Απόφαση 6/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/22-7-2013 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 6/2013

Περίληψη: «Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22 του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:30μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/18-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 46 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 27 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος
2. Γεώργιος Κουκουμέλης
3.Βασίλειος Μπόκιας
4.Κωνσταντίνα Καραχάλιου
5. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
6. Κωνσταντίνος Στάμου
7.Κυριακή Μαυραγάνη
8. Σωτήριος Μενούνος
9.Κωνσταντίνος Σπούλος
10. Αγγελική Αναγνωστοπούλου
11.Παύλος Μπεκιάρης
12.Δημήτριος Ζούμας
13.Φρόσω Καρβουτζή
14.Μαρία Γεωργιάδη
15.Φώτιος Σίδερης
16.Γεώργιος Παλαμάρης
17. Δημήτριος Ηλιακόπουλος
18. Βασίλειος Δομετίου
19. Νικόλαος Αποστολάκης
20. Κωνσταντίνος Κριεζής
21. Βασίλειος Ζάρκος
22. Βλάσιος Κυριάκης
23.Βασίλειος Λίγκας
24.Βασίλειος Παγώνης
25. Ηλίας Τσιάτσιος
26 Γεώργιος Κασκαρέλης
27. Βασίλειος Τσατσάνης 1. Ευτυχία Μπάκα
2. Παναγιώτης Αγγελάκος
3. Βασίλειος Κελλάρης
4.Κωνσταντίνα Καλατζή
5. Δημήτριος Λούτας
6.Δημήτριος Βόντας
7.Μαρία Δημάκου
8. Ασημίνα Ζαρρή
9.Αλέξης Παπαχριστόπουλος
10. Δήμητρα Στολάκη
11. Παναγιώτης Ρούσσος
12.Κυριακή Στέφα
13.Σταμάτης Ρήγας
14.Χαράλαμπος Παπαθανασίου-Λούτας
15.Ανδρέας Ορφανός
16.Παναγιώτης Κουτρέτσης.
17.Ιωάννης Κατσιαούνης
18.Ελένη Καϊτσα
19.Κωνσταντίνος Στάμου
20.Κωνσταντίνος Παππής

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου , ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Ευάγγελος Χουσελάς, και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ήταν παρών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Χωρέμης και Σωτήριος Παπαδημητρίου οι οποίοι ήταν απόντες.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013», ανέφερε, ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και των καταληκτικών ημερομηνιών του θέματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αγοράς οικοπέδου Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε και έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα παρακάτω: Με την υπ’ αριθμ. 80973/3363 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης του Κιάτου, το οποίο προέβλεψε, μεταξύ άλλων, τη χωροθέτηση του Διοικητηρίου στο υπ’ αριθμ. 50 Ο.Τ., σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης συνεταιριστικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε», εμβαδού 2.200 τ.μ. περίπου, κείμενο επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Καλογεροπούλου κι Εθνικής Αντίστασης. Ο Δήμος μας, επιθυμώντας την υλοποίηση των γενικών πολεοδομικών αρχών της πόλης, προέβη αρκετές φορές κατά το παρελθόν σε διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρεία, χωρίς ποτέ να καταφέρει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο αυτό. Εν προκειμένω, μετά τις Καλλικρατικές αλλαγές, τη μεταβίβαση πλειόνων αρμοδιοτήτων προς το Δήμο μας και την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάγκη απόκτησης του ακινήτου αυτού καθίσταται επιτακτικότερη (εξάλλου, γνωρίζει το σώμα πως έχει τεθεί στο συμβούλιο θέμα αναγκαιότητας εύρεσης χώρου για την εγκατάσταση της πολεοδομικής υπηρεσίας). Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα έλλειψης υποδομών. Το συγκεκριμένο ακίνητο δε, κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο, αφού βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιάτου, εύκολα προσβάσιμο και πλησίον των υπολοίπων υπηρεσιών (Ι.Κ.Α., αστυνομία κλπ). Το τίμημα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ανέρχεται στο ποσό των 759.000,00€ το οποίο προτείνεται να καταβληθεί τμηματικά ως εξής:α) ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) κατά το έτος 2013 μετά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας και β) το υπόλοιπο ποσό των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (459.000,00€) μέχρι το τέλος του α΄ εξάμηνο του έτους 2014.
Κατόπιν ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου επισήμανε ένα σημαντικό στοιχείο για την μείωση των δαπανών λειτουργίας του Δήμου Σικυωνίων είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση του συνόλου του οδικού δικτύου φωτισμού μέσα στα όρια του Δήμου Σικυωνίων με κύριο στόχο :
-Την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με χαμηλής κατανάλωσης για την εξοικονόμηση περίπου 400 χιλιάδων ευρώ ετησίως. Μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 3.000.000 ευρώ που θα ενταθεί στο πρόγραμμα JESSICA ή θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
-Την επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων στην ΔΕΗ και σε οποία άλλη εταιρεία αξιοποιήσει δημόσιο χώρο.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Βλάσιος Κυριάκης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε, ότι το οικόπεδο πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο σε κάθε περίπτωση. Είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της πόλης. Η διαδικασία επαναδέσμευσης πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να εξασφαλιστεί ο Δήμος σε περίπτωση που ναυαγήσει η αγορά. Το τίμημα να ανταποκρίνεται στις σημερινές τιμές της κτηματαγοράς ,οι οποίες είναι μειωμένες. Η χρήση του πρέπει να υπηρετεί ένα γενικότερο όραμα-σχέδιο για την πόλη. Επ’ αυτού χρειάζεται ευρύτερη συζήτηση. Επίσης ότι το τέλος απαλλοτρίωσης πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένα ακίνητα και να εξηγηθεί η ωφέλεια της αξιοποίησής τους για το σύνολο των πολιτών.
Κατόπιν ο κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η άποψή του είναι ,ότι σε κάθε περίπτωση να αποκτηθεί το ακίνητο αυτό είτε με αγορά είτε με απαλλοτρίωση . Σε ότι αφορά το κόστος των εκτιμητών του ακινήτου να γίνει επανεκτίμηση , γιατί η προηγούμενη ήταν πριν ένα χρόνο, αλλά για λόγους συντόμευσης δεν έγινε αποδεκτό από τον Δήμαρχο. Ακόμα θα απαιτηθεί τροποποίηση για να χρησιμοποιηθεί για πάρκινκ που πρότεινε ο Δήμαρχος, γιατί προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη κατασκευή διοικητηρίου εκεί.
Στη συνέχεια η κ. Κυριακή Μαυραγάνη εκπρόσωπος του Συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών, ανέφερε ,ότι είναι θετικό που επιτέλους με χρονοδιάγραμμα έτους θα αποκτηθεί το οικόπεδο. Οι όποιες υποψίες (και δικαιολογημένα) μήπως ο ιδιοκτήτης μας τα «γυρίσει» πρέπει ν διασφαλιστεί κατά το δυνατόν με τη στενή παρακολούθηση από δικηγόρο του Δήμου όλης της διαδικασίας. Γενικότερα ας γίνει από το Δήμο μια λεπτομερής καταγραφή των ακινήτων που κατέχει και εκείνα που προτίθεται να αποκτήσε το νέο τέλος απαλλοτρίωσης.
Το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Κιάτου, που συμμετείχε στη Διαβούλευση της 22ας Ιουλίου 2013, με εκπρόσωπο την Πρόεδρο, καταθέτει τις εξής απόψεις σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα :
Η δημιουργία ενός Διοικητηρίου όπου θα εξυπηρετούνται οι πολίτες πιο εύκολα αφού θα συγκεντρωθούν εκεί οι υπηρεσίες του Δήμου συνολικά , σε μια τοποθεσία που είναι κεντρική, είναι σαν σκέψη θετική.
To συγκεκριμένο ακίνητο είναι πραγματικά σε εξαιρετική θέση μέσα στην πόλη και θα είναι προς όφελος του Δήμου η απόκτησή του ακόμα κι αν στο μέλλον δεν χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση Διοικητηρίου αλλά επιλεγεί κάποια άλλη χρήση γι’ αυτό, η οποία ίσως κριθεί πιο συμφέρουσα.
Θεωρούμε επομένως πολύ σημαντικό να προσεχτεί κατά την απόκτηση το να υπάρχει η νομική κατοχύρωση έτσι ώστε ο Δήμος να μη δεσμεύεται από οποιοδήποτε χαρακτηρισμό του ακινήτου για την χρήση που θα επιλέξει γι’ αυτό, αλλά να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει πως θα το διαχειριστεί με βάση τις ανάγκες του.
Εφόσον μάλιστα υπάρχει δυνατότητα για την οικονομική κάλυψη της αγοράς, θεωρούμε ότι ο Δήμος σωστά έχει αποφασίσει προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση του εν λόγω ακινήτου.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Κασκαρέλης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ,ανέφερε με δεδομένο ότι η εισήγηση του Δημάρχου για το οικόπεδο της ΚΣΟΣ αποτελεί πρόταση απόκτησης από το Δήμο και με τον τρόπο αυτό, εφόσον συμφωνήσει η ΚΣΟΣ, αποφεύγονται οι μακρόχρονες εναλλακτικές μέθοδοι, συμφωνώ. Εάν ευοδωθεί η προσπάθεια, ορθό είναι, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθεί το ακίνητο σαν χώρος στάθμευσης διότι το Κιάτο είναι εμπορικό κέντρο και δεν υπάρχουν στον κεντρικό ιστό της πόλης αρκετές θέσεις στάθμευσης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι οδηγοί οχημάτων. Αναφορικά με την αλλαγή χρήσης, αυτό εξαρτάται από ενέργειες του Δήμου και δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Προέχει η αγορά και γνωστές είναι οι αποτυχημένες κινήσεις στο παρελθόν για την επίτευξη του σκοπού.
Κατόπιν ο κ. Χρήστος Ζαχαριάς αρχηγός μείζονος μειοψηφίας είπε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την διαδικασία απαλλοτρίωσης, διότι η μέχρι τώρα συμπεριφορά της Εταιρείας δεν μας πείθει για το αγαθό των προθέσεων της. Παρόλα αυτά συμφωνούμε να γίνει μία προσπάθεια για απευθείας αγορά παράλληλα με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης και ευχήθηκε αυτή η Δημοτική Αρχή να είναι τυχερή, ώστε να αποκτηθεί το οικόπεδο από το Δήμο Σικυωνίων.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.6/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 23-7-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 4/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/15 -4 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 4/2013

Περίληψη: «Διαχείριση απορριμμάτων».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/18-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 46 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 27 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Κουκουμέλης
3.Βασίλειος Μπόκιας
4.Κωνσταντίνα Καραχάλιου
5. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
6.Κωνσταντίνος Παππής
7.Κυριακή Μαυραγάνη
8. Σωτήριος Μενούνος
9.Κωνσταντίνος Σπούλος
10. Αγγελική Αναγνωστοπούλου
11.Παύλος Μπεκιάρης
12.Δημήτριος Ζούμας
13.Φρόσω Καρβουτζή
14.Μαρία Γεωργιάδη
15.Φώτιος Σίδερης
16.Γεώργιος Παλαμάρης
17. Δημήτριος Ηλιακόπουλος
18. Βασίλειος Δομετίου
19. Νικόλαος Αποστολάκης
20. Βασίλειος Κελλάρης.
21. Βασίλειος Ζάρκος
22. Βλάσιος Κυριάκης
23.Βασίλειος Λίγκας
24.Βασίλειος Παγώνης
25. Ηλίας Τσιάτσιος
26 Γεώργιος Κασκαρέλης
27. Βασίλειος Τσατσάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ευτυχία Μπάκα
2. Παναγιώτης Αγγελάκος
3.Κωνσταντίνος Κριεζής
4.Κωνσταντίνα Καλατζή
5. Δημήτριος Λούτας
6.Δημήτριος Βόντας
7.Μαρία Δημάκου
8. Ασημίνα Ζαρρή
9.Αλέξης Παπαχριστόπουλος
10. Δήμητρα Στολάκη
11. Παναγιώτης Ρούσσος
12.Κυριακή Στέφα
13.Σταμάτης Ρήγας
14.Χαράλαμπος Παπαθανασίου-Λούτας
15.Ανδρέας Ορφανός
16.Παναγιώτης Κουτρέτσης.
17.Ιωάννης Κατσιαούνης
18.Ελένη Καϊτσα
19.Κωνσταντίνος Στάμου

