Απόσπασμα από το πρακτικό 4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                            Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το πρακτικό  4/ 11 – 4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

Αριθμός Απόφασης  17

 

Περίληψη:   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση του  τέλους  κατάληψης 
                  αιγιαλού του Δήμου.

 

           Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου  2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία  του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου,  ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.

Print Friendly, PDF & Email