ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κιάτο 05-5- 2014

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ: 11125

     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   ΑΡΙΘ. 123

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α 72/08-04-1999) Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.E.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού.
  3. Το αριθ. πρωτ: 515/28-4-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με θέμα « Εορτασμός της Ημέρας Λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Παρασκευή 9η Μαΐου 2014 ημέρα εορτασμού λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γενικό σημαιοστολισμό και πανηγυρική φωταγώγηση δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων, υποκαταστημάτων τραπεζών, των Ν.Π.Δ.Δ από τη δύση του ηλίου της 9ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης, ως έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους Πολεμιστές ,τους Αγωνιστές ,τους Νεκρούς και τα Θύματα του Ιερού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού Λαού εναντίον των Εχθρικών Στρατευμάτων Κατοχής.

Ο   Αναπληρωτής Δημάρχου

Παύλος Κ. Χρυσικός

Print Friendly, PDF & Email