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου ,ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ζάρκος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Ευάγγελος Χουσελάς, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Μπούκης ,ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Αθανάσιος Πανάγου , ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας κ. Γεώργιος Θελερίτης ,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Ιωάννης Τσιάνος, Νικόλαος Χατούπης, και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ήταν απών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Χωρέμης και Σωτήριος Παπαδημητρίου οι οποίοι ήταν απόντες.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Διαχείριση απορριμμάτων», έδωσε το λόγο στον κ. Ευάγγελο Χουσελά Πρόεδρο της συσταθείσας επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων που ανέφερε, ότι τα ονομαζόμενα σκουπίδια η αστικά στερεά απορρίμματα ΑΣΑ έχουν αξία, διότι αποτελούν ή πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα, που η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων.
Τα ΑΣΑ λοιπόν αποτελούν πλούτο που ανήκει στους πολίτες στους δημότες του κάθε δήμου που τα παράγει.
Έργο της επιτροπής ήταν να μελετήσει να ψάξει και να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την καλύτερη μέθοδο διαχείρισης των σκουπιδιών. Να παρουσιάσει μια διαχείριση πρώτα απ όλα φιλική στο περιβάλλον στον άνθρωπο και εάν είναι δυνατόν να μην μας επιβαρύνει οικονομικά.
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι επιστημονικές έρευνες, καθώς και πρακτικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο απέδειξαν ότι η μείωση –πρόληψη μέρους των ΑΣΑ που μπορεί μετά από επισκευή- επεξεργασία, η ανακύκλωση άλλων τμημάτων των ΑΣΑ π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, διάφορα μέταλλα να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ,άρα στην δημιουργία εσόδων. Ακόμα σε νέα προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν και η κομποστοποίηση –λιπασματοποίηση των οργανικών ΑΣΑ.
Η ανάγκη λοιπόν αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι ΔΑΔΑ και εν μέρη οι ΧΥΤΑ σε συνδυασμό με την δυνατότητα των ΑΣΑ να οδηγήσουν σε νέο πλούτο με άλλες μεθόδους διαχείρισης είναι επόμενο να έχει στραφεί πλέον και η ιδιωτική πρωτοβουλία προς την διαχείριση των ΑΣΑ. Αυτό για τους Δήμους θα σημάνει απώλεια των όποιων εσόδων και παράλληλα νέο κόστος.
Η μέθοδος που προτείνει η επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτή που εδώ και λίγα χρόνια αποδέχθηκε θεσμικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ από κοινωνική –οικονομική- και περιβαλλοντική άποψη είναι αυτή που στηρίζεται σε τρείς άξονες με την εξής ιεράρχηση:
ΠΡΟΛΗΨΗ – ΜΕΙΩΣΗ ( Εδώ έχουμε να κάνουμε με συνεχή ενημέρωση προς τους πολίτες).
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Εδώ μπορούμε να δούμε χώρους δημοτικούς ανταλλαγής –και απόθεσης αντικειμένων, ρούχων κλπ που μπορεί κάποιος να αφήσει η να ανταλλάξει).
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Άρα εδώ μιλάμε για δημιουργία ΚΔΑΥ του Δήμου ή ακόμα ένα ΚΔΑΥ με την συνεργασία και άλλων Δήμων π.χ. ένα σε επίπεδο Ν. Κορινθίας που σημαίνει έσοδα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας- μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από το ΕΣΠΑ για την δημιουργία του).
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣ (Άρα εδώ μπορούμε να απορροφήσουμε μεγάλες ποσότητες οργανικών σκουπιδιών και κλαδέματα. Παράλληλα παράγουμε κομποστοποίηση –λίπασμα και άλλα προϊόντα ).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Εδώ μιλάμε για σημεία που μπορούμε να συγκεντρώνουμε μπαταρίες –λάδια λιπαντικά –τηλεοράσεις-πλυντήρια και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές).
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΑ (Άρα εδώ λύνουμε και το πρόβλημα παράτασης ζωής του υπάρχοντα ΧΥΤΑ).
Τέλος η υπάρχουσα σημερινή κατάσταση με τις χωματερές τους ΧΥΤΑ ,έτσι όπως λειτουργούν και με την μελλούμενη λύση από την Περιφέρεια όποτε και αν γίνει μέσω της ιδιωτικοποίησης που θα οδηγήσει στην καύση μας βρίσκει αντίθετους.
Η Επιτροπή είναι σε θέση να δώσει ακόμα αναλυτικότερες οδηγίες σε κάθε ένα από τα στάδια που αναφέραμε και ονομάσαμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.
Ο Πρόεδρος της                                                                        Τα Μέλη Επιτροπής
Ευάγγελος Χουσελάς                                                                   1. Αντώνιος Μπάτσος
                                                                                               2. Κων/νος Σπανός

