται οι διαστάσεις του τάφου και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Άρθρο 15ο
Τα δικαιώματα και τέλη χρήσεως του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι τα παρακάτω:
1. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο ποσό € 200,00 .
2. Δικαίωμα σύστασης μονού τάφου εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο ποσό € 100,00
3. Τέλος χρήσεως-διατηρήσεως παντός είδους τάφου από τον επόμενο χρόνο ποσό € 10,00 .
4. Χορήγηση άδειας ταφής σε οποιοδήποτε τάφο ποσό € 10,00 .

Άρθρο 16ο
Ο κανονισμός αυτός αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Άρθρο 17ο
Οτιδήποτε δεν προβλέπει αυτός κανονισμός ρυθμίζεται με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, ύστερα από πρόταση του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 63 /2012
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 23-2-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Η Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) με το υπ’ αριθ. 2396/29-01-2014 έγγραφό της, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 1/2/16-01-2014 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΑΠ0ΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 1/16-1-2014 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού.

Αριθμ. Απόφασης 2

Περίληψη : Συμπλήρωση Κανονισμού νεκροταφείου Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας -Βασιλικού.

Στην Αρχαία Σικυώνα (Βασιλικό) και στο Κοινοτικό κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, σήμερα την 16η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατά¬ξεις του άρ¬θρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
Γιαννάκαινας Αναστάσιος Ουδείς
Θεοχάρης Πολυχρόνης
Διαμαντοπούλου Παρασκευή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Τρίγκα Ευαγγελία , για την τήρηση των πρακτικών.
………………………………………………………………………………………………..
Θ έ μ α 2ο
———————
Στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης «Συμπλήρωση Κανονισμού νεκροταφείου Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού», ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αναστάσιος Γιαννάκαινας, εξέθεσε υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου ότι πρέπει να πάρει απόφαση για την παραχώρηση τάφων και κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε στο θέμα αυτό.

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει την συμπλήρωση του Κανονισμού νεκροταφείου Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού ως προς στο σκέλος του άρθρου 3 να προστίθεται 4 παρ. που έχει ως εξής. Η παραχώρηση τάφων αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους κατοίκους της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού λόγο μη επαρκείας διαθεσίμων τάφων. Εφόσον σε πιθανή μελλοντική επέκταση του νεκροταφείου θα μπορέσουμε να δώσουμε και στους μη μόνιμους κατοίκους.

Συντάχθηκε και υπογράφεται .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ μ α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2.- Την υπ’ αριθ. 9/2011 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας.
3.- Την υπ’ αριθ. 229/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.
4.- Την υπ’ αριθ. 63/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5.- Tην υπ’ αριθ. 2/2014 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας- Βασιλικού
6.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.
6.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την συμπλήρωση του Κανονισμού Νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) ως εξής:
Στην υπ’ αριθ. 63 /2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Κανονισμό Λειτουργίας Νεκτροταφείου Τοπικής Κοινότητας Σικυώνος» και στο άρθρο 3ο να προστεθεί ακόμη μία παράγραφος που θα αναφέρει ότι: (H παραχώρηση τάφων αφορά αποκλειστικά τους μονίμους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, λόγω μη επάρκειας διαθεσίμων τάφων).
Εφόσον σε πιθανή μελλοντική επέκταση του Νεκροταφείου θα μπορέσουμε να δώσουμε και στους μη μόνιμους κατοίκους).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2014 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος
Και αντί αυτού
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη

1.- Αθανάσιος Πανάγου
2.- Παύλος Χρυσικός
Νικόλαος Χατούπης 3.- Ευάγγελος Καρακούσης

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Τσιάνος

Print Friendly, PDF & Email