ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της αριθμ. 01 / 22-01-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

Κοινότητα Σικυώνος - Κιάτου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 01 / 22-01-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης :    01 / 2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για μετονομασία οδού.-

 

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 641 / 18-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)   1. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση για μετονομασία οδού», έθεσε υπόψη των Συμβούλων την αριθμ. 29 / 2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το με αρ. πρωτ. 5021 / 2018 έγγραφο του Τμήματος υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου με τα συνημμένα σε αυτό, το από 05-10/2018 έγγραφο του Συμβουλίου της Δ.Κ. και το από 07-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει, το τμήμα της οδού Ορθαγόρα που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κων/νου Λαγονιάννη και Δημητρίου Μπόμπολα στη περιοχή «Βελετζέικα» στο Κιάτο, να μετονομαστεί σε «οδό Θεόδωρου Απ. Λαμπρόπουλου».

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email