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος ,εντεταλμένος σύμβουλος για την ανάπτυξη και περιφερειολόγος που έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:
Σχεδόν 15 χρόνια μετά την ίδρυση του ΧΥΤΑ Κιάτου ο Δήμος Σικυωνίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται μπροστά σε ένα κομβικό σημείο για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τα απορρίμματα είναι ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα στην περιοχή και είναι πλέον ανάγκη να βρεθεί μια οριστική λύση για την επίλυση του πέρα από δογματισμούς, προκαταλήψεις αλλά και με πνεύμα συνεννόησης και συναίνεσης. Στην φάση λοιπόν των προτάσεων γι αυτό το επίμαχο ζήτημα, προτείνουμε στο σώμα τις εξής λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
1) Αεριοποίηση
Η θερμική επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες μετατροπής του περιεχομένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής ενέργειας. Πολλές από τις σύγχρονες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερη ενέργεια από την ίδια ποσότητα καυσίμου απ’ όση θα ήταν δυνατή με την απευθείας καύση! Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του διαχωρισμού των διαβρωτικών συστατικών (στάχτη) από τα τροποποιημένα καύσιμα, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερες θερμοκρασίες καύσης σε π.χ. μπόιλε, αεροστρόβιλους, μηχανές εσωτερικής καύσης, κυψέλες καυσίμων. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ικανές να μετατρέψουν αποδοτικά την ενέργεια σε υγρά ή αέρια καύσιμα.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι κοστοβόρα σχετικά με άλλες λύσεις και συνεχώς εξελίσσεται. Για να είναι βιώσιμη χρειάζεται η αξιοποίηση του συνθετικού αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον Δήμο και θεωρητικά μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα είδη των αποβλήτων, μετά από προεπεξεργασία ,όπως το λιοζούμι και η λυματολάσπη. Η θερμική απόδοση του συστήματος μας δίνει την δυνατότητα να θερμάνουμε οικισμούς όπως το Μούλκι και την πόλη του Κιάτου αλλά και δημόσια κτίρια και σχολεία. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες και το στερεό υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ασφαλτόστρωσης και σε οικοδομικά υλικά.
2) Εγκατάσταση Μηχανικής Διαλογής και Μεγιστοποίησης
Η Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση αποτελεί μια σημαντική μέθοδο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, κυρίως σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ειδικά στη Γερμανία και στην Αυστρία ο διαχωρισμός των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων με μηχανικά μέσα και η κομποστοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος εφαρμόζονται ήδη συστηματικά για περίπου τρεις δεκαετίες και οι διάφορες τεχνολογίες έχουν ήδη αξιολογηθεί στην πράξη.
Αυτή η δοκιμασμένη τεχνολογία σχετικά πιο φθηνή, πιο οικολογικά ορθή, σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται και με την εισήγηση των συναδέλφων στο θέμα την διαχείρισης των απορριμμάτων. Η παρούσα διαδικασία, όπως και η προηγούμενη, θέλει μια εντατική συμμετοχή των πολιτών τόσο στην “εξάντληση ” της ανακύκλωσης πριν την μηχανική διαδικασία αλλά και εκτεταμένα δίκτυα κομποστοποίησης . Η παρούσα μονάδα δεν θα χρειαζόταν καν πρόσθετες επενδύσεις για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, καθώς στην Κορινθία υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες ιδιωτικές μονάδες αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων .Δεν λύνει όμως συνολικά το πρόβλημα καθώς παραμένει το μεγάλο ζήτημα του κατσιγάρου και της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης.
Αναμφισβήτητα μια εκτεταμένη μονάδα διαλογής που “εξαντλεί” τον βαθμό ανακύκλωσης είναι πιο εύληπτη από την κοινωνία από ότι οι μονάδες αεριοποίησης κτλ. Η αεριοποίηση όμως ,αν και ακριβή τεχνολογία, μας δίνει την δυνατότητα σε μικρότερες εγκαταστάσεις να λύσουμε πολλά περισσότερα προβλήματα στον Δήμο Σικυωνίων και στην ευρύτερη περιοχή.
Σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου ,προς το παρόν, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση παρά η σύμπραξη με ιδιώτες σε όλες τις μορφές (παραχώρηση , κοινοπραξία , εταιρία ειδικού σκοπού) ,τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοια συνεργατικά σχήματα υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Βλάσιος Κυριάκης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε ότι, από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, κοινός τόπος φάνηκε ότι είναι η Διαλογή στην Πηγή. Μια διαδικασία που μειώνει τις ποσότητες απορριμμάτων και τα κόστη διαχείρισης, καθώς και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Για το στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης μέσα από μια επίμονη, συνεπή και συνεχή επικοινωνιακή πολιτική. Ο Δήμος σε συνεργασία με φορείς και σχολεία μπορεί να θεσμοθετήσει μια μόνιμη και σταθερή διαδικασία ενημέρωσης και επιμόρφωσης των πολιτών, που στην πορεία των χρόνων θα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της Διαλογής στην Πηγή, της Επαναχρησιμοποίησης και της Ανακύκλωσης.
Για τα επόμενα στάδια διαχείρισης, οι πληροφορίες που παρατέθηκαν ήσαν είτε ελλιπείς, είτε αντικρουόμενες. Χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σπούλος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε ότι η πρόταση της εταιρείας μας είναι επί της ουσίας η αξιοποίηση των κλαδιών, που συλλέγει ο Δήμος Σικυωνίων και υπό προϋποθέσεις να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη- (pellet), ώστε να ωφεληθεί ο Δήμος σε οικονομικό επίπεδο.
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Παλαμάρης εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κορινθίας πρότεινε: α) Να χρησιμοποιήσουμε τους χωρίς παραπάνω έξοδα, τις ήδη υπάρχουσες υποδομές στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. β) Να προχωρήσουμε αυτόνομα σαν Δήμος στην οικολογική και αεροφόρα διαχείριση των απορριμμάτων μας. γ) Να εφαρμόσουμε την λύση των πράσινων σημείων δ) Να τονώσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών σε συνεχή βάση με διαρκή και επίμονη ενημέρωση και ε) Να αποστείλουμε στην μέλλουσα μονάδα θερμικής επεξεργασίας της Πελοποννήσου, το ελάχιστο δυνατό μέγεθος και κυρίως το ΑΝΑΓΚΑΙΟ μέγεθος.
Κατόπιν ο κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε ότι οι τοποθετήσεις του κ. Νικόλαου Παπαβασιλείου όπως και του κ. Ευάγγελου Χουσελά , ήταν πάνω σε θεωρητικούς άξονες χωρίς να ακουμπάνε πρακτικά ζητήματα όπως οργάνωσης, κόστους, χωροθέτησης ,χρονικές απαντήσεις κ.λ.π. Η πρόταση «Χουσελά» αν και κινήθηκε προς σωστή κατεύθυνση ,δεν εξήγησε τις δυνατότητες υλοποίησής της, αλλά ανέδειξε όμως ικανοποιητικά τα στάδια διαχείρισης και κυρίως την αναγκαιότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέσω ανταλλαγών ,ανακύκλωσης κ.λ.π. Όλοι σχεδόν οι ομιλητές σημείωσαν την ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση και ιδίως συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους ,τουλάχιστον του Νομού. Για τα δύο παραπάνω σημεία είπε πρέπει να πω, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αν και παρέλαβε ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία γύρω από την ανακύκλωση, ποτέ δεν επιχείρησε να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή τη συνεχή ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών(π.χ. διαφημιστικά φυλλάδια, εφαρμογή κανονισμού κ.λ.π.) για τη μεγιστοποίηση του οφέλους απ’ αυτή, την οποία μάλιστα ο κ. Χουσελάς ανέδειξε ως κεντρικό άξονα της διαχείρισης. Σε ότι αφορά τη συνεννόηση με τους άλλους Δήμους την ίδια ώρα και μέρα που στο Κιάτο γίνεται αυτή η διαβούλευση, η Π.Ε.Δ συνεδριάζει στην Τρίπολη με θέμα επίσης διαχείρισης ΑΣΑ, και η Δημοτική Αρχή είναι απούσα, επιβεβαιώνοντας και πρακτικά τις δικαιολογημένες ανησυχίες των ομιλητών, ότι ο Δήμος δεν κινείται με πρόθεση συνεννόησης, η οποία είναι αναγκαία και άρα βρίσκεται σε λάθος αφετηρία Η Δημοτική Αρχή έχει φέρει πράγματι συζητήσεις για τη διαχείριση των Α.Σ.Α στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει καταθέσει όμως ποτέ υλοποιήσιμη πρόταση αλλά μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις σαν να φοβάται να επιλέξει οριστική λύση. Η Δημοτική Αρχή ενώ επιθυμεί τις όποιες συζητήσεις σε επίπεδο Δήμου ,απορρίπτει τη συμμετοχή της σε συζητήσεις επιπέδου Π.Ε.Δ. και Περιφέρειας, λέγοντας ότι εκεί γίνονται ανούσιες συζητήσεις και κατευθυνόμενες. Η δικαιολογία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο, πρόθεση αναβλητικότητας για συγκάλυψη της ανικανότητας της να βρει οριστική λύση για την οποία να δώσει μάχη για την υλοποίηση.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Παππής μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Συμμερίζομαι την αμηχανία που εκφράστηκε προηγουμένως σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής Διαβούλευσης για το θέμα που συζητάμε. Αν οι σχετικές αποφάσεις (τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος τους) έχουν ήδη ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο (Περιφέρεια) δεν βλέπω να μένουν πολλά για την Επιτροπή. Επιπλέον, οι δύο εισηγήσεις που μας τέθηκαν υπόψη, δηλαδή η πρόταση της Επιτροπής του Δήμου και η πρόταση του Ν. Παπαβασιλείου, δεν περιέχουν κανένα οικονομικό, τεχνικό ή οργανωτικό στοιχείο, όπου θα μπορούσε να βασιστεί μια πρόταση, και πολύ περισσότερο μια απόφαση. Δεν έχει γίνει καμία ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα προτεινόμενα συστήματα και υποδομές, π.χ. για την αεριοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων ή για την μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, έχουν μεγάλο κόστος, τόσο για πάγιες εγκαταστάσεις όσο και κόστος λειτουργίας, με το οποίο θα επιβαρυνθεί τελικά ο δημότης. Η εμπειρία μου από τη μελέτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, που ανέλαβα με την ερευνητική μου ομάδα στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, είναι ότι η απόφαση για ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να τεκμηριώνεται με λεπτομερή τεχνική και οικονομική ανάλυση. Αναφέρω επίσης την εμπειρία μου από τέτοια συστήματα σε πόλεις του εξωτερικού (Βερολίνο) που έχουν εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίσει τα σχετικά προβλήματα, είτε με τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί στο Δήμο μας (π.χ. διαλογή στην πηγή, από κάθε νοικοκυριό, όπου γίνεται συλλογή σε μικρούς κάδους ξεχωριστά κάθε είδους απορριμμάτων, π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) είτε με ειδικό τρόπο που προσιδιάζει στο μέγεθος και στις ειδικές συνθήκες κάθε Δήμου (π.χ. ενεργειακός σταθμός καύσης απορριμμάτων) και φυσικά δεν ενδείκνυται για το δικό μας Δήμο. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει νόημα να προτείνει κανείς κάτι πριν ξεκαθαριστεί το ζήτημα των αρμοδιοτήτων (Δήμος/Περιφέρεια), θα πρότεινα:
Να αποφευχθούν για το προσεχές μέλλον σύνθετες, δαπανηρές, τεχνολογικά προχωρημένες λύσεις, όπως η αεριοποίηση.
Να προτιμηθούν ήπιες παρεμβάσεις/ συστήματα (διαλογή στην πηγή, αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση, δημιουργία πράσινων σημείων).
Να εμπλακεί ενεργά, άμεσα και προσωπικά η Δημοτική Αρχή (ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος) στην ενημέρωση των δημοτών, με επισκέψεις και ομιλίες σε όλη την έκταση του Δήμου, για την ανάγκη αποφυγής της ρύπανσης του περιβάλλοντος (όχι μόνο του αστικού αλλά και του αγροτικού και δασικού) και συμμετοχής των δημοτών στην ανακύκλωση.
Να επιδιωχθεί η με καλή θέληση συνεργασία με άλλους δήμους και ιδίως με την Περιφέρεια, δεδομένου, ότι τα σχετικά προβλήματα κατά μεγάλο ποσοστό ξεπερνούν τα περιορισμένα όρια ενός μόνο Δήμου.
Να αξιοποιηθούν υπάρχουσες υποδομές ιδιωτών που προσφέρουν διέξοδο στην απομάκρυνση και αξιοποίηση των απορριμμάτων (π.χ. εργοστάσιο μηχανικής διαλογής, μονάδα κομποστοποίησης), σε κάθε περίπτωση να αποφύγει ο Δήμος τη δημιουργία τέτοιων δικών του υποδομών.
Κατόπιν ο κ. Βασίλειος Παγώνης εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου υπέβαλλε ηλεκτρονικά τη δήλωσή του ως εξής:
Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει στη διαβούλευση για την διαχείριση των απορριμμάτων και προσδοκά να δρομολογηθεί οριστική λύση με βασική προϋπόθεση το μικρότερο δυνατό κόστος για τους Δημότες.
Ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί να δρομολογηθούν έστω και καθυστερημένα οι απαιτούμενες δράσεις και οι υποδομές, ώστε να αλλάξει η απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο μας στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων.
Κεντρικός άξονας της προσέγγισής μας είναι η Πρόληψη- Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Η λύση που τελικά θα επιλεγεί θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν:
• Την καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως του τοπικού.
• Τις δυνατότητες που έχει η περιοχή, βάσει πληθυσμού, για εκμετάλλευση των απορριμμάτων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και συνεπώς την κατανομή των διαδικασιών εκεί που η απόδοση μεγιστοποιείται.
• την οικονομική αποδοτικότητα της διαδικασίας που θα αναλάβει ο Δήμος, ώστε αυτή να είναι θετική.
• Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξει σε διαδικασία με οικονομική επιβάρυνση του Δημότη, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Απεναντίας θα πρέπει να αποβεί εις οικονομικό όφελος των Δημοτών, με ελάφρυνση ή ακόμα και απάλειψη των επιβαρύνσεων των δημοτικών τελών για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι συνεργασίες για ένα τόσο μεγάλο θέμα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνεργασίες που θα καταλήγουν στην αντιμετώπιση των αναλαμβανομένων διαδικασιών με τον αποδοτικότερο τρόπο και θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και ευρύτερα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συνέχιση της πορείας υλοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας, τόσο με τις θέσεις που θα διατυπώνει, όσο και με τη συμμετοχή του σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν.
Στη συνέχεια το Λύκειο Ελληνίδων μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης υπέβαλλε ηλεκτρονικά τις προτάσεις του ως εξής:
Τα σκουπίδια αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήματα για το περιβάλλον μιας και λόγω του έντονου καταναλωτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες, σε καθημερινή βάση παράγονται εκατομμύρια κυβικά από αυτά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που ο Δήμος Σικυωνίων επιδιώκει να δρομολογήσει λύσεις για τη μείωση του όγκου τους και στοχεύει στην εκμετάλλευσή τους.
Οι προτάσεις της Επιτροπής κρίνονται στο σύνολό τους θετικά.
Ειδικότερα θεωρούμε , ότι ο βασικός πυλώνας είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των δημοτών που πρέπει να έχει ως επίκεντρο τα σχολεία και τους συλλόγους στους οποίους συμμετέχουν παιδιά με την εφαρμογή κάποιου προγράμματος ανακύκλωσης που να κάνει οικεία την έννοια στους αυριανούς ενεργούς δημότες.
Η δημιουργία χώρων ανταλλαγής και « πράσινων» σημείων σίγουρα θα βοηθήσει, αρκεί οι χώροι αυτοί να έχουν εύκολη πρόσβαση, να φτιαχτούν και στις δημοτικές κοινότητες και να εποπτεύονται σωστά.
Η ύπαρξη ενός ΚΔΑΥ, ειδικά αν βρεθούν για τη χρηματοδότησή του πόροι από το ΕΣΠΑ και οι θέσεις εργασίας που μπορεί αυτό να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, είναι μια πολύ θετική σκέψη.
Θα θέλαμε όμως στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού να προτείνουμε να προσεχθεί και το θέμα των λυμάτων των ελαιοτριβείων της περιοχής μας που καταλήγουν στην θάλασσα κυρίως μέσω του Ασωπού ποταμού.
Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να επιλεγεί η λύση που θα είναι και η πιο φιλική για το περιβάλλον αλλά και θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση στους δημότες.
Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Χατούπης Δημοτικός Σύμβουλος ανέφερε , ότι ο Δήμος εάν μπορεί να συνεργαστεί με όμορους Δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να φέρει οικονομικοτεχνική μελέτη ,ώστε να ενημερωθούν οι Σικυώνιοι πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών. Οι όμοροι Δήμοι να φέρουν εγγράφως τις απόψεις τους , ώστε να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατόπιν έλαβε το λόγο ο κ. Ηλίας Τσιάτσιος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τη δήλωσή του ως εξής:
Ο Δήμος πρέπει να κάνει προγράμματα ενημέρωσης για την μεγαλύτερη επιτυχία της ανακύκλωσης, όπως τα παρακάτω:
Για σημαντική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι απαραίτητος ο συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τους δημότες..
Η διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες για την ανακύκλωση όπου σε ένα καθαρό και ελκυστικό χώρο, οι δημότες έχουν ενημέρωση, μέσα από μία διαδικασία που όλοι κερδίζουν, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι στόχοι των Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
α) Η ενημέρωση των δημοτών για την ύπαρξη της Ανακύκλωσης.
β) Η γνωστοποίηση στους καταναλωτές των σημαντικών κινήτρων της Ανακύκλωσης, μέσω παρεχόμενου ανταποδοτικού αντιτίμου, που μπορεί να το χρησιμοποιούν είτε για δωρεάν αγορές είτε για την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών.
γ) Η ενημέρωση των δημοτών για τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που επιτυγχάνονται με τη δική τους ενεργητική συνεισφορά στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
δ) Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού (όπως οι μαθητές, οι κάτοικοι ενός δημοτικού διαμερίσματος κ.α.), με την αξιοποίηση και των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.
ε) Η παρότρυνση προς τους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, από άτομα που είναι αναγνωρίσιμα και αποτελούν θετικά πρότυπα στην κοινωνία
στ) Η προσέλκυση δημοτών, που δεν συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση, μέσω της διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων ανακύκλωσης (όπως μεγάλοι διαγωνισμοί ανακύκλωσης) όπου θα έχουν την ευκαιρία αλλά και τα κίνητρα για να ανακυκλώσουν, ώστε να κατανοήσουν τα σημαντικά πολυεπίπεδα οφέλη από τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
ζ) Η συνεχής υπενθύμιση προς τους δημότες για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης, ώστε να δημιουργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση.
η) Μεγάλο Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τους μαθητές ΟΛΩΝ των σχολείων του Δήμου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια των δύο εβδομάδων, με σημαντικά έπαθλα. (π.χ. Ένα ποδήλατο)
θ) Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων ως καλή πρακτική, ακολουθείται η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων με τα οφέλη της ανακύκλωσης σε σχολεία, πλατείες γειτονιές, super Market, καφετέριες
ι) Τηλεφωνική γραμμή ανακύκλωσης ως καλή πρακτική, ακολουθείται η δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ανακύκλωσης, όπως η υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή:
27420-ΧΧΧΧΧ
όπου οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα σημεία ανακύκλωσης, τα οφέλη της ανακύκλωσης, τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, αλλά και κάθε θέμα σχετικό με την ανακύκλωση και το Συλλογικό Σύστημα.
κ) Διανομή και προβολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού ως καλή πρακτική, ακολουθείται η διανομή και προβολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, όπως dvd τα οφέλη της ανακύκλωσης
λ) Η ενημέρωση όλων των συντελεστών στην παραγωγή, μεταφορά, εμπορία και διακίνηση των συσκευασιών προϊόντων, σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις πρώτες ύλες που ευνοούν τη διαδικασία της ανακύκλωσης
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Χρυσικός ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Ο τρόπος που ο Δήμος θέλει να επιλέξει για να διαχειριστεί έπρεπε καιρό τώρα να έχει αποφασιστεί, έτσι ώστε να είχαμε κερδίσει τον χαμένο χρόνο των περιττών και ανούσιων συζητήσεων.
Η επιλογή του τρόπου διαχείρισης πρέπει να έχει τα εξής κριτήρια:
Χαμηλό κόστος.
Υψηλό βαθμό ευκολίας ως προς την επίτευξη του επιθυμητού.
Εύκολος τρόπος εκτέλεσης.
Για να μπορέσουμε να φθάσουμε τους πιο πάνω περιορισμούς, θα πρέπει πρώτα από όλα να αυξήσουμε κατακόρυφα τις ποσότητες της ανακύκλωσης, για να γίνει αυτό οι Σικυώνιοι πολίτες πρέπει να εμπεδώσουν την ανακύκλωση να την βιώσουν ως απαιτούμενο της καθημερινότητας τους.
Πρέπει να ξεκινήσει ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των παιδιών στα σχολεία, τα καταστήματα υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος να υποχρεωθούν στην διαδικασία της ανακύκλωσης.
Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει την ανακύκλωσή μας σε πλέον του ικανοποιητικού σταδίου (80-100%) η μονάδα πλέον διαλογής σε γραμμή διαλογής (περίπου 20%) θα μας ξεχωρίσει τα παθογόνα απορρίμματα που θα γίνουν compost ( 10-15%) και λοιπά μη ανακυκλώσιμα μη παθογόνα (περίπου 5%) για ταφή.
Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθούν σημεία ανταλλαγής ειδών ένδυσης-υπόδησης ταυτόχρονα στα ίδια σημεία και επιδιόρθωση με ένα ενδεικτικό κόστος που θα καλύπτει τις ως άνω επιδιορθώσεις να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση.
Το ως άνω κόστος δεν θα πρέπει υπολογιστικά να επιβαρύνει τον Σικυώνιο πολίτη με περισσότερο από 35€/άτομο/έτος.
Ο Δήμος με αυτή την διαδικασία είναι επιφορτισμένος να βάλει τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα του πολίτη πάση θυσία.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά..

