ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 410

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΔΑ:628ΛΩ1Θ-ΡΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                       

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15847

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 410

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν σήμερα.
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ Β΄1398/25-4-2018).
 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Δομετίου Βασίλειο του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/1/2020 έως και 31/12/2020, υπεύθυνο για τα θέματα που αφορούν στο συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητες.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητές του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

 

Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σώκος του Χαραλάμπους.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κιάτο, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
 2. Υπηρεσίες του Δήμου
 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email