Απόσπασμα από το πρακτικό 4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                            Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το πρακτικό  4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

Αριθμός Απόφασης  29

 

Περίληψη: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τέλους  απαλλοτρίωσης.

 

           Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου  2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία  του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου,  ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα  6  δηλαδή:&l

Print Friendly, PDF & Email