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.4/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16-4-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 3/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2/14 -3 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 3/2013

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ,από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής, από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14 του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/18-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 46 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 27 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος
2. Γεώργιος Κουκουμέλης
3.Βασίλειος Μπόκιας
4.Κωνσταντίνα Καραχάλιου
5. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
6.Κωνσταντίνος Στάμου
7.Κυριακή Μαυραγάνη
8. Σωτήριος Μενούνος
9.Κωνσταντίνος Σπούλος
10. Αγγελική Αναγνωστοπούλου
11.Παύλος Μπεκιάρης
12.Δημήτριος Ζούμας
13.Φρόσω Καρβουτζή
14.Μαρία Γεωργιάδη
15.Φώτιος Σίδερης
16.Γεώργιος Παλαμάρης
17. Δημήτριος Ηλιακόπουλος
18. Βασίλειος Δομετίου
19. Νικόλαος Αποστολάκης
20. Παναγιώτης Ρούσσος.
21. Βασίλειος Ζάρκος
22. Βλάσιος Κυριάκης
23.Βασίλειος Λίγκας
24.Βασίλειος Παγώνης
25. Ηλίας Τσιάτσιος
26 Γεώργιος Κασκαρέλης
27. Βασίλειος Τσατσάνης 1. Ευτυχία Μπάκα
2. Παναγιώτης Αγγελάκος
3.Κωνσταντίνος Κριεζής
4.Κωνσταντίνα Καλατζή
5. Δημήτριος Λούτας
6.Δημήτριος Βόντας
7.Μαρία Δημάκου
8. Ασημίνα Ζαρρή
9.Αλέξης Παπαχριστόπουλος
10. Δήμητρα Στολάκη
11. Βασίλειος Κελλάρης
12.Κυριακή Στέφα
13.Σταμάτης Ρήγας
14.Χαράλαμπος Παπαθανασίου-Λούτας
15.Ανδρέας Ορφανός
16.Παναγιώτης Κουτρέτσης.
17.Ιωάννης Κατσιαούνης
18.Ελένη Καϊτσα
19.Κωνσταντίνος Παππής

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανάστασιος Λεονάρδος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου ,ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Ευάγγελος Χουσελάς ,ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Χρυσικός, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος

Μπούκης ,ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Αθανάσιος Πανάγου , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Κωνσταντίνος Σπανός, Νικόλαος Χατούπης, Σπυρίδων Λέγγας, ο Περειφερειακός Σύμβουλος κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ήταν παρών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Χωρέμης και Σωτήριος Παπαδημητρίου οι οποίοι ήταν απόντες.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο:« Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ,από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής, από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους» έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων της πόλης του Κιάτου και συγκεκριμένα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους. Η επιφάνεια της υπό μελέτης περιοχής είναι περίπου 2.000,00 m2 και αφορά στην ολική ανάπλαση των πεζοδρομίων (διαμόρφωση υπόβασης, ραμπών, κράσπεδα και επενδύσεις) και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων).

Στην παρούσα κατάσταση τα υπό μελέτη πεζοδρόμια παρουσιάζουν φθορές στην βατή επιφάνεια από αποκολλήσεις των υλικών επένδυσης, κυβόλιθοι ή πλάκες κατά περίπτωση, υψομετρικές ανωμαλίες από βυθίσεις ή ανυψώσεις κατά μήκος της ζώνης όδευσης των πεζών και ακατάλληλο ύψος κρασπέδου σχεδόν σε όλο το μήκος τους. Επιπλέον θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν και τα θέματα πρόσβασης και εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ καθώς και ο πλημμελής φωτισμός.
B. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων στις οδούς που προαναφέρθηκαν καλείται να δώσει απαντήσεις στα πιο πάνω προβλήματα, εξυπηρετώντας βέβαια τις λειτουργικές απαιτήσεις της χρήσης τους και να διαμορφώσει καλαίσθητους και ασφαλείς χώρους για την κίνηση των πεζών και των εμποδιζομένων ατόμων, βάσει των σχετικών προδιαγραφών για το σωστό σχεδιασμό τους.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη αναλυτικά είναι:
1. Καθαιρέσεις παλαιών επενδύσεων και παλαιών στρώσεων υπόβασης
2. Κατασκευή υπόβασης, διαμόρφωση της επιφάνειας προς επένδυση
3. Επένδυση πεζοδρομίων, υλικά
Στην τελική επιφάνεια σκυροδέματος και σε απόσταση >=0,50 m από την οικοδομική γραμμή θα κατασκευαστεί η όδευση τυφλών από πλάκες πεζοδρομίου 0,40×0,40 m κίτρινου ή κόκκινου χρώματος.
Η οριοθέτηση της όδευσης τυφλών προτείνεται να γίνει με φιλέτα γρανίτη πλάτους 0,05 m και πάχους 0,03 m, εκατέρωθεν των πλακών.
Στο υπόλοιπο του πλάτους του πεζοδρομίου προτείνεται να διαστρωθούν κυβόλιθοι τσιμέντου ειδικής επίστρωσης Ψυχρών Υλικών, υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των συνεπειών του. Οι κυβόλιθοι θα είναι σχήματος κύβου διαστάσεων 0,10×0,10×0,06 m ή μεγαλύτερων και γκρι αποχρώσεων.
Εναλλακτικά αντί των κυβόλιθων τσιμέντου μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρανιτοκυβόλιθοι αντίστοιχων διαστάσεων και αποχρώσεων.
Ενδεικτικά επισυνάπτονται υποδείγματα διάταξης και υλικών επίστρωσης.
4. Αστικός Εξοπλισμός: Φωτισμός, κάδοι απορριμμάτων
Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται εργασίες πλήρους κατασκευής και εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Εθν. Αντιστάσεως και στο βόρειο

τμήμα των καθέτων που παρεμβάλλονται (Σικελιανού, Μετ. Σωτήρως, Αράτου, 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου).
Τα Φωτιστικά σώματα προτείνεται να είναι λυχνίας ατμών Νατρίου 250 W, υψηλής πιέσεως, κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, τύπου CUT-OFF .
Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε ιστούς ύψους 9,00 m και βραχίονα φωτιστικού οριζόντιας προβολής 1,50 m.
Κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετηθούν στις άκρες των οικοδομικών τετραγώνων.
Ενδεικτικά παρατίθενται φωτογραφίες των προτεινόμενων φωτιστικών και κάδων απορριμμάτων.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΚΙΑΤΟ 08/03/2013 ΚΙΑΤΟ 08/03/2013 ΚΙΑΤΟ 08/03/2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΜΗΜ. Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΦΙΛΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΠΕ3

ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ4 ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Βλάσιος Κυριάκης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε, ότι σε σχέση με την ανάπλαση των πεζοδρομίων της Εθνικής Αντιστάσεως είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν α) η αντιολίσθηση των υλικών, β) η εύκολη και οικονομική αντικατάσταση των υλικών σε περίπτωση φθοράς και γ) η αισθητική εναρμόνιση με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η πόλη.
Κατόπιν ο κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται σε πεζοδρόμια θα πρέπει πέρα από την αισθητική την οποία πράγματι οι Τεχνικές Υπηρεσίες φρόντισαν ιδιαιτέρως θα πρέπει να δούμε την ποιότητα και το κόστος των υλικών ,γιατί όταν εκ των πραγμάτων γίνονται βλάβες από παρόδιους ιδιοκτήτες που εκτελούν διάφορες οικοδομικές εργασίες να μπορούν να βρίσκουν εύκολα τα υλικά για την αποκατάσταση των βλαβών , να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη χλωρίδα (δένδρα) να ερευνηθεί η νομοθεσία η οποία αναφέρει, ότι οι κατασκευές των πεζοδρομίων είναι δαπάνες των παροδίων ιδιοκτητών με υπόδειξη της Δημοτικής Αρχής.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Συμφωνούμε για την αποκατάσταση και ανάπλαση των πεζοδρομίων των κεντρικών πεζοδρομίων της πόλης του Κιάτου με κάποιες παρατηρήσεις:
Όταν χρησιμοποιούμε κυβόλιθους δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρησιμοποιούνται δύο στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα με πλέγμα ενώ οι κυβόλιθοι τοποθετούνται πάνω σε 3Α συμπιεσμένο και μόνο. Να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου σκυρόδεμα (μείωση κόστους κατασκευής).
Το φιλέτο που οριοθετεί την όδευση των τυφλών μπορεί να είναι μάρμαρο (αγυάλιστο – χτυπητό – Καβάλας) ώστε και στο μέλλον να μην αναζητούμε να βρούμε γρανίτη (εισαγωγής) είτε για επισκευή είτε για στρώσιμο και άλλων πεζοδρομίων.
Θα προτιμούσαμε τις κίτρινες πλάκες που θα χρησιμοποιηθούν για την πλακόστρωση της όδευσης των τυφλών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων έθεσαν υπόψη των μελών τα παρακάτω:
Στην περίπτωση των πεζοδρομίων θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσεχτούν τα κάτωθι:
α) Τα πεζοδρόμια να μην έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά με το οδόστρωμα.
β ) Να προτιμηθούν μικροί κυβόλιθοι, πιο εύκολοι στην αντικατάσταση και να μην
υπάρχει πολυχρωμία.
γ) Να υπάρξει διαμόρφωση για τυφλούς και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος Περιφερειακός Σύμβουλος ανέφερε είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια στον συγκεκριμένο δρόμο καθώς και σε κάποιους κάθετους αυτού έχει υπογειοποιηθεί το δίκτυο της ΔΕΗ σχεδόν στο σύνολό του. Άρα η ύπαρξη των ξύλινων κολώνων χρησιμεύουν σήμερα μόνον για τον φωτισμό και όχι για την διακίνηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα πεζοδρόμια έχουν γίνει πολλές τοπικές παρεμβάσεις λόγω έργων η φθορών των επικαλύψεων
Οι κυβόλιθοι που προτείνονται πράγματι είναι φιλικό υλικό και εύκολα επισκευάσιμο σε πιθανές ζημιές των υπόγειων δικτύων των πεζοδρομίων. Η Π.Ε.Ο. όμως είναι ο πλέον πολυσύχναστος δρόμος με την μεγαλύτερη κυκλοφορία ντόπιων και διερχόμενων αυτοκινήτων. Επoμένως η όποια παρέμβαση θα πρέπει να έχει ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα ώστε να δίνει την καλλίτερη δυνατή εικόνα για την πόλη και τον δήμο.
Η πρότασή μου είναι να αναθεωρηθεί η έτοιμη μελέτη με τον ίδιο σχεδόν τίτλο και το ίδιο σχεδόν φυσικό αντικείμενο που έχει εκπονηθεί από το 2003. Η μελέτη αυτή είναι πλήρης και είχε

κατατεθεί στο μέτρο των αστικών αναπλάσεων του Γ ΚΠΣ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα υλικά που προτείνονται είναι ιδιαίτερης αισθητικής (πλακίδια γρανίτη, φιλέτα μαρμάρου και λωρίδες μετάλλου κλπ). Η λωρίδα κίνησης των ΑΜΕΑ προτείνεται να γίνει με πλάκες εσωτερικού χώρου από πλακίδια γρανίτη. (αντίστοιχες χρησιμοποιούνται στις στάσεις του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα) ώστε να μην φθείρονται και να μην λερώνονται. Προτείνεται η τοποθέτηση bollards με ανακλαστήρες φωτός σύμφωνα με τις προδιαγραφές ώστε να εξασφαλιστεί η μη χρήση των πεζοδρομίων για στάθμευση δικύκλων και λοιπών οχημάτων. Ο φωτισμός γίνεται με καλαίσθητα φωτιστικά σώματα ύψους 9,00 μέτρων. Σημειωτέον ότι τα ύψη των υπαρχόντων πεζοδρομίων είναι διάφορα μεταξύ τους και σε κάποια σημεία μετά την νέα ασφαλτόστρωση πολύ ψηλά από το επίπεδο του ασφαλτοτάπητα. Άρα θα χρειαστεί υψομετρική μελέτη όπως έγινε στον δρόμο και πιθανόν κατασκευή και νέων κρασπέδων.
Τα πιο πάνω αποτελούν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μου για τα συγκεκριμένα έργα.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.3/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση 2/2013 – Επιτροπή Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2/14 -3 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 2/2013
Περίληψη: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο:«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος –Κολοκοτρώνη-Μιαούλη και Πετμεζά».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14 του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/18-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 46 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 27 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος
2. Γεώργιος Κουκουμέλης
3.Βασίλειος Μπόκιας
4.Κωνσταντίνα Καραχάλιου
5. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
6.Κωνσταντίνος Στάμου
7.Κυριακή Μαυραγάνη
8. Σωτήριος Μενούνος
9.Κωνσταντίνος Σπούλος
10. Αγγελική Αναγνωστοπούλου
11.Παύλος Μπεκιάρης
12.Δημήτριος Ζούμας
13.Φρόσω Καρβουτζή
14.Μαρία Γεωργιάδη
15.Φώτιος Σίδερης
16.Γεώργιος Παλαμάρης
17. Δημήτριος Ηλιακόπουλος
18. Βασίλειος Δομετίου
19. Νικόλαος Αποστολάκης
20. Παναγιώτης Ρούσσος.
21. Βασίλειος Ζάρκος
22. Βλάσιος Κυριάκης
23.Βασίλειος Λίγκας
24.Βασίλειος Παγώνης
25. Ηλίας Τσιάτσιος
26 Γεώργιος Κασκαρέλης
27. Βασίλειος Τσατσάνης 1. Ευτυχία Μπάκα
2. Παναγιώτης Αγγελάκος
3.Κωνσταντίνος Κριεζής
4.Κωνσταντίνα Καλατζή
5. Δημήτριος Λούτας
6.Δημήτριος Βόντας
7.Μαρία Δημάκου
8. Ασημίνα Ζαρρή
9.Αλέξης Παπαχριστόπουλος
10. Δήμητρα Στολάκη
11. Βασίλειος Κελλάρης
12.Κυριακή Στέφα
13.Σταμάτης Ρήγας
14.Χαράλαμπος Παπαθανασίου-Λούτας
15.Ανδρέας Ορφανός
16.Παναγιώτης Κουτρέτσης.
17.Ιωάννης Κατσιαούνης
18.Ελένη Καϊτσα
19.Κωνσταντίνος Παππής

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανάστασιος Λεονάρδος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου ,ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Ευάγγελος Χουσελάς ,ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Χρυσικός , ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Μπούκης ,ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Αθανάσιος Πανάγου , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Κωνσταντίνος Σπανός, Νικόλαος Χατούπης, Σπυρίδων Λέγγας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ήταν παρών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Χωρέμης και Σωτήριος Παπαδημητρίου οι οποίοι ήταν απόντες.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο:«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος –Κολοκοτρώνη-Μιαούλη και Πετμεζά » έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Γενικά
Η μελέτη αφορά στην ανάδειξη και αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλεται από τις οδούς: Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά στη Δημοτική Κοινότητα Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.
Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται στην παραθαλάσσια ζώνη της πόλης, γεγονός που καθιστά την διαμόρφωσή του ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα όσον αφορά στον σχεδιασμό, αλλά και στην επιλογή των υλικών κατασκευής και του αστικού εξοπλισμού.
Δεδομένης της ευνοϊκής θέσης που κατέχει ο κοινόχρηστος αυτός χώρος μέσα στην πόλη, δηλαδή πλησίον της θάλασσας, του λιμανιού και του κέντρου της πόλης, είναι εύκολη και γρήγορη η πρόσβαση σε αυτόν. Παράλληλα, η ύπαρξη πολλών καταστημάτων αναψυχής επί της οδού Μαούλη (απέναντι από τον υπό μελέτη χώρο) συμβάλλει στη μεγάλη επισκεψιμότητα του χώρου και αναδεικνύει την αναγκαιότητα για την ανάδειξή του.

1.2 Στόχος της μελέτης
Στόχος της μελέτης είναι η ύπαρξη στο διευρυμένο πλέον Δήμο Σικυωνίων ενός ευχάριστου χώρου που θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων για αναψυχή, ξεκούραση και διασκέδαση, θα αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες της πόλης, θα είναι προσιτός σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και κατά συνέπεια θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βασική προτεραιότητα κατά τη σύνταξη της μελέτης είναι η αισθητική και λειτουργική ανάδειξη του χώρου.
Πρωταρχική ενέργεια είναι η ανάδειξη της θέσης του χώρου σε σχέση με τη θάλασσα, τονίζοντας τη θέα προς αυτήν.
Λόγω της ύπαρξης πολύ μικρών υψομετρικών διαφορών στο σύνολο του χώρου ευνοείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου πάρκου, κατάλληλου για περιπάτους, με ένταξη διάφορων λειτουργιών μέσα σε αυτό, και προσιτούς από ανθρώπους όλων των ηλικιών, ακόμα και Α.Μ.Ε.Α. χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ειδικών κατασκευών (ράμπες).
Γενικότερα όλος ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην εύκολη, γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των πάσης φύσεως χρηστών του χώρου.

Αναλυτικά οι χώροι περιγράφονται παρακάτω:
Χώρος θεάτρου
Στη βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου κατασκευάζεται μικρό θέατρο δυναμικότητας 250 θεατών. Θα φιλοξενούνται θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και λοιπές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Το θέατρο κατασκευάζεται πλησίον της πλευράς με το μεγαλύτερο πλάτος, έτσι ώστε η κατασκευή του να μην περιορίζει τον υπολειπόμενο ελεύθερο χώρο διέλευσης του κοινού.
Η σκηνή είναι ορατή από όλα σχεδόν τα σημεία του πάρκου, αλλά και από τα μαγαζιά – καφετέριες της οδού Μιαούλη, ενώ οι καθήμενοι στις κερκίδες παράλληλα με την παρακολούθηση του δρώμενου στη σκηνή θα μπορούν να απολαμβάνουν και τη θέα προς τη θάλασσα.
Η σκηνή έχει επιφάνεια περίπου 112m2 ενώ οι αμφιθεατρικές κερκίδες περιλαμβάνουν 4 σειρές καθισμάτων με 3 κάθετα διαζώματα. Η κατασκευή θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα επιστρωθεί με πατητή τσιμεντοκονία.
Πίσω από το θέατρο θα γίνει επίχωση με κατάλληλα υλικά (ώστε να μειωθεί η υψομετρική διαφορά που θα προκύψει από τις κερκίδες) και στη συνέχεια φυτεύσεις.

Χώρος παιδότοπου
Στη βόρεια πλευρά δημιουργείται παιδότοπος επιφάνειας περίπου 250μ2, ο οποίος οριοθετείται βόρεια από το υπάρχον τοιχείο της περίφραξης και νοτιο-ανατολικά διαχωρίζεται με σειρά φυτεύσεων από το θέατρο και τον υπόλοιπο χώρο.

Χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
Στη νότια πλευρά του οικοπέδου διαμορφώνεται μια λωρίδα πλάτους 4μ. και συνολικής επιφάνειας περίπου 213μ2, στην οποία θα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα αναψυχής.

Ποδηλατοστάσιο
Στη νότια πλευρά του κοινόχρηστου χώρου έχει προβλεφθεί χώρος ποδηλατοστασίων, περίπου 30 θέσεων.

Χώρος περιπάτου – ξεκούρασης
Ο χώρος που απομένει θα αποτελεί το κυρίως «πάρκο». Θα υπάρχουν δέντρα και παγκάκια για τη στάση των επισκεπτών.

3. ΥΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.1 Υλικά επίστρωσης – επένδυσης
Τα υλικά επίστρωσης, τα οποία κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται, είναι:
«Σταθεροποιημένο» δάπεδο (για τον ελεύθερο χώρο του πάρκου):
Σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα τοποθετείται «σταθεροποιημένο» δάπεδο, το οποίο αποτελείται από θραυστά αδρανή υλικά με μέγιστο κόκκο 10mm και φυτικό – φυσικό οικολογικό σταθεροποιητή αδρανών (τύπου Stabilizer). Πρόκειται για ένα σταθερό δάπεδο που η όψη και η υφή του είναι αυτή του φυσικού χωμάτινου δαπέδου, αποκλείοντας όμως τα προβλήματα της λάσπης, λακκουβών, καθιζήσεων, κτλ.
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας (για το χώρο του παιδότοπου):
Κατασκευάζεται από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Πρόκειται για πλάκες 50*50εκ.
Πατητή τσιμεντοκονία:
Όλα τα στοιχεία που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα (θέατρο και κράσπεδα), θα επιχριστούν με πατητή τσιμεντοκονία σε χρώματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Έγχρωμος σοβάς :
Τα περιμετρικά τοιχία καθώς και ο οικίσκος της ΔΕΥΑΣ θα επιχριστούν με έγχρωμο σοβά.

3.2 Αστικός Εξοπλισμός
Για τον εξοπλισμό του χώρου προτείνονται :
Ξύλινα παγκάκια από ξυλεία κατάλληλη και ανθεκτική σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
Προκατασκευασμένα παιχνίδια παιδότοπου και συγκεκριμένα: κούνιες, τραμπάλα, ζωάκια ελατηρίου, τσουλήθρα και σύνθετο όργανο
Μεταλλικοί κάδοι απορριμάτων
Ποδηλατοστάσια

3.3 Φυτεύσεις
Επειδή ο χώρος βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα οφείλουμε να επιλέξουμε φυτά και δένδρα τα οποία να είναι:
α) ανθεκτικά στο μικροκλίμα της περιοχής
β) ανθεκτικά στην αλατότητα του εδάφους
γ) ανθεκτικά στον αέρα και τις θαλάσσιες αύρες.
Συνεπώς επιλέγονται δέντρα και θάμνοι αειθαλή, με πλούσιο φύλλωμα ώστε να παρέχεται ικανοποιητικό ποσοστό σκίασης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ανθεκτικά σε παραθαλάσσια μικροκλίματα.
Συγκεκριμένα:
α) Δέντρα:
Μουριές
Προύνος αειθαλής
Λαγκουνάρια
β) Θάμνοι
Πυξάρι
Αρωματικοί θάμνοι (π.χ. Λεβάντα)
Εναλλακτικά πιθανώς να φυτευτούν δέντρα και φυτά παρόμοια με τα παραπάνω.

3.4 Ηλεκτροφωτισμός
Προβλέπεται να εξοπλιστεί ο χώρος με ηλεκτρολογικό δίκτυο φωτισμού, για την εξασφάλιση του φωτισμού των επιμέρους χώρων (παιδότοπος, πάρκο, περιβάλλων χώρος).
Επίσης, προβλέπεται υποδομή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για τις ανάγκες λειτουργίας του θεάτρου (παραστάσεις , συναυλίες κ.λ.π).
Η προτεινόμενη λύση φωτισμού του χώρου προβλέπει 6 ιστούς ύψους 3,00 ή 4,00μ. και φωτιστικά σώματα τύπου led (μονά ή διπλά ανάλογα με την θέση του ιστού). Επίσης, προβλέπεται διακοσμητικός φωτισμός με επίτοιχα και ενδοδαπέδια φωτιστικά, καθώς και διακοσμητικός φωτισμός των θέσεων ανάπαυσης (παγκάκια).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΙΑΤΟ 07 – 03 – 2013

Λ. ΚΑΤΣΙΔΗΜΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ3

Μ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. ΤΕ4

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΙΑΤΟ 07 – 03 – 2013
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε. – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Β. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ3 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΙΑΤΟ 07 – 03 – 2013
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας

Β. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Ευάγγελος Χουσελάς ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Η μελέτη και η περιγραφή του έργου που παρουσίασε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με βρίσκει σε γενικές γραμμές σύμφωνο.
Συμφωνώ με τον χαρακτήρα και τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ,ώστε το υπάρχον άλσος να μην χάσει τον χαρακτήρα του με τις μελλοντικές παρεμβάσεις ο χαρακτήρας του δε είναι μια μικρή πράσινη όαση με παιδική χαρά και ένα μικρό θέατρο δίπλα στην θάλασσα και τον Ελικώνα ποταμό.
Υπερασπίστηκα την κατασκευή του μικρού θεάτρου στον συγκεκριμένο χώρο επειδή το έργο αυτό το θεωρώ πρώτα ως πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και της κουλτούρας μας. Γνωστή η αγάπη των αρχαίων Σικυωνίων για το θέατρο και τις τέχνες . Η αρχαία Σικυών θεωρείται μητέρα των τεχνών και του αρχαίου δράματος. Άρα και μόνο μια συμβολική ύπαρξη του θεάτρου στο κέντρο σχεδόν της πόλης σηματοδοτεί αυτή την συνεχεία της αρχαιότητας με το σήμερα. Από πρακτικής πλευράς το θεατράκι αυτό εκτιμώ πως θα βοηθήσει μόνο σε κάποιες μουσικές συναυλίες. Οργανωμένο θέατρο θα υπάρχει στις αποθήκες του άσο.
Μια ακόμη θέση μου σχετικά με τον χώρο είναι πως στην δυτική πλευρά εκεί που σήμερα είναι η ξύλινη κατασκευή του καταστήματος βυθός θα πρέπει να φυτευτούν πολλά και μεγάλα δένδρα που θα προφυλάσσουν Από τον δυνατό μαΐστρο που εμφανίζεται πυκνά συχνά στην περιοχή.
Τέλος με την υπάρχουσα κατασκευή που εξυπηρετεί την αποχέτευση (αντλιοστάσιο ) καλό θα είναι να δημιουργήσουμε μια ξυλική κατασκευή που θα το καλύπτει και θα φαίνεται ως παρατηρητήριο προς την θάλασσα. Αυτά που ακούστηκαν για μύλους και ανεμόμυλους τα θεωρώ λάθος επειδή δεν αρμόζουν αισθητικά με την φυσιογνωμία την ιστορία της πόλης και της περιοχής.
Κατόπιν ο κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε ότι θα ήταν χρήσιμο να είχαμε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής που είναι νεοσύστατο όργανο. Επίσης η ανάπλαση της παραλίας να γίνει με εφαρμογή της εικόνας αισθητικής ,να υπάρχει παρατηρητήριο για ναυαγοσώστες ή παραλλαγή για ανεμόμυλο στον οικίσκο να δοθούν λύσεις αισθητικής ή άλλες κατασκευές που να έχουν λειτουργικό συσχετισμό με το χώρο. Δυτικά του οικίσκου να υπάρχουν σκαλιά, ώστε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι συμπολίτες που κάνουν περίπατο στον παραλιακό δρόμο ,να μην αναγκάζονται να διέρχονται μπροστά από τα μαγαζιά προκειμένου να επισκέπτονται το πάρκο και ότι ο χώρος αυτός ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένας και άρα υπάρχει νομικό πρόβλημα στην παρέμβαση και θα πρέπει πρώτα να κατοχυρωθεί από το Δήμο.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Δεν πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας του προς ανάπλαση χώρου ως αλσυλίου και παιδότοπου.
Το προτεινόμενο ως θέατρο δεν εξυπηρετεί καμιά ανάγκη λόγω της θέσεως του «θόρυβος από διερχόμενα αυτοκίνητα ,καταστήματα ,παιδική χαρά» και θα δημιουργήσει και θέμα με την ασφάλεια των παιδιών.
Η παιδική χαρά να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση από την πρόταση της μελέτης.
Περισσότερα δένδρα και ως προς τον αριθμό και ως προς τα είδη και να ληφθεί μέριμνα για τη σωστή στήριξη με κολώνες που αντέχουν στον αέρα και τη θάλασσα.
Να εξασφαλιστούν οι άδειες που απαιτούνται για το έργο.
Λεπτομερέστερη περιγραφή της έκτασης που θα παραχωρηθεί για ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Βλάσιος Κυριάκης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Θέματα που αφορούν στο χώρο του αλσυλίου της Μιαούλη α) Πρέπει να αποχαρακτηριστεί με ΦΕΚ από χερσαία ζώνη λιμένας β) Πρέπει να αποκατασταθεί η ελλατωματική λειτουργία του αντλιοστασίου γ) Πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες για το χαρακτηρισμό του πεζοδρόμου και δ) Πρέπει να γίνει ανάπλαση χωρίς μπετόν και πλακοστρώσεις. Να έχει πολλά μεγάλα δένδρα ,φωτισμό και παιδικές χαρές. Δεν θεωρώ απαραίτητη την δημιουργία μόνιμης κατασκευής κερκίδων. Τα τοιχία μπορούν να ζωγραφιστούν με street art. Γενικά ο χώρος πρέπει να έχει τον χαρακτήρα του πάρκου και του παιδότοπου.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Νικόλαος Χατούπης Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος πρότεινε για το αλσύλιο φύτευση και ανάπτυξη δένδρων, δημιουργία χώρου για εκδηλώσεις όχι όμως θέατρο και εμπλουτισμό του υπάρχοντος χώρου της παιδικής χαράς με περισσότερα όργανα και αιτιολόγησε τις θέσεις του για τη μη δημιουργία θεάτρου.
Κατόπιν η εκπρόσωπος του Συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών κ. Κυριακή Μαυραγάνη υπέβαλλε ηλεκτρονικά την εισήγησή της η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ(δασάκι πεύκων)
Το σκεπτικό
ΠΕΡΥΣΙ, στην πρώτη συζήτηση της Επιτροπής Διαβούλευσης είχε αναφερθεί και συμφώνησα κι εγώ, από παρόντες εκπροσώπους η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης των έργων αναβάθμισης της πόλης μέσα σε ένα γενικότερο σχέδιο και όχι αποσπασματικά.
Επίσης, σε συνέντευξη την οποία μας είχε παραχωρήσει ο κ. Δήμαρχος και έχει δημοσιευθεί, είχε αναφερθεί στην ανάπλαση και ανάδειξη της παραλιακής ζώνης του Κιάτου συμπληρωμένη και με μέτρα κυκλοφοριακής διευθέτησης, που όμως δυσκόλευε η δικαιοδοσία της στο ΛΤ Κορίνθου. Μια τέτοια διαδικασία δεν έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε , για να αντιμετωπιστεί συνολικά η ανάπλασή της, την οποία διευκολύνει σήμερα η δημιουργία του ΔΛΤ και σαν τέτοιο το χαιρετίζω γιατί η παραλία μας πρέπει να αξιοποιηθεί.
ΣΗΜΕΡΑ, λοιπόν, τρείς μέρες πριν την σύγκλιση της σημερινής συνεδρίασης της Επ. Διαβούλευσης πληροφορούμαστε για ανάπλαση ενός κομματιού (δασάκι Μιαούλη) της παραλίας μας και δυο μέρες πριν αναρτάται η συγκεκριμένη πρόταση με υπογραφή της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου.
Παρατήρηση. Εφ’ όσον η πρόταση απευθύνεται κυρίως σε φορείς θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα ενωρίτερα ώστε να προλάβουν να συγκληθούν , να συζητήσουν και να προτείνουν τα όργανα (ΔΣ)
Με βάση τα όσα είχαν συζητηθεί πέρυσι και το σχέδιο ανάπλασης της συγκεκριμένης περιοχής, να καταθέσω τα παρακάτω ερωτήματα και σκέψεις :
Γιατί δεν παρουσιάστηκε μια συνολική πρόταση ανάπλασης τουλάχιστον ως προς το σύνολο της παραλιακής ζώνης; Αυτό θα διευκόλυνε να καθορίσουμε σε αυτήν τις ανάγκες (τι θέλουμε να φτιάξουμε και που) και στη συνέχεια να επιλέξουμε την περιοχή (πχ το συγκεκριμένο κομμάτι του αλσυλλίου ) από την οποία θα ξεκινήσουμε με βάση τις οικονομικές μας δυνατότητες . Σε μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να συμβάλει με τις γνώσεις της η Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Δήμου.
Για όλους μας που γνωρίζουμε την περιοχή, το δασάκι και ο πεζόδρομος της Μιαούλη συνδέονται και με το πλάτωμα δυτικά (μετά την οδό Κολοκοτρώνη) που έχει καταληφθεί από κατασκευές τύπου τέντας, αλλά και με το τσιμεντένιο εγκιβωτισμένο τμήμα του ποταμού ανατολικά, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια ενιαία ανάπλαση της παραλίας δίπλα στο ποτάμι.
Με αναφορά στη συγκεκριμένη πρόταση αφ’ ενός προσυπογράφω τις παρεμβάσεις προστασίας του μικρού αυτού πευκόφυτου πνεύμονα και την επέκταση φύτευσης του και αξιοποίησής του σαν χώρος αναψυχής για μικρούς και μεγάλους, δεν βλέπω όμως ποια είναι η ανάγκη κατασκευής ενός υπαίθριου μικρού θεάτρου σε αυτόν τον μικρό χώρο,
Λίγα μέτρα από τις αποθήκες ΑΣΟ όπου προβλέπεται θεατρική σκηνή και από την αίθουσα θεάτρου του Δημαρχείου
Χωρίς υποδομές (πχ καμαρίνια) ή απομόνωση ακουστική και οπτική από τα παρακείμενα μαγαζιά
Και αν κριθεί ότι χρειαζόμαστε θέατρο στην παραλία, γιατί δεν επιλέγεται ο χώρος των πεύκων του Διμηνιού που είναι και πιο μεγάλος και αξιοποιείται και το πιο απομακρυσμένο κομμάτι της παραλίας;
Ποιος ο λόγος σε τελευταία ανάλυση να πέσουν τσιμέντα στο δασάκι (έχουν δοθεί μάχες για την τσιμεντοποίηση και για την αποφυγή μόνιμων κατασκευών στην παραλία
και στις ελάχιστες πευκόφυτες περιοχές της πόλης μας), όταν δίπλα ακριβώς υπάρχει το τσιμεντένιο πλάτωμα της κοίτης του ποταμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθείς σαν βάση για θεατράκι. Στο λίγο χώμα που διαθέτουμε ας αφήσουμε τα δεντράκια και ας μην προσθέσουμε μόνιμες τσιμεντένιες κατασκευές. Ας μείνει ο χώρος ΠΑΡΚΟ. Όσο για τα πεύκα που όπως ειπώθηκε πρέπει όλα να κοπούν ως επικίνδυνα με γνωμοδότηση του Δασαρχείου, ας το σκεφτούμε δυο φορές γιατί δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει δασάκι.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αναγκαιότητα ανάπλασης και ανάδειξης του συγκεκριμένου χώρου είναι απαραίτητη και όχι γιατί υπάρχουν πολλά μαγαζιά και μαζεύεται κόσμος, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Τεχνικής έκθεσης, αλλά αντίστροφα γιατί είναι ένα φυσικό πλεονέκτημα της πόλης μας που πρέπει να αναδειχθεί και θα προσελκύσει κόσμο.
Είναι ανάγκη να γίνει μια συνολική μελέτη αναβάθμισης της παραλιακής ζώνης . Κι αν αυτό είναι ένα έργο που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία, ας ζητηθεί η συμβολή της Αρχιτεκτονικής επιτροπής του Δήμου.
Για τον συγκεκριμένο χώρο, να παραμείνει η μελέτη ως πάρκο (φύτευση, παιδική χαρά, τραπεζάκια στο χώμα), χωρίς υπαίθριο «θέατρο» και ας επεκταθεί η μελέτη αξιοποίησής του και στα γειτονικά (ανατολικά και δυτικά )κομμάτια που προανέφερα. Για το κόψιμο των πεύκων είμαι αντίθετη, πριν μεγαλώσουν άλλα δένδρα παρεμφερούς μορφής και αντοχής στο μικροκλίμα της περιοχής και αναζητηθούν ενδιάμεσα άλλες λύσεις διατήρησης των πεύκων (π.χ στήριξη)
Και επειδή αυτό που προτείνεται σαν θεατράκι πρακτικά δεν βλέπω να μπορεί να λειτουργήσει σαν τέτοιο παρά μόνο σαν μια μουσική σκηνή που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα μαγαζιά του πεζοδρόμου της Μιαούλη, με τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί η συγκεκριμένη χρήση με μια ελαφριά κατασκευή, ίσως με ξύλο και μέταλλο, ΟΧΙ ΜΟΝΙΜΗ, για μουσικές παραστάσεις τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Κασκαρέλης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος επισήμανε τα εξής:
1) Θεατράκι. Αναφορικά με το προτεινόμενο μικρό θέατρο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίπραξη του είδους της μουσικής που θα εκπέμπεται από τα παρακείμενα κέντρα ώστε να μη δημιουργείται ένα πανδαιμόνιο ακουστικής ρύπανσης. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να γίνει για λόγους ιστορικής παράδοσης έστω και αν χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις ιδιαίτερα των παιδιών που συχνάζουν στην Παιδική Χαρά.
2) Φυτά. Για τα φυτά, προτιμητέα είναι τα αειθαλή αλλά και οι πρασιές που βλέπουμε στους μεγάλους δημόσιους κήπους του εξωτερικού, δηλαδή ύψους μέχρι ενός ή ενάμισι μέτρου που έχουν
και μεγαλύτερη αντοχή στους πνέοντες ανέμους αλλά και σε περίπτωση θυελλωδών ανέμων η εκρίζωσή τους αποκλείεται να προκαλέσει ατύχημα με υλικές ή ανθρώπινες ζωές.
3) Οικίσκος. Συμφωνώ και εγώ για την επένδυση του οικίσκου ώστε να είναι συμβατός με το περιβάλλον.
4) Τεχνητή λιμνούλα. Συμπληρωματικά, τονίζω ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το παρακείμενο μη εγκιβωτισμένο παρόχθιο τμήμα του ποταμού Ελισσώνα ώστε:
α) να καθαρίζεται από το πλήθος των αντικειμένων που έχουν την κακή συνήθεια να πετούν οι συμπολίτες μας ή κατεβάζει το χειμώνα ο ποταμός και
β) να διερευνηθεί το κόστος για το μικρό αυτό τμήμα της πρότασης να μετατραπεί μόνο για το καλοκαίρι με ένα πρόχειρο τεχνητό φράγμα σε λιμνούλα με θαλάσσιο νερό με στόχο να ομορφύνει το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να αντλήσουμε από τη θάλασσα πολύ νερό αλλά μόνο 10 πόντων ύψους προκειμένου να δίνεται η εντύπωση στον επισκέπτη ότι πρόκειται για λιμνούλα όπως συμβαίνει σε πόλεις του εξωτερικού. Το πρόχειρο φράγμα θα αποσύρεται σε περίπτωση
νεροποντής και οριστικά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και θα επανατοποθετείται το Μάιο. Αξίζει τον κόπο να προσεγγίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου το εκτιμώμενο κόστος αυτής της πρόχειρης και αναιρούμενης μικρής κατασκευής, το οποίο πιστεύω ότι είναι μικρό, διότι πολλές φορές με λίγα χρήματα είναι δυνατόν να επιτευχθεί η οπτική βελτίωση της εικόνας της παραλίας.
5) Αποδοχή δωρεάς. Ο Δήμος Σικυωνίων σε συνεννόηση με το Λιμενικό Ταμείο Κιάτου οφείλει να εξετάσει την πρόταση δωρεάς του τ. Πλοιάρχου του Εμπορικού Ναυτικού Χρήστου Γρυπονησιώτη του Θεοδώρου (τηλ. 6934242167) για την τοποθέτηση πλησίον του λιμανιού χάλκινου αγάλματος του Ποσειδώνα (κατά το πρότυπο της Κορίνθου) και εάν επιθυμεί να τοποθετηθεί το άγαλμα στην εξεταζόμενη περιοχή ή σε άλλη πλησίον του λιμανιού όπως ήταν η αρχική του επιθυμία. Σε κάθε περίπτωση η εξεύρεση του καταλλήλου τόπου, έστω και αν είναι πλησίον του λιμανιού, θα ομορφύνει την πόλη. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια των Θεοδώρου και Ιωάννη Γρυπονησιώτη ήταν από τους πρώτους κατοίκους του Κιάτου (βλ. Γ. Κασκαρέλη, Ιστορία της Σικυωνίας, σελίδες 146, 147 και 169).
Κατόπιν έλαβε το λόγο ο κ. Ηλίας Τσιάτσιος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε τα εξής:
1.Μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, να ξεκαθαρίσει η νομική ευθύνη του χώρου. Η σχετική απόφαση να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ της κυβερνήσεως, το οποίο θα ξεκαθαρίζει ότι η διαχείριση του χώρου ανήκει αποκλειστικά στο δήμο και όχι στο λιμενικό ταμείο.
2.Να μην γίνει κοπή δένδρων (πεύκα). Αν χρειαστεί όμως ας κοπούν μόνο τα άκρως επικίνδυνα. Τα περισσότερα δένδρα τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα να στηριχθούν. Όταν μεγαλώσουν αρκετά τα νεότερα δένδρα που θα φυτευτούν όπως προβλέπει η μελέτη, τότε και μόνον τότε να προχωρήσουμε στην κοπή των υπόλοιπων πεύκων.
3.Να μην παραχωρηθεί επί πλέον χώρος από το αλσύλλιο στα καταστήματα, είναι υπεραρκετός ο χώρος που έχουν καταλάβει με τα τραπεζοκαθίσματα τους και με τις κατασκευές τους τα καταστήματα σε ολόκληρο τον σημερινό πεζόδρομο.
4.Η κατασκευή του θεάτρου να μην είναι ιδιαίτερα βαριά στο χώρο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επικαλύψει την συνολική εικόνα του χώρου μιας τέτοια μορφής κατασκευή. Πρέπει να προσεχθεί ώστε ο χώρος να έχει τον χαρακτήρα χαλάρωσης και αναψυχής και όχι να γίνει κάτι βαρύ που θα αλλοιώσει συνολικά το χώρο και την περιοχή.
5.Να γίνει αφαίρεση της παιδικής χαράς από τον χώρο κάτω από τα δικαστήρια, καθαρισμός της περιοχής από βράχους και ξένα υλικά ως προς το περιβάλλον του και να δοθεί στην συνέχεια ο χώρος στην φυσική λειτουργία της παραλίας και της θάλασσας και
6.Το μεγάλο πλεονέκτημα του Δήμου Σικυωνίων και του Κιάτου είναι η θάλασσα. Πρέπει να ανοίξουμε τους χώρους του ώστε να υπάρχει άμεση και συνεχή επαφή με την θάλασσα!

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Συμφωνούμε κατ΄ αρχή με την απόφαση του Δήμου να εκπονήσει μία μελέτη ανάπλασης του χώρου του «αλσυλλίου» που πιστεύουμε αυτή τη φορά να ευοδωθεί και η υλοποίηση του, γιατί και στο παρελθόν μία μελέτη ανάπλασης του (επί Δημαρχίας Γ. Γιαννόπουλου) έμεινε στο ράφι.
Το «θέατρο» να μην έχει μόνο την χρήση θεάτρου αλλά να είναι μέρος της παιδικής χαράς και χώρος καθιστικού για μεγαλύτερους σε ηλικία. Αντί για μπετό θα προτείναμε πέτρα και ως προς τον τρόπο κατασκευής, στη θέση που προτείνεται έχουμε την γωνία από δύο τοιχία από μπετό, μπαζώνοντας και διαμορφώνοντας τις κερκίδες με πέτρα θα έχουμε μία κατασκευή φιλική στο περιβάλλον του αλσυλλίου και με αντοχή στην επίδραση της θάλασσας.
Συμφωνούμε με το «σταθεροποιημένο δάπεδο», δεν θα θέλαμε όμως ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του αλσυλλίου γιατί πιστεύουμε ότι ο χώρος στο πεζόδρομο που έχει δοθεί στα καταστήματα είναι αρκετός και αν χρειαστεί ας τους δοθεί περισσότερος σε συνέχεια του υπάρχοντος, γιατί εάν τους δοθεί στο χώρο του αλσυλλίου το «σταθεροποιημένο δάπεδο» θα τους «ενοχλεί» και θα προχωρήσουν σε κατασκευές διαφορετικού δαπέδου.
Όσο αφορά το πράσινο, φυτεύουμε, μεγαλώνουν τα δένδρα και οι θάμνοι και μετά αραιώνουμε κάποια από τα υπάρχοντα που εμποδίζουν ή λόγω κλίσης είναι «επικίνδυνα !!!!!!».
Το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Κιάτου μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που συμμετείχε στη Διαβούλευση της 14ης Μαρτίου 2013 για το προαναφερόμενο θέμα, με εκπροσώπους την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο, κατάθεσε τις εξής απόψεις σχετικά με το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων:
α) Η απόφαση για την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου είναι πολύ θετική και σίγουρα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το δήμο, θα πρέπει όμως να υπάρξει ένα γενικότερο σχέδιο για την αναμόρφωση όλης της παραλιακής, στο οποίο θα ενταχθεί.
β) Στο προτεινόμενο σχέδιο εμφανίζεται ένα θέατρο , για το οποίο δεν υπήρχε απόφαση για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του, ούτε πρόβλεψη για τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (καμαρίνια κλπ ), η δε λειτουργικότητά του είναι αμφισβητούμενη. Το θέατρο βρίσκεται ανάμεσα σε δρόμους με κυκλοφορία αυτοκινήτων, δίπλα σε παιδική χαρά και τα παρακείμενα καταστήματα επιλέγουν το καθένα διαφορετική μουσική. Όλα αυτά καθιστούν δυσχερή την οποιουδήποτε είδους παρουσίαση (θεατρική ή μουσική).
γ) Εφόσον το βασικό σκεπτικό της ανάπλασης είναι η δημιουργία ενός χώρου αναψυχής- πάρκου, θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να υπάρχει όσο το δυνατό πιο πολύ πράσινο, με δέντρα (μάλιστα ήδη αναπτυγμένα ) και αρωματικά φυτά, ανθεκτικά στη γειτνίαση με τη θάλασσα όπως και χώροι ξεκούρασης (πάγκοι).
Στα πλαίσια αυτά και η παιδική χαρά που προβλέπεται, θα πρέπει να είναι έτσι διασφαλισμένη ώστε να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση των παιδιών προς τους δρόμους όπου κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα κι επομένως τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά να απολαμβάνουν τον χώρο περισσότερο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου κ. Σωτήριος Μενούνος απάντησε σε διάφορα ερωτήματα. Στην κ. Κυριακή Μαυραγάνη είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μελέτη ανάπλασης της χερσαίας ζώνης λιμένας. Στον κ. Χαρίλαο Βυτινιώτη: η ανάπλαση του αλσυλίου της Μιαούλη γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο και διερευνούμε σε ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μπορούμε να το εντάξουμε ώστε να υλοποιηθεί άμεσα. Θα το υλοποιήσει είτε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων είτε ο Δήμος μετά από προγραμματική σύμβαση μεταξύ μας. Στον κ. Βλάσιο Κυριάκη απάντησε ότι ο επαναπροσδιορισμός της χερσαίας ζώνης λιμένας είναι προτεραιότητα για μας. Στην συνέχεια στον κ. Χρήστο Ζαχαριά είπε, ότι οι τρεις παιδικές χαρές που υπάρχουν στη χερσαία ζώνη λιμένας είναι όλες παράνομες και αυτή που βρίσκεται βόρεια του Δημαρχείου είναι και επικίνδυνη μετά την πρόσφατη θεομηνία. Στον κ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο απάντησε ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη σε όλη τη χερσαία ζώνη λιμένας και ιδιαίτερα στο τμήμα της οδού Μιαούλη για το οποίο συζητάμε. Διαπιστώνουμε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει αυθαίρετες παρεμβάσεις εκεί.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Χρυσικός ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Όσον αφορά στην ανάπλαση του αλσυλλίου, καταρχήν πρέπει να δεχθούμε ότι πρέπει να γίνει. Η μελέτη φαίνεται καλοδουλεμένη και καλύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό την κοινή άποψη που όλοι έχουμε και αναμένουμε να δούμε.
Το ηλεκτροστάσιο της ΔΕΥΑ πρέπει να υποβαθμιστεί στο βαθμό που το επιτρέπει ο Κ.Ε.Η.Ε. έτσι ώστε να δημιουργούνται τεχνικά προβλήματα που θα επηρεάζουν την λειτουργία του αντλιοστασίου, είναι σε εξέλιξη η μελέτη αναβάθμισης του. Τα δέντρα που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι φυλλοβόλα και περισσότερα από όσα φαίνονται στην μελέτη έτσι ώστε να προσφέρουν τον απαραίτητο δροσισμό και την απαιτούμενη σκίαση κατά τους θερινούς μήνες, άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός
Συμφωνώ απόλυτα με την επιλογή του τάπητα και την απόρριψη του σκυροδέματος και των πλακοστρώσεων όπως συνήθως γίνεται μέχρι σήμερα.
Το θεατράκι που έχει σχεδιαστεί φαίνεται μία ωραία προσθήκη στον χώρο, ίσως κατασκευαστικά δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα (λόγο θάλασσας) ίσως ένα πρανές με ξύλινες τάβλες, βέβαια οι ξύλινες τάβλες απαιτούν περισσότερη συντήρηση, η αλλαγή θέσης με την παιδική χαρά ίσως σχεδιαστικά θα έπρεπε να δοκιμασθεί, όμως οι καταλληλότεροι να το πουν αυτό είναι το συμβούλιο Αρχιτεκτόνων.
Η μόνη πρόταση μου εκτός μελέτης είναι ότι θα έπρεπε να δούμε συνολικά την οδό Μιαούλη καθώς η συνολική ανάπλαση της συνεχίζοντας στην ίδια φιλοσοφία και μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Μπουμπουλίνας (πεζόδρομος) θα τελείωνε αναίμακτα τις παράνομες πέργκολες που έχουν κατασκευαστεί εκεί στο πλέον πολυσύχναστο σημείο της πόλης, προσδίδοντας έτσι επιπλέον κοινόχρηστους χώρους σε αυτό το ορθογώνιο τραπέζιο 1100 περίπου τ.μ. (μισό σε έκταση του υπάρχοντος αλσυλίου.
Ο κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος Περιφερειακός Σύμβουλος ανέφερε ότι η περιοχή αποτελεί πολυσύχναστο μέρος όλες τις ώρες της ημέρας.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει συνολική ανάπλαση της περιοχής συμπεριλαμβάνοντας και τα πεζοδρόμια των δρόμων που περικλείουν την περιοχή μελέτης. Σε περίπτωση που θεωρηθεί απαραίτητη και η ανάπλαση του δυτικού παραλιακού τριγώνου υπάρχει έτοιμη μελέτη ανάπλασης μέχρι τον πεζόδρομο η οποία έχει εκπονηθεί μαζί με την ανάπλαση του τμήματος της Μιαούλη (μεταξύ Κολοκοτρώνη και Πετμεζά) και έχει την ίδια σχεδιαστική αντίληψη και αισθητική. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον αποκατάσταση σημειακά των δαπέδων με κυβόλιθους και των φρεατίων γιατί αποτελούν πηγές κινδύνων για τραυματισμούς πεζών.
Η Μιαούλη στο σύνολό της (από την Πετμεζά και μέχρι την Καραϊσκάκη) θα πρέπει να χαρακτηρισθεί στο Ρυμοτομικό σχέδιο «πεζόδρομος». Θα πρέπει να προηγηθεί τοπική κυκλοφοριακή μελέτη και στο μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η Μιαούλη κατασκευάστηκε στην σημερινή της μορφή το 2004. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποια συντήρηση. Λόγω της γειτνίασή της με την θάλασσα αλλά και της διέλευσης κυρίως βαρέων οχημάτων έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα που πέραν της δυσλειτουργίας αποτελούν και απειλή για τραυματισμό πεζών. Χρήζει λοιπόν παρεμβάσεων και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι:
α) Αποκατάσταση των φωτιστικών ιστών και των φωτιστικών σωμάτων ίσως και των καλωδιώσεων.
β) Καθαρισμός του δικτύου απορροής όμβριων υδάτων και τοποθέτηση σχαρών η ειδικών τεμαχίων μαρμάρου όπου αυτά έχουν σπάσει.
γ) αποκατάσταση ενδοδαπέδιου φωτισμού και επαναλειτουργία του.
δ) Αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρων και αποκατάσταση μικρών υποχωρήσεων των κυβόλιθων
ε) Γενικά όποια εργασία κριθεί απαραίτητη για την ασφαλή και λειτουργική χρήση του.
Ο χώρος του αλσυλλίου χρήζει ανάπλασης με προτεραιότητα την διατήρηση της φυσιογνωμίας του και του πρασίνου. Σε περίπτωση που κάποια δένδρα αποδεδειγμένα χρειαστεί να αντικατασταθούν, προτείνω κατ αρχάς το κλάδεμά τους, κατόπιν την φύτευση νέων δένδρων ήδη ικανά ανεπτυγμένων ώστε και να καταφέρουν να αναπτυχθούν περαιτέρω αλλά και να μην αλλοιωθεί η εικόνα του αλσυλλίου. Η απομάκρυνση των αποδεδειγμένα επικίνδυνων δένδρων να γίνει μετά τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις να γίνει αφού τα καινούργια δένδρα έχουν αποκτήσει ικανό ύψος και είναι βιώσιμα. Η παιδική χαρά θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να διατηρηθεί στο σημερινό της μέγεθος, άρα να έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την μελετητική πρόταση. Αντί του προτεινόμενου θεάτρου από σκυρόδεμα προτείνω την κατασκευή χωμάτινων πρανών στην ανατολική γωνία του αλσυλλίου οι οποίες ή να φυτευτούν με πράσινο ή αν εξασφαλισθεί η ασφάλεια των μικρών παιδιών, να διαμορφωθούν, με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά (ξύλινα μαδέρια), δύο ή τρία επίπεδα υπό την μορφή κερκίδων για φιλοξενία μικρών εκδηλώσεων. Η χρήση θεάτρου δεν ενδείκνυται λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου των παράπλευρων δρόμων και της ηχορύπανσης. Η ιδέα του πατημένου χώματος είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση να μην σηκώνεται σκόνη. Συμφωνώ με τα καθιστικά και τα φωτιστικά ενώ θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες θέσεις και τρόποι πρόσβασης στο αλσύλλιο πέραν της Μιαούλη. Στον τύπο και την θέση των δένδρων να συνυπολογισθεί και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ακόμα και κάποιες ημέρες του καλοκαιριού καθώς και η παρεχόμενη σκίαση.
Από τον οικίσκο που φιλοξενεί το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΣ θα μπορούσε να αφαιρεθεί η στέγη και να αντικατασταθεί με χαμηλό ευθύγραμμο στηθαίο ώστε να εναρμονιστεί με την μεσογειακή αρχιτεκτονική. Οι τοιχοποιίες θα μπορούσαν να καλυφθούν με αναρριχόμενα φυτά.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.2/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 15-3-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email